Реферат ключевые слова: рак вульвы, хирургическое, комбинированное, комплексное лечение
Скачати 96.76 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір96.76 Kb.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ВУЛЬВИ

Міхановський О.А., Слободянюк О.В., Булгакова Н.В.РЕФЕРАТ

Ключевые слова: рак вульвы, хирургическое, комбинированное, комплексное лечение.
Цель работы: анализ результатов хирургического, комбинированного и комплексного лечения больных РВ I–IV стадий.

Материалы и методы: обследовано 34 больные раком вульвы I-IV стадии. Хирургическое лечение выполнялось в объеме расширенной вульвэктомии по методу Бохмана.

Всем больным РВ в послеоперационном периоде проводился курс дистанционной гамма терапии (ДГТ) на область вульвы на аппарате РОКУС-М в режиме классического фракционирования (РОД 2 Гр) суммарной очаговой дозой (СОД) 40 Гр. Пациенткам с T1b-3N1M0 РВ дополнительно проводился курс ДГТ на область паховых лимфатических узлов СОД 40 Гр, а также 4-6 циклов полихимиотерапия по следующей схеме: цисплатин + циклофосфан + винкристин.Результаты: Безрецидивная и 5-летняя выживаемость больных составила 79,4 и 91,2% соответственно. Рецидивы и метастазы были выявлены у 7 больных РВ (20,6%). Большинство пациенток были с ІIІ стадией заболевания. У 5 больных (71,4%) рецидив заболевания имел место в течение первого года после окончания проведения противоопухолевой терапии, у одной больной рецидив РВ был установлен через два года. Еще у одной больной рецидив заболевания и метастазы в легкие и печень диагностированы через 5 лет после лечения.

Заключение. Безрецидивная и пятилетняя выживаемость обследованных больных РВ, леченых хирургическим, комбинированным и комплексным методом составила 79,4 и 91,2% соответственно, что выше данных, представленных в литературе. Лучевые реакции в процессе лечения составили 11,6%. Большинство рецидивов заболевания (71,4%) у больных РВ возникает в течение первого года после проведения специального лечения.

Рак вульви (РВ) є однією з рідкісних злоякісних пухлин жіночих статевих органів. Він складає від 2,5 до 5 % серед онкогінекологічних захворювань, поступаючись по частоті лише захворюванням на рак шийки, тіла матки та яєчників. Захворюваність не перевищує 2 – 3 випадка на 100 тис. жінок з невеликими географічними коливаннями. Загальна 5-літня виживаність хворих складає 54,9 %. При I стадії – 81,4 %, при II стадії – 56,6 %, при III – 37,6 %, при IV – 14,6 % [3, 5].

Проблема профілактики та лікування РВ відноситься до одного з важливих розділів онкології. Незважаючи на можливість своєчасної діагностики, більше половини хворих надходить для лікування зі значним місцеворегіонарним поширенням пухлини, що інфільтрує суміжні органи та рано метастазує до регіонарних лімфатичних вузлів пахово-стегнового, а потім і підвздошного колекторів [1].

Успіх у лікуванні РВ залежить від своєчасної діагностики й адекватного лікування фонових, предракових захворювань та преінвазивного раку [3]. Основними методами діагностики РВ є: ретельний клінічний огляд і прицільна біопсія з наступним гістологічним дослідженням. До додаткових методів відносяться: цитологічні, радіоізотопні, ендоскопічні методи (вульвоскопія) і флуоресцентна мікроскопія вульви [2,3].

На думку більшості авторів, найефективнішим методом лікування хворих на РВ є хірургічний, котрий може використовуватися як самостійний метод при локалізованих формах, так і в плані комбінованої і комплексної терапії місцеворозповсюджених форм захворювання [5]. Комбінований метод з післяопераційним опроміненням застосовується при І-ІІ стадіях після радикальної операції. Передопераційне опромінення застосовують в основному при ІІІ-IV стадії захворювання [1, 3].

Метою даної роботи став аналіз результатів хірургічного, комбінованого і комплексного лікування хворих на РВ I–IV стадій, що знаходилися у відділенні гінекологічної онкології ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор'єва АМНУ» з 1997 по 2004 р.Матеріали і методи дослідження.

Нами вивчені матеріали, отримані при обстеженні та лікуванні 34 хворих на РВ I–IV стадії у віці від 54 до 81 року. Розподіл хворих у залежності від віку представлене на мал.1.

Мал. 1

Як видно, більшість хворих знаходиться у віці 66 – 70 років (23,5 %). Розподіл хворих у залежності від стадії захворювання і гістологічної структури пухлини представлено в таблицях 1-2.Таблиця 1

Розподіл хворих на РВ в залежності від стадії захворювання

Стадія захворювання

Кількість хворих

абс.

%

I

T1bN0M0

8

23,6

II

T2N0M0

13

38,2

III

T1N1M0

1

-

T2N1M0

5

14,8

T3N1M0

6

17,6

IV

T3N1M1

1

-Таблиця 2

Розподіл хворих на РВ I-IV стадії в залежності від гістологічної структури пухлини

Гістологічна структура пухлини

Кількість хворих

абс.

%

Плоскоклітинний зроговілий рак

29

85,3

Плоскоклітинний незроговілий рак

4

11,8

Плоскоклітинний низькодиференційований рак

1

-

Як видно з представлених даних, більшість хворих були з II стадією захворювання (38,2 %) та плоскоклітинним зроговілим РВ (85,3 %), що співпадає з даними літератури [1, 2, 3].

Аналіз клініко-анамнестичних даних обстеження хворих на РВ виявив у більшості з них наявність супутньої загальносоматичної патології (табл. 3).
Таблиця 3

Супутні захворювання у хворих на РВ I-IV стадії

Супутні захворювання

Кількість хворих

абс.

%

Захворювання ССС

29

85,2

Цукровий діабет

3

10,5

Хронічний піелонефрит

4

11,8

Для загальносомотичної патології у хворих на РВ найбільш характерними були захворювання сердечно – судинної системи (85,2 %).

Хірургічне лікування виконувалося в обсязі розширеної вульвектоміі за методом Бохмана.

Усім хворим на РВ у післяопераційному періоді проводився курс дистанційної гама -терапії (ДГТ) на ділянці вульви на апараті РОКУС – М в режимі класичного фракціонування (РОД 2 Гр) сумарною осередковою дозою (СОД) 40 Гр. Пацієнткам з T1b-3N1M0 РВ додатково проводився курс ДГТ на ділянці пахових лімфатичних вузлів СОД 40 Гр, а також 4 – 6 циклів поліхіміотерапіїза наступною схемою: цисплатин, циклофосфан, винкрис-тин.Статистична обробка отриманих даних здійснювалася за допомогою методу Стьюдента-Фішера.

Результати дослідження. У роботі проведен аналіз ефективності хірургічного, комбінованого і комплексного лікування 34 хворих на РВ I-IV стадії, вивчена частота рецидивів і метастазів в залежності від термінів виникнення, стадії захворювання, а також променеві реакції, що виникають у хворих на РВ у процесі проведення спеціального лікування (табл. 4 – 6).
Таблиця 4

Результати лікування хворих на РВ в залежності від стадії захворювання


Стадія захворювання

Кількість хворих

Кількість рецидивів і метастазів

Виживаність

безрецидивна

5-літня

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

I

8

1

12,5

7

87,5

8

100

ІІ

13

1

7,7

12

92,3

13

100

IІI

12

4

33,3

8

66,7

10

83,3

IV

1

1

-

-

-

-

-

Усього

34

7

20,6

27

79,4

31

91,2

Таблиця 5

Терміни виникнення рецидивів і метастазів у хворих на РВ I-IV стадії після проведення хірургічного, комбінованого і комплексного лікування

Терміни виникнення рецидивів і метастазів

Кількість хворих

абс.

%

1-й рік

5

71,4

2-й рік

1

-

5-й рік

1

-

Як видно, безрецидивна та 5-літня виживаність хворих склала 79,4 і 91,2 % відповідно. Рецидиви і метастази були виявлені в 7 (20,6 %) хворих на РВ. Більшість пацієнток були з ІIІ (33,3 %) стадією захворювання.

У 5 хворих (71,4 %) рецидив захворювання мав місце протягом першого року після закінчення проведення противопухлинної терапії. Одна пацієнтка була з ІІ стадією, три – з ІІІ і ще одна з IV стадією захворювання. У всіх цих хворих при гістологічному дослідженні мав місце плоскоклітиний зроговілий рак. В однієї хворої на плоскоклітинний незроговілий рак ІІІ стадії рецидив був встановлений через два роки. Через 5 років після лікування рецидив захворювання і метастази в легені та печінку були діагностовані у хворої на плоскоклітиний зроговілий рак вульви I стадії.
Таблиця 6

Променеві реакції у хворих на РВ І-IV стадії

у процесі проведення лікування

Променеві реакції

Кількість хворих

абс.

%

Променевий цистит

1

-

Лейкопенія

1

-

Радіоепітелеіт

2

5,8

Усього

4

11,6

В процесі проведення ДГТ, як видно з представлених даних, у 4 хворих на РВ (11,6 %) променеві реакції мали місце у виді променевого циститу, лейкопенії та радіоепітелеіта.Висновок. Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити висновки, що в обстежених хворих на РВ І – IV стадії пік захворюваності прийшовся на вік 66 – 70 років. Найбільш часто захворювання діагностувалося на II і ІIІ стадії, що свідчить про його пізню діагностику. Більшість жінок були хворі на плоскоклітинний зроговілий рак. Безрецидивна та п'ятирічна виживаність обстежених хворих на РВ, яких лікували комбінованим і комплексним методами склала 79,4 і 91,2 % відповідно, що вище даних, представлених у літературі. Променеві реакції в процесі лікування склали 11,6 %. Більшість рецидивів захворювання (71,4 %) у хворих на РВ виникає протягом першого року після проведення спеціального лікування.
Література.
1. Бохман Я.В., Койро М.А., Таджибаева Ю. Злокачественные опухоли вульвы. Ташкент: Медицина, 1986.

2. Гилязутдинова З.Ш., Михайлов М.К. Онкогинекология. Руководство для врачей.- Москва: МЕДпресс , 2000.- 383 с.

3. Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии. СПб, 2002. С. 58103.

4. Онкологія / За ред. Білинського Б.Т., Стернюка Ю.М., Шпарика Я.В.- Львів, 1998.- 270 с.5. Практическая онкогинекология: избранные лекции / Под ред. Урманчеевой А.Ф., Тюляндиной С.А., Моисеенко В.М. – Спб, 2008. – С. 7-97.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка