Робоча програма соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я
Сторінка2/4
Дата конвертації19.04.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4

Theme


Amount

of hours

Type of control


Module 1

Application of statistical methods complex for estimation of public health and health care facilities activity. Primary, secondary and tertiary health care organization for different populations

1.

Preparation to practical classes – theoretical training and practical skills working out

6

Current control on practical classes

2.

Preparation for the final module control

2

Final control
TOTAL

8
Module 2

Economy of health care system

3.

Preparation to practical classes – theoretical training and practical skills working out

8

Current control on practical classes

4.

Preparation for the final module control

2

Final control
TOTAL

10


1.2.3. Структура залікових кредитів модулівТема

Лекції

Практичні заняття

СРС

МОДУЛЬ 1

Застосування комплексу статистичних методів для оцінки стану здоров'я населення та діяльності медичних закладів. Організація первинної, вторинної та третинної лікувально-профілактичної допомоги різним контингентам населення

Змістовий модуль 1

Застосування комплексу статистичних методів для оцінки стану здоров'я населення

1.

Методика планування та організації статистичного дослідження стану здоров'я населення.

-

2

0,5

2.

Комплексна оцінка стану здоров'я населення на основі інтегральних показників.

-

2

0,5

3.

Методи вивчення та оцінка показників репродуктивного здоров'я.

-

2

0,5

Змістовий модуль 2

Використання статистичної інформації для оцінки діяльності медичних закладів

4.

Використання статистичної інформації для оцінки діяльності медичних закладів.

-

4

1

Змістовий модуль 3

Організація надання первинної, вторинної та третинної лікувально-профілактичної допомоги різним контингентам населення

5.

Організація надання первинної медико-санітарної допомоги міському та сільському населенню.

-

4

1

6.

Організація вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) лікувально-профілактичної допомоги.

-

4

1

7.

Методика проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності (тимчасової і стійкої) в роботі різних лікувально-профілактичних закладів

-

4

1,5
Підсумковий модульний контроль.

-

2

2
Всього годин – 32, кредитів ECTS – 1,05

-

24

8
Аудиторна робота – 66,7 %, СРС – 33,3 %


МОДУЛЬ 2

Економіка охорони здоров'я

Змістовий модуль 4
Теоретичні та організаційні засади економіки охорони здоров'я

8.

Розробка шляхів удосконалення економічного механізму в системі охорони здоров'я.

-

2

1

9.

Методи планування в системі охорони здоров'я.

-

2

0,5

Змістовий модуль 5

Ринок охорони здоров'я та методи його дослідження

10.

Засади маркетингу медичних послуг. Організація маркетингової діяльності лікувально-профілактичних закладів та санітарно-епідеміологічної служби.

-

2

1

11.

Методи дослідження ринку охорони здоров'я.

-

2

0,5

12.

Методика складання бізнес-плану при організації підприємницької діяльності в сфері охорони здоров'я.

-

2

0,5

Змістовий модуль 6

Організація та зміст фінансового менеджменту в охороні здоров'я

13.

Методика складання кошторису в закладах охорони здоров'я.

-

2

1

14.

Методи ціноутворення і регулювання цін в системі охорони здоров'я.

-

2

0,5

15.

Методика розрахунку заробітної плати медичному персоналу.

-

2

0,5

16.

Методика проведення фінансового аналізу господарської діяльності медичного підприємства.

-

2

0,5

Змістовий модуль 7

Організація медичного страхування як механізм фінансування галузі охорони здоров'я

17.

Методика визначення страхового тарифу при добровільному медичному страхуванні.

-

2

0,5

Змістовий модуль 8

Економічний аналіз і оцінка ефективності діяльності закладів охорони здоров'я

18.

Економічний аналіз діяльності закладів охорони здоров'я.

-

2

1

19.

Методика визначення медичної, соціальної і економічної ефективності діяльності закладів охорони здоров'я.

-

2

0,5
Підсумковий модульний контроль

-

2

2
Усього годин – 36, кредитів ECTS – 1,2

-

26

10
Аудиторна робота – 61,5 %, СРС – 38,5 %


Тема

Лекции

Практичес-кие занятия

СРС

МОДУЛЬ 1

Применение комплекса статистических методов для оценки состояния здоровья населения и деятельности медицинских учреждений. Организация первичной, вторичной

и третичной лечебно-профилактической помощи различным контингентам населения

Содержательный модуль 1

Применение комплекса статистических методов для оценки состояния здоровья населения

1.

Методика планирования и организации статистического исследования состояния здоровья населения.

-

2

0,5

2.

Комплексная оценка состояния здоровья населения на основе интегральных показателей.

-

2

0,5

3.

Методы изучения и оценка показателей репродуктивного здоровья.

-

2

0,5

Содержательный модуль 2

Использование статистической информации

для оценки деятельности медицинских учреждений

4.

Использование статистической информации для оценки деятельности медицинских учреждений.

-

4

1

Содержательный модуль 3

Организация предоставления первичной, вторичной и третичной

медико-санитарной помощи городскому и сельскому населению

5.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи городскому и сельскому населению.

-

4

1

6.

Организация вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) лечебно-профилактической помощи.

-

4

1

7.

Методика проведения медико-социальной экспертизы нетрудоспособности (временной и стойкой) в деятельности различных лечебно-профилактических учреждений.

-

4

1,5
Итоговый модульный контроль.

-

2

2
Всего – 32, кредитов ECTS – 1,05

-

24

8
Аудиторная робота – 66,7 %, СРС – 33,3 %


МОДУЛЬ 2

Экономика здравоохранения

Содержательный модуль 4
Теоретические и организационные основы экономики здравоохранения

8.

Разработка путей усовершенствования экономического механизма в системе здравоохранения.

-

2

1

9.

Методы планирования в системе здравоохранения.

-

2

0,5

Содержательный модуль 5

Рынок здравоохранения и методы его исследования

10.

Основы маркетингу медицинских услуг. Организация маркетинговой деятельности лечебно-профилактических учреждений и санитарно-эпидемиологической службы.

-

2

1

11.

Методы исследования рынка здравоохранения.

-

2

0,5

12.

Методика составления бизнес-плана при организации предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения.

-

2

0,5

Содержательный модуль 6

Организация и содержание финансового менеджмента в здравоохранении

13.

Методика составления сметы в учреждениях здравоохранения.

-

2

1

14.

Методы ценообразования и регулирования цен в системе здравоохранения.

-

2

0,5

15.

Методика расчета заработной платы медицинского персонала.

-

2

0,5

16.

Методика проведения финансового анализа хозяйственной деятельности медицинского учреждения.

-

2

0,5

Содержательный модуль 7

Организация медицинского страхования как механизм финансирования в здравоохранении

17.

Методика определения страхового тарифа при добровольном медицинском страховании.

-

2

0,5

Содержательный модуль 8

Экономический анализ и оценка эффективности деятельности учреждений здравоохранения

18.

Экономический анализ деятельности учреждений здравоохранения.

-

2

1

19.

Методика определения медицинской, социальной и экономической эффективности деятельности учреждений здравоохранения.

-

2

0,5
Итоговый модульный контроль.

-

2

2
Всего – 36, кредитов ECTS – 1,2

-

26

10
Аудиторная робота – 61,5 %, СРС – 38,5 %

Theme

Lectures

Practical classes

IWS

Module 1

Application of statistical methods complex for estimation of public health and health care facilities activity. Primary, secondary and tertiary health care organization for different populations

Semantic module 1

Application of statistical methods complex for estimation

of public health and health care facilities activity

1.

Method of statistical research planning and organization for public health estimation.

-

2

0,5

2.

Complex estimation of public health according to integral indexes.

-

2

0,5

3.

Methods of reproductive health indexes study and estimation.

-

2

0,5

Semantic module 2

Statistics information usage for estimation of health care facilities activity

4.

Statistics information usage for estimation of health care facilities activity.

-

4

1

Semantic module 3

Primary, secondary and tertiary health care organization for different populations

5.

Primary health care organization for urban and rural population.

-

4

1

6.

Secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) health care organization.

-

4

1

7.

Methods of medical examination of disability (short-term and long-term) providing in activity of different health care facilities.

-

4

1,5
Final module control.

-

2

2
Total – 32, credits ECTS – 1,05

-

24

8
Class work – 66,7 %, IWS – 33,3 %


Module 2

Economy of health care system

Semantic module 4
Theoretical and organisational bases of health care system economy

8.

Methods of economic mechanism improvement working-out in health care system.

-

2

1

9.

Planning methods in health care system.

-

2

0,5

Semantic module 5

Health care system marketing and methods of estimation

10.

Marketing of health care system. Organization of marketing activity in health care and sanitary-epidemiological facilities.

-

2

1

11.

Methods of health care system market estimation.

-

2

0,5

12.

Methods of business-plan working-out for entrepreneurial activity in health care system.

-

2

0,5

Semantic module 6

Organisation of financial management in health care

13.

Methods of budget working-out in health care facilities.

-

2

1

14.

Methods of price formation and regulation in health care system.

-

2

0,5

15.

Methods of medical staff salary calculation.

-

2

0,5

16.

Methods of financial analyze of economic activity of medical facility.

-

2

0,5

Semantic module 7

Organisation of medical insurance for health care system financing

17.

Methods of insurance rate determination in voluntary insurance.

-

2

0,5

Semantic module 8

Economic analysis and estimation of health care facilities activity efficiency

18.

Economic analyze of health care facilities activity.

-

2

0,5

19.

Methods of medical, social and economic effectiveness of health care facilities activity determination.

-

2

2
Final module control.

-

26

10
Total – 36, credits ECTS – 1,2

-

2

0,5
Class work – 61,5 %, IWS – 38,5 %

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка