Робоча програма з навчальної дисципліни
Сторінка1/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного, аграрного,
екологічного та господарського права


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з нормативного

та науково-методичного забезпечення

___________________ В. Т. Савицький

“___” _______________ 2009 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни
Право соціального забезпечення
Для підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр
з напряму підготовки 0601 Право
спеціальності 6.060100 Правознавство

Хмельницький

2009

Право соціального забезпечення : Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з напряму підготовки 0601 Право спеціальності 6.060100 Правознавство / [уклад. Н. І. Чудик-Білоусова]. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2009.


Укладач —

Чудик-Білоусова Н. І., доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент
Ухвалено кафедрою трудового, земельного,
екологічного, аграрного та господарського права
16 червня 2009 р., протокол № 11.
Завідувач кафедри І. О. Костяшкін

Заступник декана

юридичного факультету В. І. Нагнибіда

Рекомендовано методичною радою університету


1 липня 2009 р., протокол № 7.

 Чудик-Білоусова Н. І., 2004-2009.

 Хмельницький університет управління та права, 2009.

ЗМІСТ
Вступ 4

1. Опис навчальної дисципліни 4

2. Структура навчальної діяльності 6

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 6

2.2. Зміст лекційних занять 7

2.3. Зміст семінарських занять 10

2.4. Зміст самостійної роботи студентів 49

2.5. Модульний контроль 50

2.5.1. Питання для модульного контролю 50

2.5.2. Приклади тестових завдань 54

2.6. Індивідуально-консультативна робота 55

2.6.1. Тематика рефератів 57

2.6.2. Тематика творчих та наукових завдань 62

3. Система поточного та підсумкового контролю
з навчальної дисципліни
63

3.1. Поточний контроль 63

3.2. Модульний контроль 65

3.3. Підсумковий контроль 66

3.3.1. Орієнтовний перелік питань, зміст яких вноситься
до задач та письмових тексів 71

4. Список рекомендованих джерел 74
ВСТУП
Робоча програма з навчальної дисципліни “Право соціального забезпечення” складена згідно із програмою цієї дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми Бакалавр з напряму підготовки 0601 Право спеціальності 6.060100 Правознавство.

Міждисциплінарні зв’язки: “Теорія держави і права”, “Конституційне право України”, “Адміністративне право України”, “Трудове право України”, “Цивільне процесуальне право України”.

Актуальність та необхідність вивчення дисципліни “Право соціального забезпечення”, одночасно з загальноосвітньою функцією виконує роль однієї з основних дисциплін у підготовці фахівця-юриста. Навчальний процес відповідно до програми будується з використанням активних методів: поєднання аудиторних занять із самостійною роботою та модульним контролем студентів, що дозволяє досягнути всебічного глибокого розуміння студентами правовідносин, які виникають у сфері соціального забезпечення, підготовка до практичної діяльності кваліфікованих фахівців.
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Право соціального забезпечення” є однією з провідних галузей права. Воно регулює надзвичайно важливу ланку суспільних відносин. Це передусім відносини щодо формування страхових фондів пенсійного забезпечення громадян, надання страхових та державних допомог, відносини з приводу надання пільг і компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та громадянам — жертвам політичних репресій, ветеранам війни і праці, особам похилого віку, інвалідам. Висвітлення основних питань проводиться шляхом порівняльного аналізу законодавства України та законодавства держав з розвиненою ринковою економікою в галузі соціального забезпечення.

Метою курсу є вивчення студентами законодавчих актів, теорія права соціального забезпечення а також вироблення ними практичних навичок щодо застосування законодавства при вирішенні конкретних ситуацій. На практичні заняття виносяться реальні факти, листи, скарги громадян, з якими вони звертаються до редакцій газет, у прокуратури, суддів та адвокатів

Після вивчення даного курсу студенти повинні розуміти зміст нормативних актів і застосовувати норми чинного законодавства до конкретних життєвих ситуацій, які можуть виникати у процесі здійснення реалізації права особи на соціальне забезпечення, мати навички практичної та науково-дослідної роботи в галузі правового регулювання відносин, що виникають у сфері соціального забезпечення.

Предмет навчальної дисципліни складає: сукупність правовідносин, які виникають, змінюються чи припиняються у сфері соціального забезпечення та проблеми застосування нормативно-правових актів у даній сфері.
Курс

Напрям підготовки, ОКР

Характеристика навчальної дисципліни

Семестр: 7

Кількість кредитів ECTS: 3

Тижневе навантаження: 3


0601 Правознавство,

Бакалавр


Статус: Вибіркові навчальні дисципліни професійно-орієнтованої підготовки;
Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
Загальна кількість годин: 108 год.
Лекції: 36 год.
Семінарські заняття: 18 год.
Самостійна робота: 54 год.
Форма підсумкового контролю: екзамен

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Право соціального забезпечення” студенти повинні:


знати:

 • предмет та методи регулювання відносин у сфері соціального захисту громадян;

 • джерела права соціального захисту громадян;

 • особливості суб’єктного складу правовідносин соціального захисту;

 • об’єкти правовідносин соціального захисту;

 • підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин з соціального захисту;

 • особливості пенсійного забезпечення громадян;

 • особливості та порядок надання соціальних допомог;

 • умови та порядок надання соціальних послуг;

 • правові засади медичного обслуговування;


уміти:

 • аналізувати юридичні факти;

 • тлумачити зміст норм чинного законодавства у сфері соціального захисту громадян;

 • застосовувати норми права при вирішенні конкретних спорів;

 • складати правові документи.


2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

усього

у тому числі

лекції

семінари

сам. робота
Змістовий модуль 1
І. Загальна частинаПоняття, предмет, метод система соціального забезпечення

8

3

1

4Джерела права соціального забезпечення

4

1

1

2Правовідносини соціального забезпечення

12

6

2

4Правові засади здійснення державного управління у сфері соціального забезпечення

6

24Організаційно-правові основи соціального страхування

8

26Трудовий (страховий) стаж

62

4
Усього з модулю 3

44

14

6

24
Змістовий модуль 2
ІІ. Особлива частинаПравове регулювання пенсійного забезпечення

14

6

4

4Правове регулювання надання страхових допомог в системі соціального забезпечення

11

5

2

4Правове регулювання надання державних допомог в системі соціального забезпечення

13

5

2

6Медична допомога

7

16Соціальне обслуговування

7

3

2

2Пільги в системі соціального забезпечення

6

2

2

2
IІІ. Спеціальна частинаСоціальне забезпечення у зарубіжних країнах

6

6
Усього по модулю 2

64

22

12

30
ВСЬОГО

108

36

18

54


2.2. Зміст лекційних занять
Змістовий модуль 1.
Лекційні заняття 1-2.

Поняття, предмет, метод система соціального забезпечення.
Джерела права соціального забезпечення

(4 год.)


 1. Становлення соціального забезпечення як галузі права.

 2. Сучасний стан системи соціального забезпечення України.

 3. Поняття, предмет та метод соціального забезпечення.

 4. Принципи та функції соціального забезпечення.

 5. Види та форми соціального забезпечення.

 6. Система соціального забезпечення як галузі права, навчальної дисципліни та науки.

 7. Поняття та особливості джерел соціального забезпечення.

 8. Класифікація джерел соціального забезпечення.

 9. Загальна характеристика джерел соціального забезпечення.


Лекційні заняття 3-5.

Правовідносини соціального забезпечення

(6 год.)


 1. Поняття правовідносин з соціального забезпечення.

 2. Соціальний ризик як підстава виникнення правовідносин з соціального забезпечення

 3. Види правовідносин із соціального забезпечення.

Загальна характеристика правовідносини з соціального забезпечення:

а) матеріальні правовідносини;

б) процедурні правовідносини;

в) процесуальні правовідносини. 1. Перспективи розвитку про відносин з соціального забезпечення.


Лекційне заняття 6.

Правові засади здійснення державного управління
у сфері соціального забезпечення

(2 год.)


 1. Поняття та особливості державного управління у сфері соціального забезпечення.

 2. Система органів державного управління у сфері соціального забезпечення.

 3. Перспективи вдосконалення системи органів державного управління у сфері соціального забезпечення.


Лекційне заняття 7.

Організаційно-правові основи соціального страхування

(2 год.)


 1. Становлення системи соціального страхування.

 2. Правові засади функціонування системи соціального страхування в Україні.

 3. Загальна характеристика існуючої системи соціального страхування в Україні.

 4. Трудовий (страховий) стаж як основа соціального забезпечення застрахованих осіб.

 5. Перспективи розвитку системи соціального страхування.


Змістовий модуль 2.
Лекційні заняття 8-10

Правове регулювання пенсійного забезпечення

(6 год.)


 1. Поняття пенсійного забезпечення.

 2. Пенсійна система України як основа пенсійного забезпечення.

 3. Пенсійне забезпечення в солідарній пенсійній системі.

 4. Пенсійне забезпечення в накопичувальній пенсійній системі.

 5. Пенсійне забезпечення в недержавній системі пенсійного забезпечення.

 6. Пенсійне забезпечення окремих категорій.

 7. Порядок нарахування, призначення та виплати пенсій.


Лекційні заняття 11-13.

Правове регулювання надання страхових допомог
у системі соціального забезпечення

(5 год.)


 1. Поняття, види та ознаки страхових допомог.

 2. Правові засади здійснення страхових виплат в системі соціального забезпечення.

 3. Правове регулювання здійснення виплат з тимчасової втрати працездатності.

 4. Правове регулювання здійснення виплат у зв’язку з нещасним випадком чи професійним захворюванням.

 5. Правове регулювання здійснення виплат на випадок безробіття.

 6. Порядок призначення та виплати допомог з тимчасової втрати працездатності.


Лекційні заняття 13-15.

Правове регулювання надання державних допомог
у системі соціального забезпечення

(5 год.)


 1. Поняття, види та ознаки державних допомог.

 2. Правове регулювання надання державних допомог.

 3. Загальна характеристика надання державних допомог.

 4. Порядок призначення та виплати державних допомог.

 5. Перспектива вдосконалення законодавства у сфері надання державних допомог.


Лекційне заняття 16.

Медична допомога

(1 год.)


 1. Поняття та види медичної допомоги.

 2. Правові засади реформування медичної допомоги в Україні


Лекційні заняття 16-17.

Соціальне обслуговування

(3 год.)


 1. Поняття, ознаки та принципи соціального обслуговування.

 2. Форми соціального обслуговування.

 3. Соціальне обслуговування застрахованих осіб.

 4. Соціальне обслуговування окремих категорій соціально незахищених осіб.

 5. Перспективи вдосконалення соціального обслуговування окремих категорій.


Лекційне заняття 18.

Пільги в системі соціального забезпечення

(2 год.)


 1. Поняття та ознаки пільг як виду соціального забезпечення.

 2. Класифікація пільг.

 3. Підстави надання пільг.

 4. Перспективи вдосконалення законодавства у сфері надання пільг.


2.3. Зміст семінарських занять
Інструктивно-методичні матеріали та вказівки
до організації та проведення семінарських занять

У матеріалах до теоретичних семінарів містяться питання для обговорення на семінарі та завдання. Спірні в літературі теоретичні питання по даній темі, на які необхідно звернути увага студентам при підготовці до семінару, зазначаються викладачем.

Теоретичні семінари можуть проводитися по доповідній системі, у вигляді “круглих столів”, наукових конференцій, диспутів у студентських навчальних групах чи в іншій формі на розсуд викладача.

Метою підготовки студентами доповідей, виступів під час проведення семінарських занять та написання ними рефератів є набуття та поглиблення навичок самостійної роботи над літературними джерелами, законами й іншими правовими актами, використання опублікованої судової практики для того, щоб на основі їхнього аналізу й узагальнення студенти могли робити власні висновки теоретичного і практичного характеру з власним їх обґрунтуванням та аналізом.

Час який виділяється на розгляд теоретичних питань і дискусій визначається викладачем. Проведення теоретичних семінарів не виключає обговорення теоретичних питань і на практичних заняттях.

Основний сенс проведення практичних семінарів полягає у тому, щоб навчити студентів розуміти зміст норм права соціального забезпечення. Такі ситуації викладаються в задачах, які сформульовані із реальних випадків з практики. Розв’язок практичних життєвих ситуацій, юридичних казусів, ознайомлення студентів із юридичною практикою дозволяє в навчальній аудиторії домогтися максимального наближення студентів до практичної діяльності юриста.

Необхідною умовою успішного проведення таких семінарів є ретельна підготовка до них: глибоке вивчення рекомендованої по темі літератури та нормативно-правових актів.

На семінарах викладач допомагає студентам закріпити знання, отримані на лекціях, а також в результаті самостійної роботи студента над навчальними посібниками, монографіями і нормативними актами.

Отримання студентами знань у сфері соціального захисту населення є необхідною умовою формування кваліфікованого, професійно підготовленого юриста, особливо працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, адвокатів. Велика роль у процесі навчання студента-юриста у вищому учбовому закладі відводиться його самостійній і систематичній роботі над пройденим матеріалом, в силу чого викладач вправі запропонувати по конкретних темах самостійно опрацювати певні теоретико-практичні ситуації чи завдання, а також питання, які потребують наукового аналізу чи дослідження.

При вирішенні задач студенти, керуючись нормативно-правовими актами і практикою їхнього застосування, повинні вміти визначати спірні правовідносини, самостійно сформулювати питання, пов’язані з правами й обов’язками учасників правовідносин, що виникли, визначитись про обґрунтованість вимог сторін. Відповіді на ці питання повинні бути обґрунтовані посиланнями на конкретні норми чинного законодавства.

Задачі, що містяться в практичних завданнях, базуються на основі законодавства України. З’ясування змісту задачі та її умов, виходячи з яких необхідно дати відповіді на визначені запитання, надасть можливість правильно кваліфікувати фактичні обставини з юридичної сторони. Умови задач потребують комплексної відповіді, оскільки з визначенням одного питання виникають ряд інших, пов’язаних з першим, тому на всі питання необхідно давати відповіді. Відповідь студента повинна бути обґрунтованою, чіткою, повною і мотивованою. Обґрунтування відповіді не повинно обмежуватись механічним посиланням на нормативно-правовий акт чи його норму, необхідно вміти їх тлумачити.

При підготовці до занять студенти повинні вивчити відповідну главу у навчальних посібниках, рекомендовану літературу і стосовні до даної теми правові акти й інші матеріали. Лише після цього можна приступити до складання доповідей або співдоповідей на теоретичних семінарах, написанню рефератів, вирішенню задач і виконанню практичних завдань.

Викладач, що веде заняття, може рекомендувати студентам і іншу, крім зазначеної в переліку літературу, з урахуванням новітніх публікацій.  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка