Розвиток та управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку
Сторінка12/13
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.13 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 

Умовні позначення

на

1.01.2011 р.на

1.01.2012 р.на

1.01.2013 р.Відхилення

1.01.2012р. – 1.01.2011р.

1.01.2013р. – 1.01.2012р.

1.01.2013р. – 1.01.2011р.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (Н4)

КМЛ

96,69

70,33

116,29

-26,36

45,97

19,61

Коефіцієнт поточної ліквідності (Н5)

КПЛ

77,04

73,47

43,66

-3,57

-29,81

-33,38

Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6)

ККЛ

88,87

79,52

83,67

-9,35

4,14

-5,21

Коефіцієнт загальної ліквідності

КЗЛ

131,57

130,92

125,48

-0,65

-5,44

-6,09

Коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку

КВЛА/РА

32,68

26,33

45,48

-6,35

19,15

12,80


131132
Додаток Д

Рисунок Д.1 – Реквізити філій ПАТ «Умовний Банк»
133
Додаток Е
Таблиця Е.1 – Компоненти до оцінювання рівня обслуговування клієнтів банку

Компонента

Об’єкт оцінювання

Характеристика компоненти

1

2

3

Професіоналізм

Знання законодавства та внутрішньої нормативної бази банку

Знання нормативно-правової бази України, які регулюють професійну діяльність. За умови виникнення розбіжностей між положеннями, працівник банку повинен дотримуватися більш сурових положень нормативно-правових актів. Забороняються будь-які дії стосовно навмисних порушень нормативно-правових актів вітчизняного законодавства.

Об’єктивність у відношенні до клієнта

Об’єктивність професійної діяльності, що поширюється та може вплинути на прийняття рішення у споживача. Забороняється приймати, вимагати чи пропонувати будь які форми винагороди (матеріальні чи нематеріальні), які відповідно до обґрунтованих очікувань можуть вплинути на компрометацію об’єктивності та незалежності рішень, що приймаються працівниками банку або споживачем.

Швидкість проведення операцій

Працівник банку повинен швидко включатися в виконання своїх повноважень на робочому місці, легко переходити в роботі від виконання одного завдання до іншого, доводити почату справу до кінця і виконувати її у визначений строк, приймати рішення й результативно діяти в мінливих умовах.

Старанність та обґрунтованість рішень

Дотримання принципів старанності, ретельності та незалежності під час проведення будь-яких внутрішніх операцій в банку. Забороняються будь-які дії основані на адекватно необґрунтованих та непідтверджених відповідними дослідженнями, які можуть вплинути на фінансові результати роботи банку.

Обов’язки перед клієнтами

Уважність та чесність

Працівник банку повинен проявляти лояльність по відношенню до своїх клієнтів, діяти з належною увагою та приймати розсудливі рішення на всіх етапах продажу банківської послуги.

Вміння працювати з документами

Фронт-менеджер повинен розробити та вести належну документацію, яка відображає всі операції щодо оформлення та обслуговування банківської послуги, а також інший обмін інформацією стосовно додаткових банківських послуг, які є супроводжувальними для клієнта.

Справедливість

Забезпечення чесних та об’єктивних дій з боку працівника банку по відношенню до клієнта повинні бути реалізовані на всіх етапах співпраці з клієнтом. На етапі спілкування з потенційними клієнтами фронт-менеджери зобов’язані розкривати основну інформацію та специфічні особливості придбання конкретної банківської послуги, а також невідкладно повідомляти про всі поточні зміни, які стосуються клієнта.134
Продовження таблиці Е.1

1

2

3

Обов’язки перед клієнтами

Дотримання принципів банківської таємниці

Збереження конфіденційності інформації про поточних, колишніх чи потенційних клієнтів здійснюється на основі Закону України «Про банки і банківську діяльність» відповідно до ст. 62 та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Працівнику забороняється здійснення розкриття будь-якої конфіденційної інформації про споживача.

Конфліктність

Навмисне спотворення фактів стосовно якісних чи кількісних характеристик банківської послуги або діяльності банку в цілому. Забороняється фронт-менеджеру свідомо спотворювати будь-яку інформацію, яка може вплинути на репутацію банку.

Оперативність у виконанні наказів

Інформаційні потоки між працівником банку та клієнтом повинні базуватися на принципах вибірковості, актуальності, зручності та точності. Забороняється надавати непідтверджену інформацію, яка може негативно вплинути на клієнта

Обов’язки перед банком

Робота в інтересах банку

Всі дії повинні не суперечити інтересам банку, базуватися на професіоналізмі, навичках, утримуванні від розголошення конфіденційної інформації та завданню будь-якої іншої шкоди банку.

Дотримання стандартів корпоративної культури

Обов’язкове виконання принципів ділової етики, які є обов’язковими для всіх працівників банку незалежно від рівня займаної посади, стажу роботи чи будь-яких інших ознак. Корпоративна культура банку базується на принципах професіоналізму, поваги до інтересів клієнтів, прозорості, законності тощо

Дотримання пріоритетності в здійсненні банківських операцій

Неправомірна поведінка в професіональній діяльності, що має негативний вплив на професійну репутацію, компетенцію чи добропорядність фронт-менеджера. Забороняється вдаватися до будь-яких професійних дій, які є нечесними та можуть потягти за собою різні форми наклепу на діяльність банку в цілому

Уникнення конфлікту інтересів

Командна робота

Працівники банку повинні будувати ієрархічну систему інтересів, де першочерговими до задоволення виступають інтереси банку, на наступному рівні – споживачів, і лише на останньому – самого працівника.

Незалежність від клієнта

Будь-які операції, які проводяться в інтересах клієнта, повинні мати пріоритетність по відношенню до операцій, в яких зацікавлений фронт-менеджер банку.

Обов’язковість повідомлення про конфлікти

Працівник банку зобов’язаний повідомляти повну та достовірну інформацію про будь-які факти, які можуть вплинути на незалежність та об’єктивність їх рішень та зашкодити виконанню зобов’язань перед клієнтом.

Обов’язковість узгодження намірів щодо працевлаштування за сумісництвом

Забороняється отримувати будь-які різновиди винагород, які суперечать інтересам роботодавців, або, виходячи з обґрунтованих очікувань, можуть призвести до конфлікту інтересів контрагентів банку.

Додаток Ж


Таблиця Ж.1. – Нормативно-правова база з питань ОПБНС у Філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі станом на 01.05.2013 р.

№п.п


Нормативно-правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути

Відмітка про наявність

Відмітка про відповідність чинному законодавству

Висновки/Коментарі

1

Закон України «Про охорону праці»+

Відповідає
135
Документи зберігаються в електронному і паперовому вигляді

2

Типове положення про службу охорони праці+

Відповідає


3

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

+

Відповідає


4

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова КМУ № 1112 від 25 серпня 2004 року)

+

Відповідає


5

Типове положення про навчання з питань охорони праці (Наказ Державного комітету України з охорони праці №15 від 26.01.2005 р.)

+

Відповідає


6

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

+

Відповідає


7

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

+

Відповідає


8

Перелік робіт, де необхідний професійний відбір

+

Відповідає


9

Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками

+

Відповідає


10

Граничні норми підняття і переміщення важких речей неповнолітніми

+

Відповідає


11

Положення про медичний огляд працівників окремих категорій

+

Відповідає


12

Перелік посад посадовихосіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

+

Відповідає


13

Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охоронупраці, чинних на підприємстві

+

Відповідає


14

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Наказ Держгірпром нагляду від 24.03.2008 року № 53)

+

Відповідає


15

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів України N 442 від 01.09.1992 року)

+

Відповідає


16

Типове положення про комісію з питань охорони праці

+

Відповідає


17

Типове положення «Про кабінет охорони праці»

+

Відповідає


18

Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях+

Відповідає


Продовження таблиці Ж.1

№п.п

Нормативно-правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути

Відмітка про наявність

Відмітка про відповідність чинному законодавству

Висновки/Коментарі

19

Положення про систему управління охороною праці (СУОП)

+

Відповідає

Документи зберігаються в електронному і паперовому вигляді

20

Перелік професій працівників, звільнених від проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів (за погодженням з державним інспектором з нагляду за охороною праці)

+

Відповідає

21

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

+

Відповідає

22

Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою

+

Відповідає

23

Перелік професій, виконавці яких мають право на забезпечення ЗІЗ з визначенням конкретних видів засобів для них

+

Відповідає

24

Положення про навчання з питань охорони праці у закладі освіти відповідно до наказу МОН України № 304 від 18.04.2006 року

+

Відповідає

25

Перелік робіт, для виконання яких необхідний професійний відбір

+

Відповідає

26

Перелік професій працівників, які повинні проходити попередній або періодичні медичні огляди

+

Відповідає

27

Перелік посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з питань охорони праці

+

Відповідає

28

Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці жінок

+

Відповідає

29

Перелік робіт, на якихзабороняється застосування праці неповнолітніх

+

Відповідає

30

Перелік інструкцій з охорони праці, якіповинні діяти у закладі освіти

+

Відповідає

31


Перелік існуючих професій і посад, працівники яких мають право на отримання молока чи інших рівноцінних харчових продуктів

+

Відповідає

32

Склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці

+

Відповідає

33

Наказ про затвердження Положення про систему управління охороною праці СУОП

+

Відповідає

34

Наказ про затвердження Положення про проведення триступеневого адміністративно-громадського контролю у системіуправління охороною праці закладу (установи)

+

Відповідає

35

Наказ про затвердження графіка проведення періодичних медоглядів працівників

+

Відповідає

36

Наказ про затвердження комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб

+

Відповідає

37

Наказ про затвердження членів добровільної протипожежної дружини і пільги для них

+

Відповідає

38

План локалізації та ліквідації аварійнихситуацій і аварій

+

Відповідає

39

Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами (форма Н-Н)

+

Відповідає
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка