Програма з курсу «судова медицина» Для студентів юридичного факультету
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Хмельницький університет управління та права


Затверджую


Проректор університету з навчальної роботи

Л.І.Чорний

«_____»_______________2009р.

Робоча навчальна програма

з курсу

«судова медицина»

Для студентів юридичного факультету

Хмельницький - 2009

Робочу навчальну програму з нормативного курсу дисципліни «Судова медицина» уклала к.мед.н. Боднар Л.В.

Робоча програма обговорена на засіданні кафедри кримінального права і процесу.

Протокол № _____від «____»________________2009р.

Ухвалено методичною радою

Протокол № _____від «_____»_______________2009р.

Структура та елементи робочої програми нормативного курсу навчальної дисципліни»Судова медицина» 1. Мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни «Судова медицина».

 2. Тематичний план курсу.

 3. Зміст навчальної дисципліни за темами та модулями.

 4. Плани лекцій.

 5. Плани семінарських (практичних) занять.

 6. Самостійна робота студентів.

 7. Індивідуально-консультативна робота.

 8. Методика активізації навчального процесу з курсу «Судова медицина».

 9. Система поточного і підсумкового контролю (контрольні заходи, критерії оцінки знань, питання до іспиту).

 10. Рекомендована література. 1. Мета, основні завдання та предмет навчальної дтсципліни «Судова медицина»


Курс «Судова медицина» як навчальна дисципліна в системі вищої юридичної освіти та підготовки співробітників для органів внутрішніх справ займає особливе місце, оскільки заключення судово-медичного експерта є одним з джерел доказів за справою, підлягає оцінці слідчим чи судом.

Мета курсу - ознайомити співробітників дізнання, слідства, прокуратури, адвокатури та суду з можливостями судової медицини в процесі розслідування окремих видів злочинів, навчання слухачів основам судової медицини, необхідних в практичній роботі.

Завдання навчальної дисциплінирозкриття значення судової медицини як науки, основною метою якої є допомога правосуддю в розкритті злочинів проти особи – здоров'я та життя людини, її статевої недоторканості.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні:

 • знати роль дисципліни у підготовці спеціаліста правознавця та місце судової медицини в діяльності по розкриттю злочинів;

 • розуміти механізми розвитку основних патологічних станів, що виникають внаслідок різного роду пошкоджень та можуть призвести до смерті особи;

 • вміти на основі отриманих знань провести кваліфікований огляд місця події, своєчасно виявити та направити на експертизу речові докази біологічного походження;

 • вміти правильно поставити необхідні запитання для вирішення експертом, оцінити висновки експерта про причини смерті, час її настання, характер пошкодження, характеристику знаряддя травми.

Основною формою вивчення курсу поряд з семінарськими та практичними заняттями є самостійна робота студентів, специфіка якої обумовлена такими факторами:

 1. великою кількістю теоретичного матеріалу;

 2. малим обсягом семінарських занять;

 3. проведенням заліку як форми контролю знань студентів.

На семінарські заняття виносяться вузлові питання, актуальні проблеми судово-медичної експертизи.

На практичних заняттях будуть запропоновані для вирішення конкретні ситуаційні задачі, що потребують узагальнення та осмислення отриманих теоретичних знань

Для підготовки до практичного заняття чи вирішення ситуаційного завдання студент повинен оволодіти теоретичним матеріалом, джерелом якого є лекції, методична та спеціальна література, навчальні посібники та підручники, монографії.


 1. Тематичний план з курсу

(для всіх форм навчання)


М
О
Д


У
Л
Ь

1

п/п

Тема

Всього

Л

С

СРС

Форма

контролю


1

Теоретичні основи судової медицини. Процесуальні основи та організація судово-медичної експертизи.

4

1

-

3

контр.

опит.

2

Судово-медичне вчення про смерть (судово-медична танатологія).

4

1

-

4

контр.

опит.

3

Пошкодження та смерть від дії факторів зовнішнього середовища. Пошкодження тупими знаряддями травми.

6

1
4

контр.

опит.

4

Пошкодження гострими знаряддями травми. Електротравма. Транспортна травма.

6

1

2

4

контр.

опит.

5

Вогнепальна та вибухова травми.

4

1
3

контр.

опит.

М
О
Д


У
Л
Ь

2

1

Розлад здоров’я та смерть від гострого кисневого голодування (асфіксія).

4

1
3

контр.

опит.

2

Пошкодження від дії критичних температур. Розлад здоров’я та смерть від дії хімічних речовин.

4

1
4

контр.

опит.

3

Судово-медична експертиза речових доказів з об’єктами біологічного походження.

6

1
4

контр.

опит.

4Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачених та інших осіб. Судово-медичне дослідження трупів дорослих та новонароджених. Огляд трупа на місці його виявлення

4

6

41

1


2

3

3

3контр.

опит.

Всього:

52

10

4

38

 1. Зміст навчальної дисципліни за темами і модулями


Модуль 1

Тема 1. Теоретичні основи судової медицини. Процесуальні основи та організація судово-медичної експертизи.

Теоретичні основи судової медицини: предмет, зміст, завдання та методи.

Історичний нарис розвитку судової медицини в Європі та Азії. Історія виникнення та розвитку вітчизняної судової медицини.

Процесуальні основи та організація судово-медичної експертизи в Україні.

Поняття про судово-медичну експертизу, її види, об’єкт. Проведення судово-медичної експертизи на попередньому слідстві, при провадженні дізнання, в суді.

Судово-медичні експерти та лікарі – експерти, їх процесуальне положення.

Судово-медична документація.

Тема 2. Судово-медичне вчення про смерть (судово-медична танатологія).

Поняття про смерть та процес вмирання. Класифікація смерті.

Ймовірні та достовірні ознаки смерті, їх судово-медичне значення.

Рані достовірні ознаки смерті. Пізні достовірні ознаки смерті. Судово-медичне значення достовірних ознак смерті.Тема 3. Пошкодження та смерть від дії факторів зовнішнього середовища. Пошкодження тупими знаряддями травми.

Судово-медична травматологія. Поняття про травму та травматизм.

Класифікація травмуючих факторів зовнішнього середовища.

Пошкодження тупими предметами, механізм їх утворення.

Пошкодження м’яких тканин під дією тупих предметів. Пошкодження внутрішніх органів та кровоносних судин. Пошкодження тупими предметами опорно-рухового апарату.

Пошкодження, спричинені частинами людського тіла.

Травма при падінні на площину.

Тема 4. Пошкодження гострими знаряддями травми.

Електротравма. Транспортна травма.

Класифікація гострих знарядь травми.

Особливості пошкоджень колючими, ріжучими, колюче-ріжучими, рублячими, пилячими предметами; механізм їх утворення та морфологічна характеристика.

Порядок описання ран, нанесених гострими знаряддями травми.

Поняття про електротравму. Ураження технічним струмом. Ураження атмосферним струмом.

Поняття про транспортну травму.

Автомобільна травма. Залежність характеру пошкоджень від виду автотравми.

Особливості мотоциклетної травми.

Травма, спричинена рейковим транспортом; характеристика пошкоджень при переїзді колесом.

Тракторна травма; морфологія пошкоджень при переїзді гусеницями.

Водний транспорт та пошкодження, що виникають при його експлуатації.

Особливості судово-медичної експертизи транспортної травми.


Тема 5 Вогнепальна та вибухова травми.

Поняття про вогнепальні пошкодження. Будова боєприпасів. Механізм пострілу.

Морфологічна характеристика пошкоджень, її залежність від дистанції пострілу.

Вогнепальні пошкодження з мисливської зброї.

Особливості вогнепальної травми з автоматичної зброї.

Судово-медичне значення дослідження одягу при вогнепальних пошкодженнях. Огляд місця події.

Вибухова травма. Поняття про пошкоджуючі фактори вибуху. Морфологічна характеристика пошкоджень.
Модуль 2
Тема 1. Розлад здоров’я та смерть від гострого

кисневого голодування (асфіксія).

Механічна асфіксія, її види. Стадії асфіксії. Морфологічні критерії асфіксії при зовнішньому дослідження трупа та на аутопсії.

Характеристика певних видів механічної асфіксії та особливості їх судово-медичної експертизи; ознаки прижиттєвості механічної асфіксії

Встановлення давності смерті при утопленні.Тема 2. Пошкодження від дії критичних температур.

Розлад здоров’я та смерть від дії хімічних речовин.

Пошкодження від дії низької температури. Місцева дія (відмороження). Загальна дія низької температури (переохолодження). Поняття про замерзання трупа.

Пошкодження від дії високої температури. Місцева дія (опіки). Загальна дія високої температури. Опікова хвороба, її стадії. Обгорання та спалювання трупа.

Особливості огляду трупа та місця події при дії критичних температур. Встановлення прижиттєвості пошкоджень від дії межових температур.

Судово-медичне визначення понять «отрута» та «отруєння». Класифікація отрут, умови їх дії.

Морфологічна характеристика отруєнь речовинами певних груп.

Особливості отруєння етиловим спиртом та його сурогатами.

Отруєння чадним газом.

Огляд місця події та дослідження трупа; порядок вилучення речових доказів, їх направлення на судово-хімічну експертизу.

Тема 3. Судово-медична експертиза речових доказів з об’єктами біологічного походження.

Дослідження крові; встановлення її видової, статевої, групової, реґіонарної належності. Поняття про форми слідів крові, механізм їх формування та судово-медичне значення. Принципи успадкування груп крові.

Судово-медична експертиза волосся.

Судово-медичне дослідження виділень людини: слідів сперми, слини, поту, сечі.Тема 4. Судово-медична експертиза потерпілих,

звинувачених та інших осіб. Судово-медичне дослідження трупів дорослих та новонароджених. Огляд трупа на місці його виявлення.
Поняття про тілесні пошкодження, ступені їх важкості.

Судово-медичне визначення термінів «побої», «мордування», «мучення».

Судово-медична експертиза віку, працездатності, удаваних та штучних хворіб, калічення членів.

Судово-медична експертиза при спірних статевих станах та статевих злочинах; її особливості при зґвалтуваннях.

Судово-медична експертиза вагітності, аборту та пологів.

Встановлення факту алкогольного сп’яніння; визначення його ступенів.

Огляд трупа на місці події чи виявлення.

Судово-медичне дослідження трупа.

Судово-медична експертиза трупа невідомої людини.

Судово-медична експертиза розчленованого трупа.

Судово-медичне дослідження кісткових залишків.

Особливості дослідження трупа новонародженої дитини; судово-медичне визначення новонародженості.Судово-медичне дослідження ексгумованого трупа.

 1. Плани лекцій


Модуль 1
Тема 1. Теоретичні основи судової медицини.

Процесуальні основи та організація судово-медичної експертизи.

 1. Судова медицина, визначення терміну та її предмет.

 2. Методи судової медицини.

 3. Поняття про судово-медичну експертизу, її види.

 4. Об’єкти судово-медичної експертизи.

 5. Експертиза на попередньому слідстві.

 6. Експертиза при провадженні дізнання.

 7. Експертиза в процесі судового слідства.

 8. Судово-медичні експерти; їх процесуальне положення.

 9. Судово-медична документація.Тема 2. Судово-медичне вчення про смерть

(судово-медична танатологія).

 1. Смерть, категорії та види.

 2. Процес вмирання, клінічна характеристика його стадій.

 3. Безпосередня причина смерті; визначення та види.

 4. Ознаки смерті: ймовірні та достовірні, їх судово-медичне значення.

 5. Ранні достовірні ознаки смерті.

  1. Трупні плями, судово-медичне значення.

  2. Трупне заклякання, судово-медичне значення.

  3. Охолодження трупа, судово-медичне значення.

  4. Трупне висихання, його судово-медичне значення.

  5. Аутоліз, судово-медичне значення.

 6. Пізні трупні зміни.

  1. Гниття, його судово медичне значення.

  2. Муміфікація, жировіск, торф’яне дублення; їх судово-медичне значення.Тема 3. Пошкодження та смерть від дії факторів зовнішнього середовища. Пошкодження тупими знаряддями травми.


 1. Судово-медичне визначення понять «травма» та «травматизм».

 2. Види травматизму.

 3. Судово-медична травматологія, поняття про механічну травму.

 4. Групи пошкоджуючих факторів.

 5. Класифікація тупих предметів.

 6. Механізми утворення механічної травми.

 7. Дія тупих предметів на м’які тканини.

 8. Пошкодження кісток тупими знаряддями травми.

 9. Пошкодження тупими знаряддями внутрішніх органів.

 10. Пошкодження, спричинені частинами людського тіла.

 11. Падіння з висоти.

 12. Ознаки прижиттєвості пошкоджень від дії тупих знарядь.

 13. Питання, що стоять перед експертом при дослідження пошкоджень, спричинених дією тупих предметів.Тема 4. Пошкодження гострими знаряддями травми. Електротравма. Транспортна травма.


 1. Особливості судово-медичної експертизи при пошкодженнях гострими предметами.

 2. Класифікація гострих знарядь травми.

 3. Ріжучі знаряддя, механізм їх дії, морфологічні особливості ран.

  1. Різана рана шиї власною рукою.

  2. Рани шиї від сторонньої руки.

  3. Рани рук, нанесенні власною рукою.

  4. Рани рук від сторонньої руки.

 4. Колючі знаряддя, механізм їх дії, морфологічні особливості ран.

 5. Колюче-ріжучі знаряддя, їх види, механізм дії.

 6. Рублячі знаряддя травми, їх особливості, механізм дії.

 7. Поранення пилючими знаряддями, морфологічна характеристика пошкоджень.

 8. Поняття про електротравму.

  1. Місцева та загальна дії електричного струму.

  2. Пошкодження атмосферним струмом (блискавкою).

 9. Транспортна травма, її види.

 10. Автомобільна травма, її класифікація.

  1. Травма від зіткнення.

  2. Переїзд колесом.

  3. Травма в салоні автомобіля.

 11. Залізнична травма, її види, морфологічні особливості пошкоджень, що пов’язані з переїздом колесом.

 12. Мотоциклетна травма.

 13. Тракторна травма.

  1. Морфологічні особливості пошкоджень, що виникають при переїзді гусеницею.

 14. Водний транспорт, морфологічна картина пошкоджень, що виникають при його експлуатації.

 15. Особливості огляду місця події при транспортній травмі (огляд трупа, огляд транспорту, огляд ділянки дороги).

 16. Авіаційна травма. Пошкоджуючі фактори авіаційної травми

Тема 5. Вогнепальна та вибухова травми.

 1. Поняття про вогнепальну зброю.

  1. Види вогнепальної зброї.

  2. Будова боєприпасів та набоїв.

  3. Постріл та його механізм.

  4. Куля, види її дії.

 2. Додаткові фактори пострілу.

 3. Види дії додаткових факторів.

 4. Постріл з неблизької відстані, морфологічні особливості рани.

 5. Пошкодження від пострілів з близької відстані. Методи виявлення слідів пострілів з близької відстані.

 6. Постріл з дуже близької відстані.

 7. Вогнепальні пошкодження з мисливської зброї.

 8. Вогнепальні пошкодження з автоматичної зброї.

 9. Вибухова травма.


Модуль 2
Тема 1. Розлад здоров’я та смерть від гострого

кисневого голодування (асфіксія).

 1. Поняття про гіпоксію. Типи гіпоксії.

 2. Поняття про асфіксію. Типи асфіксії.

 3. Повішання.

 4. Задушення петлею. Механізм смерті.

 5. Задушення руками. Механізм смерті.

 6. Здавлення грудей та живота. Механізм смерті.

 7. Закриття рота та носа.

 8. Закриття просвіту дихальних шляхів. Аспірація сипучих речовин.

 9. Смерть в замкненому просторі. Особливості танатогенезу.

 10. Утоплення. Типи утоплення.Тема 2. Пошкодження від дії критичних температур.

Розлад здоров’я та смерть від дії хімічних речовин.

 1. Поняття про отрути. Види отруєнь.

 2. Класифікація отрут.

  1. Їдкі отрути.

  2. Деструктивні отрути.

  3. Отрути, що змінюють гемоглобін крові.

  4. Отрути, що діють на центральну та периферичну нервову системи.

 3. Отруєння етиловим спиртом.

 4. Отруєння сурогатами етанолу. Клінічний перебіг отруєнь.

 5. Судово-медична експертиза отруєнь.

 6. Пошкодження від дії низької температури.

  1. Місцева дія низьких температур (відмороження).

  2. Загальна дія низької температури (переохолодження).

  3. Замерзання трупа.

 7. Пошкодження від дії високої температури.

  1. Місцева дія високої температури. Опікова хвороба, її періоди.

  2. Загальна дія високої температури.Тема 3. Судово-медична експертиза речових доказів з об’єктами біологічного походження.

 1. Поняття про речові докази. Об’єкти біологічного походження, що підлягають судово-медичній експертизі.

 2. Порядок проведення судово-медичної експертизи речових доказів зі слідами біологічного походження. Супровідна документація.

 3. Судово-медична експертиза крові та її слідів. Питання, що при цьому вирішуються.

 4. Судово-медична експертиза плям сперми. Питання, що вирішуються.

 5. Судово-медична експертиза волосся.Тема 4. Судово-медична експертиза потерпілих,

звинувачених та інших осіб. Судово-медичне дослідження трупів дорослих та новонароджених. Огляд трупа на місці його виявлення.

 1. Судово-медична експертиза живих осіб. Приводи для її проведення.

 2. Поняття про освідчення та експертизу живих осіб.

 3. Структура Заключення експерта та Акта судово-медичного освідчення.

 4. Встановлення ступеня важкості пошкоджень живих осіб.

 5. Судово-медична експертиза працездатності.

 6. Судово-медична експертиза стану здоров’я.

 7. Судово-медична експертиза при спірних статевих станах та при

 8. статевих злочинах.

 9. Судово-медична експертиза віку.

 10. Судово-медична експертиза алкогольного сп’яніння.

 11. Судово-медичне дослідження трупів, його мета.

 12. Місце події. Порядок огляду місця події.

 13. Ексгумація трупа; приводи та порядок проведення.

 14. Судово-медичне дослідження трупа невідомої особи.

 15. Судово-медичне дослідження розчленованих трупів.

 16. Судово-медичне дослідження скелетованих трупів.

 17. Судово-медична експертиза раптової смерті. Причини раптової смерті.

 18. Судово-медичне дослідження трупів новонароджених. Питання, що стоять перед експертом.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка