Робоча програма офтальмологія (назва навчальної дисципліни) 12010001 „Лікувальна справа
Сторінка1/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Перший проректор ІФНМУ

________ Проф. Ерстенюк А.М.

"______"___________2014 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

________Офтальмологія________

(назва навчальної дисципліни)


7.12010001 „Лікувальна справа”

___ 7.12010002 „Педіатрія”_______________

(шифр і назва спеціальності)

Факультет медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови та шиї
Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль

ний контроль (тиждень)


Підсумок по дисципліні

тижденьВсього

Год /


кредити

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Денна

ІV

8

90/3,0

10

4040

38

39

ВечірняЗаочнаРобочу програму склали: доц. Вершиніна М.Д.


Івано-Франківськ – 2014
Робоча програма з офтальмології для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації складена для спеціальності "Лікувальна справа" 7.12010001, "Педіатрія" 7.12010002 , кваліфікаційними характеристиками (ОКХ), і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239, навчальним планом, затвердженим наказом МОЗ України від 18.06.02. №221, експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.10.2005 за №52; рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 "Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за № 492 "Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін"; наказом МОЗ України від 31.01.2003 за №148 "Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти"; інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

Робоча навчальна програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри нейрохірургії з курсом офтальмології , протокол №


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін

Протокол №1.

Голова циклової методичної комісії ___________________проф. Шевчук І.М.ЗМІСТ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА.

1.1. Робочий навчальний план………………………………………………………

1.2. Тематичні плани………………………………………………………………...

1.2.1. Тематичний план лекцій………………………………………………...

1.2.2. Тематичний план практичних занять…………………………………..

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної

роботи студентів………………………………………………………..

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів……………………………….

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань

студентів………………………………………………………………….

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю і його форми …………...

1.4. Рекомендована навчальна методична література……………………………..

1.4.1. Основна література………………………………………………………

1.4.2. Додаткова література……………………………………………………


2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
2.1. Загально-методичні матеріали…………………………………………………

2.1.1. Мета і завдання дисципліни…………………………………………….

2.1.2. Аналіз звязку з суміжними дисциплінами…………………………….

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання………………………..

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти…………………...

2.1.5. Перелік обовязкових практичних навичок……………………………

2.2. Методичні матеріали для викладачів………………………………………….

2.2.1. Тези лекцій……………………………………………………………….

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами ……………………………………….

2.3. Методичні матеріали для студентів…………………………………………...

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять……………….

2.3.2. Методичні розробки до самостійної роботи студентів …………….........

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми ………………………………......
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ

Мета і завдання дисципліни.
Метою вивчення очних хвороб є ознайомлення студентів з основними захворюваннями ока, їх звязком з загальними хворобами організму, оволодіння ними етико - деонтологічних основ охорони зору у людей різного віку і статі. На основі вивчення вікової анатомії і фізіології органа зору, етіології, патогенезу, класифікації і найважливіших симптомів захворювань опанувати основними методами обстеження, лікування та профілактики очних хвороб для попередження сліпоти.

Завдання дисципліни
Навчити студентів:


 1. Використовувати етико-деонтологічні принципи охорони зору людей різного віку та статі, аналізувати особливості органу зору, інтерпретувати механізми розвитку патологічних процесів органу зору.

 2. Визначати етіологічні і патогенетичні фактори розвитку основних захворювань органу зору.

 3. Ставити попередній діагноз найбільш поширених очних захворювань і пошкоджень.

 4. Визначати тактику ведення хворих на основні очні хвороби.

 5. Діагностувати невідкладні стани в офтальмології і надавати невідкладну медичну допомогу.

 6. Планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних хвороб, пошкоджень органа зору, розвитку сліпоти.  1. Робочий навчальний план з офтальмології

Факультет – медичний, підготовки іноземних громадян

Спеціальність – 7.12010001 „Лікувальна справа”

7.12010002 „Педіатрія”
Курс - – ІV

Семестр – 8
Структура навчальної дисципліни

Кількість годин з них:

Рік навчання

Вид контролю

Всього, годин/ кредитів
СРС

лекцій

Практичних занять
90

10

40

40

Курс - ІV

Семестр 8ПМК

Кредитів ECTS

3,0
Змістовий модуль 1

34

4

16

14Змістовий модуль 2

30

4

12

14Змістовий модуль 3

22

2

8

12Підсумковий контроль засвоєння модуля

4
4

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 54,5%, СРС – 45,5%.


1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій.


№п/п

Тема лекцій


Кількість год

1

Анатомо-фізіологічні особливості зорового аналізатора.

Фізіологія органа зору.

Головні діагностичні методи в офтальмології.

Поняття про сліпоту.

Рефракція та акомодація, клініка рефракції, пресбіопія, астигматизм. Профілактика, методи лікування.


2

2

Запалення повік, сльозних органів, кон’юнктиви, орбіти (ячмінь, халязіон, блефарити, дакріоцистити, кон’юнктивіти, періостит, флегмона орбіти). Етіологія, діагностика, лікування.

2

3

Синдром "червоне око": запалення рогівки, судинної оболонки (кератит, увеїт, ретиніт, ендофтальміт, панофтальміт). Діагностика та лікування, профілактика.

2

4

Поступове зниження зору: катаракта, глаукома. Дистрофії жовтої плями. Атрофія зорового нерву, застійний диск зорового нерва. Новоутворення очного яблука.

2

5

Пошкодження органа зору та додаткового апарату ока. Невідкладна допомога. Профілактика, диспансеризація.

2
Разом

10

Примітка: тривалість лекції – 2 год.1.2.2. Тематичний план практичних занять.


№п/п

Тема практичних занять

Кількість годин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Анатомо-топографічні особливості органа зору. Захворювання додаткового апарату ока.

1

Історія офтальмології. Анатомо-топографічні особливості органа зору.

2

2

Методи обстеження в офтальмології.

2

3

Функції органа зору.

2

4

Захворювання повік.

2

5

. Рефракція та акомодація.

2

6

Клініка рефракції, астигматизм.

2
РАЗОМ

12

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Запальні та дистрофічні захворювання ока.

7

Захворювання слізних органів.

2

8

Хвороби кон’юнктиви.

2

9

Захворювання рогівки.

2

10

Патологія судинної оболонки.

2

11

Хвороби кришталика.

2

12

Ку рація.

2
РАЗОМ

12

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Пошкодження органа зору. Раптова втрата зору.

13

Глаукома.

2

14

Хвороби орбіти.Косоокість

2

15

Пошкодження органа зору. Невідкладна допомога.

2

16

Захист історії хвороби

2

17

Захворювання зорового нерва.

2

18

Захворювання сітківки.

2

19-20

Підсумковий модульний контроль

4
РАЗОМ

16

ВСЬОГО

40

Кількість годин з дисципліни: 40 годин.1.2.3. Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС).

п/п


Змістовий модуль 1

Кількість год.

1

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання навичок змістового модулю 1.

  • визначати гостроту зору;

  • визначати поле зору;

  • визначати кольоровий зір;

  • визначати темнову адаптацію;

  • визначати клінічну рефракцію;

  • визначати акомодацію та пояснювати зміни;

  • визначати зміни положення очних яблук в орбіті;

  • визначати сльозопродукцію;

  • визначати прохідність слізних шляхів та проводити інтерпретацію змін.

10

2

Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження (індивідуальна робота)

2

3

Теми, що виносяться для самостійного опрацювання:

 1. Історія розвитку офтальмології у 17-20 століттях;

 2. Анатомія, фізіологія органа зору.

1

1

Змістовий модуль 2
1

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання навичок

 1. Здійснювати обстеження рогівки за допомогою бічного освітлення;

 2. Здійснювати обстеження передньої камери за допомогою бічного освітлення;

 3. Здійснювати обстеження оптичних середовищ ока у світлі, що проходить;

 4. Визначати війкову чутливість;

 5. Проводити інтерпретацію стану внутрішньо очного тиску за

а) допомогою тонометра Мак лакова;

б) пальпаторно.

6. Проводити інтерпретацію стану очного дна (диску зорового нерва, сітківки, судин)


10

2

Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження (індивідуальна робота)

2

3

Теми, що виносяться для самостійного опрацювання:

 1. Захворювання склери;

 2. Новоутворення органа зору.

1
1
Змістовий модуль 3
1

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання навичок

 1. Вміти надавати невідкладну допомогу при хімічних, термічних опіках;
 1. Вміти надавати невідкладну допомогу при проникаючих пораненнях;

 2. Проводити інтерпретацію змін органу зору при загальних захворюваннях;

 3. Оволодіти уміннями визначати кут косоокості:

а) по Гіршбергу;

б) за допомогою периметра.

5. Вміти проводити інтерпретацію змін органу зору при новоутвореннях;

6. Вміти проводити інтерпретацію змін органу зору та пояснювати встановлення групи інвалідності.8

2

Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження (індивідуальна робота)

2

3

Теми, що виносяться для самостійного опрацювання:

Експертиза в офтальмології2
РАЗОМ

40

Всього годин з дисципліни – 40 годин1.2.4. СТРУКТУРА МОДУЛЮ З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ


п/п


Тема

Лекції

Практичні

заняття


Самостійна

робота


студента

СРС індивідуальна

Робота


1

Предмет і задачі офтальмології.

Анатомо-топографічні особливості органа зору.

Функції органа зору і методи їх дослідження.


2

6

6

Підготувати огляд наукової літератури або провести дослідження з будь-якої теми

2

Рефракція та акомодація, клініка рефракції, астигматизм, пресбіопія. Косоокість.
6

2
3

Захворювання повік, сльозних органів, орбіти, кон'юнктиви.

2

6

4
4

Захворювання рогівки, склери, судинної оболонки.

2

4

4
5

Хвороби кришталика, глаукома, дистрофічні захворювання сітківки і скловидного тіла, захворювання зорового нерва.

2

8

6

Підготувати огляд наукової літератури або провести дослідження з будь-якої теми.

6

Пошкодження органа зору. Клініка, невідкладна допомога.

Курація, захист історії хвороби.2

6

6

Підготувати огляд наукової літератури або провести дослідження з будь-якої теми.

7

Зміни органа зору при загальних захворюваннях.

Підсумковий модульний контроль.


4


РАЗОМ

10

40

30

10

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка