Програма навчальної дисципліни бріологія з основами бріоіндикації напряму підготовки 040102 біологія для спеціальності "ботаніка " 0704066
Скачати 169.92 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір169.92 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


БРІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ БРІОІНДИКАЦІЇ

напряму підготовки 6.040102 – БІОЛОГІЯ

для спеціальності “ботаніка” – “8.0704066

Розробники: Мамчур З.І., кандидат біологічних наук, доцент
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0401 – Природничі науки

(шифр, назва)

Варіативна

(за вибором ВНЗ)
Модулів – 2

Напрям

6.040102 – Біологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність «ботаніка» 8.070406

5-й
Курсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин – 72

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр

36 год

-

Практичні, семінарські

0 год
Лабораторні

0 год
Самостійна робота

36 год
ІНДЗ: реферат, доповідь

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи становить:для денної форми навчання – 1 : 1

 1. Мета та завдання навчальної дисципліниМета: ознайомити студентів з сучасними даними щодо місця різних відділів мохоподібних у системі органічного світу, детальніше вивчити групу відділів мохоподібних, ознайомити з особливостями мохоподібних як модельних об’єктів для експериментальних досліджень та опанувати методи бріоіндикаційних досліджень, поглибити знання студентів з біорізноманіття та охорони рослинного світу.

Завдання: сформувати у студентів систему знань про особливості анатомії, морфології, розмноження, екології, географічного поширення мохоподібних, характерних представників, опанувати методику визначення, дати можливість студентам оволодіти сучасними методами бріоіндикації, виробити навики проведення пасивного та активного моніторингу, картографічного зображення змін видового складу в межах урбоекосистеми.
В результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

 • Біологічні й екологічні особливості мохоподібних;

 • Методи бріоіндикаційних досліджень


вміти:

 • визначати видову приналежність представників різних систематичних груп;

 • практично застосовувати теоретичні знання для вирішення природоохоронних проблем. 1. Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль І. Мохоподібні – особлива лінія еволюції вищих рослин.

ТЕМА 1. Група відділів мохоподібних - лінія гаметофітного розвитку вищих рослин.

ТЕМА 2. Протонема печіночників, антоцеротових і мохів. Хлоронема, каулонема, ризоїди. первинна та вторинна протонема.

ТЕМА 3. Чергування поколінь мохоподібних. Порушення нормального проходження чергування поколінь.

ТЕМА 4. Анатомія та морфологія гаметофіту мохоподібних.

ТЕМА 5. Будова спорофіту у різних відділах мохоподібних.

ТЕМА 6. Сучасні дані щодо походження мохоподібних.

Змістовий модуль ІІ. Відділи мохоподібних: Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta

ТЕМА 7. Особливості антоцеротоподібних. Систематичний огляд

ТЕМА 8. Відділ печіночники (Marchantiopsida) (Hepaticopsida). Систематичний огляд.


ТЕМА 9. Відділ мохи (Bryophytа). Систематичний огляд.

Змістовий модуль ІІІ. Екологія і поширення мохоподібних. Роль мохоподібних у природі і діяльності людини.


ТЕМА 10. Умови росту та поширення бріофітів. Діапазон заселених субстратів.

ТЕМА 11. Географічний аналіз бріофлори України. Основні засади класифікації ареалів листяних мохів за А.С. Лазаренком.

ТЕМА 12. Екологічна класифікація мохоподібних.

ТЕМА 13. Система життєвих стратегій бріофітів.

ТЕМА 14. Мохоподібні урбанізованих екосистем.

ТЕМА 15. Мохи як компоненти фітоценозів. Участь у рослинному покриві. Особливе значення їх в економіці природи.


ТЕМА 16. Мохоподібні як модельні об’єкти для експериментальної ботаніки.

ТЕМА 17. Історія вивчення мохоподібних у світі та в Україні. Українська бріологічна школа.

ТЕМА 18. Рідкісні види бріофлори України. Питання охорони мохоподібних.

Змістовий модуль ІV. Бріоіндикація.


ТЕМА 19. Екологічне підґрунтя біоіндикації. Антропогенні чинники, які зумовлюють стрес в організмів. Рівні біоіндикації.

ТЕМА 20. Мохоподібні як біоіндикатори. пасивний та активний моніторинг за допомогою бріофітів.

ТЕМА 21. Бріоіндикаційні властивості епіфітних мохоподібних.

ТЕМА 22. Методи пасивного моніторингу й активного моніторингу за допомогою епіфітних мохоподібних.

ТЕМА 23. Індекс чистоти атмосферного повітря (ІЧП).

ТЕМА 24. Зони забруднення у промислових містах, карти брiоiдикацiйних зон на території міст
 1. Структура навчальної дисципліни

Тема

Лекції

Самостійна робота
Змістовий модуль І. Мохоподібні – особлива лінія еволюції вищих рослин.
1. Лінія гаметофітного розвитку вищих рослин.

2. Протонема. Хлоронема, каулонема, ризоїди.

3. Чергування поколінь мохоподібних.

4. Анатомія та морфологія гаметофіту мохоподібних.

5. Будова спорофіту в різних відділах мохоподібних.

6. Сучасні дані щодо походження мохоподібних.


1

1

12

2

1


2

22
2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Відділи мохоподібних: Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta

7. Особливості антоцеротоподібних. Систематичний огляд

8. Відділ печіночники (Marchantiopsida) (Hepaticopsida).

9. Відділ мохи (Bryophytа). Систематичний огляд.


1

3

41

1

2

Змістовий модуль ІІІ. Екологія і поширення мохоподібних.

10. Умови росту та поширення бріофітів.

11. Географічний аналіз бріофлори України.

12. Екологічна класифікація мохоподібних.

13. Система життєвих стратегій бріофітів

14. Мохоподібні урбанізованих екосистем.

15. Участь у рослинному покриві.


16. Мохоподібні як модельні об’єкти для експериментальної ботаніки.

17. Українська бріологічна школа.

18. Питання охорони мохоподібних.

1

1

11

1

11

1

11

2

2

22
4

2
Змістовий модуль ІV. Основи бріоіндикації.

19. Екологічне підґрунтя біоіндикації. Рівні біоіндикації.

20. Мохоподібні як біоіндикатори. пасивний та активний моніторинг

21. Бріоіндикаційні властивості епіфітних мохоподібних.

22. Методи пасивного моніторингу й активного моніторингу за допомогою епіфітних мохоподібних.

23. Індекс чистоти атмосферного повітря (ІЧП)

24. Карти брiоiдикацiйних зон на території міст.

2

2

22

1

26

4

Всього годин

36

36


самостійна робота:


Змістовий модуль і

Тема 2


Спорогенез. Розвиток, ультраструктура і скульптура спородерми. Морфологічні типи спор. Вплив факторів зовнішнього середовища на проростання спор.

2

Тема 3

Апогамія, апоспорія. Поліплоїдія. Хромосомні числа мохоподібних

2

Тема 4

Анатомічна будова стебла: однотипні клітини, відносна диференціація стебла на тканини у більшості мохів. Механічна (склеродерма) і провідна тканини у листяних мохів. Гіалодерма, основна тканина. Листковий слід. Центральний пучок.

2

тема 6

Погляди на походження мохоподібних. Основні гіпотези та теорії

2

Змістовий модуль ІІ

Тема 7


Поширення представників антоцеротоподібних в Україні

1

тема 8

Поширення печіночних мохів (Marchantiopsida) в Україні

1

тема 9

Найпоширеніші види мохоподібних (Bryophytа) в Україні

2

Змістовий модуль ІІІ

тема 10


Факультативні й облігатні види мохоподібних.

2

тема 14

Впливи забруднювачів: газоподібні забруднювачі (оксид сірки, оксид азоту, аміак, озон), кислотні опади, важкі метали. Радіонукліди.

2

тема 15

Практичне значення. Використання бріофітів людиною.

2

тема 16

Мохи – об’єкт космічних досліджень.

2

тема 17

Внесок А.С. Лазаренка в експериментальну бріологію.

2

Бріологічний гербарій Львівського університету, природознавчого музею НАН

4

ТЕМА 18

Мохоподібні, включені в Червоні Книги України (1996, 2009)

2

змістовий модуль

тема 19


Антропогенні чинники, що зумовлюють стрес в організмів.

2

Характерні симптоми захворювань у рослинних організмів, зумовлені полютантами (хлороз, некроз, терати).

4

тема 20

Ліхено- та бріоіндикаційні дослідження в Україні та світі.

4


Індивідуальне навчально - дослідне завдання


Самостійна та індивідуальна робота: робота в бібліотеці, гербаріях та в Інтернеті; написання рефератів, готування доповідей.


Методи контролю


Змістовий модуль 1 і 2.

Тестові завдання (25 балів)Змістовий модуль 3 і 4.

Реферати (до 5 балів), доповіді (10 балів), контрольна робота (10 балів).Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1-2

Змістовий модуль 3-4

50

100

Тема 1 – Тема 9

Тема 10 – Тема 24

25

25


Шкала оцінювання: ВНЗ, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох змістових модулів або контрольних робіт. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

Методичне забезпечення


1. Підручники та їхні електронні форми.

2. Навчальні посібники, визначники.

3. Фотографії, схематичні зображення із використання кодоскопів і презентацій.

4. Гербарні матеріали.Рекомендована література


Базова

 1. Данилків І., Лобачевська О., Рабик І., Щербаченко О. Словник бріологічних термінів. – Львів, 2008. – 149с.

 2. Зеров Д.К. Флора печіночник і сфагнових мохів України. К., “Наукова думка”, 1964. – 356с.

 3. Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора мхов средней части европейской России. Том 1. Sphagnaceae – Hedwigiaceae. М.: КМК. 608 с.

 4. Лазаренко А.С. Определитель лиственных мхов Украины. К., Изд-во АН УССР, 1955.

 5. Лазаренко А. С. структура виду і механізми видоутворення мохів: Вибрані праці. – Львів: «Ліга-прес», 2001. – 231 с.

 6. Проблемы бриологии в СССР: Мат. Совещания секции бриологии науч. Совета АН СССР…(22 – 24 окт. 1986, г. Ленинград). – Л.: Наука, 1989. – 224с.

 7. Савич-Любицкая Л.И. Сфагновые (торфяные) мхи. 1. Общая часть. – В кн. Флора споровых растений СССР. Т.І. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1952, с. 15 – 81.

 8. Савич-Любицкая Л.И. Андреевые и бриевые мхи. 1. Общая часть. – Там же. Т.ІІІ. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1954, с. 15 – 134.

 9. Шляков Р.н. Печеночные мхи. Морфология, филогения, классификация. Л.: Наука, 1975. 147 с.

 10. Флора мохів Української РСР . Андреєві, брієві. В 4 вип.: К.: наук. Думка, 1987 – 1989, 2003.

 11. Жизнь растений / Под общ. ред. Ал.А.Федорова. – Т. 4 - М.: Просвещение, 1978. – С.49 – 96.

 12. Данилків І.С., Лобачевська О.В., Мамчур З.І., Сорока М.І. Мохоподібні українського Розточчя. Львів, 2002. – 320 с.

 13. Bioindication in terrestrischen Őkosystemen / hrsg. Von Rudolf Schubert. – Jena: Fischer, 1991. – 338 S.

Додаткова:

 1. Баишева Э.З. Разнообразие мохообразных естественных экосистем: подходы к изучению и особенности охраны // Успехи современной биологии. – 2007. – Т. 127. - № 3. – с. 316-333.

 2. Бардунов Л.В. Древнейшие на суше. – Новосибирск: Наука, 1984. – 159 с.

 3. Бачурина А.Ф., Партика Л.Я. Печеночники и мхи Украъны и смежных территорий. Краткий оприделитель. – К.: Наук. думка, 1979.–204 с.

 4. Бойко М.Ф. Анализ бриофлоры степной зоны Европы:. – К.: Фитосоциоцентр. – 1999. – С. 7 – 39.

 5. Бойко М.Ф. Мохообразные в ценозах степной зоны Европы: Монография. – Херсон: Айлант, 1999. – 160 с.

 6. Болюх В.О. Радіоекологічний моніторинг мохоподібних // Укр.бот.журн.- 1994.- Т.51. №2/3. – С. 172 – 177.

 7. Болюх В.О., Вірченко В.М. Накопичення радіонуклідів мохами Українського Полісся // Укр.бот.журн.-1994.-Т.51, №4. – С. 39 – 45.

 8. Водоросли, лишайники и мохообразные СССР/ под ред. М.В.Горленко. М., «Мысль», 1978. – с. 155 – 343.

 9. Гапон С.В. Мохоподібні в епіфітних обростаннях // Укр.бот.журн.- 1992. - Т.49. - №2. – С. 39 – 45.

 10. Гапон Ю. Епіфітна бріофлора зеленої зони м.Полтави та її особливості // Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття: мат. конф. молодих вчених-ботаніків України. (Львів, Івано-Франково, 6 – 10 серпня 2002 р.). – Львів, 2002. - С.15 – 16.

 11. Данилків І.С., Демків Т.О., Мамчур З.І. Видовий склад епіфітних мохів в умовах забруднення цементного заводу // Укр.бот.журн.- 1993. - Т.50. №6. – С. 67 – 70.

 12. Димитрова Л.В. Видовий склад епіфіт них лишайників та мохоподібних на деревних породах Києва //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Карабіна. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 7. - № 814. – с. 30-37.

 13. Димитрова Л.В. Видовий склад епіфітних лишайників та мохоподібних на деревних породах Києва // Вісник Харк. нац. ун-ту. Сер.біол., - 2008. – С. 30-37.

 14. Зеров Д.К. Очерк филогении бессосудистых растений. Киев.- 1972, 316с.

 15. Лазаренко А.С., Высоцкая Е.И., Лесняк Е.Н. Атлас хромосом лиственных мхов СССР. К., «Наукова думка», 1971.-142 с.

 16. Лобачевська О.В., Демків Л.О., Кардаш О.Р.Вплив свинцю на ріст і розвиток мохів // Укр.бот.журн.- 1992. - Т.49, №2 – С. 50 – 55.

 17. Максимова Р.В., Мамчур З.І. Мохоподібні РЛПП «Знесіння» // молодь і поступ біології: Тези доп. Першої Міжн. конф. студентів та аспірантів (11 – 14 квітня 2005 року, м. Львів). – Львів: СПОЛОМ, 2005. - С. 44 – 45.

 18. Мамчур З.І Найстаріші бріологічні колекції гербарію львівського національного університету імені Івана Франка (LW) // Природнича музеологія: теорія та практика. Матер. Всеукраїнської науково-практ. Конф. 17-18 вересня 2009р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів - Кам’янець-Подільський. – 2009. – с. 127 – 129.

 19. Мамчур З.І. Антропогенна трансформація епіфітної бріофлори міста Львова та його околиць // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.- 2003. -Вип.34. – С.135-141.

 20. Мамчур З.І. Бріоіндикація забруднення повітря у місті Львові та на околицях // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. Біол. – 2005. Вип. 40. – С. 59-67.

 21. Мамчур З.І. Епіфітні мохоподібні м.Львова й околиць. // Укр. бот.журн. -1998.-Т.55. - С. 279-287.

 22. Мамчур З.І. Епіфітні мохоподібні промислових міст Львівської області: автореф. дис. к. б. н. – 1997. 23 с.

 23. Мамчур З.І. Мохоподібні в умовах різних ступенів гемеробності // Матеріали ХІІ з’їзду Укр. ботан. Товар. (15-18 травня 2006 року, м. Одеса). – Одеса, 2006. - С. 237.

 24. Мамчур З.І., Савицька А.Г. Життєві форми мохоподібних Шацького національного природного парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного парку: Матер. Наук. конф. (Львівський національний університет імені Івана Франка та Шацький національний природний парк, 16 – 18 вересня 2005 р., смт. Шацьке). – Львів: СПОЛОМ, 2005. – С. 53 – 55.

 25. Мамчур З., Савицька А. Екологічна характеристика листяних мохів Шацького національного природного парку // Вісник Львівського університету. – Серія біологічна. – 2006. – Вип. 42. – с. 38-47.

 26. Машталер О.В. Бріомоніторинг видами (Вгуорhytа) техногенно трансформованого середовища південного сходу України: автореф. дис. к. б. н. Дніпропетровськ. – 2007. 20 с.

 27. Навроцька І.Л., Партика Л.Я. Розвиток ліхенологічних та бріологічних досліджень // Укр.бот.журн. 1991. - Т.48. №6 – С. 50 – 60.

 28. Партика Л.Я., Улична К.О. Арктоальпійський елемент бріофлори Українських Карпат.// Укр. бот.журн. – 1983.- Т.40. .№3. С.34 - 37.

 29. Попова Н.Н. Бриофлора Среднерусской возвышенности: хорология, антропогенная трансформация и проблемы сохранения видового разнообразия: автореф. дис. д.б.н. - Воронеж. - 1998. 40с.

 30. Попова Н.Н. Бриофлора среднерусской возвышености // Arctoa. – 2002.- № 11. – с. 101-168.

 31. Прудникова Л. Ю. Бриоиндикация: городские мхи и использование для диагностики состояния окружающей среды // Экология.- 2001, -Т.1. № 1. – С.55 – 57.

 32. Рабик І.В. Екологічне значення морфологічни хознак гаметофіту і спорофіту мохоподібних (Вгуорhytа) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності / тем.збір.Інст.Екол.Карп.НАН України. – В.4: - Львів: Ліга-Прес, 2003. – С.85 – 94.

 33. Рыковский Г.Ф. Эпифитные мхи как экологическая группа экстремальных местообитаний // В кн.: Рыковский Г.Ф. Эпифитные мохообразные Березенского заповыдника. – Минск, 1970. – С. 30 – 37.

 34. Рыковский Г.Ф. Эпифитные мхи как экологическая группа экстремальных местообитаний // Проблемы бриологии в СССР. Л.: Наука, 1989.- С.190 – 201.

 35. Савицька А.Г., Мамчур З.І. Мохи рекреаційної зони Шацького національного природного парку // молодь і поступ біології: Тези доп. Першої Міжн. конф. студентів та аспірантів (11 – 14 квітня 2005 року, м. Львів). – Львів: СПОЛОМ, 2005. – С. 60.

 36. Самигуллин Т.Х., Яцентюк С.П., Дегтярева Г. В., Вальехо-Роман К.М., Боброва В.К., Капесиус И., Мартин В.Ф., Троицкий А.В., Филин В.Р., Антонов А.С. Парафилетичность мохообразных и близкое родство антицеротовых и сосудистых растений: данные анализа последовательностей хлоропластных спейсеров рДНК //Actoa/ - 2002.- № 11.- с. 31-43.

 37. Слободян М.П. До біогеографії Західного Поділля, Опісля і Покуття // Наук. зап. Львів. Наук.-природознав. Музею АН УРСР.К., 1951. – Т.1. – С. 66 – 89.

 38. Слука З.А. Влияние городской среды на бриофлору в зеленых массивах г. Москвы // Вестник МГУ. 1996. Сер. 16, № 2.- С. 55 – 63.

 39. Capesius I., Bopp M. New classification of liverworts based of molecular and morphological data // Pl. Syst. Evol. – 1997.- № 2007. – p. 87-97.

 40. Check-list of mosses of the former USSR / Ignatov M.S., Afonina O.M. // Arctoa. - 1997. - Vol. 1. - P. 3-83

 41. Glime, Janice M.  2007.  Bryophyte Ecology.  Volume 1.  Physiological Ecology. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists.   .

 42. Hasegawa, J. 1994. New classification of Anthocerotae. J. Hattori Bot. Lab 76: 21-34.

 43. Stotler, R. E. & B. Crandall-Stotler. 2005. A revised classification of the Anthocerotophyta and a checklist of the hornworts of North America, north of Mexico. Bryologist 108: 16-26.

 44. Tan, B. C.  and T. Pocs. 2000.  Biogeography and conservation of bryophytes.  In: The biology of bryophytes, Pp. 403-448. J. Shaw and DB. Goffinet (Eds.) Cambridge University Press, Cambridge, UK.Інформаційні ресурси


 1. Програма із курсу «Бріологія»

 2. Бібліотека ЛНУ імені Івана Франка

 3. Бібліотека кафедри ботаніки

 4. Бібліотека Природознавчого музею НАН України

 5. http://www.mobot.org/MOBOT/tropicos/most/Glossary/glosefr.html

 6. http://bryophytes.plant.siu.edu/

 7. http://www.bryoecol.mtu.edu/База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка