Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз
Сторінка1/5
Дата конвертації17.04.2016
Розмір2.1 Mb.
  1   2   3   4   5
Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз


 1. Значення рН розчину, при якому білок знаходиться в ізоелектричному стані, називають

  1. Точкою набрякання білка.

  2. Точкою синтезу білка.

  3. *Ізоелектричною точкою білка

  4. Точкою гідролізу білка.

  5. Точкою розчинності білка.
 1. Які фактори не впливають на процес набухання полімерів?

 1. Температура.

 2. Молекулярна маса полімеру.

 3. Природа полімеру та розчинника.

 4. *Каталізатор.

 5. рН середовища.
 1. Що є кількісною характеристикою процесу набухання?

  1. *Ступінь набухання

  2. Водневий показник

  3. Ізоелектрична точка

  4. Ступінь полімеризації

  5. Ізотонічний коефіцієнт
 1. Величина що характеризується масою або об’ємом рідини, що вбирається одиницею маси або об’єму полімеру називається:

 1. Ступінь конденсації.

 2. Ступінь іонізації

 3. Ступінь полімеризації

 4. Ступінь гідролізу

 5. *Ступінь набухання
 1. З чого складаються макромолекули високомолекулярних сполук:

  1. Асоціати

  2. *Елементарна ланка

  3. Іони

  4. Міцела

  5. Мономер
 1. Високомолекулярними сполуками (ВМС), називають речовини складної хімічної будови з молекулярною масою ...

  1. 10-4 - 10-б атомних одиниць маси.

  2. 10 - 103 атомних одиниць маси.

  3. 102 - 1020 атомних одиниць маси.

  4. *104 - 10б атомних одиниць маси.

  5. 10 - 102 атомних одиниць маси.
 1. Внутрішнє тертя між шарами рідини, які рухаються по відношенню один до одного, називається…

  1. Пружністю.

  2. Внутрішнім осмосом.

  3. Внутрішнім тиском.

  4. *В’язкістю.

  5. Текучістю.
 1. Яким методом вимірюють поверхневий натяг рідин?

  1. *Сталагмометричним

  2. Потенціометричним

  3. Електростатичним

  4. Колориметричним.

  5. Фотометричним
 1. Золь срібла, що застосовують у медицині, називають

  1. Желатин.

  2. *Коларгол.

  3. Альбумін.

  4. Аргентум нітрат.

  5. Аргентум хлорид.
 1. Стійкість розчинів високомолекулярних речовин порушується при додаванні до них різноманітних електролітів. Висолюючий ефект електролітів залежить, головним чином, від:

 1. Тривалості дії

 2. Тиску

 3. Швидкості руху іонів

 4. Молекулярної маси електролітів

 5. *Ступеня гідратації іонів
 1. Високомолекулярні речовини (ВМР) широко використовують у фармації і медицині. Яка властивість колоїдних розчинів характерна і для розчинів ВМР?

 1. Набрякання.

 2. Желатинування;

 3. *Розсіювання світла;

 4. Велика структурована в’язкість;

 5. Термодинамічна стійкість;
 1. Високомолекулярні речовини (ВМР) широко використовують у фармації. Яка властивість істинних розчинів характерна і для розчинів ВМР?

 1. Броунівський рух

 2. Наявність поверхні поділу

 3. Розсіювання світла

 4. Велика структурована в’язкість

 5. *Термодинамічна стійкість
 1. Розчин йоду забарвлює крохмаль у:

 1. *Синій колір.

 2. Жовтий колір;

 3. Червоний колір;

 4. Зелений колір;

 5. Коричневий;
 1. Із наведених формул виберіть таку, що відповідає крохмалю:

 1. C10H23O

 2. C12H22O11

 3. C2H5OH

 4. C6H12O6

 5. *(C6H10O5)n
 1. Ступінь полімеризації у високомолекулярній сполуці (−CH2−CH(CH3)−)40 дорівнює:

 1. 100.

 2. *40

 3. 30

 4. 10

 5. 50
 1. Число елементарних ланок, що повторюється в макромолекулі, називається:

 1. Кислотністю.

 2. Основністю.

 3. *Ступенем полімеризації;

 4. Ступенем дисоціації речовини;

 5. Молекулярною масою речовини;
 1. В якій групі речовин є лише полімери?

 1. Каучук, сахароза, крохмаль, етилен.

 2. Оцет, цукор, каучук, вода;

 3. Вода, білок, глюкоза, бензол;

 4. Етанол, білок, крохмаль, глюкоза;

 5. *ДНК, нейлон, білок, крохмаль;
 1. Яка сполука утворюэться за реакцією поліконденсації?

 1. *Білок.

 2. Тефлон;

 3. Каучук;

 4. Поліпропілен;

 5. Поліетилен;

19. Ступінь полімеризації - це:

A. Число атомів одного елемента у молекулі.

B. *Число елементарних ланок, що повторюється у молекулі полімеру;

C. Кількість атомів Гідрогену у сполуці;

D. Кількість молекул речовини;

E. Число атомів у сполуці;
20. Полімеризація - це:

A. Реакція взаємодії двох простих речовин.

B. Взаємодія простої і складної речовин;

C. *Реакція утворення високомолекулярної сполуки з низькомолекулярних речовин;

D. Реакція, в якій дві речовини обмінюються своїми компонентами;

E. Реакція утворення низькомолекулярної сполуки;


21. З наведених речовин полімером є

A. *ДНК.


B. Глюкоза

C. Етилен

D. Бензол

E. Ацетилен.


22. Мономер - це:

A. Сполука, що містить два елементи одним з яких є Оксиген.

B. Сполука, що складається з атомів одного елемента.

C. Речовина, яка складається з великої кількості повторюваних угруповань;

D. *Низькомолекулярна сполука, з якої утворюється полімер;

E. Фрагмент, що повторюється по всій довжині ланцюга;


23. Яка сполука утворюється при поліконденсації амінокислот?

A. Поліетилен.

B. Тефлон

C. Целюлоза

D. Крохмаль

E. *Білок


24. Яка сполука є мономером поліпропілену?

 1. *CH2 = CH−CH3.

 2. CH2(Cl)−CH = CH2;

 3. CH2(I)−CH = CHI;

 4. CH = CH2−CH3;

 5. CH2 = CH2;

25. Речовина з великою молекулярною масою, молекули якої складаються з великої кількості повторюваних угрупoвань, називається:

A. Естер

B. Складна сполука;

C. *Полімер;

D. Мономер;

E. Структурна ланка;
26. Який ступінь полімеризації поліетилену (−CH2−CH2−)20?

A. 15


B. 50

C. 10


D. *20

E. 40
27. Що називають мономерними ланками?

A. Групи (- СН =).

B. *Групи атомів, що повторюються і становлять основу хімічної будови полімерного ланцюга.

C. Такі групи (- СН3), що повторюються.

D. Гідроксогрупу (- ОН), що повторюється.

E. Групу атомів (- СН2 -), що повторюються.
28. Яка хімічна реакція відповідає одержанню поліетилену?

A. СH3- CH2 - C(O)H CH3 -CH2- COOH

B. C2H4Cl2 + Cl2 ® C2H3Cl3 + HCl.

C. CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O.

D. C3H6 + H2 ® C3H8.

E. *nCH2 = CH2 ® ( - CH2 - CH2- )n.


29. Яка реакція відповідає реакції полімеризації?

A. C3H8 ® CH4­ + C2H4.

B. 2C3H6 + 9O2 ® 6CO2­ + 6H2O.

C. CH3 - C(O)H CH3 - COOH.

D. *nC2H4 ® (- CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - …) ® (- CH2 - CH2 - )n

E. C2H2 + H2 ® C2H4.


30. Природній полімер - це:

A. Полістирол.

B. *Крохмаль.

C. Капрон

D. Нейлон

E. Тефлон


31. Тиск набухання розраховують за рівнянням:

A. Ленгмюра.

B. Клапейрона.

C. Паулі.

D. Менделєєва.

E. *Позняка.


32. При набуханні полімера відбувається:

A. *Збільшення об’єму полімера.

B. Зменшення концентрації полімера

C. Зменшення об’єму полімера

D. Збільшення рН

E. Зменшення рН


33. Кількісною мірою набухання є:

A. Водневий показник.

B. Зміна температури

C. Зміна температури.

D. *Ступінь набухання.

E. Зміна об’єму розчину.


34. При набуханні проходить

A. Зменшується і об’єм системи і об’єм полімеру.

B. Не змінюється ні об’єм системи, ні об’єм полімеру.

C. Об’єм системи збільшується.

D. *Об’єм полімеру збільшується, а об’єм системи зменшується.

E. Об’єм полімеру зменшується.


35. Контракція - це:

A. Не змінюється об'єм полімеру при набуханні.

B. Зменшення об'єму полімеру при набуханні.

C. Не змінюється об'єм системи в цілому.

D. Збільшення об'єму системи при набуханні.

E. *Зменшення об'єму системи в цілому при набуханні полімеру


36. "Вільна вода" у процесі набрякання полімерів - це:

A. *Вода, що створює зрідження системи в цілому.

B. Вода, яка поглинається після заповнення гідратних шарів.

C. Харчова добавка.

D. Вода у людському організмі.

E. Молекули води, які проходять у полімер і утворюють гідратні шари.


37. Який полімер набухає у воді?

A. Поліетилен

B. Капрон

C. Поліпропілен

D. Лавсан

E. *Желатин


38. Фактори, які впливають на набухання:

A. *Природа полімеру і розчинника

B. Об'єм полімеру

C. Об'єм посудини, де проходить набухання

D. Матеріал посудини, де проходить набухання

E. Тиск повітря


39. Осмотичний тиск біологічних рідин залежить від:

A. Маси рідини

B. Довжини молекул полімеру

C. Об’єму рідини.

D. Водневого показника

E. *Концентрації розчинених речовин


40. Процес набухання полягає у:

A. Зменшенні маси полімеру

B. Зменшенні об'єму полімеру

C. Зміні складу полімеру

D. Змін немає

E. *Збільшенні об'єму і маси полімеру за рахунок поглинання ним розчинника.


41. На процес набухання білків не впливає:

A. рН середовища.

B. *Тиск атмосферний

C. Температура

D. Структура молекули

E. Електроліт


42. Набухання - це:

A. *Процес проникнення молекул розчинника між молекули ВМС, що супроводжується збільшенням об’єму та маси ВМС.

B. Процес зменшення маси ВМС

C. Процес теплового руху частинок розчиненої речовини та розчинника.

D. Процес вирівнювання концентрації розчиненої речовини у розчині.

E. Процес проникнення молекул розчиненої речовини між молекулами розчинника


43. Для якої структури білків найбільш характерними є водневі зв’язки:

A. П’ятинної

B. Третинної;

C. *Вторинної;

D. Первинної;

E. Четвертинної


44. Якої властивості, що мають розчини ВМС, не мають справжні розчини низькомолекулярних речовин:

A. Стабільність.

B. Гомогенність;

C. Термодинамічна стійкість;

D. Оборотність процесу розчинення;

E. *Висока в’язкість


45. Середня молекулярна маса ВМС знаходиться в межах (атомні одиниці маси):

A. *10 000 - 10 000 000

B. 10- 100

C. 10 - 1000

D. 100 -10 000

E. 100 - 1000


46. Мономерами білків є:

A. Гліцерин.

B. Карбонові кислоти

C. *Амінокислоти

D. 2-амінопропан

E. Глюкоза;


47. Який з полімерів належить до синтетичних?

A. Альбумін.

B. *Капрон;

C. Амілоза;

D. Глікоген;

E. Нуклеїнова кислота ДНК;


48. Якої з властивостей, що мають розчини ВМС, не мають ліофобні золі (колоїдні розчини):

A. Не проникати крізь напівпроникні мембрани

B. *Здатність при охолодженні утворювати драглі

C. Здатність до діалізу

D. Повільна дифузія;

E. Малі значення осмотичного тиску;


49. Амінокислоти у білках зв’язані між собою зв’язками:

A. Електростатичними.

B. Металічними;

C. *Пептидними

D. Водневими;

E. Йонними;


50. Низькомолекулярні сполуки, з яких синтезуються полімери, називаються:

A. Оксидами.

B. Солями;

C. *Мономерами;

D. Окисниками

E. Електролітами;


51. Середня молекулярна маса ВМС знаходиться в межах (атомні одиниці маси):

A. 10- 100

B. 10 - 102;

C. 102 - 103

D. *104 -107

E. 102 -105


52. Який полімер належить до природніх полімерів?

A. Поліформальдегід.

B. *Крохмаль;

C. Поліпропілен;

D. Капрон;

E. Поліетилен;


53. Прилад для вимірювання в’язкості розчинів полімерів - це:

A. Калориметр

B. Осмометр

C. *Віскозиметр

D. Пікнометр

E. Ареометр


54. Вкажіть поверхнево-активну речовину для межі поділу водний розчин - повітря?

A. HCI.


B. NaOH

C. *Ізоаміловий спирт

D. Сахароза.

E. NaCI.
55. В’язкість розчинів білків буде найменшою при:

A. *рН = ІЕТ

B. рН = 0;

C. рН > ІЕТ;

D. рН < ІЕТ;

E. рН = 14;
56. За яких умов обмежене набухання желатину переходить у необмежене (утворення розчину)?

A. За рН середовища, що відповідає ізоелектричній точці

B. У присутності іонів Cl-.

C. *При нагріванні

D. При охолодженні

E. У присутності іонів SO42-.


57. Яка властивість істинних розчинів характерна і для розчинів ВМР?

A. *Термодинамічна стійкість.

B. Наявність поверхні поділу.

C. Розсіювання світла

D. Велика структурована в’язкість

E. Броунівський рух.


58. Для яких систем характерна седиментація?

A. Розчинів неелектролітів

B. Розчинів електролітів

C. Золів


D. *Суспензій

E. Розчинів високомолекулярних сполук (ВМС)


59. До оптичних властивостей дисперсних систем належить:

A. Осмос


B. *Розсіяння світла

C. Елктрофорез

D. Дифузія

E. Діаліз


60. Який з перелічених методів дослідження дисперсних систем не є оптичним?

A. світлова мікроскопія.

B. Турбідиметрія.

C. Нефелометрія.

D. Ультрамікроскопія.

E. *Cедиментаційний аналіз.


61. Яке з явищ забезпечує блакитне забарвлення білувато-каламутного золю хлориду срібла?

A. Відбиття світла часточками золю

B. *Розсіювання світла (опалесценція)

C. Поглинання світла часточками дисперсної фази

D. Проходження світла крізь золь

E. Заломлення світла


62. Які методи ґрунтуються на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента та інтенсивністю поглинання світла

A. Амперметрія

B. Полярографія

C. Потенціометрія

D. Адсорбційна хроматографія

E. *Спектрофотометрія


63. Важливим способом для виявлення колоїдного стану, тобто гетерогенності системи, є проходження світла крізь систему. При цьому пучок світла:

A. Заломлюється.

B. Поглинається

C. *Розсіюється у вигляді конуса

D. Проникає усередину частинки

E. Відбивається


64. Золь гідроксиду заліза отримано в реакції гідролізу: FeCl3 + 3 HCl → Fe(OH)3 + 3 HCl. До якого електроду будуть зміщуватися іони дифузійного шару під час електрофорезу?

A. До інертного.

B. *До аноду.

C. До срібного.

D. Не рухатимуться.

E. До катоду.


65. Яка формула міцели золю, отриманого в результаті реакції гідролізу: FeCl3 + 3 HCl → Fe(OH)3 + 3 HCl?

A. {[(m Fe(OH)3) n СІ-]п+3 (n - x) Fe 3+}п- x Fe 3+

B. *{[(m Fe(OH)3) n FeО+]п+ (n - x) СІ- }x+ x СІ-

C. {[(m Fe(OH)3) 3n ОН-]3п (n - x) Fe 3+}x+ x Fe 3+

D. {[(m Fe(OH)3) n Cl+] (3n - x)Сl -}x+ x Сl-

E. {[(m Fe(OH)3) n Fe3+] (3n - x)І -}x+ x І-,


66. Яка формула міцели ліофобного золю аргентум хлориду, отриманого за реакцією:
AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3 при надлишку калію хлориду?

A. {[(mAgCl) n Ag+]n+ (n - x)Cl-}x+ x NO3-

B. *{[(mAgCl) n СІ-]n- (n - x)К+}x- +

C. {[(mAgCl) n СІ-]n- (n - x)Аg+}x- xAg+

D. {[(mAgCl) n Ag+]n+ (n - x)NO3-}x+ xAg+

E. {[(mAgCl) n Ag+]n+ (n - x)NO3-}x+ xCl-


67. Спрямоване переміщення дисперсійного середовища в постійному електричному полі є:

A. Потенціал седиментації.

B. Електрофорез.

C. *Електроосмос.

D. Адсорбція.

E. Потенціалом перебігу.


68. Як по-іншому називають дзета-потенціал?

A. *Електрокінетичний потенціал.

B. Термодинамічний потенціал.

C. Мембранний потенціал.

D. Дифузний потенціал.

E. Електродний потенціал


69. Електрокінетичний потенціал дисперсної системи завжди...

A. Дорівнює термодинамічному потенціалу

B. Негативний

C. Більший від термодинамічного потенціалу

D. Позитивний

E. *Менший від термодинамічного потенціалу


70. Яке з перелічених явищ не є електрокінетичним явищем для колоїдних розчинів?

A. Електроосмос

B. Потенціал протікання

C. *Стандартний електродний потенціал

D. Потенціал седиментації

E. Електрофорез


71. На якій межі поділу у міцелах виникає електрокінетичний потенціал?

A. Агрегат - адсорбційний шар протиіонів

B. Агрегат - потенціалвизначальні іони

C. Міцела - дисперсійне середовище

D. Ядро - адсорбційний шар протиіонів

E. *Гранула - дифузійний шар


72. Яке явище називають електрофорезом?

A. Рух молекул дисперсійного середовища відносно нерухомої дисперсної фази під впливом постійного електричного поля.

B. *Рух часточок дисперсної фази відносно нерухомого дисперсійного середовища.

C. Самочинне проникнення іонів низькомолекулярних електролітів крізь напівпроникну мембрану.

D. Осідання колоїдних часточок під дією сили тяжіння.

E. Рух іонів розчину електроліту під дією зовнішнього електричного поля.


73. Рух часток дисперсної фази в нерухомому дисперсійному середовищі під дією різниці потенціалів називають:

A. Потенціалом протікання

B. *Електрофорезом

C. Потенціалом седиментації

D. Електроосмосом

E. Броунівським рухом


74. Який потенціал зумовлює стійкість колоїдних систем?

A. Термодинамічний

B. Дифузійний

C. *Дзета - потенціал

D. Електродний

E. Хімічний


75. За допомогою якого методу можна визначити радіус частинки дисперсної фази?

A. Віскозиметрії

B. Кріометрії

C. Поляриметрії

D. Осмометрії

E. *Седиментаційного аналізу


76. Швидкість седиментації дисперсної фази є…

A. Обернено пропорційна густині розчину

B. Обернено пропорційна радіусу частинок

C. *Прямо пропорційна радіусу частинок

D. Обернено пропорційна силі тяжіння

E. Прямо пропорційна в’язкості середовища


77. Дифузія - це процес…

A. Осідання або спливання дисперсних частинок

B. *Самочинного вирівнювання концентрацій

C. Розсіювання світла

D. Самочинного вирівнювання температур колоїдних розчинів

E. Самочинного вирівнювання осмотичних тисків


78. Дисперсними системами типу рідина/рідина є:

A. *Емульсії

B. Пасти

C. Піни


D. Гелі

E. Золі
79. Яким з методів одержано золь броміду арґентуму, якщо до 10 мл розчину нітрату аргентуму з молярною концентрацією с (AgNO3) = 0,005 моль/л додали 1,0 мл розчину броміду калію з молярною концентрацією с(KBr) = 0,0005 моль/л?

A. Розпилення дисперсної фази в дисперсійному середовищі

B. Хімічного диспергування (пептизацією)

C. *Реакцією подвійного обміну

D. Фізичного диспергування

E. Фізичної конденсації
80. Лікарський препарат коларгол, який застосовують у колоїдній формі, одержують реакцією обміну з нітрату аргентуму та йодиду калію. Яку формулу має міцела золю йодиду аргентуму, що одержаний за надлишку нітрату аргентуму?

A. {[(m AgI) nAg+]n+ (n - x) K+}x+ x K+

B. {[(m AgI) nI-]n- (n - x) Ag+}x+ x Ag+

C. {[(m AgI) nI-]n- (n - x) K+}x+ x K+

D. *{[(m AgI) nAg +]п+ (n - x) NO3-}x+ x NO3-

E. {[(m AgI) n K+]п+ (n - x) I-}x+ x I-


81. Лікарський препарат коларгол, який застосовують в медицині у колоїдній формі, одержують подвійним обміном нітрату срібла з йодидом калію. Яку формулу має міцела золю йодиду срібла, одержаного за надлишку калій йодиду?

A. {[(m AgI) nAg+]n+ (n - x) K+}x+ x K+

B. {[(m AgI) nI-]n- (n - x) Ag+}x+ x Ag+

C. *{[(m AgI) nI-]n- (n - x) K+}x- x K+

D. {[(m AgI) nAg +]п+ (n - x) I-}x+ x I-

E. {[(m AgI) n K+]п+ (n - x) I-}x+ x I-


82. Одним із найсучасніших методів очищення крові від токсичних речовин є гемосорбція. Яке фізичне явище лежить в основі цього методу?

A. Адгезія

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка