Розвиток та управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку
Сторінка3/13
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Особливою формою функціонування філіалів з повним асортиментом послуг є їх організація за принципами фінансового супермаркету, такого типу організації кредитної установи, який забезпечує надання повного комплексу банківських, страхових, інвестиційних, лізингових, посередницьких, інформаційних та інших послуг в одному офісі. Такий тип збуту фінансових послуг вимагає ще більших затрат, особливо на утримання висококваліфікованого персоналу. Крім цього, законодавство переважної більшості країн обмежує можливості комерційних банків щодо прямого надання послуг, віднесених до інших сегментах фінансового ринку [65].

Фінансові супермаркети можуть виражатися у наступних формах: • холдинг (об’єднує декілька дочірніх компаній, що пропонують фінансові послуги під однією торговою маркою);

 • вільний, ринковий (банк і страхова компанія укладають партнерську угоду про спільний агентський продаж своїх послуг);

 • брокерський (посередницькі організації-брокери збирають інформацію про фінансові послуги і пропонують клієнту оптимальний варіант).

Переваги спеціалізованих відділень полягають у наступному:

 • значне скорочення витрат (порівняно із відділеннями, що пропонують повний комплекс послуг) на утримання спеціалістів в галузі різних видів банківських операцій;

 • можливість пропозиції клієнтам всього спектру послуг на високому професійному рівні;

 • можливість вибору таких видів діяльності, що приносять максимальний обсяг прибутку.

Характеристика основних альтернативних каналів збуту банківських продуктів наведена в таблиці 1.3.
Таблиця 1.3 – Характеристика зв’язку клієнта із дистанційними каналами збуту банківських продуктів

Канал збуту

Характеристика зв’язку

Клієнт-банк

Клієнт отримує банківські послуги завдяки прямому з'єднанню його персонального комп'ютера з банківським сервером через модем

Інтернет-банкінг

Здійснення банківських транзакцій та інформаційний обмін через Інтернет

Банкомат

Проведення розрахунків і готівкових операцій з використанням платіжних карток здійснюється через автоматичні пристрої

Центри самообслуговування

Автономні пристрої, встановлені у філіях банку, супермаркетах, вокзалах тощо

Інтерактивне телебачення

Системи двостороннього зв'язку з можливістю візуального і аудіо спілкування клієнта з банкіром (у відділенні банку або через телебачення з використанням телефону)

Контакт-центр

Системи пристроїв для автоматичного або напівавтоматичного з'єднання клієнта з фахівцями банку

Мобільний зв’язок

Здійснення транзакцій та отримання інформації власником рахунку з використанням супутникової, стільникового зв'язку та мобільного телефону

Аутсорсинг

Залучення додаткових агентів з компаній-партнерів для продажу банківських продуктів та послуг

Нетрадиційні канали доставки послуг характеризуються технологічністю та низькими операційними витратами, в той же час вони вимагають довгострокових інвестицій з невизначеним терміном окупності. Однак з’ясувалося, що банки втрачають привабливих клієнтів, які віддавали переваги прямому спілкуванню з банкірами-операціоністами відділення залишається для них більш важливим контрагентом. Клієнтам подобається заходити в Інтернет, але вони не припиняють відвідувати відділення або дзвонити до нього. Фізична присутність банку в населеному пункті створює почуття стабільності порівняно з віртуальним офісом банку.

До альтернативних каналів продажу банківських продуктів також слід віднести усі партнерські зв’язки із забудовниками, ріелтерами, автодилерами та іншими брокерами. Саме такі взаємовідносини реально дають змогу нарощувати кредитні портфелі, ресурсні та клієнтські бази, а це для банків – основне завдання.

Собівартість надання послуг клієнтам залежить від каналу доставки. Обстеження свідчать, що клієнти, які працюють з банками в режимі «он-лайн» на 30 % більш прибуткові для банку, ніж ті, хто працює в режимі «офф-лайн» [32]. Це дає можливість банкам «переключати» частку невигідної клієнтури на дешеві канали. Якщо врахувати, що власники малих підприємств є одночасно фізичним особами і корпоративними клієнтами для банку, то дрібні банки відкривають для себе перспективи успішно конкурувати з великими банками незважаючи на їх філіальну мережу.

Дистанційні канали доставки в українських банках поки що зосереджені на наданні інформації про рух коштів на рахунках, платежі та консолідацію, управління рахунками. Використання дистанційного сервісу вигідно за значними обсягами операцій, великі постійні витрати при незначних змінних витратах. Використання банкоматів і інших форм сервісу «безлюдного» типу дозволяє працювати з клієнтами цілодобово. Багато випадків, коли банки застосовують той чи іншій канал скоріше з метою підвищити свій імідж або як форму реклами. Наприклад, надання послуг через банкомати виправдовує себе лише з певним обсягом мінімальних операцій.

Таким чином, на сьогоднішній день банки використовують широкий спектр каналів збуту банківських продуктів, серед яких основними є філії та відділення банку, які можуть існувати у формі фінансового супермаркету. Проте, банками все активніше застосовують альтернативні канали продажів роздрібних продуктів, серед яких переважаючими є Інтернет та банкомати.

1.3 Фінансовий механізм управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку

Визначивши сутність поняття банківський продукт, виявивши основні канали збуту, що використовуються банком вважаємо за доцільне побудувати систему управління процесом продажів банківських продуктів на роздрібному ринку.

На сьогоднішній день можна виділити два ключові підходи до визначення поняття механізм – структурно-організаційний та структурно-функціональний. Згідно першого підходу механізм характеризується як сукупність складових елементів, що утворюють організаційну основу певних явищ та процесів. Згідно іншого підходу при створенні механізму того чи іншого процесу увага акцентується не тільки на організаційному підґрунті його побудови, а й на його динаміці, реальному функціонуванні.

Більшість науковців надають перевагу використанню саме структурно-функціонального підходу, тому, з огляду на це, механізм управління ми будемо визначати як організацію практичного здійснення управління.

Досліджуючи сутність фінансового механізму управління, варто зазначити, що, незважаючи на схожість поглядів різних науковців, сталого визначення поняття фінансового механізму управління та єдиного підходу у виокремленні його складових в економічній літературі напрацьовано не було.

Так, Роберт Н. Холт, проводячи дослідження сутності фінансового механізму управління, поділяє позиції Дж. К. Ван Хорна [10] щодо його визначення як способу організації та функціонування фінансового управління, що знаходить своє відображення у висуненні обґрунтованих цілей, у створенні та розвитку керуючої системи, що покликана здійснювати під час управлінського процесу досягнення цілей [69].

Вітчизняний науковець І.Т. Балабанов [2] розглядає фінансовий механізм управління як складну багаторівневу систему управлінських органів, організованих відповідно до визначених принципів для здійснення фінансового управління.

Для Б. Коласса [33] фінансове управління виступає реально існуючою організацією реалізації управлінських цілей та завдань, які, матеріалізуючись у механізмі управління, втілюються у системі цілеспрямованого впливу суб’єктів на об’єкти управління.

На наш погляд, найбільш точно та повно сутність категорії фінансового механізму управління сформульована І. Бланком, який визначає його як взаємодію керуючої та керованої систем в процесі використання об’єктивних економічних законів останньої [8].

На нашу думку, саме цей підхід є найбільш обґрунтованим, і саме на ньому ми будемо базуватись при визначенні фінансового механізму управління каналами продаж банківських продуктів на роздрібному ринку.

Таким чином, фінансовий механізм управління каналами продаж банківських продуктів на роздрібному ринку – сукупність форм організації внутрішніх відносин, способів формування фінансових ресурсів та їх використання з метою досягнення поставлених перед каналами продаж цілей з врахуванням мінливих умов зовнішнього середовища.

Провівши аналіз підходів вчених [61,63] до структуризації фінансового механізму управління, запропоновано узагальнено зобразити у вигляді схеми, наведеної на рисунку 1.3.
Фінансовий механізм управління

 

Підсистеми забезпеченняЦілі банку

Функціональні підсистеми

Об’єкти та суб’єкти фінансового управління

 

  

Рисунок 1.3 – Структурно-функціональна схема побудови фінансового механізму управління [62,64]


Базовим елементом фінансового механізму виступають цілі банку. В економічній науковій літературі цілі розділяються на загальні або глобальні, що розробляються для банку в цілому, та специфічні, що розробляються за різними напрямками діяльності структурних підрозділів беручи за основу загальні цілі.

Загальні цілі відбивають концепцію розвитку банку, і як правило, розробляються на довгострокову перспективу, вони є стратегічними. Основні цілі діяльності банку зображені на рисунку 1.4.


Основні цілі

Допоміжні цілі

Прибутковість

Ліквідність

Надійність

Розвиток


Ринкова ціль

Структурна ціль

Технічна ціль

Інші цілі

Збільшення частки

банку на будь-якому сегменті ринку

Поліпшення структури балансу шляхом відповідних

банківських операцій: надання довгострокових кредитів, вкладення

в цінні папери тощо.

Створення власної системи обробки інформації, внутрішніх платіжних систем, системи – «Клієнт-банк» тощо.

Створення позитивного іміджу банку, соціальний захист його працівників тощо.
Рисунок 1.4 – Ієрархія цілей банку на ринку [59]

В залежності від банку, його місця на ринку, ситуації на банківських ринках перед каналами продаж ставляться відповідні тактичні цілі на відповідний плановий період. До них можуть відноситися: • досягнення запланованого рівня ефективності діяльності банку за рахунок використання різних каналів продажів;

 • дотримання контрольних чи відносних показників (заданого рівня прибутку за період, обсягу залучених депозитів фізичних та юридичних осіб, підвищення рентабельності роботи, тощо);

 • виявлення пріоритетних каналів продажів.

Наступною складовою управління каналами продаж банківських продуктів є організаційно-структурна підсистема, до складу якої входять об’єкт та суб’єкт фінансового управління.

Управлінська діяльність включає дослідження об'єкту, аналізу ситуації, проектування, планування, контроль тощо. Відповідно, об'єкт управління каналами продажів банківських продуктів виступає в управлінській діяльності як об'єкт дослідження, аналізу і планування.

В ролі суб’єктів управління можна визначити відповідальну особу або групу таких осіб, які мають право приймати рішення та несуть відповідальність за ефективність процесу фінансового управління каналами продажів роздрібних продуктів. В свою чергу, сукупність осіб та організаційних структур, що забезпечують дієздатність фінансового механізму управління, утворює фінансовий апарат управління.

Для забезпечення ефективної діяльності банку при управлінні каналами продажів банківських продуктів повинна застосовуватись ієрархічна система, оскільки в залежності від реалізованого рівня ієрархії управління загальні функції підтримки прийняття управлінських рішень отримають визначену специфіку [40, C.47].

Деталізація функцій управління для різних рівнів наведена на рисунку 1.5 у вигляді функціональної моделі управління каналами продаж банківських продуктів на основі ієрархічної системи формування управлінських рішень. Основні функції органів управління представлені в таблиці А.1.
Стратегічний рівень

Тактичний рівень

Оперативний рівень

Загальні збори акціонерів;

Спостережна рада;
Правління;

КУАП;


Тарифний комітет

Служба маркетингу;

Управління по зв’язкам з громадськістю
Керівники філій, дирекцій;

Керівники напрямів продажів;

Кредитні та депозитні агенти;

Працівники фронт-офісу

Ретроспективний аналіз умов діяльності банку та прогноз макроекономічного розвитку

Формування довгострокових цілей фінансової діяльності банку

 Розробка цільових програм (проектів) та бюджетів розвитку каналів продажів

 Прийняття рішень Правлінням та Радою Директорів

 Аналіз та контроль результатів виконання стратегічних цілей

Оцінка фінансового стану банку та прогноз розвитку

зовнішнього середовища 

 Аналіз існуючих каналів продаж та прогнозування ринкової ситуації

Планування доходів, витрат за каналами продаж,

залучення коштів та їх розміщення

 Формування програм ресурсного забезпечення

виконання цільових програм

 Прийняття рішень Правлінням, колегіальними

органами, керівниками філій

та бізнес-підрозділів

 Аналіз та контроль виконання тактичних планів

 Формування вимог до каналів продажів банківських продуктів

 Складання маркетингових бюджетів

 Прийняття рішень колегіальними органами,

керівниками філій та бізнес-підрозділів

 Аналіз та контроль результатів роботи каналів продажів

Органи управління

 

 

 Рисунок 1.5 – Організаційне забезпечення фінансового управління каналами продаж роздрібних банківських продуктів [Авторська розробка]
Г.В. Савицька виділяє широкий спектр факторів, розподіляючи їх на групи, що наведено в таблиці Б.1 [62]. Проте, вважаємо даний підхід досить умовним та загальним.

С. М. Козьменко виділяє дві великі групи факторів, що здійснюють вплив на організацію процесу управління каналами продажів банківських продуктів: макроекономічні (вплив розповсюджується на всі без виключення банки; незмінні фактори, тобто банк не може вплинути на їх зміну) та мікроекономічні (фактори, що безпосередньо залежать від самого банку і підлягають корегуванню з боку його менеджменту) [32, С.128].

Проте, переважна більшість вчених виділяють фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що дозволяє нам притримуватись даного підходу. На рисунку 1.6 представлений перелік факторів, що здійснюють вплив на управління каналами продажів банківських продуктів на роздрібному ринку.
Фактори впливу управління каналами продажів банківських продуктів


 • загальний стан світової економіки та економіки країни, стан економіки регіону, де функціонує банк;

 • Макроекономічні показники (темпи інфляції, темпи зростання ВВП;

 • дефіцит державного бюджету;

 • грошово-кредитна політика Національного банку України (НБУ);

 • фіскальна політика державних органів влади;

 • рівень доходів населення;

 • рівень цін на банківські послуги та їх спектр;

 • політична ситуація в країні;

 • рівень соціального забезпечення населення;

 • комунальні тарифи;

 • тарифи на рекламні послуги;

 • рівень конкуренції;

 • довіра до банків з боку населення • місія та мета діяльності банку;

 • стратегія банку на ринку банківських послуг;

 • конкурентна позиція, що займає банк на ринку;

 • фінансовий стан банку (платоспроможність, ліквідність, рівень капіталізації тощо);

 • корпоративне управління (наявність, рівень впровадження, стан);

 • кваліфікація персоналу;

 • цінова та маркетингова політики банку;

 • клієнтська база (її розмір та структура);

 • розгалуженість філій та відділень

Внутрішні

Зовнішні


Рисунок 1.6 – Фактори управління каналами продажів банківських продуктів на роздрібному ринку [розроблено автором на основі 32,63]
Фактори зовнішнього середовища представлені елементами, що впливають на можливість банку управляти каналами продажів на роздрібному ринку, проте не дають можливості банку впливати чи управляти ними. На противагу цьому, внутрішні фактори описують сильні та слабкі сторони банку, визначають його здатність до конкурентної боротьби на ринку та можливість використання ефективних каналів продажів роздрібних продуктів.

В межах даної роботи особливістю системи факторів є її направленість на роздрібний ринок, що створює необхідність координувати її відповідно до суспільного настрою.

Таким чином, виходячи з визначених факторів впливу доцільно виділити інформаційне забезпечення управління каналами продажів роздрібних продуктів. Зовнішнє інформаційне забезпечення представлене в таблиці А.2.

Система зовнішньої інформації призначена для забезпечення керівництва банку інформацією про кон’юнктуру ринку, стан економіки в цілому та середовища, в якому функціонує банк. Зовнішня інформація створюється шляхом накопичення даних щодо конкурентів, клієнтів, партнерів відсоткові ставки, обсяги операцій тощо.

Варто виділити основні джерела інформації щодо стану зовнішнього середовища: сайт Верховної Ради України; звіти Державного комітет статистики України; сайти банків-конкурентів та банків-партнерів; дані різних Міністерств та відомств України; сайт Національного банку України (НБУ); сайт Асоціації українських банків (АУБ); сайт Державної податкової адміністрації; засоби масової інформації (ЗМІ); дані Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних організацій, тощо.

Внутрішні інформаційні джерела представлені внутрішньобанківською інформацією, що закрита для сторонніх осіб. Загалом, її можна поділити на декілька підвидів: • плани (стратегічний план розвитку банку, фінансовий план банку, фінансові плани та бюджети, тощо);

 • звітність банку (для прийняття рішень використовується переважно управлінська звітність, що містить повний спектр інформаційних даних (характеристика видів звітності наведена у таблиці А.3 [30, 57]);

 • контрольні дані (аудиторські висновки; результати перевірок ревізійної комісії, представників НБУ);

Однією з важливих складових підсистеми інформаційного забезпечення процесу управління каналами продажів роздрібних продуктів є нормативне забезпечення, що також варто поділити на зовнішнє та внутрішнє.

Зовнішнє нормативне забезпечення представлене законами, постановами, інструкціями, методичними рекомендаціями, листами та іншими нормативно-правовим актами уповноважених органів, які здійснюють регулювання діяльності банку та можуть впливати на кредитну діяльність банку. Основні відповідні нормативні акти представлені у таблиці А.4 [46, 53, 57].

До джерел внутрішнього нормативного забезпечення відносяться інструкції, положення, політики, методичні вказівки, норми і нормативи, що розробляються банком і затверджуються керівним органом. В межах теми даної роботи основним документом вважаємо маркетингову політику банку.

Для проведення якісної кредитної політики банку необхідно звертатися до всіх можливих джерел і враховувати всі можливі зовнішні та внутрішні фактори, проводячи їх ґрунтовний аналіз.

Висновки до розділу 1

Таким чином, в результаті дослідження поглядів вчених щодо сутності поняття банківський продукт нами було виділено два підходи в її розумінні: ієрархічний, підґрунтям якого є підпорядкованість понять банківський продукт, банківська послуга та банківська операція та сутнісний, в межах якого нами запропоноване власне визначення досліджуваного поняття, а саме, Банківський продукт (послуга) – це товар, створений банком за допомогою проведення фінансових, технічних, бухгалтерських підтверджених документально процедур працівниками та представниками банку, кінцевою метою якого є задоволення потреб як клієнтів так і самого банку.

На сьогоднішній день банки використовують широкий спектр каналів збуту банківських продуктів, серед яких основними є філії та відділення банку, які можуть існувати у формі фінансового супермаркету. Проте, банками все активніше застосовують альтернативні канали продажів роздрібних продуктів, серед яких переважаючими є Інтернет та банкомати.

Фінансовий механізм управління каналами продажів роздрібних продуктів представлений ключовими підсистемами: підсистема забезпечення, цілі банку, функціональні підсистеми, об’єкти та суб’єкти фінансового управління. Так, організаційне забезпечення представлене ієрархічною системою на трьох рівнях: стратегічному, тактичному та оперативному. Фактори та інформаційне забезпечення поділене на внутрішнє та зовнішнє, що відображає сутність діяльності банку.

Для проведення якісної кредитної політики банку необхідно звертатися до всіх можливих джерел і враховувати всі можливі зовнішні та внутрішні фактори, проводячи їх ґрунтовний аналіз.

РОЗДІЛ 2


ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»

2.1 Аналіз діяльності ПАТ «Умовний Банк»


Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (далі – банк або ПАТ «Умовний Банк») засновано 3 січня 1992 року відповідно до Указу Президента України.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №375 від 15 квітня 2009 року, що набула чинності 5 травня 2009 року, згідно з якою ПАТ «Умовний Банк» змінив повну назву з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство шляхом внесення відповідних змін до Статуту банку.

На сьогоднішній день ПАТ «Умовний Банк» – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі в особі Кабінету Міністрів України. Банк незмінно входить до групи найбільших банків в Україні та є членом багатьох об'єднань підприємств, організацій (табл. В.1).

До складу організаційної та управлінської моделі Банку входить керівництво банку, 37 управлінь, Секретаріат, Група радників Голови Правління Банку, Група з вирішення адміністративно-юридичних питань, 5 самостійних відділів, що не входять до складу управлінь та 29 філій. Філіальна мережа ПАТ «Умовний Банк» станом на 31 грудня 2012 року складається з Головного банку, 29 філій, 93 відділень та 2 представництв за кордоном, які створені з метою розвитку спiвробiтництва з міжнародними фінансовими та банківськими установами, iнвестицiйними фондами, просування бренду банку у фінансових центрах свiту (м. Лондон і м. Нью-Йорк).

Станом на початок 2013 року середньоспискова чисельність працівників склала 4128 осіб. Банк найпоширенішу в Україні мережу банків – кореспондентів (850 банківських установ у різних країнах світу).

Органи управління банку представлені Наглядовою радою та Правлінням банку.

Наглядова рада ПАТ «Умовний Банк» складається з 15 членів [Error: Reference source not found]. Постійно діючим виконавчим органом Банку є Правління, що здійснює управління оперативною діяльністю Банку та несе повну відповідальність за ефективність його роботи згідно зі Статутом Банку та положенням про Правління.

В Банку працюють 7 постійно діючих комітетів та 1 підкомітет: Комітет по управлінню активами та пасивами, Кредитний комітет, Комітет роздрібного бізнесу, Тарифний комітет, Бюджетний комітет, Тендерний комітет, Інноваційний комітет та Підкомітет по управлінню активами та пасивами.

Місією банку є сприяння розвитку економіки України та бізнесу клієнтів, переважно експортоорієнтовних та імпортозамінних галузей економіки, шляхом кредитування і банківського обслуговування фінансових операцій клієнтів, підтримки національного експортера та виконання функції фінансового агента Уряду України [Error: Reference source not found].

Статутом ПАТ «Умовний Банк» визначено, що банк засновано для залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних ресурсів в економіку України, надання та отримання кредитів від імені та за дорученням Кабінету Міністрів України (як фінансовий агент Уряду), фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств, обслуговування державного зовнішнього боргу України, здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринку, здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, надання банківських послуг, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та впровадження інших видів діяльності, здійснення інших операцій відповідно до законодавства та вимог статуту [Error: Reference source not found].

На підставі банківської ліцензії НБУ від 5 жовтня 2011 року № 2 ПАТ «Умовний Банк» має право здійснювати наступні банківські операції:

– приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

– відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

– розміщення залучених коштів від свого імені на власних умовах та на власний ризик;

За наявності банківської ліцензії банк має право без отримання письмового дозволу НБУ здійснювати наступні операції та угоди:

– надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

– придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

– лізинг;

– послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;

– випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

– випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

– надання консультаційних послуг щодо банківських операцій.

На підставі письмового дозволу НБУ від 15.02.2005 № 2-3 банк має право здійснювати наступні операції:

– з валютними цінностями:

1) неторговельні операції з валютними цінностями;

2) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

3) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

4) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

5) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

6) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

7) залучення та розміщення іноземної валюти на ринку України;

8) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

9) операції з банківськими металами на валютному ринку України;

10) операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

11) інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

– емісія власних цінних паперів;

– організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

– здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

– здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

– перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

– операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

1) з інструментами грошового ринку;

2) з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

3) з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

4) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

5) депозитарна діяльність та діяльність по веденню реєстрів власників іменних цінних паперів;

6) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Відповідно до своєї фінансової структури банк надає послуги корпоративним, індивідуальним (приватним) клієнтам, а також різноманітним фінансовим інститутам.

Основними клiєнтами банку можна вважати провiднi пiдприємства металургiйної, паливної, хiмiчної, деревообробної промисловостi, машинобудування, автомобiлебудування i авiабудування, транспорту та зв'язку, агропромислового комплексу, торгiвлi.

Впровадження клiєнтоорiєнтованих технологiй та висока репутацiя банку сприяли залученню нових клiєнтiв, кiлькiсть яких за 2012 рiк збiльшилася на 12,6 % i станом на 01.01.2013 р. склала 1077 тис. осiб: iз них юридичнi особи складають 52 тис. осiб, фiзичнi − 1 025 тис. осiб.

Цікавим є той факт, що до клієнтів банку на сьогоднішній день належать Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Секретаріат Президента, Державне казначейство, Міністерство закордонних справ України, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Міністерство транспорту.

Продуктовий ряд ПАТ «Умовний Банк» представлений на рисунку 2.1.


ПРОДУКТОВИЙ РЯД БАНКУ

Корпоративний бізнес

Роздрібний бізнес

Фiнансовi iнститути та iнвестицiї

Проектне кредитування за рахунок коштiв iнших банкiв та мiжнародних фiнансових організацій, надання та обслуговування кредитiв за рахунок власної ресурсної бази, фiнансовий лізинг, факторинг, операції з векселями, документарнi операцiї∙для клієнтів, депозити корпоративних клієнтів, поточнi рахунки корпоративних клієнтів, агентськi послуги клiєнтам iз залучення зовнiшнього фінансування

Кредити роздрiбного бiзнесу, депозити роздрiбного бiзнесу, розрахунково-касове обслуговування, купiвля / продаж / конверсiя iноземної валюти та банкiвських металів, платiжнi картки, фонди фiнансування будівництва

Казначейськi продукти, обслуговування банків, цiннi папери, інвестицiйна діяльність, борговi запозичення на фiнансових ринках та ринках капiталiв, виконання функцiй агента Уряду України, депозитарнi операцiї та послуги зберігача, послуги iншим банкам у проектах сек'юритизацiї∙активiв, інвестицiйний банкiнг

Рисунок 2.1 – Продуктовий ряд ПАТ «Умовний Банк» [49]

Як видно з рисунку банк надає повний спектр послуг як фізичним так і юридичним особам

Стратегічними завданнями станом на 01.01.2013 р. для ПАТ «Умовний Банк» у короткостроковій та середньостроковій перспективі є:

– сприяння реалiзацiї державної політики, направленої на розвиток економiки України через пiдтримку нацiональних iнвестицiйних проектiв, насамперед в експорто-орiєнтованих та iмпортозамiнних галузях економiки, а також з фiнансування iнфраструктури малого та середнього бiзнесу, заходiв з енергозбереження та впровадження aльтернативних джерел енергiї;

– збереження провідних позицiй серед банкiв України за обсягом та привабливiстю умов залучення зовнiшнiх запозичень на мiжнародних ринках капiталу, якi, також, будуть використовуватись як кредитні ресурси, що, в свою чергу, буде сприяти створенню позитивного iнвестицiйного клiмату національної економiки;

– пiдтримка нацiональних експортерів у виглядi рiзноманітних фiнансових програм (iнвестицiй, гарантiй, страхування трансакцiй з продажу українських товарiв або послуг), направлених на просування товарiв на зовнiшнiх ринках збуту;

– пiдтримка вiтчизняного виробника в переважній більшості регiонів України шляхом надання повного спектру банкiвських та фiнансово-консультацiйних послуг;

– формування стабiльної, диверсифiкованої ресурсної бази шляхом залучення клiєнтiв на внутрiшньому ринку, укрiплення ринкових позицiй та зміцнення конкурентоспроможностi банку;

– проведення заходів по скороченню проблемної заборгованостi, пiдтриманню належної якостi кредитного портфеля, забезпечення належного рiвня покриття наявних та попередження потенцiйних ризикiв;

– ведення прибуткової та ефективної дiяльностi, дотримання режиму зваженої економiї.

ПАТ «Умовний Банк» розглядає управління власним капіталом в короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому періодах часу в майбутньому, що здійснюється на підставі внутрішніх регламентних документів (політик, положень, порядків, процедур, методик тощо) як невід'ємну складову процесу забезпечення належного рівня регулятивного капіталу.

Поточне і стратегічне управління власним капіталом забезпечує КУАП у затверджених правлінням межах, відповідно до делегованих правлінням повноважень і у визначеному положенням про управління ризиком достатності капіталу та положенням про КУАП порядку.

Головною метою управління власним капіталом є забезпечення безумовного дотримання, у прийнятних для банку діапазонах, розміру регулятивного капіталу, за рахунок дотримання прийнятних обсягів і структури основного капіталу та додаткового капіталу.

Основною функцією КУАП у межах поточного і стратегічного управління власним капіталом є забезпечення дотримання встановлених Національним банком України та Банком показників ризику достатності капіталу шляхом визначення параметрів пасивних операцій з клієнтами/ контрагентами банку на ринках капіталу.

Основною функцією Управління зовнішніх запозичень у межах поточного управління власним капіталом є підтримання у взаємодії з Управлінням цінних паперів структури та обсягів залучень з ринків капіталу у доведених КУАП діапазонах шляхом проведення відповідних операцій на ринках капіталу.

Аналіз загального обсягу пасивів ПАТ «Умовний Банк» (табл. Г.1) показав, що станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р. загальний обсяг пасивів банку зріс на 14,8 млрд. грн., або на 20,21 %. При цьому потрібно зазначити, що випереджаючими темпами відбувалося зростання зобов’язань банку, які станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р. збільшились на 26,05 %, або на 14,5 млрд. грн., при зростанні власного капіталу лише на 1,72 % за цей же період.

Така ситуація обумовила збільшення на майже на 3,7 % частки зобов’язань банку в загальному обсязі пасивів станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р., а саме до 79,70 %. Власний капітал станом на 01.01.2011 р. становив 23,99% від пасивів банку, на 01.01.2013 р. – 20,30 %, при чому станом на 01.01.2013 року банк за обсягом власного капіталу займав перше місце серед всіх банків України (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Умовний Банк» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р., тис. грн.
Зростання власного капіталу за період аналізу було спричинено в більшій мірі збільшенням обсягу нерозподіленого прибутку (табл. Г.2), який станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р. зріс на 238,2 млн. грн., або в 4,3 рази. Статутний капітал банку за період аналізу майже не змінився. Проте його питома вага в загальній структурі власного капіталу станом на 01.01.2013 складає 92 %.

Станом на 01.01.2013 р. за розміром власного та статутного капіталу банк посідає перше місце серед всіх банків України.

Варто зазначити значне зростання статутного капіталу в 2009 році на 6940,9 млн. грн. в тому числі:

– на 590,9 млн. грн. відповідно до постанови КМУ від 15 квітня 2009 № 375 "Про збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України" за рахунок чистого прибутку за 2008 рік та нерозподіленого прибутку минулих років шляхом збільшення номінальної вартості акцій із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій;

– на 3700,0 млн. грн. відповідно до постанови КМУ від 17 грудня 2008 № 1116 "Про збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та внесення змін до його статуту" шляхом випуску нових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій;

– на 1000,0 млн. грн. відповідно до постанови КМУ від 6 травня 2009 № 432 "Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та внесення змін до його Статуту" шляхом випуску нових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності 100 відсотків таких акцій;

– на 1000,0 млн. грн. відповідно до постанови КМУ від 17 липня 2009 № 800 "Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та внесення змін до його Статуту" шляхом випуску нових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності 100 відсотків таких акцій;

– на 650,0 млн. грн. відповідно до постанови КМУ від 12 серпня 2009 № 866 "Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та внесення змін до його Статуту" шляхом випуску нових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності 100 відсотків таких акцій.

В 2010 році шляхом випуску нових акцій існуючої номінальної вартості статутний капітал банку зріс на 6389997 тис. грн. Сума виплачених дивідендів склала на кінець 2010 року 9137 тис. грн. (в попередньому році дивіденди взагалі не були сплачені). Для банку характерне також зростання чистого прибутку на одну просту акцію, який за 2010 рік склав 6,44 тис. грн., порівняно з 5,71 тис. грн. за 2009 рік.

Таким чином, ситуацію по банку щодо значного збільшення обсягу власного капіталу можна вважати позитивною, так як це забезпечує підвищення рівня капіталізації та свідчить про надійність його діяльності, що є актуальними в умовах нестабільного ринкового середовища і дає подальші можливості для стрімкого збільшення активів банку. Але, потрібно відмітити значне зменшення ефективності використання капіталу банку, над підвищенням якої потрібно працювати в майбутньому.

Аналіз динаміки та структури зобов’язань ПАТ «Умовний Банк» показав (табл. Г.3), що станом на 01.01.2012 р. порівняно з 01.01.2011 р. зросли на 1,75 млрд. грн. або на 3,16 %, а станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2012 р. приріст становив 12,7 млрд. грн. або 22,19 % (за весь період аналізу зобов’язання банку зросли на 26,05 %).

Збільшення в основному відбувалося за рахунок зростання коштів клієнтів на 17,5 млрд. грн. або на 64,06 % станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р., за рахунок зростання інших залучених коштів на 1,15 млрд. грн. або на 14,83 % та інших фінансових зобов’язань на 103,4 млн. грн. або на 19,23 %. Слід зазначити, що 65 % зобов’язань банку представлені в іноземній валюті.

Також слід зазначити, що значні зміни відбулися в структурі зобов’язань: частка коштів банків з 29,28 % станом на 01.01.2011 р. зменшилися до 17,80 % станом на 01.01.2013 р., при цьому збільшилася частка коштів клієнтів з 49,15 % до 63,97 % за аналогічний період, що є позитивною тенденцією для банку і свідчить про поступову зміну політики щодо залучення ресурсів і збільшення орієнтації банку на клієнтів юридичних та фізичних осіб щодо залучення ресурсів.

Також спостерігалося зменшення частки боргових цінних паперів, емітованих банком з 0,73 % на початок 2011 року до майже їх повної відсутності на 01.01.2013. Також для банку було характерне зменшення частки інших фінансових зобов’язань та зменшення питомої ваги субординованого боргу до 4,33 % станом на початок 2013 року.

У квiтнi 2010р. ПАТ «Умовний Банк» розмiстив п'ятирiчнi єврооблiгацiї на загальну суму 500 млн.дол.США. Даний випуск став дебютним публiчним розмiщенням пiсля початку кризи для українських резидентiв.

Вважаємо за доцільне провести аналіз найбільшої статті зобов’язань – кошти клієнтів.

За період аналізу у банка переважали обсяги строкових депозитів над залишками на поточних рахунках. Станом на 01.01. 2013 обсяг строкових депозитів перевищував обсяг залишків на поточних рахунках в 2,4 рази, або на 23 млрд.грн.

Розглядаючи залишки коштів на поточних рахунках (рис. 2.3) варто зазначити, що банк залучає більше коштів від юридичних осіб ніж від фізичних.

Рисунок 2.3 – Структура залишків на поточних рахунках ПАТ «Умовний Банк» за 2011-2012 роки

Цікавим фактом є наявність у структурі поточних рахунків статті «Заборгованість за коштами в управлінні банку». Банк виступає розпорядником коштів декількох фондів фінансування будівництва.

Розглядаючи строкові кошти (рис. 2.4), варто зазначити, що в даному аспекті кошти фізичних осіб в 2011 році були більш пріоритетними для банку, проте в 2012 році банк залучив більшу частину коштів від юридичних осіб.

Рисунок 2.4 – Структура строкових коштів ПАТ «Умовний Банк» за 2011-2012 роки


В загальному можна зробити висновок про зростання диверсифікації операцій банку по залученню та запозиченню ресурсів, збалансовану за строками структуру зобов’язань, яка відповідає спеціалізації банку та про значну частку в зобов’язаннях коштів в іноземній валюті, що підтверджує спеціалізацію банку. Позитивним моментом є збільшення частки коштів клієнтів, інших залучених коштів, більшість яких становлять кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій.

Аналіз загального обсягу активів показав, що станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р. активи зросли на 14,8 млрд. грн. або на 20,21 % (табл. Г.4).

Зростання загального обсягу активів в основному відбулося за рахунок збільшення портфелю цінних паперів банку на продаж на 9,5 млрд. грн., або на 105,71 %, обсягу грошових коштів та їх еквівалентів на 7,5 млрд. грн., або на 67,44 %, інвестиційної нерухомості на 1,3 млрд. грн., або на 55,75 %, коштів в інших банках на 575 млн. грн., або на 65,41 %.

Отже, динаміка та структура активів відповідає основним принципам і напрямам діяльності й розвитку банку. Можна зробити висновок, що банк розміщує кошти на міжбанківському ринку значно менше ніж залучає від інших банків (частка коштів в інших банках в загальних активах станом на 01.01.2013 р. становить 1,65 %). Ще потрібно сказати про значне зростання питомої ваги грошових коштів та їх еквівалентів (до 21,09 % станом на 01.01.2013р., майже в два рази порівняно з попереднім роком), що позитивно вплинуло на зростання миттєвої ліквідності банку, але з іншого боку призводить до зменшення доходності активів.

Також за період аналізу зменшився обсяг кредитів та заборгованості клієнтів на 4,3 млрд. грн., або майже на 10 %, що призвело до зменшення частки кредитів та заборгованості клієнтів з 61,10 % станом на 01.01.2011 до 45,96 % станом на 01.01.2013, при чому 97,8 % яких припадає на юридичні особи, що підтверджує орієнтацію банку на обслуговування корпоративних клієнтів, переважно експортоорієнтованих та імпортозамінних підприємств, так як одним із основних напрямів діяльності банку залишається кредитування реального сектору економіки, насамперед експортоорієнтованого.

Потрібно відмітити, що темпи зростання зобов’язань ПАТ «Умовний Банк» зростали більшими темпами ніж активи, капітал та інвестиційний портфель банку, при чому, темп приросту зобов’язань перевищував темп приросту кредитного портфеля банку.

В 2011 році банк видав 98,3 % комерційних кредитів, в 2012 – 99,7 %, овердрафти склали лише 0,2 % та 0,3 % відповідно.

На рисунку 2.5 представлена інформація щодо структури кредитного портфеля за період аналізу. Як видно з рисунку банк надає перевагу кредитуванню юридичних осіб, частка яких в загальному кредитному портфелі банку станом на 01.01.2013 склала 73,8 %, що на 3 % менше ніж в 2011 році.

Частка кредитів наданих державним підприємствам станом на 01.01.2013 становила 23,3 %, що на 4 % більше ніж в 2011 році.

Частка кредитів наданих фізичним особам за період аналізу не перевищує 2 %.


Рисунок 2.5 – Структура кредитного портфеля банку за 2011-2012 роки
Розглядаючи галузевий розподіл кредитного портфеля банку, варто зазначити, що в 2012 році найбільший обсяг кредитів був наданий підприємствам сільського господарства, що склало 18,7 % від кредитного портфеля банку та на 2,5 % більше ніж в 2011 році. Також значний обсяг кредитів був наданий підприємствам торгівельної галузі, який склав 14,4 % від кредитного портфеля в 2012 році та 17,5 % в 2011р.

Найменше кредитів надано банком у галузі деревообробної промисловості, металообробки та легкої промисловості.

Станом на 31 грудня 2012 року Банк мав концентрацію кредитів у розмірі 16 763 605 тис. грн., наданих десятьом найбільшим позичальникам (34,57% загального кредитного портфелю) (2011 р.: 16 124 950 тис. грн., або 31,41%).

За цими кредитами було сформовано резерв у розмірі 1 401 507 тис. грн. (2011 р.: 1 176 472 тис. грн.).

Цікавим є значна питома вага інвестиційного портфеля банку протягом всього періоду аналізу (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 – Динаміка, структура та питома вага інвестиційного портфеля банку з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р., тис. грн.


Як видно з рисунку, питома вага інвестиційного портфеля протягом всього періоду аналізу мала тенденцію до зростання, при чому, як уже було зазначено найбільш активно зростали обсяги цінних паперів в портфелі банку на продаж.

Отже, можна сказати про значну зміну структури активів за 2012 рік, зменшення частки кредитів та заборгованості клієнтів, зростання обсягу грошових коштів та підвищення активності банку на ринку цінних паперів та щодо вкладання коштів в інвестиційну нерухомість, що свідчить про покращення диверсифікації активів банку та зміну політики банку щодо управління активами.

Аналіз динаміки фінансових результатів діяльності ПАТ «Умовний Банк» (табл. Г.5) показав, що за 2010-2012 рр. чистий прибуток банку збільшився на 108,4 млн. грн.

Випереджаючими темпами за весь період аналізу зростали процентні доходи (на 263,5 млн. грн., або на 3,62 %), що свідчить про покращення операційної діяльності банку, результат від торгівлі іноземною валютою, який за 2011 та 2012 роки порівняно з 2010 роком зріс на 184,6 млн. грн. або на 141,48 % (зростання відбулося за рахунок значного приросту 2012 року). Також значно зросли адміністративні витрати, обсяг яких за період аналізу зріс на 423,6 млн. грн.

Слід зазначити, що темпи зростання процентних доходів перевищували темпи зростання процентних витрат протягом 2011-2012 р. на 1,63%. На противагу цьому, комісійні витрати зростали швидшими темпами ніж комісійні доходи. Цікавим є відносна стабільність обсягу резервів за кредитними операціями.

Аналіз показників ефективності діяльності банку за 2010-2012 рр. свідчить про переважно стабільну діяльність протягом періоду аналізу.

Так коефіцієнт загального рівня рентабельності, який характеризує рівень віддачі витрат банку й оцінює суму прибутку, що припадає на одиницю витрат, в 2010 році становив 11 %, в 2012 році − 9 %.

Коефіцієнт дієздатності свідчить про зменшення ефективності діяльності банку протягом аналізованого періоду, при оптимальному значенні 120 % він в 2010 році складав 159 %, а в 2012 році − зменшився до рівня 149 %.

Прибутковість статутного капіталу в 2012 році збільшилась порівняно з 2010 роком на 66 % і становила 0,97 %, теж саме відбулося з прибутковістю балансового капіталу, яка зросла на 61 % і на кінець періоду аналізу становила 0,90 %.

Прибутковість активів відображає внутрішню політику банку, професіоналізм його менеджерів, які підтримують оптимальну структуру активів і пасивів з погляду доходів і витрат, станом на 01.01.2013 року склала 0,196 %, що відповідає мінімальному значенню в 1,5 % (порівняно з 2010 роком зросла на 0,13 %). Дохідність активів зменшилася за період аналізу до 10,12 %.

Чиста процента маржа свідчить про не досить високу ефективність структури активів ПАТ «Умовний Банк» станом на 01.01.2011 р., та подальше підвищення зниження в 2011 році (ЧПМ становила 15,22 %). А ось вже в 2012 році чиста процента маржа зменшилася до 14,21 %, що свідчить про недостатню ефективність змін, які відбулися в структурі активів банку.

Ефективність операційної діяльності комерційного банку можна оцінити за допомогою показника чистого спреду. Чистий спред, який характеризує рівень узгодженості процентної політики банку за кредитними і депозитними операціями, за аналізований показав зростання в 2011 та 2012 році.

Аналіз фінансової стійкості ПАТ «Умовний Банк» (табл. Г.7) показав, що коефіцієнт надійності продемонстрував незначне падіння протягом аналізованого періоду, тобто співвідношення власного капіталу до зобов'язань банку зменшилось станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р. на 6 % і становило 25 %. Проте за даний період відбулося зростання коефіцієнта фінансового важеля з 3,17 станом на 01.01.2011 р. до 3,93 станом на 01.01.2013 р., що свідчить про підвищення активності щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку. Також для банку характерним є незначне зниження коефіцієнта участі власного капіталу у формуванні активів, який станом на 01.01.2013 р. становив 20 %.

Коефіцієнт захищеності власного капіталу знизився за аналізований період на 0,15, що свідчить про зниження захищеності власного капіталу вкладеннями в капіталізовані активи банку. З коефіцієнта мультиплікатора статутного капіталу видно, що в 2010 році банк проводив не ризикову діяльність, так як він становив 4,46, а вже станом на 01.01.2013 р. цей показник становив 5,35, що свідчить про те, що банк уділяє достатньо уваги управлінню ризиками та про значне зменшення рівня ризику.

Аналіз ліквідності ПАТ «Умовний Банк» показав, що станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р. спостерігалося зростання коефіцієнта миттєвої ліквідності на 19,61 %, і станом на 01.01.2013 р. частка високоліквідних активів в поточних зобов’язаннях банку становила 116,29 %, що значно перевищує нормативне значення (не менше 20 %). Коефіцієнт поточної ліквідності банку за період аналізу знизився на 33 пункти, станом на початок 2013 р. становив 43,66 %, що перевищує нормативне значення (40 %).

Рівень мінімально необхідного обсягу активів для забезпечення виконання своїх зобов'язань протягом одного року (коефіцієнт короткострокової ліквідності) станом на 01.01.2013 р. становив 83,67 %, що відповідає нормативним вимогам, за період аналізу даний показник майже не змінився. А ось коефіцієнт загальної ліквідності з 01.01.2011 р. до 01.01.2013 р. зменшився на 6,09 %, станом на початок 01.01.2013 р. становив 125,48 %. Також для банку характерним було зростання частки високоліквідних активів в робочих активах банку за 2011-2012 рр. до 45,48 %.

Аналіз нормативів достатності капіталу банку, кредитного ризику та інвестування в цінні папери, показав, що банк значно перевищує встановлені НБУ нормативи. Станом на 01.01.2013 р. регулятивний капітал банку становив 20,25 млрд. грн., при мінімально необхідному 120 млн. грн., норматив адекватності регулятивного капіталу дорівнював 29,18 %, а норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів складав 23,19 %.

Банк протягом всього періоду аналізу отримував прибуток, що, перш за все, свідчить про стабільну діяльність банку. Основними клієнтами банку є юридичні особи та державні підприємства. Проаналізувавши показники ефективності та фінансової стійкості можна стверджувати, що переважна більшість з них продемонструвала покращення. Таким чином, можна говорити, що ПАТ «Умовний Банк» протягом всього періоду аналізу проводить ефективну діяльність.

2.2 Аналіз конкурентного середовища діяльності банку

Одним з ключових моментів діяльності банку є аналіз зовнішнього середовища його функціонування, особливо, виходячи зі специфіки теми даного дослідження, роздрібного банківського ринку.Дослідження стану та тенденцій розвитку ринку банківських послуг в Україні дає можливість стверджувати, що до початку світової фінансової кризи 2008 року для нього були характерні високі темпи зростання кількості банків, вартості їх активів, розміру статутного капіталу, попиту на їх послуги з боку споживачів (табл. 2.1).
Таблиця 2.1 – Динаміка показників розвитку банківської системи України в 2002-2012 рр. [Error: Reference source not found]

Рік

Кількість банків за реєстром

Кількість банків, що мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій

Статутний капітал діючих банків, млн. грн

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, %

Активи банківської системи, млн. грн.

2002

182

157

6003

13,7

62785

2003

179

158

8116

11,3

100234

2004

181

160

11605

9,6

134348

2005

186

165

16111

19,5

213878

2006

193

170

26372

27,6

340179

2007

198

175

43133

35,0

599396

2008

198

184

82454

36,7

926086

2009

197

182

119189

35,8

880302

2010

194

176

145857

40,6

942088

2011

198

176

171865

41,9

1054280

2012

176

176

174541

39,0

1119378

З наведених даних видно, що за останні десять років кількість банків, що мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій зросла на 12 % і станом на 01.12.2012р. становила 176 установ. При цьому активне зростання продемонстрували як активи так і статутний капітал банківської системи країни.

Так, загальний обсяг банківських активів зріс протягом 2002–2012 рр. у 17,8 рази, досягнувши станом на 01.01.2012 р. 1054 млрд. грн., що становило 80 % від ВВП. Середньорічний приріст обсягу статутного капіталу банківської системи досяг 42 %.

Як випливає з таблиці 2.1, найбільш динамічним сегментом розвитку системи банківських установ в Україні є банки з іноземним капіталом, частка яких в період 2002-2012 рр. зросла з 13,7% до 39%, що свідчить про привабливість українського банківського ринку для іноземних інвесторів. Кількість банків з іноземним капіталом за аналогічний період зросла в 2,7 рази. Станом на 01.10.2011 найбільшими інвесторами українського банківського бізнесу були Російська Федерація (21,7%), Австрія (21,4%) Кіпр (19,2%), Франція (8,9%).

Позитивним моментом даного явища можна вважати розширення спектру послуг, що надаються банками клієнтам, що призводить до розвитку всього банківського бізнесу країни, а також запровадження новітніх банківських технологій, які успішно використовуються у провідних країнах світу.

Досліджуючи банківський сектор України в регіональному розрізі, варто звернути увагу на неоднорідність та диспропорційність його розвитку. Найбільш динамічно розвиваються ринки банківських послуг у м. Києві та Київській області, Донецькій і Харківській областях, що пов’язано, перш за все, із розташуванням центральних офісів банків в даних регіонах. Високими є темпи зростання банківського ринку в Одеській області, що можна пояснити активним обслуговуванням морських перевезень.

Найнижчий рівень розвитку банківського сектору спостерігається у Кіровоградській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій областях, що пояснюється незначним рухом грошових потоків у цих регіонах.

Загальна кількість філій банків України представлена в таблиці 2.2.

З таблиці 2.3 видно, що за період аналізу суттєво зменшилась кількість філій банків. Банки надавали перевагу створенню безбалансових відділень та перетворенню філій на відділення, що покликано зменшити адміністративні витрати банків на фоні фінансової кризи.
Таблиця 2.2 – Філіальна мережа банків України

Рік

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Кількість філій

1443

1413

1362

1308

1091

702

455

267

Середньооблікова чисельність працівників

181068

201664

244686

279834

240571

217525

221193

220102

Основними банківськими продуктами є надання кредитів та залучення депозитів. Саме динаміка обсягів даних показників наведена на рисунку 2.7.

Рисунок 2.7 – Динаміка наданих кредитів та залучених депозитів банками України за період 2006-2012 рр., млн. грн.
З рисунку видно, що обсяги наданих кредитів протягом всього періоду аналізу переважали обсяги залучених депозитів, при чому схожою була і їх динаміка.

Позитивна динаміка депозитного ринку України протягом останніх років пояснюється підвищенням ставок по депозитним продуктам. Основну частину строкових депозитів (всі депозити окрім вкладів на вимогу) банки залучають в населення. Головна конкурентна боротьба на ринку банківських ресурсів точиться саме за цей сегмент клієнтів, про що і свідчать високі ставки за депозитами фізичних осіб.

Поряд з високою ставкою, привабливим фактором в 2012 році можна вважати і легкість відкриття депозиту. Банки активно використовують нецінові фактори залучення клієнтів, такі як покращення якості сервісу, оптимізація процесу залучення депозиту. Одним із таких методів залучення депозитів стали онлайн-депозити.

Розглядаючи роздрібний депозитний ринок, варто звернути увагу на його частку в загальній структурі зобов’язань (рис. 2.8)

Рисунок 2.8 – Обсяг роздрібного депозитного портфелю банків України станом на 01.01.2008 р. - 01.01.2013 р.
Як видно з графіка, після фінансової кризи зростає значення депозитів населення у банківській системі.

Населення, звернувши увагу на високі депозитні ставки і відсутністю альтернативних напрямів вкладення коштів, збільшило частку своїх коштів у структурі банківських запозичених ресурсів з 26,4% до 38 % за останні 4 роки.

Станом на 01.04.2013 р., загальний обсяг роздрібного депозитного портфелю банківського сектору України становив 384,5 млрд. дол. США. Обсяг портфеля депозитів фізичних осіб за 1 квартал 2013 р. збільшився на 20,5 млрд. грн. тоді як депозити юридичних осіб зросли лише на 3,97 млрд. грн.

Варто зазначити, що незважаючи на відновлення попиту на депозитні продукти та зменшення середньої річної депозитної ставки в гривні протягом першого кварталу 2013 року з 19,38 % до 17,8 %, вкладники продовжують нарощувати свої внески в банках України.

Лідерами серед банків України по залученню депозитів від фізичних осіб в 2012 році стали:


 • ПАТ «КБ Приватбанк» (15616 млн. грн.)

 • ПАТ «Дельта банк» (5192 млн. грн.)

 • ПАТ «Сбербанк Росії» (4694 млн. грн.)

Найбільше скорочення портфелю за даним напрямом за 2012 рік зафіксоване у таких банках:

 • ПАТ КБ «Укрсиббанк» (-1044 млн. грн.)

 • ПАТ «Промінвестбанк» (-945 млн. грн.)

 • ПАТ «Форум» (-817 млн. грн.)

ТОП-25 банків-лідерів за обсягом залучених депозитів фізичних осіб на сьогоднішній день контролюють 78,7 % роздрібного депозитного ринку. При чому, за останній рік вони втратили 1 проц. пункт від частки ринку, що зумовлене прагненням населення отримати більші відсотки у дрібніших банках [1].

Основною активною операцією, як уже було зазначено, виступало кредитування. Динаміка кредитування фізичних осіб за період 2006-2012 рр. представлена на рисунку 2.9.

Основним напрямом кредитування фізичних осіб протягом всього періоду аналізу було споживче кредитування. 2008 рік став переломним на ринку роздрібного кредитування. Надзвичайно високі обсяги наданих в 2008 році кредитів різко знизились уже наступного року. І лише в 2012 році обсяги наданих споживчих кредитів продемонстрували зростання, вийшовши на докризовий рівень.
Рисунок 2.9 – Динаміка кредитування фізичних осіб за період 2006-2012 роки, млн. грн.
Один із найпопулярніших видів кредитування фізичних осіб – споживчий кредит. Станом на 01.01.2013 лише 26 банків із числа найбільших пропонують дану послугу населенню. Середня ставка такого кредиту на 1 рік станом на 01.01.2013 складала 58,51 %, на 2 роки – 58,08 %.

Також, хотілось би відзначити, що протягом всього періоду аналізу серед споживчих кредитів переважали довгострокові кредити, надані на строк більше 5 років [1], до яких належать передусім іпотечні кредити та кредити на придбання авто.

За результатами 2012 року 20,6 %, або 43504 штуки нових легкових автомобілів було куплено за допомогою кредитних коштів. При цьому дві третини ринку авто кредитування займають лише 5 банків: ПАТ «Креді Агріколь Банк» (19 % від загальної кількості кредитів), ПАТ «Ідея Банк» (17 %), ПАТ «Укрсоцбанк» (15 %).

Також хотілось би зазначити, що в 2012 році саме автомобіль був найпопулярнішою заставою, а саме 92 % від загальної кількості застав на ринку.

Загальна кількість активних платіжних карт, випущених банками України збільшилась за перший квартал 2012 року на 238 тисяч штук, або на 0,72 % до 33345 млн. штук. При цьому, станом на 01.01.2013 активних кредитних карт нараховувалось 8077 млн. штук, що на 103 тис. штук менше ніж в 2011 році. Загальний обсяг кредитних карт складає 24,4 % від загального обсягу випущених пластикових карт.

Найбільшим портфелем активних пластикових карт станом на 01.01.2013 року володіли: • ПАТ «КБ Приватбанк»: 16,246 млн. шт.;

 • ПАТ АТ «Райффайзенбанк Аваль»: 2,851 млн. шт.;

 • Державний банк «Ощадбанк»: 2,929 млн. шт.

Ще одним важливим елементом роздрібного ринку можна вважати ринок грошових переказів. За результатами 2012 року в Україну біло відправлено 4297 млрд дол. США, що на 36,2 % більше ніж в 2011 році. При цьому з України в інші держави було відправлено 737 млн. дол. США, що 67,5 % більше ніж в 2011 році.

Особливості організації сучасного банківського бізнесу загострюють потреби клієнтів не стільки у традиційному кредитно-розрахунковому банківському обслуговуванні, скільки у широкому спектрі різноманітних банківських послуг, спроможних забезпечити оптимальні умови для ефективної діяльності клієнтів банку. Йдеться про позиціонування сучасних банків не лише як кредитних та розрахунково-платіжних інститутів, а як універсальних, багатофункціональних кредитно-фінансових комплексів, що поєднують депозитно-кредитні, інвестиційні, консультаційні, лізингові, факторингові, фондові послуги, послуги з проектного фінансування, системи “клієнт-банк”, грошові перекази у режимі реального часу, пластикові технології, телефонний та Інтернет-банкінг тощо. Проте, незважаючи на прискорений розвиток ринку банківських послуг в Україні, надання інноваційних та нетрадиційних для вітчизняної банківської діяльності послуг залишається у нашій країні ще на досить низькому рівні. Переважну частку доходів вітчизняні банківські установи отримують від надання традиційних кредитних, а витрати несуть переважно за депозитними послугами

За даними проведеного дослідження компанією «Простобанк Консалтинг» станом на 26 вересня 2012 послугу Інтернет-банкінгу для фізичних осіб пропонують 24 банки з числа 50 найбільших роздрібних банків України. При цьому лише у дев'яти банках скористатися даною послугою з можна безкоштовно [5].

ПАТ «Умовний Банк» стабiльно входить до групи найбільших банків України. Станом на 01.01.2013 серед банків України ПАТ «Умовний Банк» посідав перше – за обсягом статутного i балансового капіталу, друге – за розміром чистих активів, обсягами кредитних вкладень i зобов'язань. Банк протягом 2012 року здійснював свою дiяльнiсть вiдповiдно до обраної стратегiї та з урахуванням макроекономiчних тенденцiй, якi впливали на розвиток українського банкiвського сектору.

2.3 Методичні засади управління каналами збуту банківських продуктів ПАТ «Умовний Банк» на роздрібному ринку

Проаналізувавши загальний фінансовий стан банку вважаємо за доцільне проаналізувати основні аспекти діяльності банку з управління каналами збуту банківських продуктів.

Дану діяльність банку регламентують наступні внутрішні документи:


 • положення про інформаційну політику ПАТ «Умовний Банк» затверджене наказом Правлінням банку від 02.02.2010 №11 [51];

 • положення про Управління зв’язків з громадськістю ПАТ «Умовний Банк» затверджене наказом Правлінням банку від 22.06.2011 №23 [66];

 • технічний порядок взаємодії Управління маркетингу зі структурними підрозділами Головного банку та філіями з питань маркетингу, реклами і зв’язків з громадськістю затверджений наказом Правлінням банку від 14.12.2011 №28 [64].

В основі інформаційної політики банку лежать такі принципи:

 • відкритість та готовність до надання інформації;

 • об’єктивність, повнота, достовірність та несуперечливість інформації, що надається;

 • регулярність та своєчасність надання інформації;

 • рівність прав усіх Зацікавлених осіб на отримання інформації з урахуванням норм та вимог, встановлених чинним законодавством та регулюючим органом;

 • дотримання оптимального балансу між відкритістю Банку і необхідністю захищати власні комерційні інтереси;

 • добровільне прийняття Банком зобов’язань з розкриття додаткової інформації;

 • дотримання захисту інформації, яка містить комерційну та/чи банківську таємницю та здійснення контролю за використанням внутрішньої інформації [66].

Учасниками взаємодії від імені Банку у галузі зв’язків з громадськістю є:

 • головний офіс: працівники Управління по зв’язкам з громадськістю (далі – УЗГ); спікери Банку.

 • точки продажів: керівник філії/відділення (дирекції); відповідальний працівник філії/відділення (дирекції).

На управління зв’язків з громадськістю покладені наступні основні завдання:

 • проведення маркетингових досліджень і розробка на їх основі маркетингової стратегії з формування та закріплення іміджу банку;

 • розробка і реалізація рекламної політики Банку, координація взаємодії з підрозділами, філіями та відділеннями Банку в галузі рекламної діяльності;

 • розробка та здійснення інформаційного супроводу Інтернет-порталу банку у взаємодії зі структурними підрозділами Банку;

 • організація та реалізація презентаційних, виставкових та інші заходів направлених на закріплення позитивного іміджу та просування продуктів Банку на основі планів маркетингових комунікацій;

 • оформлення філій та відділень Банку засобами зовнішньої реклами;

 • планування та організація ефективного використання маркетингового бюджету Банку.

УЗГ спільно з бізнес-підрозділами Банку (за ввіреними напрямками діяльності і відповідно до зон відповідальності) складає план PR-заходів Головного офісу на рік, уточнюючи його раз на півроку, затверджуючи на засіданні правління Банку.

Відповідно до положення банку про Управління зв’язків з громадськістю розкриття інформації здійснюється Банком шляхом поширення інформації такими способами: • розміщення в електронних засобах масової інформації;

 • розміщення на зовнішньому корпоративному порталі;

 • розміщення в мережі Інтернет та екстранет;

 • опублікування в друкованих виданнях;

 • проведення інформаційних семінарів та інших зустрічей із Зацікавленими особами (у тому числі прес-конференцій);

 • іншими способами, передбаченими чинним законодавством, регулюючими органами, Статутом, внутрішніми нормативними документами Банку та рішеннями уповноважених органів управління Банку.

Структурні підрозділи Головного банку, відповідальні за просування банківських продуктів, погоджують відповідні маркетингові, рекламні та PR-заходи, заплановані УЗГ, зважаючи на плановий обсяг рекламних витрат, можливий фінансовий результат від їх реалізації та стратегію просування цих продуктів на ринку.

З метою дотримання концепції централізованого управління брендом банку та підходів до просування продуктів банку, збереження єдиного стилю рекламних кампаній і матеріалів по системі Банку, розробка іміджевих та загальнонаціональних продуктових рекламних кампаній здійснюється виключно УЗГ.

Рекламна діяльність філій, спрямована на просування продуктів на місцевому рівні може здійснюватися у періоди між загальнонаціональними рекламними кампаніями банку. Реалізація рекламних заходів можлива тільки за умови узгодження з УЗГ плану заходів філії.

При затвердженні рекламних бюджетів місцеві точки продаж надають свої пропозиції щодо рекламних кампаній головному банку, який протягом 5 робочих днів їх розглядає та виносить рішення щодо їх доцільності [64].

Перелік каналів продажів банківських продуктів на роздрібному ринку ПАТ «Умовний Банк» є досить вузьким. Основним каналом продажів банку є його точки продажів – відділення. Як уже було зазначено, Філіальна мережа ПАТ «Умовний Банк» станом на 31 грудня 2012 року складається з Головного банку, 29 філій, 93 відділень та 2 представництв за кордоном, які створені з метою розвитку спiвробiтництва з міжнародними фінансовими та банківськими установами, iнвестицiйними фондами, просування бренду банку у фінансових центрах свiту (м. Лондон і м. Нью-Йорк).

На рисунку Д.1 приведені адреси та реквізити філій банку станом на 01.01.2013 року. Як видно з рисунку, банк відкрив філії у всіх обласних центрах України, а також у містах Київ, Севастополь, Ізмаїл, Кривий Ріг, Маріуполь.

Не досить розгалужена мережа відділень банку пояснюється орієнтацією банку на корпоративних клієнтів та державні підприємства. Фізичні особи для банка не є пріоритетним напрямом розвитку своєї діяльності.

У банка працює контакт-центр, який задіяний лише для відповіді на запитання клієнтів. Клієнт може звернутись до банку за допомогою багатоканального телефону, дзвінки на який безкоштовні лише зі стаціонарних телефонів України, засобами Skype, а також надсилаючи листа на електронну адресу.

Банкомати ПАТ «Умовний Банк» призначені лише для зняття готівки, та не можуть бути використані для поповнення карти, або для переказу коштів з карти на карту, що є досить незручно для клієнтів банку.

Банк пропонує послугу Інтернет-банкінгу для своїх клієнтів. Дана послуга спрощує роботу клієнта з картами, проте вона не передбачає управління поточними та депозитними рахунками клієнта.

В положенні банку про Управління зі зв’язками з громадськістю надається перелік способів поширення інформації:


 • письмовий документ чи матеріал

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка