Розвиток та управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку
Сторінка8/13
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.13 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 • Маркова, В. Д. Маркетинг услуг [Текст] / В. Д. Маркова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 127 с. – ISBN 978-5-91134-388-0.

 • Мартиросян, К. Банковский маркетинг в России: решения и тенденции [Текст] / К. Мартиросян // Банковские технологиии, 2005. –№ 6. – С. 53-68.

 • Масленченков, Ю. С. Технология и организация работы банка: теория и практика [Текст] / Ю. С. Масленченков. – М.: Изд.-консалтинговая компания «Дека», 1998. – 431 с. –  ISBN: 5-89645-003-6

 • Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України [Електронний ресурс]: постанова Правління НБУ від 28.03.2007 № 98. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=v0098500-07. – Назва з екрану.

 • Мещеряков, А. А. Організація діяльності комерційного банку [Текст] : навчальний посібник / А. А. Мещеряков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 604 с. – ISBN 966-364-398-6.

 • Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by. – Название с экрана.

 • Папаіка, О., Арбузов, С. Іпотечна послуга як похідна іпотечного ринку [Текст] / О. Папаіка, С. Арбузов // Вісник Національного банку України, 2008. – №2. – С. 13–15.

 • Перехожев, В. А. Современные подходы к пониманию категорий «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция» [Текст] / В. А. Перехожев // Финансы и кредит. –2002. – № 21. – С. 23-32

 • Положення про інформаційну політику ПАТ «Умовний Банк» [Текст] / наказ Правління ПАТ «Умовний Банк» від 02.02.2010 №11.

 • Положення про організацію операційної діяльності в банках України [Електронний ресурс] : постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 254. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 • Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: закон України від 07.12.2000 № 2121-III. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.635.27&nobreak=1#st47. – Назва з екрану.

 • Про оплату праці [Електронний ресурс]: закон України від 24.03.1995 р. № 108/95 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.

 • Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Електронний ресурс]: закон України від 05.04.2001 №2346-ІІІ. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14. – Назва з екрану.

 • Про службу охорони праці [Електронний ресурс]: Типове положення: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04. – Назва з екрану.

 • Про схвалення методичних рекомендацій щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України [Електронний ресурс]: постанова Правління НБУ від 06.09.2007 № 324. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB07007.html. – Назва з екрану.

 • Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]: закон України від 12.07.2001 №2664-ІІІ. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. – Назва з екрану.

 • Пшик, Б. І. Ситуаційне моделювання діяльності банку [Текст]: Навч. посібник / Б. І. Пшик. – Л.: ЛБІ НБУ, 2003. – 191 с. – ISBN 966-7330-56-7.

 • Радченко, О. В. Управління маркетинговими комунікаціями банку [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / О. В. Радченко ; ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2013. – 23 с.

 • Рукина, С. Н. Финансы коммерческих предприятий и организаций [Текст]: Учебное пособие / С. Н. Рукина. – М.: Экспертное бюро, 1997. – 176 c.

 • Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] / Г. В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 398 с. – ISBN 5-86065-026-4.

 • Стоянова, Е. С. Финансовый менеджмент [Текст] / Е. С. Стоянова. – М.: Перспектива, 1993. – 345 с. – ISBN 5-88045-096-1.

 • Технічний порядок взаємодії Управління маркетингу зі структурними підрозділами Головного банку та філіями з питань маркетингу, реклами і зв’язків з громадськістю [Текст] / наказ Правління ПАТ «Умовний Банк» від 14.12.2011 №28.

 • Ткачук, В. О. Маркетинг у банку [Електронний ресурс] / В. О. Ткачук. – Режим доступу: http://galsite.at.ua/file/tn/Marketing_u_banku.pdf. – Назва з екрану.

 • Управління зв’язків з громадськістю ПАТ «Умовний Банк» [Текст] / наказ Правління ПАТ «Умовний Банк» від 22.06.2011 №23.

 • Уткин, Э. А. Инновационный менеджмент [Текст] / Э. А. Уткин, Н. И. Морозова, Г. И. Морозова. – М.: АКАЛИС, 1996. – 113 с. –  ISBN: 5-86275-045-2.

 • Холодний, Г. О. Маркетингова товарна політика: навч. посібник [Текст] / Г. О. Холодний // Харківський національний економічний ун-т. – Х.: Видавництво ХНЕУ, 2006. – 324 с. – ISBN 966-676-163-7.

 • Холт, Р. Н. Основы финансового менеджмента [Текст] : пер. с англ. / Р. Н. Холт. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 128 с. – ISBN 5-85900-042-1 .

 • Шерстобитов, А. Е. Правовое положение банков и иных кредитных организаций [Текст] / А. Е. Шерстобитов // Правовое регулирование банковской деятельности. – М.: Юринфор, 1997. – 334 с. – ISBN 5-76569-159-8.

 • Шканова, О. М. Маркетингова товарна політика: навч. посібник [Текст] / О. М. Шканова. – 2-ге видання, стереотип. – К: МАУП, 2003. – 160 с. – ISBN 966-608-308-6.

 • Щищенко, И. Банки на ниве креатива [Электронный ресурс] / И. Щищенко. – Режим доступа: http://www.advertology.ru/article39193.htm. – Заглавие с экрана.

  ДОДАТКИ


  Додаток А
  Таблиця А.1 – Функції органів управління каналами продажів банківських продуктів

  Орган управління

  Функції

  Загальні збори акціонерів

  • визначення основних напрямків діяльності банку;

  • затвердження планів його роботи;

  • затвердження річних результатів діяльності;

  • зміни розміру статутного капіталу;

  • розподіл прибутку.

  Спостережна рада

  • прийняття рішень щодо створення, ліквідації, реорганізації дочірніх підприємств банку, філій і представництв;

  • затвердженні умов оплати праці та матеріального стимулювання членів правління;

  • здійснення регулярних заходів щодо отримання підтвердження наявності в банку процесу управління ризиками та капіталом;

  • оцінення на регулярній основі ефективності дій правління;

  Правління

  • розробка і подання на розгляд спостережній раді завдань, стратегії діяльності банку, врахувавши всі ризики та середовище банку;

  • визначення основних засад ведення активних і пасивних операцій;

  • затвердження основних планових показників діяльності банку в сфері управління прибутком,

  • здійснення контрольних функцій за доходами, витратами, фінансовими результатами та ризиками.

  Ревізійна комісія

  • контролює дотримання банком законодавства України і нормативно-правових актів України, що стосуються сфери управління прибутком банку;

  • доповідає про результати ревізій та перевірок загальним зборам акціонерів та спостережній раді банку;

  • контролює усунення недоліків, що виявлені в ході проведення ревізій;

  здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності банку (в тому числі здійснює аналіз прибутку).

  КУАП

  • розгляд собівартості пасивів та прибутковості активів;

  • прийняття рішень щодо політики відсоткової маржі та умов залучення і розміщення банком ресурсів;

  • оцінювання розмірів та достатності капіталу, та змін у доходах і витратах

  Управління зв’язків з громадськістю

  • Проведення маркетингових досліджень і розробка на їх основі маркетингової стратегії з формування та закріплення іміджу Банку;

  • Розробка і реалізація рекламної політики Банку;

  • Формування та реалізація єдиної зовнішньої та внутрішньої інформаційної політики Банку;

  • Підготовка, організація та проведення PR-заходів при впровадженні нових каналів продажів банківських продуктів;

  • Планування та організація ефективного використання маркетингового бюджету Банку;

  • Розробка методологічних та нормативних документів щодо організації рекламної діяльності банку, діяльності у галузі зв’язків з громадськістю.

  Продовження додатку А  Таблиця А.2 – Зовнішнє інформаційне забезпечення управління каналами продажів банківських продуктів в розрізі факторів впливу

  Група факторів

  Необхідні дані

  Джерело

  Світова економіка

  • стан та тенденції розвитку світових фінансових ринків;

  • стан міжнародних банків-партнерів;

  • прогнози щодо настання кризових явищ в світовій економіці;

  • міжнародні рейтинги банків-партнерів

  • ЗМІ;

  • періодичні видання світових організацій (МВФ, Світового банку та ін.);

  • дані рейтингових агентств;

  • прогнози аналітичних компаній.

  Економіко-політична ситуація в країні

  • макроекономічні показники (ВВП, інфляція, рівень безробіття, рівень доходів фізичних та юридичних осіб та ін.);

  • політична ситуація.

  • прогнози розвитку економіки

  • стан та тенденції розвитку галузей економіки

  • зміни в законодавстві

  • статистичні дані Держкомстату, НБУ, ДПА;

  • періодичні видання та звіти НБУ, ДПА, МФУ та ін. органів влади;

  • ЗМІ;

  • висновки рейтингових агентств.
  Стан фінансового ринку

  • обсяги попиту та пропозиції;

  • ринкові ставки, обсяги продажів;

  • структура ринку;

  • значення фондових індексів;

  • валютні курси.

  • ЗМІ;

  • сайти фондових бірж;

  • прогнози аналітиків;

  • звіти емітентів ЦП.
  Банківська система

  • ринковий рівень процентних ставок;

  • стан ринку кредитів, депозитів, ринку МБК

  • політика НБУ (встановлення обмежень, лімітів, нормативів, рефінансування);

  • асортимент продуктів, що пропонують банки

  • звіти НБУ, звітність банків;

  • періодичні видання НБУ;

  • публікації рейтингових агентств;

  • прогнози аналітичних компаній;

  • ЗМІ,

  • законодавчі документи НБУ

  Конкуренти

  • результати діяльності;

  • об’єми та спектр пропонованих послуг;

  • процентні ставки;

  • стратегічні плани розвитку банків-конкурентів.

  • публічна звітність банків;

  • сайти банків-конкурентів;

  • сайти НБУ та АУБ;

  • промисловий шпіонаж;

  • ЗМІ.

  Клієнти
  • звітність підприємств,

  • звіти Держкомстату;

  • ЗМІ;

  • плітки.

  Продовження додатку А

  Таблиця А.3 – Характеристика видів звітності, що складається банками України

  Вид звітності

  Характеристика

  Форми

  Фінансова

  Використовується для задоволення інформаційних потреб користувачів та відображає фінансовий стан банку (активи, пасиви, доходи, витрати, прибуток/збиток, рух грошових коштів)

  Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до квартальної та річної фінансової звітності (примітки 28 “Процентні доходи та витрати”, 29 “Комісійні доходи та витрати”, 30 “Інші операційні доходи”, 31 “Адміністративні та інші адміністративні витрати”, 32 “Витрати на податок на прибуток” та інші)

  Управлінська

  Складається на вимогу менеджерів середньої та вищої ланки, з метою забезпечення їх інформацією, необхідною для планування, контролю та виконання інших управлінських функцій. Методика складання визначається внутрішньобанківськими положеннями

  звітність про депозитну діяльність банку, звітність про стан кредитного портфеля банку, звітність про портфель ЦП, інформація про прострочені, пролонговані та реструктуризовані кредити, минула інформація про повернення кредитів, дані про рух коштів за рахунками клієнтів, звіт про зміни в балансі, аналіз змін статей балансу, звіт про зміни доходів і витрат, аналіз змін доходів і витрат, зведений фінансовий звіт та ін.

  Податкова

  Складається з метою забезпечення інформацією податкові органи щодо правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків, зборів, інших платежів

  Декларація з податку на прибуток банку; Податкова декларація з податку на додану вартість; Звіт про результат річних перерахунків прибуткового податку з громадян; Зведений розрахунок суми земельного податку; Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища; Розрахунок сплати комунального податку; та ін.

  Статистична

  а) Щодо результатів банківської діяльності надається НБУ (звітність для складання платіжного балансу та звітність для формування грошово-кредитної і банківської статистики);

  б) За результатами грошових операцій надається Державному комітету статистики  НБУ подається: Форма 1Д «Баланс», Форма 10Д «Оборотно-сальдовий баланс», Форма 302 «Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями», Форма 310Д «Звіт про суми і вартість кредитів», Форма 310 «Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами», Форма 321 «Звіт про вимоги за наданими кредитами», Форма 350Д «Звіт про суми і вартість депозитів», та ін.

  Продовження додатку А

  Таблиця А.4 – Зовнішнє нормативне забезпечення управління каналами продажів банківських продуктів

  Нормативне забезпечення складання звітності банку

  • положення, затверджене постановою Правління НБУ Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

  • положення, затверджене постановою Правління НБУ Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

  • положення, затверджене постановою Правління НБУ від 30.12.1998 №566 Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банках України

  • Закон України Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами вiд 21.12.2000 № 2181-III

  • Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України

  Нормативне забезпечення що дає певні рекомендації щодо управління каналами продажів роздрібних продуктів

  • Закон України Про банки і банківську діяльність вiд вiд 07.12.2000  №2121-III

  • положення, затверджене постановою Правління НБУ Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні N 368 від 28.08.2001;

  • положення, затверджене постановою Правління НБУ Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України 28.03.2007 N 98.

  Додаток Б


  Таблиця Б.1 – Фактори управління каналами продажів банківських продуктів за Савицькою Г. В. [12, С. 29]

  Ознака

  Фактори

  за ступенем впливу на результат

  • основні;

  • другорядні.

  за об’єктом дослідження

  • внутрішні;

  • зовнішні.

  за залежністю від об’єкта дослідження

  • об’єктивні;

  • суб’єктивні;

  • змішані.

  за ступенем поширеності

  • загальні;

  • приватні;

  • специфічні.

  за часом дії

  • постійні;

  • змінні.

  за характером дії

  • екстенсивні;

  • інтенсивні.

  за складом

  • прості;

  • складні.

  за можливістю виміру

  • вимірювані;

  • не вимірювані.
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


  База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка