Програма для студентів напряму підготовки 03010201 «Психологія» Викладач: доц. Крайніков Едуард Владиславович Київ 2013
Скачати 87.74 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір87.74 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освіти


МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів напряму підготовки 7.03010201 «Психологія»

Викладач: доц. Крайніков Едуард ВладиславовичКиїв – 2013

Рекомендовано до друку навчально-методичною комісією Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

(Протокол № 2 від 08.10.2013р.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дисципліна «Медична психологія» має за мету надання студентам знань з проблематики медичної психології, сприяння формуванню в них клінічного мислення та здатності до самостійної роботи з пацієнтами різного профілю.

Медична психологія є ділянкою знань, що одночасно межує з психологією та медициною. Основною тенденцією сучасності є бачення пацієнта не яка носія певної нозології, а як активного учасника лікувального процесу, союзника лікаря. Звідси випливає необхідність всебічного розуміння особистості хворого з метою індивідуалізації та оптимізації терапевтичного процесу.

Відповідаючи на виклик часу, сучасні медичні психологи здатні не тільки консультувати лікарів в питаннях психологічних аспектів лікувального процесу, але й самостійно включатися в означений процес, працюючи пліч-о-пліч з фахівцями медичних спеціальностей.
Організація занять

Запропонований навчальний курс передбачає активну участь студентів у підготовці семінарських занять та тем, винесених на самостійне опрацювання. Організація лекційних занять також передбачає активне використання дискусії як дидактичного прийому. Індивідуальна загальна оцінка має враховувати роботу на семінарських заняттях та відповідь на питання екзаменаційного білета.Критерії оцінювання знань студентів

Рівень знань студентів оцінюється за чотирьох бальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».«Відмінно» виставляється за умов, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. Студент повинен правильно відповісти на два теоретичних запитання та розв’язати задачу. За своєю формою відмінна відповідь повинна бути логічною, матеріал викладатися чітко, впевнено.

«Добре» виставляється за умови, коли студент дає повні правильні відповіді на два питання, при цьому допускає неповне висвітлення одного з питань, або при дачі правильних, але недостатньо повних відповідей на два питання, розв’язання задачі обов’язкове.

«Задовільно» виставляється за умови, коли студент дає відповідь на одне питання, або недостатньо висвітлює два теоретичних питання та допускає помилки при розв’язанні практичного завдання.

«Незадовільно» виставляється в тих випадках, коли студент демонструє некомпетентність у більшості питань програми, слабо володіє лексикою дисципліни.

Рейтингова оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється відповідно до таблиці:Оцінка за стобальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

«5» («відмінно»)

75-89

«4» («добре»)

60-74

«3» («задовільно)

<60

«2» («незадовільно»)


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п

Теми

Кількість годин

лекц.

сем.

1

Вступ до медичної психології: визначення, предмет, об’єкт, завдання та методи

2
2

Поняття про норму та патологію. Основи патопсихології

2
3

Основи психосоматики. Психологія соматичного хворого
2

4

Психологія медичного працівника. Етичні проблеми у медицині

2
5

Основи психотерапевтичної інтервенції: поняття про психотерапію та психологічне консультування
2

Всього

6

4

Разом

10


ЗМІСТОВНИЙ ПЛАН

Тема 1 (лекція). Вступ до медичної психології: визначення, предмет, об’єкт, завдання та методи (2 год.)

Пролегомени до медичної психології як наукової дисципліни: предмет, об’єкт, завдання, підрозділи, міждисциплінарні зв’язки тощо. Диференціальна характеристика медичної психології, клінічної психології та патопсихології. Методи дослідження в медичної психології: клінічне інтерв’ю, патопсихологічні методи (оцінка порушень відчуття та сприйняття, уваги, пам’яті, емоцій, мовлення, мислення тощо), психодіагностичне дослідження.


Тема 2 (лекція). Поняття про норму та патологію. Основи патопсихології (2 год.)

Принципи розмежування психологічних феноменів та психопатологічних симптомів: принцип К. Шнайдера («у зв’язку з можливістю повної феноменологічної подібності, психічною хворобою (психопатологічним симптомом) визнається лише те, що може бути доведене як таке»), зміст критеріїв доведеності (достовірності) та вірогідності; принцип презумпції психічної нормальності; принцип розуміння; принцип утримання від передчасного судження; принцип безпристрасності та точності опису; принцип контекстуальності. Діагностичні принципи-альтернативи. Поняття про симптом і синдром, невроз та психоз. Системи психіатричної класифікації: DSM-IVTR, ICD-10.


Тема 3 (семінар). Основи психосоматики. Психологія соматичного хворого (2 год.)

Будова тіла та характер: теорія Е. Кречмера. Історія розвитку психосоматичних ідей: теорія прямого символізму органів Ф. Дойча та Г. Гроддека, теорія профілю особистості Ф. Данбар, Ф. Александер та Чиказька психосоматична школа; концепція коронарної особистості М. Розенмана та Р. Фрідмана. Принципи роботи з різними категоріями хворих: хворі з захворюваннями серцево-судинної системи; хворі з захворюваннями органів травлення; хворі, які страждають патологією органів дихання. Психічні розлади хворих туберкульозом, психологія онкологічних хворих; психологічні проблеми синдрому набутого імунодефіциту (СНІД).


Тема 4 (лекція). Психологія медичного працівника. Етичні проблеми у медицині (2 год.)

Ілюзії та дезілюзії. Особистість медичного працівника. Професійна деформація. Поняття про ятрогенії. Феномен шпиталізму. Основи психогігієни. Еволюція уявлень про етичні основи лікарської справи: модель Гіппократа, модель Парацельса, модель доказової медицини ХІХ ст., сучасна біопсихосоціальна модель. Здійснення етичної орієнтації на практиці. Проблема евтаназії: моделі наповненого та відкладеного шприца.


Тема 5 (лекція). Основи психотерапевтичної інтервенції: поняття про психотерапію та психологічне консультування (2 год.)

Загальна характеристика психотерапевтичного впливу, його різновиди. Орієнтація на стосунки психотерапевт — пацієнт (психоаналіз); орієнтація на емоції та поведінку (поведінкова психотерапія); орієнтація на подружні та міжособистісні системи (подружня та сімейна психотерапія). Історія психологічного консультування. Сучасні підходи до консультування. Особливості консультування різних категорій клієнтів (за гендерною, за віковою, за етнічною, за субкультурою ознакою).


ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ


 1. Визначення медичної психології. Предмет, об’єкт, завдання, внутрішньодисциплінарні та міждисциплінарні зв’язки медичної психології.

 2. Методи досліджень у медичній психології: загальна характеристика.

 3. Принципи організації клінічного інтерв’ю.

 4. Підходи до класифікації психічних розладів.

 5. Особистість хворого: поняття про внутрішню картину хвороби.

 6. Специфіка роботи з хворими різних нозологій у соматичній клініці.

 7. Поняття про норму та патологію; критерії психічного здоров’я.

 8. Взаємовплив психіки та тіла: психосоматичні та соматопсихічні відношення.

 9. Етичні проблеми медицини: історія зміни етичних парадигм.

 10. Психологія лікаря: поняття про ятрогенії та професійне вигоряння.

 11. Принципи організації психодіагностичного дослідження.

 12. Методи психологічної корекції: порівняльна характеристика.

 13. Феномен суїциду та суїцидальної поведінки. Особливості психологічної інтервенції суїцидальних пацієнтів.

 14. Основи психопрофілактики та психогігієни.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРА


 1. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування / С. В. Васьківська. — К. : Четверта хвиля, 2004. — 256 с.

 2. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Сэмюэль Глэддинг. — СПб. : Питер, 2002. — 736 с.

 3. Каплан Г. И. Клиническая психиатрия. В 2 томах / Г. И. Каплан, Б. Дж. Сэдок. — М. : Медицина, 1994.

 4. Карманное руководство к МКБ-10: Классификация психических и поведенческих расстройств (с глоссарием и исследовательскими диагностическими критериями) / Сост. и ред. Дж. Э. Купер. — К. : Сфера, 2000. — 416 с.

 5. Клиническая психология / Под ред. М. Перре и У. Бауманна. — СПб. : Питер, 2002. — 1312 с. — (Серия «Мастера психологии»).

 6. Клиническая психология : учебник / Под ред. Б. Д. Карвасарского. — СПб. : Питер, 2002. — 960 с. — (Серия «Национальная медицинская библиотека»).

 7. Конечный Р. Психология в медицине / Р. Конечный, М. Боухал. — Прага : Авиценум, 1983. — 416 с.

 8. Кречмер Э. Строение тела и характер / Э. Кречмер. — М. : Педагогика-Пресс, 1995. — 608 с.

 9. Личность пациента и болезнь / В. Т. Волков, А. К. Стрелис, Е. В. Караваева, Ф. Ф. Тетенев. — Томск : Сиб. мед. ун-т, 1995. — 328 с.

 10. Патопсихологія / С. Д. Максименко, А. П. Чуприков, Є. М. Прокопович, І. В. Рожнова, С. О. Лобанов. — К. : КММ, 2009. — 208 с.

 11. Ранняя диагностика психических заболеваний / Под общ. ред. В. М. Блейхера, Г. Л. Воронкова, Вл. Иванова. — К. : Здоров’я, 1989. — 288 с.

 12. Соммерз-Фланаган Дж. Клиническое интервьюирование / Дж. Соммерз-Фланаган, Р. Соммерз-Фланаган. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. — 672 с.\

 13. Тополянский В. Д. Психосоматические расстройства / В. Д. Тополянский, М. В. Струковская. — М. : Медицина, 1986. — 384 с.

 14. Харди И. Врач, сестра, больной / Иштван Харди. — Budapest : Akademia Kiado, 1973. — 288 с.

 15. Шкуренко Д. А. Общая и медицинская психология : учебное пособие / Д. А. Шкуренко. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. — 352 с.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка