Програма для студентів спеціальності 030303 Видавнича справа І редагування Затверджено
Скачати 175.83 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір175.83 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики

Кафедра соціальних комунікаційУкладач: ас. Штефан С. В.

Основи статистики


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030303 Видавнича справа і редагування

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри
_____________ Різун В. В.

Підпис

Директор інституту


_____________ Різун В. В.

Підпис

КИЇВ – 2008

Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи статистики».


Укладач ас. Штефан Світлана Вікторівна


Лектор: ас. Штефан С. В.

Викладач: ас. Штефан С. В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК інституту

Вступ

Дисципліна «Основи статистики» є нормативною і викладається на ІІ курсі 3 семестру в обсязі 72 годин, з них: лекцій 14 год., практичних 16 год., самостійна робота 42 год. та форма підсумкового контролю – залік.Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни “Основи статистики” є оволодіння основами статистичного вимірювання, методами систематизації, узагальнення та аналізу інформації про будь-які масові явища та процеси, про закономірності їх формування, існування і розвитку. Завдання навчальної дисципліни полягає в тому, як, підпорядковуючись меті дослідження, зібрати, обробити та проаналізувати інформацію, виявити та оцінити закономірності формування, розвитку та взаємодії явищ як загального рівня, так і галузевих, або специфічних.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є найбільш широко використовувані сучасною статистикою методи аналізу даних у конкретних предметних областях.

Вимоги до знань та вмінь

Студенти повинні знати: термінологію, наукові методи збору та обробки статистичних даних, властивості методів, основи аналізу даних, способи отримання за допомогою цих методів обгрунтованих висновків.

Студенти повинні вміти: практично застосовувати методи аналізу даних (в тому числі за допомогою ПК з використанням статистичних пакетів програм), орієнтуватись, в яких ситуаціях використовувати різноманітні статистичні методи, інтерпретувати результати досліду.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем

Нормативна навчальна дисципліна “Основи статистики” є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна “Основи статистики” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2-х модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою за семестр.


Контроль знань (вид роботи та кількість балів за її виконання – від min до max)

Поточний

 • усна відповідь – 1 - 5 балів;

 • доповнення – 1 - 5 балів;

 • виконання домашнього завдання – 1 - 5 балів;

 • виконання завдання самостійної роботи – 3 - 10 балів.

Модульний –

 • колоквіум 1 - 10 балів.

Підсумковий –

 • залік – 1 - 30 балів.

3-й семестр

Необхідна кількість балів*

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Залік

Разом
(підсумкова оцінка)


мінімальна

15

25

20

60

максимальна

30

40

30

100

* Сума балів, яку має отримати студент за виконання вище означених видів робіт.

Приклад оцінювання знань за формами поточного контролю за 2 змістових модуля, що дає допуск до заліку

Вид роботи

Мінімальна оцінка

Максимальна оцінка

 

Заліков. бал

Кількість

Сума

Макс. бал

Кількість

Сума

Усна відповідь

2

5

10

5

5

25

Доповнення

1

4

4

5

1

5

Домашне завдання

5

3

15

5

2

10

Самостійна робота

6

1

6

10

2

20

Колоквіум

5

1

5

10

1

10

Загальна сума балів4070


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75-84 – «добре»;

85-89 – «добре» («дуже добре»);

90-100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

35 – 59

не зараховано

1 – 34


Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за два змістовні модуля менше ніж 40 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав роботи, передбаченої навчальним планом з дисципліни Основи статистики.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари/ лаборат., практичні

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1. Дескриптивна статистика

1

Статистика як наука: історія виникнення, українська статистика друку.

2

2

6
2

Теорія та методи статистичного спостереження. Зведення і групування статистичних даних.

2

2

6
3

Табличний та графічний методи зображення даних.

2

2

6
Змістовий модуль 2. Аналітична статистика

4

Статистичні показники.

2

2

6
5

Статистичні ряди: види, структурні характеристики, показники варіації, форми розподілу.

2

2

6
6

Вибірковий метод (вибіркове спостереження). Помилки вибірки. Поширення результатів вибірки. Мала вибірка.

2

2

6
7

Методи аналізу взаємозв’язків між явищами.

2

2

6
Модульний контроль (колоквіум)
2ВСЬОГО

14

16

42Загальний обсяг 72 год., в тому числі:

Лекцій – 14 год.

Практичні – 16 год.

Самостійна робота - 42 год.
III СЕМЕСТР
змістовий МОДУЛЬ І. Дескриптивна статистика
Лекція 1. Статистика як наука: історія виникнення, українська статистика друку – 2 год.

Історія статистики, категорії, термінологія. Предмет та метод статистики. Основні поняття та категорії, статистична методологія. Етапи статистичного дослідження.


Практичне заняття 1 (2 год.).

 • Передумови виникнення статистики

 • Специфіка методів статистики

 • Об’єкт, одиниці сукупності та спостереження, час спостереження

 • Ознака, варіація, статистична закономірність,статистичні дані

 • Етапи статистичного вивчення


Завдання для самостійної роботи 1 (6 год.)

Використовуючи термінологію статистики визначити і описати характеристики процесів видавничо-редакційного спрямування


Література [1-5].
Лекція 2. Теорія та методи статистичного спостереження. Зведення і групування статистичних даних – 2 год.

Форми, види та способи спостережень. Представлення даних у різних шкалах. Класифікації та методи групувань, методика проведення, категоріальні та числові групувальні ознаки (особливості). Вторинне групування.


Практичне заняття 2 (2 год.).

 • Суцільне та несуцільне спостереження

 • Монографічне обстеження, опитування, моніторинг, анкетне опитування

 • Статистичне зведення, програма зведення

 • Групування: структурне, типологічне, аналітичне, просте, вторинне

 • Групувальна ознака, інтервали групувань


Завдання для самостійної роботи 2 (6 год.).

 1. Дотримуючись послідовності етапів дослідження та використовуючи статистичну методологію провести обстеження (монографічне, анкетне, опитування, моніторинг) певної групи респондентів (студентів відділення, викладачів) з метою вивчення:

  • “Чи відповідає, на Вашу думку, сучасним вимогам підготовка журналістів, редакторів, менеджерів у нашому інституті, в інших навчальних закладах?”

  • “Чи залежить рівень успішності від...(обрати за бажанням ознаки, які можна виміряти різними інформативними шкалами)?”

  • Структури інституту, як навчального, наукового, виробничого закладу.

 1. Провести частотний аналіз типового розміщення реклами різного розміру, орієнтиру та кольору на шпальтах газети: Зібрані обраним методом статистичного спостереження дані підготувати до первинного аналізу: визначити групувальні ознаки, звести, провести верифікацію.

  • Підготовка даних. Постановка задачі.

  • Вибір методу.

  • Аналіз результатів та висновки.

 1. Вільна тема.


Література [1-8].
Лекція 3. Табличний та графічний методи зображення даних – 2 год.

Види таблиць та графіків, правила побудови, читання і аналіз.


Практичне заняття 3 (2 год.).

 • Статистична таблиця, макет таблиці, її побудова та структура

 • Статистичний графік, як засіб візуалізації даних.


Завдання для самостійної роботи 3 (6 год.).

Зібрати за даними періодичної преси, мережі Internet приклади різних видів статистичних таблиць і графіків. Пояснити їх будову (з статистичною термінологією), провести аналіз.


Література [1-8].
Контрольні запитання до змістового модуля 1.

 1. Дати визначення предмета статистики. Чим відрізняється предмет статистики від предмета інших суспільних наук?

 2. Які функції виконує статистика у наукових дослідженнях?

 3. Як ви розумієте вираз “Мова статистики – мова цифр”? Чи всяка цифра є статистичною?

 4. Чому статистика вивчає масові процеси? Як ви розумієте принцип масовості?

 5. Особливості статистичної методології. Як вона поєднує загальнонаукові принципи – аналіз і синтез?

 6. Назвіть специфічні методи статистики.

 7. Поясніть суть статистичної закономірності. У якій формі вона виявляється?

 8. Які характерні риси має статистична сукупність? Що є елементом сукупності?

 9. Як розуміти поняття “однорідна сукупність”, “неоднорідна сукупність”?

 10. Що таке ознака? Наведіть приклади атрибутивних та кількісних ознак.

 11. Що означає “варіюча ознака”? Поясніть суть варіації.

 12. На які етапи поділяється статистичне дослідження? Що їх об’єднує?

 13. Які види статистичного спостереження вижіляють залежно від охоплення одиниць сукупності?

 14. Які ви знаєте організаційні форми проведення спостереження?

 15. Поясніть суть статистичного зведення.

 16. Яку функцію в статистичному аналізі виконують групування?

 17. Назвіть типи статистичних групувань, з якою метою вони використовуються?

 18. Що таке статистична таблиця? Її будова та застосування, типи таблиць.

 19. Що таке статистичний графік? Його побудова та використання, типи графіків.


змістовий МОДУЛЬ IІ. Аналітична статистика
Лекція 4. Статистичні показники – 2 год.

Абсолютні, відносні, середні показники. Класифікація. Методика розрахунків. Система показників.


Практичне заняття 4 (2 год.).

 • Класифікація статистичних показників

 • Модель показника, її адекватність

 • Абсолютна статистична величина, вимірники

 • Відносна статистична величина

 • Види середніх


Завдання для самостійної роботи 4 (6 год.).

Зібрати за даними періодичної преси, мережі Internet приклади різних видів статистичних показників. Пояснити способи їх обчислення, провести аналіз описуваних цими показниками явищ чи процесів.


Література [1-17].
Лекція 5. Статистичні ряди: види, структурні характеристики, показники варіації, форми розподілу – 2 год.

Формування і перетворення рядів статистичних даних. Аналіз рядів розподілу.


Практичне заняття 5 (2 год.).

 • Закономірність розподілу

 • Центр розподілу, варіація, варіанта, частота, частка

 • Середня розподілу, мода, медіана

 • Варіаційний розмах

 • Середнє відхилення, дисперсія


Завдання для самостійної роботи 5 (6 год.).

За даними частотного аналізу розміщення реклами, проведеного по завданню для самостійної роботи 2 змістовного модуля І, визначити і обчислити характеристики структурних рядів, що побудовані за істотними ознаками даного дослідження та зробити висновки.


Література [1-16].
Лекція 6. Вибірковий метод (вибіркове спостереження). Помилки вибірки. Поширення результатів вибірки. Мала вибірка2 год.

Способи формування вибіркових сукупностей. Визначення обсягу вибірки. Оцінювання результатів вибіркового спостереження та поширення на загал.


Практичне заняття 6 (2 год.).

 • Вибіркове спостереження

 • Похибка репрезентативності: систематична, випадкова

 • Вибіркова оцінка, довірчі межі

 • Добір: випадковий, механічний, розшарований, серійний, моментний

 • Мала вибірка, статистичні гіпотези.


Завдання для самостійної роботи 6 (6 год.).

1.Використовуючі різні схеми відбору, зробити вибіркове обстеження: видавництв, що спеціалізуються на виданні дитячої літератури та видань для молоді; провести перевірку якості цих друкованих видань.

2.Провести дослідження читацької аудиторії різних вікових категорій з метою з’ясування переваг певних тематичних видань.

3.Вільна тема.


Література [1-16].
Лекція 7. Методи аналізу взаємозв’язків між явищами – 2 год.

Види взаємозв’язків. Оцінка істотності показників зв’язку. Прийняття рішень.


Практичне заняття 7 (2 год.).

 • Зв'язок: функціональний, стохастичний, кореляційний

 • Аналітичне групування

 • Коефіцієнт: регресії, кореляції, контингенції, взаємної спряженості

 • Кореляційне відношення, відношення шансів

 • Рангова кореляція


Завдання для самостійної роботи 7 (6 год.).

 1. Визначення наявності та тісноти зв’язку між активністю студентів під час занять та результатами сесії.

  • Підготовка даних. Постановка задачі.

  • Вибір коефіцієнтів оцінювання.

  • Аналіз результатів таблиць співзалежності, висновки.

 1. Вільна тема.


Література [1-17].
Контрольні запитання до змістового модуля 2.

 1. Які ви знаєте моделі статистичних показників?

 2. В чому полягає принцип вибору тієї чи іншої моделі статистичного показника?

 3. Як виявляється закономірність розподілу? Які особливості сукупності вона відбиває?

 4. Назвіть особливості частотних характеристик розподілу.

 5. Якими характеристиками означені ряди розподілу?

 6. Як оцінити варіацію ознак?

 7. У чому суть вибіркового спостереження? Його переваги перед іншими методами спостереження?

 8. Що означає “репрезентативність вибірки”? За яких умов вибірка будерепрезентативною.

 9. Чому принцип випадковості добору є визначальним при формування вибіркової сукупності?

 10. Які існують схеми відбору, умови їх застосуваня?

 11. На яких принципах грунтується перевірка статистичних гіпотез?

 12. Як перевірити справджуваність нульової гіпотези?

 13. Як визначаються ризики прийняття хибного рішення?

 14. Як виявляється причинний зв’язок?

 15. Який зв’язок зветься кореляційним, який стохастичним?

 16. Що таке кореляція, регресія?

 17. Які існують методи оцінки щільності взаємозв’язку?

 18. Непараметричні методи досліджень.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК


 1. Історія, предмет, метод та основні завдання статистики.

 2. Основні поняття і категорії прикладної статистики.

 3. Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення.

 4. Основні організаційні форми, види і способи статистичного спостереження.

 5. Зміст, завдання, функції статистичного зведення та групування.

 6. Класифікації та види групувань.

 7. Прийоми проведення групування та принципи формування груп.

 8. Статистичні таблиці. Види таблиць, правила побудови та аналіз.

 9. Статистичний графік. Його елементи. Класифікація видів.

 10. Поняття, форми вираження та види (класифікація) статистичних показників.

 11. Абсолютні та відносні величини. Суть, види, одиниці виміру.

 12. Середні величини. Види середніх, властивості.

 13. Статистичні ряди. Їх види та принципи побудови.

 14. Характеристики центру розподілу.

 15. Характеристики та міри варіації.

 16. Вибіркове спостереження. Умови застосування. Методи та схеми відбору.

 17. Способи формування вибіркової сукупності.

 18. Помилки, обсяг вибірки, способи поширення результатів вибіркового спостереження.

 19. Види взаємозв’язків. Загальні положення (причинність, регресія, кореляція).

 20. Кореляційно-регресійний аналіз. Прийняття рішень на основі рівняння регресії.

 21. Непараметричні методи вивчення взаємозв’язків. Рангова кореляція.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна

 1. Общая теория статистики / Т. В. Рябушкин, Н. И.1.Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х книгах, Кн. 1. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 366 с., Кн. 2 - М.: Финансы и статистика, 1987. - 351с.

 2. Статистика: Підручник / А. В. Головач, А. М. Єріна, О. В. Козирєв та ін.: За ред. А. В. Головача, А. М. Єріної, О. В. Козирєва. – К.: Вища школа., 1993. – 623 с.

 3. Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики. Практикум –К.: Знання, 1997.

 4. М. Низовий Українська статистика друку: основні етапи становлення та розвитку. – К.: Кн. палата України, 2002. – 96 с.

 5. Плошко Б. Г., Елисеева И. И. История статистики: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 295 с.

 6. Кулинич О. І. Теорія статистики. К.: Вища школа., 1992. 135 с.

 7. Общая теория статистики: Учебник / А. Я. Боярский, Л. Л. Викторова, А. М. Гольдберг и др.; Под ред. А. М. Гольдберга, В. С. Козлова. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 367 с.

 8. Основи прикладної статистики: методичні поради // Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Укладач С. В. Штефан.

Додаткова

 1. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. - М.: Мир. Т. 1, 1980, - 610с., Т. 2, 1981, - 520с.

 2. Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1986.

 3. Справочник по прикладной статистике. В 2-х т., под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, Ю.Н. Тюрина - М.: Финансы и статистика, 1989, 1990.

 4. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере - М.: Финансы и статистика, 1995.

 5. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ - М.: Мир, 1982. – 488с.

 6.  Яковлева, М. Р. Ефимова, И. М. Ипатова. – М.: Финансы и статистика, 1981. – С. 251-277.

 7. Статистический словарь / Гл. ред. М. А. Королёв. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 623 с.

 8. Справочник по прикладной статистике. В 2-х т., под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, Ю. Н. Тюрина – М.: Финансы и статистика, 1989, 1990.

 9. Ефимова М. Р., Рябцев В. М. Общая теория статистики. – М.: Финансы и статистика, 1991.

 10. Статистика підприємництва: Навч. посібник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – К.: Слобожанщина, 1999. – 600 с.
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка