Програма навчальної дисципліни для студентів медичних закладів освіти
Сторінка1/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ

СУДОВА МЕДИЦИНА


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

III-IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ
Спеціальності: 7.110101 - „лікувальна справа”

7.110105 – „медико-профілактична справа”

СУМИ-2014
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри


___________ (Романюк А.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


“______”_____________20___ року

СУДОВА МЕДИЦИНА

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

III-IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Спеціальності: 7.110101 - „лікувальна справа”

7.110105 – „медико-профілактична справа”СУМИ-2014

Робоча програма з судової медицини для студентів IV курсу за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Медико-профілактична справа» розроблена на підставі типової робочої програми на кафедрі патологічної анатомії СумДУ.


Розробники: Романюк А.М. – завідувач кафедри, д.мед.наук, професор

Будко Г.Ю. – доцент, к.мед.наук, доцент


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри патологічної анатомії
Протокол № ___1___від “___28____”____серпня___ 2014 року

Завідувач кафедри ____________ (Романюк А.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з судової медицини для вищих медичних закладів освіти України ІП-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальностей "Лікувальна справа" - 7.110101, "Медико-профілактична справа” - 7.110105 напряму підготовки 1101 "Медицина". Вивчення судової медицини здійснюється впродовж VII-VIII семестрів 4-го року навчання, кінцеві цілі з дисципліни однакові для зазначених спеціальностей.Програма складена у відповідності до наступних нормативних документів:


 • освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 "Медицина";

 • експериментального навчального плану, розробленого на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.2005 за №52 "Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Лікар" у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України за спеціальностями "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа";

 • рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 "Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 "Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін";

 • наказу МОЗ України від 31.01.03 за №148 "Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти";

 • інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів.// Київ: Книга плюс, 2005);

 • Наказу МОЗ України від 19.10.2009 р. № 749 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 08.07.2010 р. №539).

Програма структурована на модуль, змістові модулі та теми.Судова медицина як навчальна дисципліна
Судова медицина - галузь науки, яка вивчає питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру, що виникають у практичній діяльності органів правосуддя та судочинства.

Сучасна судова медицина вийшла далеко за межі прикладних знань. Окремі її розділи розроблені відповідно до кримінального та цивільного законодавства і викладаються тільки при вивченні судової медицини.

Необхідність оволодіння міцними знаннями з теорії та практики судової медицини обумовлена тим, що, згідно чинного законодавства, правоохоронні органи мають право залучати до виконання експертних функцій лікаря любої спеціальності незалежно від того, на якому факультеті він одержав медичну освіту. У зв'язку з цим судово-медичні знання важливі для кожного лікаря, який у разі необхідності має вірно їх застосувати у практичній діяльності.

Програма із судової медицини для студентів медичних факультетів ВМНЗ складена з урахуванням сучасного стану судово-медичної науки, суміжних медичних та юридичних дисциплін.Судова медицина:
а) грунтується на знаннях, які студенти отримують при вивченні загально-біологічних та клінічних дисциплін, та й інтегрується з ними.

б) надає основи знань щодо виконання лікарем функцій судового експерта згідно процесуального законодавства,

в) надає вміння із встановлення факту біологічної смерті, опису трупа на місці його виявлення, опису тілесних ушкоджень та визначення їх виду, знаходження та опису речових доказів біологічного походження.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.


Програма дисципліни структурована на 1 модуль, до складу якого входять 9 змістових модулів, в яких 22 навчальні теми.
Модуль 1. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи насильницької та ненасильницької смерті.
Змістові модулі:

1.Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи. Правова регламентація лікарської , і, зокрема, судово-медичної діяльності.

2.Судово-медична танатологія.

3.Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачуваних та інших осіб.

4. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних чинників.

5. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії інших фізичних факторів зовнішнього середовища.

6. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії хімічних речовин.

7. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії біологічних чинників.

8. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного походження та медико-криміналістичні методи досліджень.

9.Судово-медична експертиза у справах з професійних та посадових правопорушень медичних працівників.
Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів до систематичного навчання впродовж семестру.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль належить консультаціям викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів судової медицини та медичного законодавства. У лекційному курсі /10 годин/ необхідно викладати новітні наукові дані з основних розділів судової медицини.

На аудиторних практичних заняттях / 50 годин/ максимальну кількість навчального часу необхідно виділяти для засвоєння знань з розділу, що вивчається.

Під час самостійної роботи на практичних заняттях студенти під керівництвом викладача вивчають основні об'єкти експертизи і проводять:- дослідження трупа із складанням «Акту судово-медичного дослідження» та «Лікарського свідоцтва про смерть»;

- обстеження потерпілих, звинувачуваних та інших осіб.

- вирішують контрольні тестові завдання, ситуаційні задачи, проводять лабораторне дослідження речових доказів та описують макро- та мікропрепарати.

Дослідження трупа являється однією із обов´язкових навичок, які опрацьовують студенти під час вивчення судової медицини. Складений студентами Акт судово-медичного дослідження трупа обов´язково перевіряє викладач та проводить його оцінювання.

Навчальним планом передбачено також 30 годин для самостійної позааудиторної роботи студентів. Зміст такого виду самостійної роботи визначається кафедрою /курсом/ та затверджується на кафедральній навчально-методичній нараді. До педагогічного навантаження викладача ці години не враховуються.

Відповідно до своїх можливостей у своїй робочій навчальній програмі кафедра /курс/ визначає теми лекцій, практичних аудиторних занять та перелік тем, винесених для самостійного позааудиторного опрацювання.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями.

Рекомендується застосовувати стандартизовані засоби діагностики рівня підготовки студентів: тести, розв'язування ситуаційних задач, трактування та оцінка результатів лабораторного дослідження, тощо.

Підсумковий модульний контроль проводять по завершенню вивчення модулю.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою в Україні.
Опис навчального плану з дисципліни «Судова медицина»

для студентів медичних факультетівСтруктура

навчальної

дисципліни


Кількість годин, з них

Рік навчання

Види контролю

Всього годин

Аудиторних

СПРС

Лекцій

Практичних

занять
Розподіл навчального

часу


90

10

50

30

4-й
1 модуль:

змістових модулів 1090 годин,

кредитів ECTS-3,010

50


30
Підсумковий

модульний контрольВ тому числі підсумковий модульний

контроль засвоєння модуля4

4


Всього кредитів ECTS

3,0


Тижневе навантаження

3 год/ 0,1 кредиту ECTS

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин. Аудиторне навантаження 67 %, СПРС - 33 %.


2.Мета вивчення навчальної дисципліни
Мета вивчення судової медицини – кінцеві цілі встановлені на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістовного модулю. Опис цілей сформульовано через вміння у вигляді цільових завдань. На підставі кінцевих цілей до кожного модулю (змістового модулю) сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь, цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.
Кінцеві цілі вивчення дисципліни
1.Вміти описувати тілесні ушкодження за загальноприйнятою схемою їх опису.

2.Демонструвати вміння проводити огляд трупа на місці події.

3.Вміти встановлювати факт настання біологічної смерті.

4.Вміти описувати та вилучати речові докази біологічного походження під час огляду місця події.

5.Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження трупа та встановлювати причину насильницької та ненасильницької смерті.

6. Демонструвати вміння проводити судово-медичне обстеження потерпілих, звинувачуваних та інших осіб.

7. Знати зміст нормативно-правових актів, які передбачають кримінальну відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення та демонструвати вміння проводити їх аналіз.

3.Зміст програми
Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи насильницької та ненасильницької смерті.
Змістовий модуль 1. Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи.
Конкретні цілі


 • Аналізувати етапи розвитку вітчизняної судової медицини, внесок окремих вчених на кожному етапі.

 • Пояснювати засади організації судово-медичної експертизи в державі.

 • Знати функцію структурних підрозділів бюро судово-медичної експертизи

 • Аналізувати нормативно-правове забезпечення медичної діяльності.

 • Інтерпретувати законодавчі норми стосовно призначення та проведення судово-медичної експертизи.


Тема 1. Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку

Судова медицина, визначення поняття, її зміст та завдання. Значення судової медицини в системі вищої медичної освіти. Судово-медична експертиза, її роль в роботі правоохоронних органів та охорони здоров”я.

Становлення судової медицини та судово-медичної експертизи. Етапи розвитку судової медицини, особливості сучасного V етапу. Внесок визначних вітчизняних та українських судових медиків – С.А.Громова, П.А.Мінакова, М.С.Бокаріуса, М.В.Попова, М.І.Райського, М.І.Авдєєва, В.М.Смольянінова, Ю.С.Сапожникова, І.А.Концевич, А.Ф.Рубіжанського, А.М.Фадєєва, Кононенка В.І, Зорина Б.М. в розвиток теорії та практики судової медицини. Наукові досягнення кафедр /курсів / судової медицини.

Тема 2. Організаційно-процесуальні засади

проведення судово-медичної експертизи в Україні
Судово-медична експертиза як один з різновидів судових експертиз та доказів у судовому процесі. Нормативно-правові акти, що регламентують проведення судово-медичних експертиз – Закон “Про судову експертизу”, “Основи законодавства України про охорону здоров”я”, кодекси, доповнення та зміни до закону “Про підприємництво”, наказ №6 “Про організацію судово-медичної експертизи в Україні”/1995/.

Поняття про судово-медичну експертизу, обов”язкове її призначення. Види експертиз, одноосібне, комісійне та комплексне її проведення.

Структура судово-медичної служби в Україні. Поняття про інстанційність державної судово-медичної служби. Бюро судово-медичної експертизи як організаційна ланка державної судово-медичної служби, його структура та функції підрозділів.

Поняття про судового експерта, судово-медичного експерта, спеціаліста у галузі судово-медичної експертизи, їх обов”язки, права та відповідальність. Гарантії незалежності судового експерта. Роль судово-медичного експерта в досудовому слідстві, дізнанні та його участь у судовому засіданні.

Об”єкти судово-медичної експертизи – трупи, потерпілі, звинувачувані та інші особи, речові докази, медична документація.

Регламентація проведення судово-медичних експертиз та судово-медичних досліджень, документація, її структура порядок складання.Змістовий модуль 2. Судово-медична танатологія
Конкретні цілі

- Вміти констатувати факт настання біологічної смерті.

- Демонструвати вміння проводити огляд трупа на місті події, знаходити, описувати та вилучати речові докази біологічного походження.

- Проводити судово-медичний розтин трупу, формулювати причину ненасильницької

смерті та виписувати „Лікарське свідоцтво про смерть”.

- Знати особливості судово-медичної експертизи трупа новонародженого та нагло

померлої особи.

Тема 3. Судово-медична танатологія. Огляд трупа на місці події. Судово-медичний розтин трупа, його демонстрація
Поняття про танатологію. Вчення про смерть у судовій медицині. Концепції смерті: смерть клітини, органу, організму. Судово-медична класифікація смерті. Смерть насильницька та ненасильницька. Роль та межі компетенції судово-медичного експерта при встановленні роду насильницької смерті.

Вмирання та його етапи. Термінальний стан і його судово-медичне значення, мозкова смерть. Констатація факту смерті, її ознаки та їх визначення, уявна смерть.

Діагностика клінічної і біологічної смерті, ймовірні та вірогідні /абсолютні/ ознаки смерті. Зміни, які настають в органах і тканинах після смерті. Переживання тканин та судово-медичне значення суправітальних реакцій.

Ранні трупні ознаки: охолодження тіла, трупне висихання, трупні плями: стадії і термін їх розвитку, методи дослідження. Трупне заклякання, механізм розвитку і засоби виявлення.

Пізні трупні ознаки. Процес гниття трупа, його сутність; вплив різноманітних факторів на розвиток процесів гниття. Ентомофауна трупа. Особливості гниття окремих органів і тканин.

Природна консервація трупів: муміфікація, жировіск, торф'яне дублення, промерзання. Засоби штучної консервації трупів. Пошкодження і знищення трупів комахами, тваринами.

Судово-медичне встановлення давності настання смерті.

Огляд трупа на місці його знайдення. Правова регламентація огляду місця події. Організація огляду, його учасники. Стадії огляду – статична та динамічна. Завдання та функції спеціаліста в галузі судово-медичної експертизи під час огляду трупа на місці його виявлення. Порядок та методика огляду трупа. Виявлення, опис, вилучення та пакування речових доказів біологічного походження для подальшого їх дослідження. Документація, яку складають під час огляду місця події.

Судово-медична експертиза трупа (демонстрація).

Категорії трупів, які підлягають судово-медичній експертизі /дослідженню/. Правила і техніка судово-медичного дослідження трупів. Правова регламентація судово-медичної експертизи трупів. Питання, які вирішують під час розтину трупів. Особливості судово-медичного розтину трупа.

Особливості дослідження трупів невідомих осіб /антропометрія, словесний портрет, особливі ознаки, дактилоскопія, зубна формула тощо/, розчленованих, скелетованих трупів та кісткових залишків. Особливості розтину при підозрі на ураження радіоактивними речовинами, бойовими отруйними речовинами, при захворюванні на особливо небезпечні інфекції та ВІЛ. Особливості дослідження ексгумованих трупів.

Питання, які вирішують під час дослідження трупів.Тема 4. Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої смерті.

Самостійний розтин трупа

Поняття про наглу смерть та її фактори ризику. Основна мета та завдання, які вирішують під час судово-медичного дослідження трупів. Причини та генез наглої смерті у різних вікових групах. Особливості дослідження трупів нагло померлих осіб.

Діагностика наглої смерті при захворованнях серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, центральної нервової та сечостатевої систем; при вагітності, під час пологів, від інфекційних захворювань.

Раптова смерть у дитячому віці: основні причини, діагностика; синдром раптової дитячої смерті.

Використання лабораторних досліджень – гістологічного, гістохімічного, ангіографічного, полум”яно-фотометричного, біохімічного, бактеріологічного для обгрунтування причини смерті.

Раптова смерть за особливих обставин: на фоні травми, під час лікувальних процедур, занять спортом.

Визначення танатогенезу при поєднанні різних нозологічних форм захворювань та травми: встановлення основної причини смерті, її діагностика. Значення аналізу раптової смерті для підвищення якості лікувально-профілактичної допомоги населенню.

Поняття про причину смерті. Встановлення причини та генезу смерті. Документація, яку складають при судово-медичній експертизі /дослідженні/ трупів. Принципи побудови судово-медичного діагнозу та експертних висновків. Лікарське свідоцтво про смерть.


Тема 5. Судово-медична експертиза трупів новонароджених
Особливості судово-медичної експертизи /дослідження/ та техніки розтину трупів новонороджених. Встановлення новонародженості, доношеності, зрілості, живонародженості, життєздатності та довготривалості життя після пологів. Використання результатів інструментальних та лабораторних методів досліджень - гістологічного, рентгенологічного, біохімічного для обгрунтування судово-медичного висновку. Причини смерті плода і новонародженого: до, під час та після пологів. Дітовбивство: активне та пасивне.
Змістовий модуль 3. Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачуваних

та інших осіб
Конкретні цілі

1.Вміти проводити огляд потерпілої особи з приводу тілесних ушкоджень.

2.Вміти описувати тілесні ушкодження.

3.Деменструвати вміння з визначення ступіня тяжкості тілесного ушкодження, відсотку втрати загальної працездатності.

4. Знати особливості судово-медичної експертизи з приводу спірних статевих станів та статевих злочинів.
Тема 6. Судово-медична експертиза встановлення ступеню тяжкості тілесних

ушкоджень, стану здоров'я та віку
Приводи до судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачуваних та інших осіб, її організація, особливості проведення і документація.

Судово-медична експертиза з приводу наявності на потерпілому тілесних ушкоджень. Визначення видів пошкоджень, давності нанесення та ступеня їх тяжкості.

Юридична класифікація тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості відповідно до КК України. Тяжкі тілесні ушкодження. Ушкодження середньої тяжкості. Легкі тілесні ушкодження. Критерії тяжкості тілесних ушкоджень відповідно до діючих “Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень”. Побої, мордування.

Особливості проведення експертизи визначення наявності та ступеня втрати працездатності.

Експертиза стану здоров'я: симуляція, агравація, дисимуляція, штучні хвороби, самоушкодження / калічення членів/.

Значення медичних документів, слідчих метеріалів при встановленні умов, за яких було заподіяно травму.

Експертиза визначення віку, приводи та критерії визначення віку, методи дослідження.

Тема 7. Судово-медична експертиза спірних статевих станів та статевих злочинів
Особливості проведення експертизи у випадках спірних статевих станів. Визначення статі. Встановлення порушення цілості дівочої пліви. Встановлення статевої зрілості, статевої репродуктивної здатності, минулих пологів. Встановлення минулого викидня /аборту/.

Судово-медична експертиза статевих злочинів. Статеві злочини, за вчинення яких передбачена кримінальна відповідальність. Згвалтування: встановлення факту статевого акту, ознак фізичного насильства, безпорадного стану. Експертиза постраждалої особи та особи, підозрюваної у скоєнні злочину. Експертиза випадків статевої близькості з особами, які не досягли статевої зрілості. Розбещення неповнолітніх. Експертиза насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Експертиза навмисного зараження венеричною хворобою та ВІЛ інфекцією. Особливості їх проведення.


Змістовий модуль 4. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті

від механічних чинників
Конкретні цілі

 • Вміти визначати вид тілесного ушкодження.

 • Вміти описувати тілесні ушкодження, що виникли від дії механічних чинників.

 • Вміти визначати причину насильницької смерті.

 • Вміти виписувати „Лікарське свідоцтво про смерть”

 • Формулювати питання, які можуть бути вирішені під час проведення судово-медичної експертизи трупа.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка