Робоча програма ортопедична стоматологія (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Сторінка1/8
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра ортопедичної стоматологіїМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до забезпечення навчального процесу

з ортопедичної стоматології

4, 5 рік навчання

за фаховим напрямком

7.12010005 - “Стоматологія”

м. Івано-Франківськ

2011 р.

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

проф. Ерстенюк Г.М. « » 2011 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

Ортопедична стоматологія

(назва навчальної дисципліни)


7.12010005 - "Стоматологія"

(шифр, назва спеціальності)


Факультет стоматологічний, підготовки іноземних громадян

Кафедра ортопедичної стоматології

Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф. залік (семестр)Іспит (семестр)Всього

Аудиторных

С

П


Р

С


Лекції

Практичні заняття

Лаборатор ні заняття

Семін арські заняття

Денна

4,5

7,8,9, 10

582

22

330230
Іспит 8 сем, Держ іспит 10 сем

Робочу програму склали: Зав. кафедри, проф.Ожоган З.Р., доц. Мізюк Л. В.


Івано-Франківськ - 2011

Робоча програма складена: на основі типової програми з ортопедичної стоматології, затверджена Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України 18.06.2007 р.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри 24 червня 2011 р. Протокол № 12.

Робочу програму розглянуто і схвалено цикловою методичного комісією зі стоматологічних дисциплін ІФНМУ.

Протокол № від .06. 2011 р.

Голова циклової комісії ______________ Ожоган З.Р.

Завідувач кафедри

ортопедичної стоматології д.мед.н., проф. Ожоган З. Р.

ОСНОВНІ РОЗДІЛИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


 1. Мета та завдання дисципліни.

 2. Структура і зміст дисципліни.
 1. Тематичний план лекцій.

 2. Тематичний план практичних (семінарських) занять.

 3. Тематичний план самостійної позааудиторноі роботи студентів.

3. Методичне забезпечення дисципліни.

 1. Тексти або конспекти лекцій.

 2. Методичні розробки для викладачів з навчальних занять.

 3. Методичні вказівки для студентів з навчальних занять.

 4. Методичні вказівки для студентів з самостійної позааудиторноі'
  роботи.

 5. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання

(вказати найменування та кількість обладнання, номери прозірок, таблиць, макро та мікропрепаратів, компакт-дисків, відео- та аудіокасет і тощо).

3.6. Тести для визначення базового, поточного і підсумкового контролю

знань. Збірник ситуаційних задач (або їх набір до занять).


 1. Критерії оцінки знань студентів під час підсумкового контролю
  (заліку, диф.заліку та іспиту).

 2. Перелік практичних навичок, якими студент повинен оволодіти
  (конкретизувати: -знати -уміти).

ЗЛО. Джерела інформації -а)Основні: б) Додаткові:

Примітки: 1)Джерела інформації оформляються згідно з бібліографічними вимогами. Наводяться монографії, підручники, журнальні статті, назви аудіо-та відеокасет, компакт-дисків, дискет тощо.1. Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології є формування у студентів основ клінічного мислення, оволодіння ними навичок обстеження і логічного обгрунтування діагнозу захворювань зубо-щелепової системи ортопедичного профілю, складання плану лікування, оволодіння основними мануальними навичками на ортопедичному прийомі, які необхідні для майбутнього лікаря-стоматолога будь-якого профілю.

Завданням кафедри ортопедичної стоматології є підготовка лікаря-стоматолога, який володітиме основами теорії і практики ортопедичної стоматології, спроможного кваліфіковано вирішувати питання профілактики, діагностики і ортопедичного лікування пацієнтів із стоматологічними захворюваннями. При плануванні навчального процесу передбачено упередження тематичних лекцій відносно практичних занять. Виключено дублювання матеріалу, за винятком особливо важливих питань лекцій, на яких акцентується увага на практичних заняттях.


 1. Структура і зміст дисципліни

Найбільш цілеспрямованою формою інтенсифікації учбового процесу є програмоване навчання. Це шлях історичного розвитку процесу придбання знань у вищій школі. Але програмоване навчання може дати позитивний результат лише за умови, що студенти вміють самостійно знаходити матеріал в підручниках, аналізувати його (іноді й критично) та синтезувати (формулювати) певні положення.

Академік Д.І.Блохінцев писав: “Від студента у ВУЗі потребують читання підручників, здачі заліків, обов’язкового відвідування лекцій і менше всього самостійності. Його так “багато” вчать, що виходить із ВУЗу людина, подібна на фаршировану рибу. Можна по-різному відноситись до її змісту, але одне незаперечно – плавати вона не вміє”.

Той, хто в період навчання у ВУЗі не оволодів мистецтвом придбання знань, позбавлений відчуття радощів самостійного пізнання. Викладачі, які притримуються старих традиційних форм навчання, прагнуть “вкласти” знання шляхом пояснень під час співбесіди, позбавляють студента можливості опрацювати матеріал самостійно, не дають можливості творчого росту.

Психологи розрізняють два типи мислення: репродуктивний і творчий (продуктивний). Перший характеризується тим, що людина дістає готові положення і рішення, які вона висловлює в усній чи письмовій формі. Друге характеризується тим, що людина на підставі придбаних знань самостійно формулює певні положення і рішення.

Якщо навчальний процес побудований за першим принципом, то формується, як правило, “духовний споживач”, який протягом життя не цікавиться новим і прагне увесь час жити знаннями, придбаними в інституті.

Якщо навчальний процес побудувати за другим принципом, то можна сформувати творчого працівника, що прагне постійно вдосконалюватись в професійному аспекті на основі сучасних знань за спеціальностю.Зв’язок ортопедичної стоматології з іншими дисциплінами.

Вивчення курсу ортопедичної стоматології базується на знаннях, які студенти засвоїли на кафедрах анатомії людини, гістології та ембріології, фізики, біохімії, нормальної і патологічної фізіології, загальної терапії і хіррургії, онкології. Паралельно ідуть занаття на кафедрах стоматологічного профілю (терапевтичної, хірургічної стоматології та стоматології дитячого віку), тематика яких тісно переплітається з матеріалом ортопедичної стоматології. На лекціях і практичних заняттях викладачі кафедри прагнуть сформувати у студентів філософський підхід, комплексне бачення проблеми певних захворювань ортопедичного профілю у поєднанні з лікуванням іншими методами (зокрема, терапевтичними і хірургічними).Методи активізації і інтенсифікації учбового процесу.

З метою активізації навчального процесу кафедра заздалегідь ознайомлює студентів з тематичними планами лекцій, практичних, лабораторних і підсумкових , що дає їм можливість попередньо з’ясувати матеріал, який буде розглядатись на занятті.

Активізації навчального процесу сприяє також учбово-дослідницька робота студентів (УДРС), спрямована на формування дослідницьких навичок і творчого підходу до оволодіння спеціальністю лікаря-стоматолога.

Крім того, при проведенні практичних занять на кафедрі застосовуються ділові ігри, моделювання клінічної ситуації з наступним обговоренням методів діагностики і лікування.

Проблемні лекції намагаються окреслити актуальні проблеми в сучасній ортопедичній стоматології та шляхи їх вирішення.

Підготовка студентів здійснюється також шляхом розв’язання ситуаційних задач та тестових завдань, запропонованих викладачем на занятті. На кафедрі є план самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів.  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка