Програма з дисципліни клінічна біохімія для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету
Скачати 379.19 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір379.19 Kb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

«Затверджую»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжегоцький

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ

КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ


для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

спеціальності 7.110206 «Клінічна фармація»

ЛНМУ імені Данила Галицького
Затверджено

на методичній нараді кафедри

протокол №4

від 29 листопада 2012 року

Завідувач кафедри

_____________ проф. О.Я.Скляров


Затверджено

на профільній методичній комісії

з фізико-хімічних дисциплін

протокол № 3

від 20 грудня 2012 року
Голова комісії

____________ проф. В.П. Музиченко
ЛЬВІВ - 2012

Програма навчальної дисципліни «Клінічна біохімія» для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету ЛНМУ імені Данила Галицького для спеціальності 7.110206 «Клінічна фармація» складена співробітниками кафедри біохімії ЛНМУ імені Данила Галицького (завідувач кафедри – проф.Скляров О.Я., доц. Кобилінська Л.І.).


Програма обговорена і ухвалена на засіданні циклової методичної комісії (протокол № __ від __________2012 р.)

Програма ухвалена на засіданні

(протокол № __ від «___» ____________2012 р.).


1. пояснювальна записка


Програма з клінічної біохімії для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110206 «Клінічна фармація» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказами МОЗ України №543 від 08.07.2010. Термін навчання за цією спеціальністю для студентів здійснюється протягом 5,0 років. Згідно з навчальним планом вивчення функціональної біохімії здійснюється у VІІ семестрі.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

Для вивчення механізмів розвитку патологічних станів та шляхів фармакокорекції різних захворювань важливим є розуміння особливостей метаболізму окремих органів та тканин в нормі та патології. Завданням курсу «Клінічна біохімія» є сформувати у студентів уявлення про особливості метаболізму окремих органів та тканин, та механізми розвитку і способи діагностики деяких патологічних станів.

Клінічна біохімія як навчальна дисципліна:

базується на знаннях студентами біології, неорганічної, аналітичної, фізколоїдної, органічної, біологічної хімії, фізіології, фармакології та інтегрується з цими дисциплінами;

є підрозділом класичної біохімії, яка вивчає біохімічні процеси в організмі при здоровому стані і при різних захворюваннях;

вирішує питання, пов’язані із ранньою та диференційною діагностикою захворювань, підтвердженням ефективності лікувальних заходів, прогнозуванням кінця хвороби;

вивчає на молекулярному рівні патогенез та саногенез різних захворювань людини, їх ускладнення та наслідки.


Особливості функціонування того чи іншого органу або тканини пов’язані з особливостями обміну речовин в них, тому вивчення цих особливостей допомагає зрозуміти молекулярні закономірності життя макроорганізму, що, в свою чергу, допомагає у пошуку шляхів ефективного впливу на життєдіяльність того чи іншого органу в разі необхідності. Навчальна дисципліна також висвітлює проблеми патологічної біохімії, включаючи типові порушення обміну білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів, води та мінеральних речовин, та шляхи їх регуляції в різних органах і тканинах. Ефективна фармакокорекція патологічних змін неможлива без чіткого уявлення про особливості тканинного метаболізму та напрямки його можливих змін. Отримані знання можуть бути використані студентами спеціальності «Клінічна фармація» у їх майбутній професійній діяльності.
Програма дисципліни «Клінічна біохімія» включає 1 модуль, який поділено на 2 змістовних модулі:

Модуль 1. Загальна клінічна біохімія. Клінічна біохімія органів та систем

Змістовні модулі:

1. Організація клініко-біохімічних досліджень. Біохімічні критерії при порушеннях основних видів обміну речовин.

2. Клініко-біохімічна характеристика порушень при захворюваннях основних систем організму.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів.

Практичні заняття передбачають:

а) обговорення теми заняття та опитування студентів за темою;

б) дослідження важливих показників обміну речовин в нормі і при патології;

в) вирішення ситуаційних задач.

Рівень підготовки студентів буде оцінюватись за результатами тестів, рішення ситуаційних занять і трактування їх результатів та опитування за темою заняття.


Структурований план підготовки з дисципліни «Клінічна біохімія» для студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю «Клінічна фармація»


Структура

навчальної

дисципліни


Кількість годин/з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

годин/


кредитів

Аудиторних


СРС

Лекц.


Практ.

занять


Модуль.

Змістових модулів 2


126/3,5

10

70

46

4


Модуль. Контроль практичних навичок, тестові завдання

Примітка: 1 кредит ЕСTS – 36 годин

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка