Програма Для студентів 1 2 курсу, факультету фізичного виховання 0102 для спеціальності 6010201
Сторінка1/4
Дата конвертації19.04.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Факультет фізичного виховання

Кафедра біологічних основ фізичного виховання


АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ СПОРТИВНОЇ МОРФОЛОГІЇ

Робоча навчальна програма

Для студентів 1 – 2 курсу, факультету фізичного виховання

0102 для спеціальності 6010201

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Розробник: к. мед. н., доцент, Харченко О.В.

Полтава – 2007 – 2008 н.р.
УДК 611: [612.017:796.015](072.2)

ББК 28.860 Я 73 + 75.02 Я 73

Х20

Робоча навчальна програма з «анатомії людини з основами спортивної морфології» для студентів 1- 2 курсів факультету фізичного виховання 0102 спеціальності 6010201 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

/Упорядник О.В.Харченко.

Полтава ПДПУ, 2007. – 46с.

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавського державного педагогічного універсітету імені В.Г.Короленка, протокол № від 1.ХІ.2007р.

Рецензенти: О.О Шерстюк – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини ВДНЗ України УМСА

В.М.Закалюжний – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, завідувач кафедри біології людини і тварин ПДПУ ім. В.Г.Короленка.


 1. Загальні положення.

  1. Мета і завдання вивчення дисципліни.

Мета курсу анатомії – оволодіння педагогами з фізичного виховання знаннями, які б сприяли формуванню гармонійної особистості учнів, зміцненню та збереженню їх здоров'я.

Завдання курсу – детально оволодіти будовою тіла.

Найперша потреба людини – збереження її життя і здоров'я. відсутність хвороб, фізичних дефектів – неодмінна умова людського щастя, всебічного розвитку особи, відчуття повноти життя. Здоров'я дає людині змогу вчитися, працювати, займатися спортом. Водночас здоров'я населення – це народне надбання, важлива умова розвитку суспільства.

Щоб зберегти здоров'я треба знати свій організм, процеси, які відбуваються в ньому. Основна увага приділяється вивченню опорно-рухового апарату як основній системі руху та переміщення людини.

Оволодівши будовою тіла людини, майбутні вчителі фізичного виховання зможуть за допомогою фізичних вправ керувати пропорції тіла, зміцнювати певні групи м'язів, формувати правильну поставу.  1. Анатомія людини з основами спортивної морфології

Загальна кількість годин – 162

Загальна кількість кредитів – 3

Обов’язкова дисципліна

Семестри І – ІІІ

Лекції – 64

Лабораторні заняття – 44

Самостійна робота – 54

Індивідуальна робота –

Кількість змістових модулів – 3,

Назви модулів: 1. Модуль: Опорно – руховий апарат

 2. Модуль: Органи та системи організму

 3. Модуль: Спортивна морфологія

Вид контролю – (залік – І, модульний контроль – ІІ, екзамен – ІІІ)  1. Форми контролю: поточний, модульний, підсумковий.

  2. Шкала оцінювання.

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою навчального закладу

A

відмінно

90 - 100

BC

добре

75 – 89

DE

задовільно

60 – 74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1 – 34
  1. Критерії оцінювання знань.

Оцінки - А, або “відмінно”, 90 – 100 балів - заслуговує студент, який виявив всебічні, грунтовні знання навчального матеріалу, дав повну, правильну відповідь на запитання, виявив творчий рівень у використанні теоретичного матеріалу на практиці.

Оцінки – ВС, або “добре”, 75 – 89 балів - заслуговує студент, який дав правильну, але не повну відповідь на запитання, виявив локально-моделюючий та адаптивний рівень оволодіння вміннями використовувати теоретичний матеріал на практиці.

Оцінки DE, або “задовільно” – 60 – 74 балів - заслуговує студент, який дав правильну не повну відповідь на два запитання, виявив знання основного навчального матеріалу в необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією обсязі, виявив репродуктивний рівень оволодіння вміннями використовувати теоретичний матеріал на практиці.

ОцінкаFX, або “незадовільно” – 35 – 59 балів - виставляється студенту, який у відповідях на питання виявив прогалини у знаннях основного навчально-програмового матеріалу, припустив принципових помилок у висвітленні відповідей на питання, дав неповну відповідь на запитання №1 чи не висвітлив її стосовно запитання №2,3, або дав неправильну відповідь на запитання №1,2,3 і ін. виявив низький рівень оволодіння вміннями використовувати теоретичний матеріал на практиці.

Оцінка – F, 1 – 34 балів – заслуговує студент, який знає окремі назви, але не володіє як теоретичним, так і практичним матеріалом.

Оцінка на заліку “зараховано” виставляється студенту який виявив знання основного навчального матеріалу в необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією обсязі. Виявив достатній рівень оволодіння вміннями використовувати теоретичний матеріал на практиці.

Оцінка на заліку “не зараховано” виставляється студенту, який не виявив необхідного рівня знань основного навчального матеріалу. Виявив низький рівень оволодіння вміннями використовувати теоретичний матеріал на практиці.


  1. Рекомендації для студентів щодо опрацювання змістових модулів, індивідуальної та самостійної роботи, оформлення звітної документації, організації навчального процесу.

Уважно прочитати методичні рекомендації для самостійних робіт з даної дисципліни, які мають за мету:

 • Допомогти студентам опанувати методи самостійного науково-методичного аналізу відповідних тем.

 • Сформувати вміння:

а) пояснити на сучасному рівні морфологічні зміни;

б) засвоїти на основі отриманих знань основні поняття анатомії, та спортивної морфології.

В рекомендаціях з даного предмету сформульовані мета і алгоритм навчальних тем. Кожній темі передує анотація, в якій сформульовані основні теоретичні питання. В кінці кожної теми надано перелік питань для самопідготовки і надані літературні джерела.


 1. Зміст модулів.

Модуль 1. Опорно – руховий апарат.

ЛекціїТематика

Кількість годин

Література

Обладнання

Кількість балів

1.

Вступ

2

Коляденко Г.І. Анатомія людини. – К.: Либідь, 2001. 380 с

Альбом
2

2.

Скелет та його сполучення


16

Коляденко Г.І. Анатомія людини. – К.: Либідь, 2001. 380 с

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії


12

3.

М’язова система

16

Коляденко Г.І. Анатомія людини. – К.: Либідь, 2001. 380 с

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії


12ТЕМА 1.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка