Робоча програма соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я
Сторінка1/4
Дата конвертації19.04.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство охорони здоров'я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

­___________Ерстенюк Г. М.

____ ._____________ 2011 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я

(назва навчальної дисципліни)


7.12010001 - лікувальна справа

7.12010002 – педіатрія

(шифр, назва спеціальності)

Факультет: медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра: соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я


Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль

ний контроль (семестр)


Підсумок по дисци-пліні

(семестр)ВсьогоАудиторних

С

П

РС


Лекції

Практич-ні занят­тя

Лабора-торні заняття

Семінар­ські

заняття


Денна

6

11,12

68 / 2,25 кредитів ECTS

-

50

-

-

18

Модуль 1 (11,12)

Модуль 2 (11,12)11,12

Вечірня

-
Заочна

-
Робочу програму склали: Децик О. З., Кольцова Н. І., Федорків Н. Б., Стовбан І. В., Самотовка О. Л.

Івано-Франківськ – 2011
Робоча програма складена на основі типової програми навчальної дисципліни «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальностей 7.110101 «лікувальна справа», 7.110104 «педіатрія», погодженої з Директором Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України І. С. Вітенком (2008 р.) і затвердженої Заступником Міністра охорони здоров'я України В. В. Лазоришенцем (2008 р.).

Робоча програма обговорена на засіданні кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я “___” __________ 20___ р., протокол № ___

Зав. кафедри соціальної медицини,

організації та економіки охорони здоров’я,

д. мед. н., професор ___________ О. З. Децик
Схвалена цикловою методичною комісією

з соціально-гуманітарних дисциплін

Івано-Франківського національного

медичного університету“__” ____________ 20__ р., протокол №__

Голова ЦМК ____________ професор О. З. Децик


Зміст


 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА……………………………………………….

4

  1. Робочий навчальний план……………………………………………………………….

4

  1. Тематичні плани………………………………………………………………………….

4

   1. Тематичний план практичних занять…………………………………………

4

   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів…….………

7

   1. Структура залікового кредиту…………………………………………………..

8

  1. Засоби контролю знань студентів………………………………………………………

12

   1. Засоби проведення та оцінка поточного контролю рівня знань ..……………

12

   1. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми ………….

14

  1. Перелік навчально-методичної літератури ..…………………………………………..

16

   1. Основна ...………………………………………………………………………...

16

   1. Додаткова …...……………………………………………………………………

16

 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОЦЕСУ………………....

18

  1. Загально-методичні матеріали .…………………………………………………………

18

   1. Мета і завдання дисципліни …………………………………………………...

18

   1. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами .…………………………………

18

   1. Методи активізації і інтенсифікації навчання ………………………………...

19

   1. Основні знання та вміння, які набувають студенти при вивченні предмету..

19

  1. Методичні матеріали для викладачів ..…………………………………………………

21

   1. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами (додаються)
   1. Тести контролю знань студентів (додаються)

   2. Індивідуальні ситуаційні завдання (додаються)
  1. Методичні матеріали для студентів .…………………………………………………...

21

   1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять (додаються)
   1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів(додаються)

   2. Перелік питань до підсумкового модульного контролю (додається)
   1. Теми індивідуальних занять і їх форми .……………………………………….

21

 1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ...…………...

22


1. робоча навчальна програма

  1. Робочий навчальний план

Структура навчальної дисципліниКількість годин, з них

Рік навчанняВид контролю
всього

годин/


кредитів ECTS

аудиторних

СРС

Лекцій

практичних занять
68/2,25

-

50

18

6-й
Модуль 1

Змістових модулів 332/1,05

-

24

8

6-й

поточний, підсумковий

модульний контрольМодуль 2

Змістових модулів 536/1,2


-

26

10

6-й

В тому числі підсумковий модульний контроль

засвоєння двох модулів4 години /

0,13 кредити ECTSПримітка : 1 кредит ECTS – 30 годин

Аудиторне навантаження – 73,5 %, СРС – 26,5 %.1.2. Тематичні плани
1.2.1. Тематичний план практичних занять


Теми практичних занять

Кіль-кість годин

МОДУЛЬ 1

Застосування комплексу статистичних методів для оцінки стану здоров'я населення

та діяльності медичних закладів. Організація первинної, вторинної та третинної лікувально-профілактичної допомоги різним контингентам населення

1.

Методика планування та організації статистичного дослідження стану здоров'я населення.

2

2.

Комплексна оцінка стану здоров'я населення на основі інтегральних показників.

2

3.

Методи вивчення та оцінка показників репродуктивного здоров'я.

2

4.

Використання статистичної інформації для оцінки діяльності медичних закладів.

4

5.

Організація надання первинної медико-санітарної допомоги міському та сільському населенню.

4

6.

Організація вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) лікувально-профілактичної допомоги.

4

7.

Методика проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності (тимчасової і стійкої) в роботі різних лікувально-профілактичних закладів

4
Підсумковий модульний контроль.

2
РАЗОМ

24

МОДУЛЬ 2

Економіка охорони здоров'я

8.

Розробка шляхів удосконалення економічного механізму в системі охорони здоров'я.

2

9.

Методи планування в системі охорони здоров'я.

2

10.

Засади маркетингу медичних послуг. Організація маркетингової діяльності лікувально-профілактичних закладів та санітарно-епідеміологічної служби.

2

11.

Методи дослідження ринку охорони здоров'я.

2

12.

Методика складання бізнес-плану при організації підприємницької діяльності в сфері охорони здоров'я.

2

13.

Методика складання кошторису в закладах охорони здоров'я.

2

14.

Методи ціноутворення і регулювання цін в системі охорони здоров'я.

2

15.

Методика розрахунку заробітної плати медичному персоналу.

2

16.

Методика проведення фінансового аналізу господарської діяльності медичного підприємства.

2

17.

Методика визначення страхового тарифу при добровільному медичному страхуванні.

2

18.

Економічний аналіз діяльності закладів охорони здоров'я.

2

19.

Методика визначення медичної, соціальної і економічної ефективності діяльності закладів охорони здоров'я.

2
Підсумковий модульний контроль.

2
РАЗОМ:

26

Тема занятия:

К-во часов

МОДУЛЬ 1

Применение комплекса статистических методов для оценки состояния здоровья населения и деятельности медицинских учреждений. Организация первичной, вторичной

и третичной лечебно-профилактической помощи различным контингентам населения

1.

Методика планирования и организации статистического исследования состояния здоровья населения.

2

2.

Комплексная оценка состояния здоровья населения на основе интегральных показателей.

2

3.

Методы изучения и оценка показателей репродуктивного здоровья.

2

4.

Использование статистической информации для оценки деятельности медицинских учреждений.

4

5.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи городскому и сельскому населению.

4

6.

Организация вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) лечебно-профилактической помощи.

4

7.

Методика проведения медико-социальной экспертизы нетрудоспособности (временной и стойкой) в деятельности различных лечебно-профилактических учреждений.

4
Итоговый модульный контроль.

2
ВСЕГО

24

МОДУЛЬ 2

Экономика здравоохранения

8.

Разработка путей усовершенствования экономического механизма в системе здравоохранения.

2

9.

Методы планирования в системе здравоохранения.

2

10.

Основы маркетингу медицинских услуг. Организация маркетинговой деятельности лечебно-профилактических учреждений и санитарно-эпидемиологической службы.

2

11.

Методы исследования рынка здравоохранения.

2

12.

Методика составления бизнес-плана при организации предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения.

2

13.

Методика составления сметы в учреждениях здравоохранения.

2

14.

Методы ценообразования и регулирования цен в системе здравоохранения.

2

15.

Методика расчета заработной платы медицинского персонала.

2

16.

Методика проведения финансового анализа хозяйственной деятельности медицинского учреждения.

2

17.

Методика определения страхового тарифа при добровольном медицинском страховании.

2

18.

Экономический анализ деятельности учреждений здравоохранения.

2

19.

Методика определения медицинской, социальной и экономической эффективности деятельности учреждений здравоохранения.

2
Итоговый модульный контроль.

2
ВСЕГО

26

Theme

Amount of hours

Module 1

Complex statistical methods usage for estimation of public health and health care facilities activity. Organization of primary, secondary and tertiary health care

for separate contingents of population

1.

Method of statistical research planning and organization for public health estimation.

2

2.

Complex estimation of public health according to integral indexes.

2

3.

Methods of reproductive health indexes study and estimation.

2

4.

Statistics information usage for estimation of health care facilities activity.

4

5.

Primary health care organization for urban and rural population.

4

6.

Secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) health care organization.

4

7.

Methods of medical examination of disability (short-term and long-term) providing in activity of different health care facilities.

4
Final module control.

2
TOTAL

24

Module 2

Economics of health care

8.

Methods of economic mechanism improvement working-out in health care system.

2

9.

Planning methods in health care system.

2

10.

Marketing of health care system. Organization of marketing activity in health care and sanitary-epidemiological facilities.

2

11.

Methods of health care system market estimation.

2

12.

Methods of business-plan working-out for entrepreneurial activity in health care system.

2

13.

Methods of budget working-out in health care facilities.

2

14.

Methods of price formation and regulation in health care system.

2

15.

Methods of medical staff salary calculation.

2

16.

Methods of financial analyze of economic activity of medical facility.

2

17.

Methods of insurance rate determination in voluntary insurance.

2

18.

Economic analyze of health care facilities activity.

2

19.

Methods of medical, social and economic effectiveness of health care facilities activity determination.

2
Final module control.

2
TOTAL

26

1.2.2. Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль:


Тема

Кількість годин
Вид контролю

МОДУЛЬ 1

Застосування комплексу статистичних методів для оцінки стану здоров'я населення та діяльності медичних закладів. Організація первинної, вторинної та третинної лікувально-профілактичної допомоги різним контингентам населення

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

6

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий контроль
Разом

8
МОДУЛЬ 2

Економіка охорони здоров'я

3.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

8

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий контроль
РАЗОМ

10


Тема

Количество часов
Вид контроля

МОДУЛЬ 1

Применение комплекса статистических методов для оценки состояния здоровья населения и деятельности медицинских учреждений. Организация первичной, вторичной

и третичной лечебно-профилактической помощи различным контингентам населения

1.

Подготовка к практическим занятиям – теоретическая подготовка и проработка практических навыков.

6


Текущий контроль на практических занятиях

2.

Подготовка к итоговому модульному контролю

2

Итоговый контроль
ВСЕГО

8
МОДУЛЬ 2

Экономика здравоохранения

3.

Подготовка к практическим занятиям – теоретическая подготовка и проработка практических навыков.

8


Текущий контроль на практических занятиях

4.

Подготовка к итоговому модульному контролю

2

Итоговый контроль
ВСЕГО

10  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка