Розвиток та управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку
Сторінка1/13
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка

до дипломної роботи


освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

на тему: РОЗВИТОК ТА УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ

Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-21

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Данцев С.С.

Керівник: Циганюк Д.Л.

Рецензент: Гулий О.В.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 144 сторінки, 14 таблиць, 17 рисунків, 3 формули, список використаної літератури з 72 найменувань, 10 додатків.


Актуальність теми. Сучасна парадигма розвитку та функціонування ринку банківських послуг передбачає використання банками нетрадиційні засоби конкурентної боротьби. В докризовий період ключовою конкурентною перевагою банку була його ціна на банківські послуги, сьогодні – це комплекс взаємопов’язаних характеристик. Однією з таких характеристик є комунікаційна політика банку, зокрема канали збуту банківських послуг та маркетингові комунікації.

Специфіка банківських послуг як товару, що полягає у їх абстрактному характері, зумовлює необхідність проведення розгорнутої комунікаційної політики банком. У даному контексті, передбачається постійний вплив на свідомість споживача послуг, що обумовлює необхідність модернізації каналів збуту банку. Враховуючи те, що персонал банку постійно задіяний у просуванні банківських продуктів, важливого значення набуває підвищення його кваліфікації: проведення відповідних семінарів та тренінгів з даної тематики. Виходячи із усього зазначеного, особливої актуальності набуває дослідження ключових каналів збуту банківських продуктів для банку, а також механізм управління ними.

Об’єктом дослідження виступають канали збуту банківських продуктів. Предметом дослідження виступає механізм управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку як складова процесу управління банком.

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів процесу управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку та механізм їх удосконалення.

Методи дослідження: порівняння, аналізу та синтезу, графічного зображення даних та математичного моделювання.

За результатами дослідження визначено, що під поняттям банківський продукт (послуга) розуміємо товар, створений банком за допомогою проведення фінансових, технічних, бухгалтерських підтверджених документально процедур працівниками та представниками банку, кінцевою метою якого є задоволення потреб як клієнтів так і самого банку. На сьогоднішній день банки використовують широкий спектр каналів збуту банківських продуктів, серед яких основними є філії та відділення банку. В роботі запропоновано розраховувати розмір індивідуальної винагороди цих працівників на основі ряду показників, таких як кількість виданих без заставних кредитів (шт.); обсяг виданих без заставних кредитів (тис.грн) – показник доводиться до точки продажів; кількість оформлених депозитів (шт.); приріст строкового депозитного портфелю (тис.грн.) – показник доводиться до точки продажів; кількість встановлених кредитних лімітів (шт.); кількість виданих автокредитів (шт.) – показник доводиться до точки продажів; а також враховувати якість обслуговування клієнтів та якість кредитного портфеля закріпленого за кожним менеджером. Також автором запропоновано активно впроваджувати альтернативні канали збуту для конкурентної боротьби на ринку банківських послуг.

Окремі теоретичні положення і результати дослідження, викладеного в дипломній роботі, були опубліковані в збірнику наукових праць «Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи НБУ» за назвою: «Використання альтернативних каналів продажів банківських продуктів як фактор підвищення ефективності діяльності банку» (м. Суми, 2013 р.).
Ключові слова: збутова політика банку, канали продажів банківських продуктів, роздрібний ринок банківських послуг, преміювання працівників.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Дипломна робота

на тему: РОЗВИТОК ТА УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-21

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Данцев С.С.


Керівник: к.е.н., ст. викл. Циганюк Д.Л.

Консультант: к.т.н., доцент Бондаренко А. Ф.

Суми – 2013 року

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 8.03050802 – «Банківська справа»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

______________(Т. А. Васильєва)

«___»_____________ 20___ р.

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

1. Тема роботи ______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

керівник роботи _____________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__»_______20__ р. №___

2. Строк подання студентом роботи «___ » _________ 20__ р.

3. Вихідні дані до роботи

Мета _________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Об’єкт ________________________________________________________

________________________________________________________________

Предмет _______________________________________________________

________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1:_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ 2:_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Розділ 3:________________________________________________ _________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ 4:_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

7. Дата видачі завдання «___ » _________ 20___ р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1

Завершення І розділу дипломної роботи

до 11.02.2013 р.
2

Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

до 22.04.2013 р.
3

Проходження переддипломної практики

22.04–19.05.2013 р.
4

Подання звіту про проходження переддипломної практики на перевірку

20.05.2013 р.
5

Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

21.05.2013 р.
6

Завершення ІІІ розділу дипломної роботи

до 20.05.2013 р.
7

Подання попереднього варіанту роботи керівнику

27.05.2013 р.
8

Погодження розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

до 03.06.2013 р.
9

Попередній захист дипломної роботи

04.06.2013 р.
10

Проходження нормо-контролю

06.06.2013 р.
11

Подання виконаної дипломної роботи на кафедру

до 10.06.2013 р.
12

Захист дипломної роботи на засіданні ДЕК

17.06–23.06.2013 р.

Студент ___________ Данцев С.С.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи ___________ Циганюк Д.Л.

( підпис ) (прізвище та ініціали)
ЗМІСТВСТУП

……………………………………………………………………..

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ…

11

1.1

Сутність, визначення та характеристика банківських продуктів………………………………………………………….

11

1.2

Канали просування банківських продуктів на роздрібний ринок………………………………………………………………

18

1.3

Фінансовий механізм управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку………………………………...

26
Висновки до розділу 1……………………..…………………….

33

РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»………………………………………

35

2.1

Аналіз діяльності ПАТ «Умовний Банк»………………………

35

2.2

Аналіз конкурентного середовища діяльності банку………….

53

2.3

Методичні засади управління каналами збуту банківських продуктів ПАТ «Умовний Банк» на роздрібному ринку……

60
Висновки до розділу 2…………………………...……………….

67

РОЗДІЛ 3

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ НА РОЗДРБІНОМУ РИНКУ…………………………………………

69

3.1

Удосконалення системи преміювання співробітників ПАТ «Умовний Банк»……………………………………………

69

3.2

Використання альтернативних каналів збуту банківських продуктів на роздрібному ринку в діяльності ПАТ «Умовний Банк»……………………………………………

81
Висновки до розділу 3……………..……...…………………..….

91

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»……………………

93

4.1

Система управління охороною праці в ПАТ «Умовний Банк»

93

4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПАТ «Умовний Банк»………………………………………………….

96


4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях в ПАТ «Умовний Банк»…

99
Висновки до розділу 4…………………….…………………..….

100

ВИСНОВКИ……………….…………………………………………………...

102

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………..……………….

107

ДОДАТКИ…………………………………………….………………………..

115

ВСТУП


Сучасна парадигма розвитку та функціонування ринку банківських послуг передбачає використання банками нетрадиційні засоби конкурентної боротьби. В докризовий період ключовою конкурентною перевагою банку була його ціна на банківські послуги, сьогодні – це комплекс взаємопов’язаних характеристик. Однією з таких характеристик є комунікаційна політика банку, зокрема канали збуту банківських послуг та маркетингові комунікації.

Специфіка банківських послуг як товару, що полягає у їх абстрактному характері, зумовлює необхідність проведення розгорнутої комунікаційної політики банком. У даному контексті, передбачається постійний вплив на свідомість споживача послуг, що обумовлює необхідність модернізації каналів збуту банку. Виходячи із усього зазначеного, особливої актуальності набуває дослідження ключових каналів збуту банківських продуктів для банку, а також механізм управління ними.Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів процесу управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку та механізм їх удосконалення.

Комплексний підхід до реалізації поставленої мети окреслив коло завдань, які передбачалося вирішити при підготовці даної роботи:

  • дослідити економічну сутність каналів збуту банківських продуктів;

  • визначити основні види каналів збуту банківських продуктів як в цілому так і на роздрібному ринку;

  • окреслити коло факторів, що впливають на процес управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку;

  • надати загальну характеристику діяльності ПАТ «Умовний Банк»;

  • провести аналіз конкурентного середовища діяльності ПАТ «Умовний Банк»;

  • проаналізувати наявні канали продажів банківських продуктів на роздрібному ринку ПАТ «Умовний Банк»;

  • удосконалити систему управління каналами збуту банківських продуктів;

  • оцінити систему охорони праці в ПАТ «Умовний Банк».

Об’єктом дослідження є канали збуту банківських продуктів. Предметом дослідження виступає механізм управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку як складова процесу управління банком.

В роботі використовувались наступні методи дослідження: структурно-логічний аналіз – при побудові логіки та структури роботи; історичний та метод порівняння – при вивченні поглядів різних вчених на сутність каналів збуту банківських продуктів; метод аналізу і синтезу при групуванні факторів впливу на процес управління каналми збуту по групам; абстрагування від несуттєвого при виявленні основних факторів, які впливають на можливість управління каналами збуту банківських продуктів; різноманітні прийоми статистичних методів, зокрема порівняння – при зіставленні фактичних даних за відповідні періоди при аналізі банку; методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції.

Проблемам розробки та реалізації кредитної політики приділяється увага у працях багатьох українських і зарубіжних науковців та практиків. Серед них: А.Вилутис, А.М.Герасимович, Ю.В.Головин, І.С.Гуцал, С.М.Козьменко, Ю.І.Коробов, Т. С. Смовженко, Р. Р. Коцовська, В. М. Крупський, та ін.

Теоретико–інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, статті вітчизняних і зарубіжних вчених у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій з питань управління каналами збуту банківських продуктів, науково-дослідні матеріали, електронні ресурси. Основні положення роботи, висновки та пропозиції базуються на використанні та узагальненні даних Державного комітету статистики України, матеріалів Національного банку України та інших банків, Інтернету.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ

1.1 Сутність, визначення та характеристика банківських продуктів

Банківські установи можна ототожнювати із підприємствами, проте, ключовою особливістю банків вважається специфічність товарів, що виробляються, які отримали назву «банківські продукти», характерною особливістю яких порівняно з товарами, що виробляють підприємства, є відсутність безпосереднього матеріального втілення.

Виходячи з вищезазначеного, визначення сутності банківських продуктів має узгоджуватись із загальновизнаним поняттям товарів, та враховувати особливості банківської діяльності.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка