Програма з біології для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
Сторінка1/2
Дата конвертації19.04.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ


для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Рівень стандарту
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАВступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, технологічного напрямів.

Мета: навчання біології на рівні стандарту полягає у формуванні в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, формування у школярів екологічного культури, ключових компетенцій, яких

потребує сучасне життя.

Досягнення зазначеної мети забезпечується виконанням таких завдань:


 • формування в учнів знань про роль біологічних наук у формуванні сучасної природничонаукової картини світу; методи наукового пізнання; місце біології серед інших наук; значення біологічного різноманіття; зв'язок між природними і суспільними процесами; принципи функціонування і структуру біологічних систем на різних рівнях організації живого;

 • розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;

 • формування умінь використовувати набуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до навколишнього середовища, здоров'я інших людей, власного здоров'я, обґрунтування та дотримання заходів профілактики захворювань, правил поведінки у природі;

 • розвиток інтелектуальних і творчих здібностей.

Зміст курсу є логічним продовженням навчальних курсів основної школи, розподіляється за роками навчання таким чином:

  1. клас - розділи: «Молекулярний рівень організації життя», «Клітинний рівень організації живої природи», «Організмовий рівень організації живої природи»;

  2. клас - розділи: «Організмовий рівень організації живої природи» (продовження), «Надорганізмові рівні організації живої природи», «Історичний розвиток органічного світу».

На вивчення цих розділів відводиться:

 1. клас – 52 години (1,5 год на тиждень);

 2. клас – 52 години (1,5 год на тиждень).

В основу навчального змісту біології 10-11 класів покладено вивчення рівнів організації живої природи (молекулярного, клітинного, організмового, популяційного, екосистемного, біосферного). На рівні кожної системи простежуються їх основні ознаки: обмін речовин і перетворення енергії, цілісність живих систем. Зміст курсу включає провідні теоретичні узагальнення біологічної науки: клітинну, хромосомну теорії, еволюційні гіпотези, біологічні закони Г. Менделя, Т.Моргана тощо.

Розпочинається курс розділом «Молекулярний рівень організації живої природи», який передбачає вивчення хімічного складу організмів і особливостей біохімічних реакцій. Наступні розділи програми передбачають опанування учнями закономірностей функціонування живих систем на клітинному, тканинному, організмовому рівнях. Знання про принципи функціонування клітини становить основу розуміння законів спадковості й закономірностей мінливості. Ознайомлення з цитологією й генетикою готує учнів до вивчення індивідуального розвитку організмів. Екологічні закономірності вивчаються в розділі «Надорганізмові рівні життя». Завершується вивчення біології розділом
«Історичний розвиток органічного світу»,що передбачає знайомство з основами еволюційних гіпотез та формуванням великих таксонів органічного світу в процесі історичного розвитку.

Практичну частину програми становлять лабораторні та практичні роботи, які є важливою складовою уроку біології і, залежно від змісту матеріалу, що вивчається, рівня підготовки учнів, навчально-матеріальної бази, можуть виконуватися різними способами: демонстраційно, фронтально, групою або індивідуально. Лабораторні та практичні роботи, позначені в програмі зірочкою, виконуються учнями за вибором учителя з урахуванням матеріально-технічних можливостей; за відсутності відповідних умов вони можуть бути замінені демонструванням. Оцінювання практичних і лабораторних робіт з біології здійснюється на розсуд вчителя або у всіх учнів класу, або вибірково, в залежності від способу виконання.

Неодмінною умовою виконання навчальної програми є проведення шкільних екскурсій. Учитель має право самостійно обирати час їх проведення, використовуючи години навчальної практики або резервні години.

Формуванню навичок самостійної роботи, вмінь пошуку необхідної інформації у додаткових літературних джерелах слугують семінарські заняття, які учитель може планувати, враховуючи навчальні можливості учнів та доступ їх до науково-популярної літератури.

Програма дає право вчителю творчо підходити до реалізації її змісту, добирати об'єкти для вивчення та включати в зміст освіти приклади зі свого регіону, змінювати послідовність вивчення окремих питань у межах теми. Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може бути змінена в межах визначених годин. Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

10 клас


52 години (1,5 год на тиждень, із них 4 год резервних)


№ п/п

к-т годин

Чинна програма

(кольором виділено зміни, що пропонуються)Варіант зі змінами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів
2

Вступ

Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками.

Завдання сучасної біології.

Методи біологічних досліджень.

Рівні організації живої природи.

Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.

Учень (учениця):

називає:

-рівні організації живої природи;

наводить приклади:

-значення біологічних наук в житті людини і суспільства;

характеризує:

-методи біологічних досліджень (описовий, порівняльний, експериментальний, статистичний, моделювання, моніторинг);

пояснює:

-зв’язок біології з іншими природничими і гуманітарними науками;

робить висновок:

-про значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.Вступ

Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками.

Методи біологічних досліджень.

Рівні організації живої природи.

Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.

Учень (учениця):

називає:

- рівні організації живої природи;

характеризує:

- методи біологічних досліджень (описовий, порівняльний, експериментальний, статистичний, моделювання, моніторинг);

пояснює:

- зв’язок біології з іншими природничими і гуманітарними науками;

робить висновок:

- про значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.


Розділ І. Молекулярний рівень організації живої природи
3

Тема 1. Неорганічні речовини

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. Неорганічні речовини

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнівЕлементний склад організмів.

Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи.

Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів.


Учень (учениця):

називає:

- органогенні елементи;характеризує:

- біологічну роль найважливіших для організму людини хімічних елементів;

- роль води, кисню, мінеральних

солей в існуванні живих систем різного рівня;- вікові зміни кількості води в

клітинах;

- поняття: гідрофільність, гідрофобність;пояснює:

- причини ендемічних та

екологічних захворювань людини;

- необхідність контролю

хімічного складу води та їжі людини;

- норми вживання води людиною

в різних умовах навколишнього середовища;

- потребу квотування промислових викидів країнами світу;

робить висновки:

- про єдність елементного складу тіл живої і неживої природи;

- про відмінності між живою та неживою природою, які пов’язані з різним кількісним співвідношенням хімічних елементів.


Елементний склад організмів.

Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи.

Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів.


Учень (учениця):

називає:

- органогенні елементи;- причини ендемічних та

екологічних захворювань людини;характеризує:

- біологічну роль найважливіших для організму людини хімічних елементів;

- роль води, кисню, мінеральних солей в існуванні живих систем різного рівня;

- поняття: гідрофільність, гідрофобність;пояснює:

- норми вживання води людиною в різних умовах навколишнього середовища;робить висновки:

- про єдність елементного складу тіл живої і неживої природи;
8

Тема 2. Органічні речовини

Тема 2. Органічні речовиниОрганічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення.

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул: ліпідів, моноcахаридів, амінокислот, нуклеотидів.

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів): полісахаридів, білків, нуклеїнових кислот.

Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.Учень (учениця):

називає:

- органічні речовини, що входять до складу організмів;наводить приклади:

- застосування ферментів у господарської діяльності людини;

характеризує:

- будову, властивості та

біологічну роль ліпідів (жирів, фосфоліпідів, стероїдів);

- будову, властивості та

біологічну роль моносахаридів (рибози, дезоксирибози, глюкози);

- будову, властивості та біологічну роль амінокислот і нуклеотидів;

- будову, властивості та

функції полісахаридів, білків і нуклеїнових кислот;

- структурні рівні організації білків;

- молекулярний рівень організації життя;

пояснює:

- роль АТФ в життєдіяльності організмів;

- роль нуклеїнових кислот у спадковості та мінливості

організмів;спостерігає та описує:

- властивості органічних молекул;

- дію ферментів;

- розв’язує:

- елементарні вправи з

молекулярної біології (моделювання реплікації, транскрипції);

дотримує правил:

- техніки безпеки при

виконанні лабораторних і практичних робіт;

- використання різних хімічних

речовин, які можуть впливати на життєдіяльність людини в побуті, у виробничий діяльності;

робить висновок:

- про єдність хімічного складу організмів.Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення.

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул: ліпідів, моноcахаридів, амінокислот нуклеотидів.

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів): полісахаридів, білків, нуклеїнових кислот.

Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.Учень (учениця):

називає:

- органічні речовини, що входять до складу організмів;характеризує:

- властивості та біологічну роль ліпідів (жирів, фосфоліпідів, стероїдів);

- біологічну роль моносахаридів (рибози, дезоксирибози, глюкози);

- будову, властивості та біологічну роль амінокислот і нуклеотидів;

- будову, властивості та функції полісахаридів, білків і нуклеїнових кислот;

- структурні рівні організації білків;пояснює:

- роль АТФ в життєдіяльності організмів;

- роль нуклеїнових кислот у спадковості та мінливості

організмів;спостерігає та описує:

- властивості органічних молекул;

- дію ферментів;

розв’язує:

- елементарні вправи з молекулярної біології (моделювання реплікації, транскрипції);дотримує правил:

- техніки безпеки при виконанні лабораторних і практичних робіт;

- використання різних хімічних речовин, які можуть впливати на життєдіяльність людини в побуті, у виробничий діяльності;

робить висновок:

- про єдність хімічного складу організмів.

Лабораторні роботи:

№ 1. Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей.

№ 2. Вивчення властивостей ферментів.

Практичні роботи:

№ 1. Розв'язування елементарних вправ з реплікації та транскрипції.

№ 2. Ознайомлення з інструкціями з використання медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки.

3. Оцінка продуктів харчування за їхнім хімічним складом.


Лабораторні роботи:

№ 1. Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей.

№ 2. Вивчення властивостей ферментів.

Практичні роботи:

№ 1. Розв'язування елементарних вправ з реплікації та транскрипції.

№ 2. Ознайомлення з інструкціями з використання медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки.
Розділ ІІ. Клітинний рівень організації живої природи
5

Тема 1. Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро.
Тема 1. Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро.


Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень.

Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). Транспорт речовин через мембрани.

Функції та особливості будови поверхневого апарату клітин організмів різних царств живої природи. Будова і функції ядра клітин еукаріотів.

Значення нуклеоїду клітин прокаріотів. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів.Учень (учениця):

називає:

- методи вивчення клітин


(світлова і електронна мікроскопія; авторадіографія, культура клітин);

- типи організації клітин;

- функції поверхневого апарату клітин;

- функції ядра;

- механізми транспорту речовин через біомембрани;

наводить приклади:

- про- та еукаріотичних організмів;характеризує:

- клітинну теорію Т. Шванна і її роль в обґрунтуванні єдності органічного світу;

- хімічній склад, будову і функції клітинних мембран;

- будову ядра ( ядерна оболонка, нуклеоплазма, ядерний матрикс, хроматин, ядерце);

- нуклеоїд прокаріотів;

- будову клітини прокаріотів і еукаріотів;пояснює:

- керівну роль спадкової програми у життєдіяльності клітин;порівнює:

- два типи організації клітин;

- поверхневий апарат клітин бактерій, грибів, рослин і тварин;

- будову клітин рослин, тварин, грибів;

обґрунтовує:

- взаємозв'язок клітини із зовнішнім середовищем (перенести в п. пояснює)дотримує правил:

- виготовлення мікропрепаратів;застосовує знання:

- про будову клітин для доказу єдності органічного світу;- про поверхневий апарат

клітин для обґрунтування небезпеки тютюнокуріння та вживання алкоголю і наркотичних речовин;

робить висновок:

про загальний план будови клітин прокаріотів і еукаріотів та їх особливості.Учень (учениця):

називає:

- методи вивчення клітин ( світлова і електронна мікроскопія; культура клітин);

- типи організації клітин;

- функції поверхневого апарату клітин;

- функції ядра;

- механізми транспорту речовин через біомембрани;наводить приклади:

- про- та еукаріотичних організмів;характеризує:

- клітинну теорію Т. Шванна і її роль в обґрунтуванні єдності органічного світу;

- хімічній склад, будову і функції клітинних мембран;

- будову ядра ( ядерна оболонка, нуклеоплазма, ядерний матрикс, хроматин, ядерце);

- нуклеоїд прокаріотів;

- будову клітини прокаріотів і еукаріотів;пояснює:

- керівну роль спадкової програми у життєдіяльності клітин;

- взаємозв'язок клітини із зовнішнім середовищем

порівнює:

- поверхневий апарат клітин бактерій, грибів, рослин і тварин;

- будову клітин рослин, тварин, грибів;

дотримує правил:

- виготовлення мікропрепаратів;застосовує знання:

- про будову клітин для доказу єдності органічного світу;робить висновок:

про загальний план будови клітин прокаріотів і еукаріотів та їх особливості.

Лабораторна робота:

№ 3. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.Лабораторна робота:

№ 3. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.7


Тема 2. Цитоплазма клітин.
Тема 2. Цитоплазма клітин.


Складники цитоплазми: цитозоль

(гіалоплазма), цитоскелет, мембранні, немембранні органели, включення.

Будова і функції цитоскелету. роль його складників у просторовій організації клітин, в організації рухів у клітині та руху клітин.

Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету.

Реакції проміжного обміну речовин, що відбуваються в цитозолю (на прикладі гліколізу).

Хімічний склад, будова і функції рибосом.

Синтез білків.

Будова і функції одномембранних органел клітин (гранулярна і гладенька ендоплазматичні сітки, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі).

Будова і функції двомембранних органел клітини.

Функції мітохондрій. Клітинне дихання.

Функції пластид. Фотосинтез. Значення фотосинтезу.


Учень (учениця):

називає:

- складники цитоплазми;

- мембранні і не мембранні

органели і включення клітини;

- процеси, які відбуваються в цитоплазмі клітини;

наводить приклади:

- рухів клітин і внутрішньоклітинних рухів;розпізнає:

- компоненти клітин на схемах;характеризує:

- хімічний склад і функціональне значення цитозолю;- роль цитоскелету в організації рухів в клітині і рухів клітин;

- роль клітинного центра в організації цитоскелету;

- генетичний код та його значення в біосинтезі білків;

- процеси гліколізу, біосинтезу білків, фотосинтезу, клітинного дихання;

- будову і функції одномембранних і двомембранних органел;

пояснює:

значення гліколізу; процесів анаеробного і аеробного дихання; фотосинтезу, його планетарну та космічну роль;порівнює:

- процеси, які відбуваються в цитоплазмі про - і еукаріотів;

спостерігає та описує:

- рух цитоплазми у клітинах рослин;розв’язує:

- елементарні вправи з трансляції;застосовує знання:

- про вплив факторів

зовнішнього середовища на клітини для профілактики захворювань людини;

- про будову клітин для доказу єдності органічного світу;робить висновок:

про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в клітинах організмів різних царств живої природи. (в наступну тему)

Складники цитоплазми: цитозоль

(гіалоплазма), цитоскелет, мембранні,

немембранні органели, включення.

Будова і функції цитоскелету.

Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету.

Реакції проміжного обміну речовин, що відбуваються в цитозолю (на прикладі гліколізу). Хімічний склад, будова і функції рибосом.

Синтез білків. Будова і функції одномембранних органел клітин

( гранулярна і гладенька ендоплазматичні сітки, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі ) Будова і функції двомембранних органел клітини.

Функції мітохондрій. Клітинне дихання.

Функції пластид. Фотосинтез. Значення фотосинтезуУчень (учениця):

називає:

- складники цитоплазми;

- мембранні і немембранні органели і включення клітини;

- процеси, які відбуваються в цитоплазмі клітини;наводить приклади:

- рухів клітин і внутрішньоклітинних рухів;розпізнає:

- компоненти клітин на схемах;характеризує:

- хімічний склад і функціональне значення цитозолю;- роль цитоскелету в організації рухів в клітині і рухів клітин;

- роль клітинного центра в організації цитоскелету;

будову і функції одномембранних і двомембранних органел;

- генетичний код та його значення в біосинтезі білків;

- процеси гліколізу, біосинтезу білків, фотосинтезу, клітинного дихання;

пояснює:

- значення гліколізу, процесів анаеробного і аеробного дихання;

- значення фотосинтезу, його планетарну роль;

спостерігає:

- рух цитоплазми у клітинах рослин;розв’язує:

- елементарні вправи з трансляції;застосовує знання:

- про вплив факторів зовнішнього середовища на клітини для профілактики захворювань людини;

- про будову клітин для доказу єдності органічного світу.

Лабораторна робота:

№ 4. Рух цитоплазми в клітинах рослин.Практична робота:

№ 4. Розв’язування елементарних вправ з трансляціїЛабораторна робота:

№ 4. Рух цитоплазми в клітинах рослин.Практична робота:

№ 4. Розв’язування елементарних вправ з трансляції6


Тема 3. Клітина як цілісна система.

Тема 3. Клітина як цілісна система.Функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів.

Клітинний цикл еукаріотів Механізми відтворення і загибелі клітин.

Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу.

Мітоз. Мейоз.

Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін.

Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна.

Сучасні цитотехнології, використання їх для діагностування і лікування захворювань людини.


Учень (учениця):

називає:

- положення сучасної клітинної теорії;

- фази мітозу і мейозу;

наводить приклади:

- клітин, що не діляться;

- застосування цитотехнологій для лікування захворювань людини;

характеризує:

- поділ клітин прокаріотів;

- стадії клітинного циклу еукаріотів;

- хімічний склад, будову і функції хромосом;- причини і способи загибелі клітин;

- процеси мітозу та мейозу в еукаріотів;

- сучасну клітинну теорію;

- клітинний рівень організація життя;пояснює:

- значення вивчення каріотипу для діагностування і

профілактики спадкових хвороб людини;

- значення функціональних змін у діяльності клітин та їх загибелі у виникненні захворювань людини;

- причини і наслідки швидкого розмноження бактерій;

- зв’язок пластичного і

енергетичного обміну в клітині;

порівнює:

- процеси мітозу і мейозу;

- обмін речовин і енергії в

клітинах автотрофних і

гетеротрофних, аеробних і анаеробних організмів;

- клітинну теорію Т. Шванна з сучасною клітинною теорією;обґрунтовує:

- подібність і відмінності у

будові клітин організмів різних царств живої природи у зв’язку зі способом їхнього життя;

- значення видової сталості

каріотипу;

застосовує знання:

- про процеси життєдіяльності клітини для збереження здоров’я;робить висновок:

клітина – елементарна цілісна жива система.Функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів.

Клітинний цикл еукаріотів.

Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу.

Мітоз. Мейоз.

Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін.

Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна.

Сучасні цитотехнології, використання їх для діагностування і лікування захворювань людини.


Учень (учениця):

називає:

- положення сучасної клітинної теорії;

- фази мітозу і мейозу;

наводить приклади:

- клітин, що не діляться;

- застосування цитотехнологій для лікування захворювань людини;

характеризує:

- поділ клітин прокаріотів;

- стадії клітинного циклу еукаріотів;

- хімічний склад, будову і функції хромосом;

- процеси мітозу та мейозу в еукаріотів;

- етапи енергетичного обміну;

- сучасну клітинну теорію;

- клітинний рівень організація життя;пояснює:

- значення вивчення каріотипу для діагностування і профілактики спадкових хвороб людини;- зв’язок пластичного і енергетичного обміну в клітині;

порівнює:

- процеси мітозу і мейозу;

- обмін речовин і енергії в клітинах автотрофних і гетеротрофних, аеробних і анаеробних організмів;

- клітинну теорію Т. Шванна з сучасною клітинною теорією;обґрунтовує:

- подібність і відмінності у будові клітин організмів різних царств живої природи у зв’язку зі способом їхнього життя;застосовує знання:

- про процеси життєдіяльності клітини для збереження здоров’я;робить висновок:

- клітина – елементарна цілісна жива система;

- у клітинах організмів різних царств живої природи відбуваються подібні процеси обміну речовин
Лабораторні роботи:

№ 5. Будова хромосом.

№ 6. Мітотичний поділ клітин.


Лабораторні роботи:

№ 5. Будова хромосом.

№ 6. Мітотичний поділ клітин.

.
Розділ ІІІ. Організмовий рівень організації живої природи
4

Тема 1. Неклітинні форми життя
Тема 1. Неклітинні форми життя


Віруси, їхній хімічний склад, будова, життєві цикли.

Роль в природі й житті людини.

Профілактика ВІЛ- інфекції/СНІДу та

інших вірусних захворювань людини. Пріони.Учень (учениця):

називає:

- неклітинні форми життя;- потези походження неклітинних форм життя;

наводить приклади:

- хворювань людини, що спричинені вірусами і пріонами;характеризує:

- хімічний склад, будову та життєвий цикл вірусів;-білки, які входять до складу вірусів, пріонів;

- нуклеїнові кислоти, що входять до складу вірусів, пріонів;

- механізми проникнення вірусів у клітини людини, тварин, рослин, бактерій;

- особливості вірусів, їх роль у природі й житті людини;

- особливості пріонів;обґрунтовує:

- способи боротьби з вірусними захворюваннями;пояснює:

- заходи профілактики вірусних захворювань людини, зокрема ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусного гепатиту;

- заходи профілактики зараження пріонами;

- шляхи розповсюдження вірусних захворювань людини (перенести в п. характеризує);застосовує знання:

- про процеси життєдіяльності вірусів для профілактики вірусних захворювань людини;дотримує правил:

- поведінки в місцях, де можливе зараження вірусами;

робить висновок:

віруси – неклітинні форми життя, обов’язкові внутрішньоклітинні паразити.Віруси, їхній хімічний склад, будова, життєві цикли.

Роль в природі й житті людини.

Профілактика ВІЛ- інфекції/СНІДу та

інших вірусних захворювань людини. Пріони.Учень (учениця):

називає:

- неклітинні форми життя;наводить приклади:

- захворювань людини, що спричинені вірусами і пріонами;характеризує:

- хімічний склад, будову та життєвий цикл вірусів;

- механізми проникнення вірусів у клітини людини, тварин, рослин, бактерій;

- особливості вірусів, їх роль у природі й житті людини;

- шляхи розповсюдження вірусних захворювань людини;

- особливості пріонів;пояснює:

- заходи профілактики вірусних захворювань людини, зокрема ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусного гепатиту;

- заходи профілактики зараження пріонами;

застосовує знання:

- про процеси життєдіяльності вірусів для профілактики вірусних захворювань людини;дотримує правил:

- поведінки в місцях, де можливе зараження вірусами;робить висновок:

віруси – неклітинні форми життя, обов’язкові внутрішньоклітинні паразити.


Тема 2. Одноклітинні організми
Тема 2. Одноклітинні організми


4

Характеристика прокаріотів – еубактерій і архебактерій. .

Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів. Роль бактерій у природі та в житті людини.

Профілактика бактеріальних захворювань людини. Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів.

Колоніальні одноклітинні організми.Учень (учениця)

називає:

- одноклітинні організми;наводить приклади:

- одноклітинних прокаріотів;

- одноклітинних рослин, тварин, грибів;

- колоніальних одноклітинних організмів;характеризує:

- особливості будови прокаріотів;

- особливості будови одноклітинних еукаріотів;

- спосіб життя бактерій;

- автотрофні бактерії (фототрофи, хемотрофи);

- гетеротрофні бактерії (сапротрофи, симбіонти);

- аеробні та анаеробні бактерії;

- шляхи розповсюдження бактеріальних захворювань людини;

- явище колоніальності одноклітинних організмів;

- відмінності одноклітинних еукаріотів від клітин багатоклітинних організмів;

пояснює:

- роль бактерій в екосистемах;

- значення бактерій у

господарчій діяльності людини;

- засади профілактики бактеріальних захворювань людини;

- принципи застосування

антибіотиків у лікуванні бактеріальних захворювань;

- роль одноклітинних еукаріотів у виникненні захворювань людини;

- роль одноклітинних грибів у природі та життєдіяльності людини;

- роль одноклітинних рослин і тварин у природі;застосовує знання:

- про процеси життєдіяльності бактерій для профілактики інфекційних захворювань та використанні у господарчій діяльності людини.робить висновок:

- про різноманітність бактерій, яка пов’язана з розповсюдженням їх в усіх середовищах існування на планеті Земля.

про особливості будови одноклітинних еукаріотів.

Характеристика прокаріотів.

Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів. Роль бактерій у природі та в житті людини.

Профілактика бактеріальних захворювань людини. Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів.

Колоніальні одноклітинні організми.Учень (учениця)

називає:

- одноклітинні організми;наводить приклади:

- одноклітинних прокаріотів;

- одноклітинних рослин, тварин, грибів;

- колоніальних одноклітинних організмів;характеризує:

- особливості будови прокаріотів;

- особливості будови одноклітинних еукаріотів;

- автотрофні бактерії (фототрофи, хемотрофи);

- гетеротрофні бактерії (сапротрофи, симбіонти);

- аеробні та анаеробні бактерії;

- шляхи розповсюдження бактеріальних захворювань людини;

- явище колоніальності одноклітинних організмів;

- відмінності одноклітинних еукаріотів від клітин

багатоклітинних організмів;пояснює:

- роль бактерій в екосистемах;

- значення бактерій у

господарчій діяльності людини;

- засади профілактики

бактеріальних захворювань людини;


 • принципи застосування

антибіотиків у лікуванні

бактеріальних захворювань;

- роль одноклітинних еукаріотів у виникненні захворювань людини;

- роль одноклітинних грибів у природі та життєдіяльності людини;

- роль одноклітинних рослин і тварин у природі;

застосовує знання:

- про процеси життєдіяльності бактерій для профілактики інфекційних захворювань та використанні у господарчій діяльності людини.робить висновок:

- про різноманітність бактерій, яка пов’язана з розповсюдженням їх в усіх середовищах існування на планеті Земля.

8

(7)

Тема 3. Багатоклітинні організмиТема 3. Багатоклітинні організми

Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.

Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин.

Будова і функції тканин тварин, їх здатність

до регенерації. Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини. Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації.

Органи багатоклітинних організмів.

Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.

Колонії багатоклітинних організмів.Учень (учениця):

називає:

- багатоклітинні організми;

- тканини багатоклітинних організмів;

- органи рослин і системи органів тварин;наводить приклади:

- застосування гістотехнологій для лікування захворювань людини;

- колоній багатоклітинних організмів;

характеризує:

- стовбурові клітини багатоклiтинних організмів;

- типи тканин тварин (епітеліальні, тканини внутрішнього середовища, м’язові, нервова);

- типи тканин рослин (твірні, покривні, провідні, механічні, основні);

- можливості та перспективи використання гістотехнологій;

- регуляцію функцій у рослин;

- регуляторні системи тварин на прикладі людини (нервову, ендокринну, імунну);

- тканинний, органний,

організмовий рівні організації живої природи;

пояснює:

- значення стовбурових клітин

багатоклітинних організмів, створення «банків» для їх зберігання;

-значення процесу диференцiації клітин, утворення тканин і органів;

- значення гістотехнологій у лікуванні захворювань людини;

- значення процесів регенерації;

- взаємодію систем регуляції у людини;порівнює:

- організацію багатоклітинних рослин, тварин і грибів;

- стовбурові та диференційовані клітини;

застосовує знання:

- для оцінки етичних аспектів досліджень в галузі цитотехнологій і гістотехнологій;робить висновок:

про принципи організації та функціонування багатоклітинних організмів.Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.

Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин.

Будова і функції тканин тварин. Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини. Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації.

Органи багатоклітинних організмів.

Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.

Колонії багатоклітинних організмів.Учень (учениця):

називає:

- багатоклітинні організми;

- тканини багатоклітинних організмів;

- органи рослин і системи органів тварин;наводить приклади:

- застосування гістотехнологій для лікування захворювань людини;

- колоній багатоклітинних організмів;

характеризує:

- стовбурові клітини багатоклiтинних організмів;

- типи тканин тварин ( епітеліальні, тканини внутрішнього середовища, м’язові, нервова);

- типи тканин рослин (твірні, покривні, провідні, основні);

- можливості та перспективи використання гістотехнологій;

- регуляцію функцій у рослин;

- регуляторні системи тварин на прикладі людини (нервову, ендокринну, імунну);

- тканинний, органний, організмовий рівні організації живої природи;пояснює:

- значення стовбурових клітин багатоклітинних організмів,

- значення процесу диференціації клітин, утворення тканин і органів;

- значення гістотехнологій у лікуванні захворювань людини;

-значення процесів регенерації;

- взаємодію систем регуляції у людини;порівнює:

- організацію багатоклітинних рослин, тварин і грибів;

- стовбурові та диференційовані клітини;

застосовує знання:

- для оцінки етичних аспектів досліджень в галузі цитотехнологій і гістотехнологій;робить висновок:

про принципи організації та функціонування багатоклітинних організмів.

Лабораторні роботи

№ 7. Будова тканин тваринного організму.

№ 8. Будова тканин рослинного організму.

1


Узагальнення. Принципи організації , функціонування і властивості молекулярного, клітинного, організмового рівнів організації живої природи.

Узагальнення. Принципи організації , функціонування і властивості молекулярного, клітинного, організмового рівнів організації живої природи.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка