Робоча програма методологія доказової медицини (назва навчальної дисципліни)
Скачати 346.1 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації21.04.2016
Розмір346.1 Kb.
  1   2   3


Міністерство охорони здоров'я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

­___________Ерстенюк Г. М.

____ ._____________ 2012 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

МЕТОДОЛОГІЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ

(назва навчальної дисципліни)(курс за вибором)
7.12010002 “Педіатрія”

(шифр, назва спеціальності)


Факультет: медичний

Кафедра: внутрішньої медицини №3 та медсестринства


Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль-

ний контроль (семестр)


Підсумок по дисци-пліні

(семестр)ВсьогоАудиторних

С

П

Р

С


Лекції

Практич-ні занят­тя

Лабора-торні заняття

Семінар­ські

заняття


Денна

4

8

45 / 1,5 кредити ECTS

-

28

-

-

17

-

8

Вечірня

-
Заочна

-
Робочу програму склали: Вакалюк І.П., Звонар П.П., Гайналь Н.П.

Івано-Франківськ – 2012
Робоча програма складена на основі типової програми навчальної дисципліни “Методологія доказової медицини” для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, погодженої з Директором Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України І.С. Вітенком, Начальником Управління освіти і науки МОЗ України О.П. Волосовцем (2010 р.) і затвердженої заступником Міністра МОЗ України В.Г. Дубініною (2010р.).

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” ” _____________ 201_ р.

Протокол № __
Завідувач кафедри внутрішньої медицини №3

та медсестринства, д.мед.н., проф. Вакалюк І.П.


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” ____________ 201_ р.

Протокол №___
Голова циклової комісії

д.мед.н., професор Волосянко А.Б.Зміст


 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА……………………………………………….
  1. Робочий навчальний план……………………………………………………………….

4

  1. Тематичні плани………………………………………………………………………….

4

   1. Тематичний план семінарських занять ……………………………………

4

   1. Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль ………

5

   1. Структура залікового кредиту

6

  1. Засоби контролю знань студентів………………………………………………………

7

   1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань…………………………

7

   1. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми……………..

7

  1. Перелік навчально-методичної літератури…………………………………………….

8

   1. Основна…………………………………………………………………………...

8

   1. Додаткова…………………………………………………………………………

8

 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОЦЕСУ………………....

10

  1. Загально-методичні матеріали…………………………………………………………

10

   1. Мета і завдання дисципліни…………………………………………………….

10

   1. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами………………………………..…

12

   1. Методи активізації і інтенсифікації навчання………………………………….

12

   1. Основні знання та вміння, які набувають студенти при вивченні предмету…

13

  1. Методичні матеріали для викладачів…………………………………………………

14

   1. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами (додаються)
   1. Тести контролю знань студентів (додаються)
  1. Методичні матеріали для студентів…………………………………………………….

14

   1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять (додаються)
   1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів(додаються)
   1. Теми індивідуальних занять і їх форми ……………………………………….

14

 1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ……………...

15 1. робоча навчальна програма
  1. Робочий навчальний планСтруктура навчальної дисципліниКількість годин, з них

Рік навчанняВид контролю
всього

годин/


кредитів ECTS

аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
45/1,5

-

28

17

4-й
Модуль 1

Змістових

модулів 4


45/1,5

-

28

17

4-й

тестовий контроль. Контроль практичних навичок.

Примітка : 1 кредит ECTS – 30 годин


Аудиторне навантаження –62,2%, СРС – 37,8%.
1.2.Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план практичних занятьп/п
Теми семінарських занять

Кіль-кість годинЗмістовий модуль 1. Прийняття рішень у медицині та охороні здоров'я. Основні поняття та методологічні засади доказової медицини
1.

Доказова медицина: основні поняття, принципи та завдання.

Епідеміологія неінфекційних захворювань. Оцінювання ризику подій та виходу втручань. Концепція факторів ризику.4

2.

Контрольовані клінічні дослідження як джерела доказів.

4

3.

Доказова діагностика захворювань. Точність діагностичних тестів. «Золоті стандарти» діагностики. Дослідження, присвячені методам діагностики.

4
Змістовий модуль 2. Основні інформаційні ресурси та «кроки» доказової медицини. Методологія пошуку якісної науково-медичної інформації
4.


Основні «кроки» та інформаційні ресурси доказової медицини.

Пошук доказів в основних комп'ютерних базах даних доказової медицини — Кохрейнівській бібліотеці та MEDLINE.4
Змістовий модуль 3. Методологія критичного оцінювання, узагальнення та впровадження доказів у медичну практику
5.

Доказове лікування: дослідження, присвячені вивченню його ефективності. «Традиційна ієрархія» джерел доказів. Оцінка методологічної якості клінічних досліджень.

4

6.

Градація та узагальнення доказів. Вторинні джерела доказів - систематичний огляд, мета-аналіз.

Упровадження доказів у медичну практику та охорону здоров'я.4
Змістовий модуль 4. Доказова тотальна соціальна профілактика в охороні здоров 'я
7.

Доказова профілактика в охороні здоров'я.

4
Всього

28


1.2.2. Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль:

№ п/п
Тема

Кількість годин
Вид контролю

МОДУЛЬ 1.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ

Передаудиторна підготовка до занять:

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

17

Тематичний контроль на практичних заняттях.

Разом

17

-


Завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів.


з/п

Знання і уміння теми

Години

1.

Трактувати основні поняття та принципи доказової медицини. Інтерпретувати засади діяльності центрів доказової практики.

Трактувати вплив факторів ризику на індивідуальне та популяційне здоров'я. Оволодіти умінням користування шкалою SCORE для оцінки загального кардіоваскулярного ризику в пацієнтів без серцево-судинних захворювань. Оволодіти умінням розрахунку абсолютного та відносного ризиків події.3

2.

Трактувати основні поняття, пов'язані з дизайном клінічних досліджень. Трактувати рандомізацію, метод єдиної різниці, осліплення як методи мінімізації ймовірності систематичних помилок у дослідженнях. Інтерпретувати поняття внутрішньої та зовнішньої валідності досліджень, статистичної та клінічної значимості результатів.

2

3.

Оволодіти умінням співставленім відомих результатів діагностичних тестів з наявністю захворювань. Трактувати поняття чутливість і специфічність діагно­стичних тестів, позитивна та негативна прогностична цінність результату тесту та демонструвати уміння їх розраховувати. Інтерпретувати поняття «золотий стандарт» діагностики. Трактувати поняття «відношення правдоподібності».

2

4.

Оволодіти умінням формулювання структурованих клінічних запитань різних типів за принципом PICO. Оволодіти умінням пошуку найкращих доказів у Кохрейнівській бібліотеці та базі даних MEDLINE.

3

5.

Інтерпретувати рандомізовані клінічні дослідження як «золотий стандарт» оцінювання ефективності медичних втручань і можливості використання даних інших контрольованих клінічних досліджень. Трактувати основні характеристики когортних досліджень, досліджень «випадок-контроль» та перехресних досліджень. Інтерпретувати поняття «традиційна ієрархія джерел доказів», «методологічна якість дослідження».

2

6.

Інтерпретувати градацію доказів, трактувати поняття «клас доказів», «рівень доказовості». Оволодіти умінням визначення огляду як систематичного чи розповідного. Оволодіти умінням трактувати результати мета-аналізу, представлені за допомогою блобограми.

Інтерпретувати якісні клінічні рекомендації як інструмент упровадження доказів у медичну практику та охорону здоров'я. Оволодіти умінням пошуку клінічних рекомендацій на веб­сайтах міжнародних і національних фахових лікарських асоціацій. Трактувати регіональну адаптацію, використання індика­торів якості та інформаційно-освітню роботу як інструменти впровадження національних клінічних рекомендацій у практику закладів охорони здоров'я. Інтерпретувати поняття «медичний стандарт», «локальний протокол надання клінічної допомоги», «формулярна система».3

7.

Трактувати основні поняття профілактичної медицини. Оволодіти умінням пошуку доказів дієвості заходів і технологій профілактики в охороні здоров'я, співставлення їх користі та шкоди. Оволодіти умінням оцінювання доцільності проведення скринінгових обстежень. Трактувати значимість інформаційних профілактичних технологій. Трактувати тотальну соціальну профілактику захворювань як стратегічний напрям розвитку сучасної охорони здоров'я та соціальної політики.

2
РАЗОМ

17


1.2.3. Структура залікового кредиту - модулю 1

«Методологія доказової медицини»

Тема

Лекц.

Практ. зан.

СРС

Інд. робота

Змістовий модуль 1. Прийняття рішень у медицині та охороні здоров'я. Основні поняття та методологічні засади доказової медицини

1. Доказова медицина: основні поняття, принципи та завдання.

Епідеміологія неінфекційних захворювань. Оцінювання ризику подій та виходу втручань. Концепція факторів ризику.


4

3
2. Контрольовані клінічні дослідження як джерела доказів.
4

2
3. Доказова діагностика захворювань. Точність діагностичних тестів. «Золоті стандарти» діагностики. Дослідження, присвячені методам діагностики.
4

2
Змістовий модуль 2. Основні інформаційні ресурси та «кроки» доказової медицини. Методологія пошуку якісної науково-медичної інформації

4. Основні «кроки» та інформаційні ресурси доказової медицини.

Пошук доказів в основних комп'ютерних базах даних доказової медицини — Кохрейнівській бібліотеці та MEDLINE.


4

3
Змістовий модуль 3. Методологія критичного оцінювання, узагальнення та впровадження доказів у медичну практику

5. Доказове лікування: дослідження, присвячені вивченню його ефективності. «Традиційна ієрархія» джерел доказів. Оцінка методологічної якості клінічних досліджень.
4

2
6. Градація та узагальнення доказів. Вторинні джерела доказів - систематичний огляд, мета-аналіз.

Упровадження доказів у медичну практику та охорону здоров'я.


4

3Змістовий модуль 4. Доказова тотальна соціальна профілактика в охороні здоров 'я

7. Доказова профілактика в охороні здоров'я.
4

2
Всього
28

17

0

Кредитів ECTS -1,5. Усього годин - 45


Аудиторна робота – 62,2%, СРС - 37,8.

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення та оцінки поточного контролю рівня знань

При засвоєнні модулю студент може отримати за поточний контроль кожної теми від 0 до 28 балів, мінімальний позитивний бал – 14. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та набрали при вивчені модуля не менше 98 балів.


Розподіл балів модуля «Методологія доказової медицини»:

Бал

Критерії оцінювання усного опитування

0

Студент взагалі не володіє навчальним матеріалом.

1

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтво­рення окремих фактів, елементів, об’єктів, викладає матеріал уривчастими реченнями

2

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу, яку відтворює на репродуктивному рівні.

3

Студент володіє матеріалом на початковому рівні, основну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.

4

Студент володіє матеріалом на початковому рівні, основну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні. Пасивно стежить за ходом обговорення тематичних питань, не беручи в ньому участь, має явні труднощі при відповіді на прямі питання викладача.

5

Студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії.

6

Студент вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок.

7

Студент вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосо­вує його на практиці, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.

8

Студент вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності. Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка