Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
Сторінка1/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України


МЕДСЕСТРИНСТВО В ПСИХІАТРІЇ

ТА НАРКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010102 “Сестринська справа”

Київ

2011


МЕДСЕСТРИНСТВО В ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ
Укладачі:
Р.І. Алєксєєва — викладач І категорії Черкаського медичного коледжу, викладач нервових та психічних хвороб;

А.М. Діхтяренко — викладач вищої категорії Черкаського медичного коледжу, голова циклової комісії терапевтичних дисциплін;

І.Я. Губенко — директор Черкаського медичного коледжу, викладач-методист вищої категорії, канд. мед. наук, заслужений лікар України.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії терапевтичних дисциплін Черкаського медичного коледжу (протокол № 2 від 18 жовтня 2011 р.) та рекомендовано до затвердження опорною цикловою комісією (протокол № 1 від 26 жовтня 2011 р.).
Рецензенти:
О.А. Насінник — доцент кафедри психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

В.А. Рябчинський — лікар-психіатр вищої категорії, консультант дорослого населення Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру;

М.О. Ушкова — лікар-психотерапевт вищої категорії, головний позаштатний психотерапевт Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської обласної державної адміністрації;

В.О. Сінюгіна — викладач-методист, викладач вищої категорії Кременчуцького медичного коледжу, голова циклової методичної комісії професійної і практичної підготовки терапевтичного циклу;

О.М. Кононенко — викладач І категорії, викладач медсестринства в психіатрії та наркології Кременчуцького медичного коледжу;

А.О. Кулик — викладач нервових та психічних хвороб Чернівецького базового медичного коледжу Буковинського державного медичного університету.

© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з дисципліни “Медсестринство в психіатрії та наркології” для вищих медичних навчальних закладів України І—ІІІ рівнів акредитації складена для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму підготовки 1201 “Медицина” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених МОН і МОЗ України в 2011 р. та навчальних планів 2011 р.

У зв’язку з реорганізацією системи охорони здоров’я в Україні гостро постає питання про якісно нову підготовку медичних сестер. Як найближчий помічник лікаря в його повсякденній роботі, медична сестра повинна мати глибокі фундаментальні знання.

Реформа медсестринства в Україні передбачає не тільки виконання медичною сестрою залежних і взаємозалежних функцій (виконання призначень лікаря, робота медичної сестри в бригаді), а й незалежних функцій — медсестринського процесу — висококваліфікованого догляду та допомоги пацієнту.

Мета медсестринського процесу полягає в тому, щоб підтримувати здоров’я, запобігати захворюванню, сприяти поліпшенню стану, одужанню та відновленню здоров’я пацієнта.

За навчальним планом дисципліна “Медсестринство в психіатрії та наркології” вивчають на третьому році навчання.

Медичні сестри психіатричних закладів мають значний потенціал для суттєвого підвищення якості догляду та спостереження за пацієнтами, професійного і компетентного виконання багатьох медичних завдань під час надання спеціалізованої допомоги пацієнтам з психічними розладами. Медична сестра серед інших працівників медичного закладу найбільше часу проводить з пацієнтом, досконало знає його переживання, що пов’язані як із хворобою, так і соціальними та іншими проблемами.

Цей курс підготовки медичних сестер передбачає оволодіння основами клінічного мислення, засвоєння вміння оцінювати стан пацієнта, досконале оволодіння технікою медсестринських маніпуляцій, складання плану медсестринського догляду за пацієнтом, оцінювання його результатів, орієнтування в патології нервової системи, уміння вибрати правильну тактику при наданні невідкладної долікарської допомоги в психіатрії та наркології, проводити профілактичні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя.

Для формування навичок самостійного навчання в тематичному плані передбачена самостійна робота (робота з літературою в бібліотеці, вдома, читальному залі, відпрацювання практичних навичок у стаціонарі, поліклініці тощо).

Для проведення лекцій, навчальної практики необхідно використовувати досягнення сучасної медичної науки, проблемні ситуації, графологічні структури, ділові ігри, технічні засоби навчання, сучасні методи контролю знань.

Особлива увага приділяється оволодінню практичними навичками, необхідними для майбутньої фахової діяльності, вихованню у студентів спостережливості, відповідальності, чуйності, співчуття, милосердя, тактовності — необхідних якостей для спілкування з пацієнтом.

Навчальна практика під керівництвом викладача повинна проводитись в умовах стаціонарних відділень і поліклінічних кабінетів, які відповідають сучасним вимогам проведення навчального процесу, де студенти працюватимуть на медсестринських постах, у палатах інтенсивної терапії, в маніпуляційних, здійснюватимуть підготовку пацієнтів до проведення досліджень і маніпуляцій, догляд за пацієнтами та спостереження.

Програма передбачає закріплення знань з анатомії і фізіології нервової системи, психології, неврології, вивчення клінічних проявів захворювань, ознайомлення з додатковими та новими методами діагностики, принципами медикаментозного та немедикаментозного лікування, участю медичних сестер у профілактиці психічних хвороб.

Сучасні вимоги до рівня освіти медичної сестри передбачають формування вміння спілкуватися, володіння комунікативними навичками, знання основ психології, етики, деонтології.

Знання та вміння студенти засвоюють з позицій ролі та завдань медичної сестри в лікувально-діагностичному процесі, а також універсальних потреб людини згідно з моделлю Вірджінії Хендерсон.

При розробленні цієї програми враховано сучасні тенденції медсестринської справи в галузі охорони психічного здоров’я нації, рекомендації ВООЗ і зарубіжних колег. Враховано формування нового законодавства у психіатрії та наркології.

На вивчення дисципліни відводиться 135 год, з них 87 — на лекції, 52 — на навчальну практику і 56 — на самостійну роботу. Методи вивчення та форми підсумкового контролю визначаються навчальним планом. Програма передбачає складання диференційованого заліку.


Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • систему організації психіатричної та наркологічної допомоги;

 • роль і місце психіатрії та наркології серед інших наук медичної галузі;

 • анатомо-фізіологічні особливості нервової системи та основи вищої нервової діяльності;

 • роль психіки в діяльності організму;

 • сучасні клінічні дані про нозологічні форми психічних захворювань;

 • основні та додаткові методи обстеження, що стосуються пацієнтів з психічними хворобами;

 • принципи лікування пацієнтів психіатричного та наркологічного профілю;

 • основні аспекти спостереження та догляду за пацієнтами з психічною патологією на ранніх стадіях їх розвитку;

 • основи надання долікарської медичної допомоги при гострих і хронічних психічних порушеннях, первинної і вторинної профілактики рецидивів;

 • соціально-реадаптаційні, трудові аспекти та норми захисту прав та інтересів психічнохворих;

 • основні законодавчі акти та нормативні документи, що стосуються пацієнтів з психічними хворобами;

 • принципи медичної етики та деонтології.


Студенти повинні вміти:

 • застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його потреби;

 • здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології;

 • документувати всі етапи медсестринського процесу;

 • володіти навичками спілкування з пацієнтами;

 • вести спостереження за пацієнтом та оцінювати його результати;

 • володіти технікою медсестринських маніпуляцій;

 • надавати долікарську допомогу;

 • володіти навичками міжособистісного спілкування;

 • проводити психотерапевтичні заходи;

 • вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною діяльністю.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • місце психіатрії та наркології серед інших медичних наук;

 • сучасний науковий підхід до вивчення психічних захворювань;

 • сучасні методи обстеження та лікування (медикаментозного, біологічного, психотерапевтичного та хірургічного) психічнохворих;

 • гарантії соціального захисту психічнохворих і законодавчі акти в галузі психіатрії та наркології;

 • охорону праці в наркології;

 • оптимальні варіанти правомірної поведінки медичної сестри у своїй практичній роботі.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Тема

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Навчальна практика під керівництвом викладача

Самостійна робота
Розділ 1. Загальні питання психіатрії

1

Історія психіатрії. Учення про вищу нервову діяльність (ВНД). Психіка. Класифікація і типи перебігу психічних хвороб

6

2

2

2

2

Методи обстеження психічнохворих. Загальна психопатологія (проблеми пізнання, відчуттів та сприйняття, пам’яті та уваги, емоцій, рухово-вольової сфери та потягів, мислення, свідомості, інтелекту та поведінки у психічнохворих)

8

2

2

4

3

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Робота з пацієнтами, які становлять небезпеку. Види лікувального режиму

6

2

2

2

4

Невідкладна долікарська допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз. Експертиза. Принципи реабілітації психічнохворих

8

2

2

4
Розділ 2. Здійснення медсестринського процесу в психіатрії

5

Порушення психічної діяльності при інфекційних і соматичних захворюваннях. Післяпологові психози. Порушення психіки під час клімаксу.

Психічні порушення при травматичному ушкодженні головного мозку. Екологічна психіатрія.

Проблеми пацієнтів із шизофренією, маніакально-депресивним психозом (МДП)


16

2

6

8

6

Церебральний атеросклероз. Інволюційні психози. Психози сенільного і пресенільного віку.

Епілепсія. Розумова відсталість. Прогноз. Експертиза9

2

3

4

7

Психогенні хвороби. Невротичні розлади. Неврози. Неврастенії. Істерії.

Психопатії. Основні питання дитячої психіатрії. Розлади особистості і поведінки. Акцентуації9

2

3

4
Розділ 3. Загальні аспекти наркології

8

Наркологія та основні етапи її розвитку. Медичні та соціальні аспекти наркологічних захворювань. Організація наркологічної служби. Лікувально-профілактична робота

14

2

8

4

9

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом. Клінічні прояви та лікувальні аспекти хронічного алкоголізму. Роль середнього медперсоналу в спостереженні за пацієнтами та профілактиці алкоголізму. Прогноз. Експертиза

10

2

4

4

10

Проблеми пацієнтів з алкогольними психозами. Терапія алкогольних психозів. Нагляд за пацієнтами. Прогноз. Експертиза

10

2

4

4
Розділ 4. Здійснення медсестринського процесу в наркології

11

Проблеми пацієнтів з наркоманіями. Особливості утримання та лікування. Прогноз. Експертиза. Диспансерний облік

10

2

4

4

12

Токсикоманії та проблеми пацієнтів з токсикоманіями. Прогноз. Експертиза. Нормативні акти МОЗ про строки лікування. Прогноз. Експертиза. Диспансерний облік. Роль медичної сестри в профілактиці токсикоманій

10

2

4

4

13

Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного синдрому. Профілактика та диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями

10

2

4

4

14

Обов’язки молодшого медичного персоналу наркологічної служби (стаціонару, наркологічного кабінету, фельдшерського наркологічного пункту). Безпека життєдіяльності. Охорона праці в галузі

9

1

4

4
Усього

135

27

52

56


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п

Теми

Кількість годин

1

Психіатрія як наука. Предмет її вивчення

2

2

Вклад вітчизняних учених у розвиток психіатрії як науки

2

3

Позалікарняна психіатрична допомога. Робота психіатричного кабінету, психоневрологічного диспансеру

2

4

Законодавство в психіатрії. Умови та порядок надання психіатричної допомоги

2

5

Надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (госпіталізація, лікування, нагляд)

2

6

Етичні норми і деонтологія в психіатрії. Професійний кодекс медичних сестер

2

7

Потреби людини. Фактори, що впливають на потреби людини, та засоби їх задоволення

2

8

Догляд (загальний та індивідуальний) і спостереження за психічнохворими

2

9

Документація в сестринській роботі та її функції

2

10

Види та способи ведення бесід з пацієнтами в психіатричній практиці

2

11

Охорона праці та безпека медичної сестри на робочому місці

2

12

Особливості надання інформації про пацієнта лікарю, іншим спеціалістам, рідним і близьким

2

13

Створення терапевтичного середовища та мікроклімату в психіатричному відділенні. Спостереження за пацієнтами

2

14

З’ясування того, що залишається не ураженим хворобою пацієнта

2

15

Особливості спілкування пацієнтів з іншими людьми

2

16

Організація лікувально-охоронного режиму у відділенні

2

17

Профілактика екстремальних і кризових ситуацій. Дії медсестри

2

18

Основні групи препаратів, що застосовуються в психіатрії

2

19

Особливості вживання медикаментів. Відповідальність медичної сестри. Юридичний аспект обліку лікарських засобів

2

20

Свідома згода пацієнта на лікування, оформлення згоди. Лікування без згоди хворого

2

21

Правильність видавання медикаментів, реєстрація. Обставини, за яких їх не видають

2

22

Види немедикаментозного лікування, що можуть здійснювати медичні сестри: психотерапія, креативна, музична, соціальна, поведінкова терапія, психодрама тощо

2

23

Організація харчування. Допомога пацієнтові під час споживання їжі

2

24

Супроводження пацієнтів. Нагляд поза межами стаціонару

2

25

Робота з відвідувачами. Регламентування візитів

2

26

Переведення хворих в інші відділення чи лікарні. Виписування з лікарні

2

27

Особисті речі хворого. Їх зберігання та огляд. Соціальна допомога пацієнтам

2

28

Опікунство. Працевлаштування. Підхід до сімейних взаємовідносин

2
Усього

56

ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні питання психіатрії
Тема 1. Історія психіатрії. Учення про вищу нервову діяльність (ВНД). Психіка. Класифікація і типи перебігу психічних хвороб

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка