Психологія сім’Ї
Скачати 65.61 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір65.61 Kb.
ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї
Самостійна робота спрямована на поглиблення теоретичних знань, і передбачає виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях та олімпіадах.

Самостійна робота щодо опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія сім’ї» має виняткове значення в рамках реалізації одного з провідних завдань вивчення її як навчальної дисципліни, та зокрема – щодо формування знань про закономірності виникнення, становлення і руйнування родини як специфічної малої соціальної групи, умови та механізми її функціонування. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх психологів.

Оскільки самостійна робота – це набір завдань, що мають за мету закріплення навичок роботи із теоретичним матеріалом, використання здобутих знань у практичній діяльності, завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія сім’ї» зосереджено за напрямками: словникова робота, робота з першоджерелами, складання структурно-логічних схем лекцій, підготовка мультимедійних презентацій, виконання альтернативно-тестових та творчих завдань. Передбачається, що виконання цих завдань відображається у конспектах студентів, і за це, згідно зі шкалами оцінювання, у подальшому нараховуються бали.

Словникова робота здійснюється на початку підготовки до вивчення теми та полягає у виписуванні в термінологічний словник основних понять теми з короткими поясненнями. Ця принципово важлива робота стосується всіх студентів, оскільки для них значна кількість психологічних термінів є новою, а отже засвоєння знань вимагає чіткого усвідомлення змісту тієї чи іншої психологічної категорії.

Складання структурно-логічних схем лекцій є одним із напрямків засвоєння змісту теми через оптимізацію механізмів запам’ятовування. Малювання схем, діаграм, графіків, малюнків сприяє візуальному запам’ятовуванню опрацьованої теми. Доцільно це робити під час або після вивчення змісту теми. Осмислене запам’ятовування передбачає, перш за все, встановлення логічних послідовностей, розбивку матеріалу на частини і знаходження в ній «ключових фраз» або «опорних пунктів». Запам’ятовувати слід саме їх і використовувати як «віхи» - орієнтири. Використання логічних опор, асоціацій і мислене угрупування сприяє усвідомленню матеріалу лекції та його швидкому та тривалому запам’ятовуванню.

Конспектування першоджерел. Конспект – це стислий письмовий виклад найбільш істотного в змісті першоджерела, тобто добір найважливіших і найхарактерніших теоретичних положень і фактів. Робота з першоджерелами здійснюється з метою більш глибокого опанування змісту теми. Вона полягає у складанні конспекту глав, параграфів, розділів, наукових статей, що сприяє більш глибокому розумінню часткових проблем психології у зв’язку із темою, що вивчається. Також це допомагає розширенню особистісного і формуванню наукового світоглядів. Під час роботи можливо створення плану-конспекту, тематичного конспекту, текстуального та вільного конспектів.

При роботі з рекомендованою літературою бажано дотримуватись такої послідовності. Спочатку прочитати відповідний розділ підручника, знайти визначення основних понять, розібратися в їх структурі, у взаємозв'язках різних понять, а потім, коротко законспектувати матеріал, який висвітлював би зміст навчальної теми. За відсутності в рекомендованих підручниках відповіді на якесь питання, потрібно звернутися до наведеної додаткової літератури.Написання рефератів в структурі НМК відноситься до роботи під час підготовки до семінарських занять, але за змістом – це самостійна навчальна діяльність студента. Навчальний реферат з психології – це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання психологічної літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього педагога вищої школи і демонструє його вміння усвідомлювати психолого-педагогічні явища на основі теоретичних знань. Ця робота передбачає: вибір теми, опрацювання структури реферату, написання його плану, оформлення вступу, основної частини, висновків та додатків, складання бібліографії.

Методичні рекомендації щодо написання реферативних доповідей:

Підготовка реферативних повідомлень є формою самостійного навчання, яка виступає як чинник пошуку, систематизації, поглиблення знань, формування практичних підходів у реалізації психолого-педагогічних завдань, створення передумов для розвитку умінь у роботі з літературними джерелами.

Вибір теми реферативного повідомлення здійснюється за власною ініціативою студента відповідно до досліджуваної проблематики конкретної теми або обирається серед тем з запропонованого переліку, визначеного викладачем.

Обравши тему, студент має розробити план реферативного повідомлення, який передбачає оптимальну структуру викладу матеріалу через такі основні компоненти:

- титульна сторінка, зміст;

- вступна частина: містить обґрунтування вибору теми, вказує напрямок її викладу, мету роботи;

- основний розділ: включає декілька пріоритетних проблем теми, їх загальну характеристику, особливості конкретних проявів, шляхи розв'язання, перспективи розвитку;

- заключна частина: являє собою підведення підсумків по матеріалу, містить теоретичні висновки, пропозиції щодо поліпшення практичних напрямів використання теоретичної інформації.

Окремо наводиться перелік опрацьованих наукових джерел та використаної літератури (не менше 5-ти): чинних нормативних документів, монографій, посібників, підручників тощо.

Матеріал реферативного повідомлення має бути викладений цікаво, системно, цілеспрямовано, послідовно та логічно. Обсяг роботи складає 7-15 сторінок тексту.

Виступаючи з реферативним повідомленням, студент має продемонструвати уміння обґрунтовувати соціальне значення розглянутої проблеми, характеризувати її загальні риси, конкретні особливості, виявити причини, проаналізувати умови та динаміку розвитку, визначити шляхи розв'язання, зробити конкретні висновки. Поряд з цим, він повинен набувати навичок публічних виступів, опановувати прийоми роботи зі слухацькою аудиторією, відповідати на запитання, відстоювати власні переконання тощо.

В структурі одного змістового модуля дисципліни передбачена оцінка не більше одного реферату, написаного одним студентом. Реферати, написані та оформлені із порушенням зазначених вимог, не можуть бути позитивно оцінені викладачем.

Вимоги до розробки мультимедійних презентацій:


 1. Назва теми презентації;

 2. Основні поняття (не більше 3-х);

 3. Основні тези;

 4. Цікава інформація по темі (статистика, експерименти тощо);

 5. Завдання на перевірку засвоєного матеріалу теми (запитання, тести, перевірочні завдання тощо);

 6. Список літератури для самостійного вивчення (не більше 5 джерел);

 7. ПІП автора презентації, номер групи.


Завдання для самостійної підготовки студентів:

1. Опрацювати лекційний матеріал та додатково самостійно вивчити теоретичний матеріал за підручниками та навчальними посібниками. Самостійно визначити ключові поняття та основні концептуальні положення навчальної теми, які законспектувати у зошит.

2. Скласти термінологічний словник основних понять і термінів навчальної дисципліни.

3. Підготувати мультимедійні презентації до кожної теми навчальної дисципліни.
Альтернативно-тестові завдання:

1. Законспектувати в зошит такі питання: • Становлення психології сімейних стосунків як самостійного напрямку в психології.

 • Психологічно благополучна та неблагополучна сучасна сім’я.

 • Своєрідність сім’ї як об’єкта психологічного вивчення, особливості її дослідження.

 • Психологічна готовність молоді до вступу до шлюбу.

 • Шляхи, форми та засоби підготовки молоді до шлюбу.

 • Психологічні труднощі зрілої сім’ї та на пізніх стадіях шлюбу.

 • Задачі та особливості молодої сім’ї.

 • Кризові періоди у житті сім’ї.

 • Гендерні стереотипи як основа функціонально-рольової структури сім’ї.

 • Сімейні ролі та внутрішньосімейна рольова структура.

 • Реалізація індивідуальних потреб у шлюбі.

 • Психологія емоційних стосунків. Феномен любові.

 • Психологія сексуальності. Психосексуальні дисгармонії у шлюбі.

 • Теорія подружньої сумісності.

 • Психологія повторного шлюбу.

 • Умови збереження шлюбу та створення психологічно здорової сім’ї.

 • Батьківські позиції, педагогічні маски та дитячі ролі.

 • Роль батька у сімейному вихованні.

 • Причини конфліктів в дитячо-батьківських стосунках.

 • Проблеми взаєморозуміння дитини та вітчима чи мачухи.

 • Психологічні аспекти виховання прийомних дітей.

 • Типологія подружніх конфліктів.

 • Подружня зрада, її причини.

 • Причини зростання кількості розлучень.

 • Психологія самотності.


Творчі завдання:

1. схематично зобразити співвідношення понять «шлюб» та «сім’я»; законспектувати питання про еволюцію родинно-шлюбних стосунків в історії людського суспільства.

2. Самостійно опрацювати дві з запропонованих методик.:

- Методика дослідження стосунків між батьками та дітьми „Поле стосунків”.

- Методика вивчення ідентифікації дітей з батьками (А.І.Захарова).

- Опитувальник „Поведінка батьків та ставлення підлітків до них” (ADOR).

- Методика розуміння батьками особливостей юнацького віку (за Б.І.Роговим).

- Методика дослідження батьківських установок та реакцій (опитувальник PARY).- Опитувальник батьківського ставлення до дітей (ОРО) (А.Я.Варга, В.В.Столін).


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка