Ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах єктс
Скачати 59.83 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір59.83 Kb.


підтвердження кваліфікації та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.

2.2. Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту становить 30 годин. Навантаження одного навчального року становить 60 кредитів ЄКТС. Кредит ЄКТС включає усі види робіт студента: аудиторну, самостійну, підготовку до державної атестації, складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Фармація» і «Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів», практично-орієнтованого іспиту, виробничу практику, виконання курсових робіт тощо.

2.3. Форми організації освітнього процесу та контролю з кожної навчальної дисципліни (підсумковий модульний контроль, екзамени, диференційовані заліки, заліки тощо) визначається самостійно


ВНЗ МОЗ України за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу.

За умови проведення заліково-екзаменаційної сесії у


ВНЗ МОЗ України, слід врахувати, що тривалість теоретичного навчання впродовж періоду навчання визначається як різниця його загальної тривалості (40 тижнів на навчальний рік) та тривалості екзаменаційної сесій, яка визначається з розрахунку: не менше 2/3 тижня на екзамен. Форма підсумкового контролю – екзамен рекомендована для навчальних дисциплін, які є складовою інтегрованих тестових іспитів «Крок 1. Фармація», «Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів» та атестації.

2.4. Оцінювання навчальних дисциплін, формою контролю для яких


є підсумковий модульний контроль та залік, незалежно від форми організації освітнього процесу має здійснюватися згідно із Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України 15 квітня 2014 року.

2.5. Перелік та назви дисциплін навчального плану базується на ОПП підготовки фахівця за спеціальністю 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів» галузі знань 1202 «Фармація».

2.6. Навчальний план структурований у кредитах (1 кредит –
30 навчальних годин, тижневе навантаження – 1,5 кредити).

2.7. Структура навчального плану є предметно інтегрованою


і зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання дисциплін,
які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

2.8. Студенти обирають курси за вибором відповідно до навчального плану на принципах альтернативності, змагальності та академічної відповідальності. Організацію вивчення курсів за вибором ВНЗ МОЗ України визначає самостійно за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу,


у тому числі шляхом позаудиторної самостійної роботи студента
за індивідуальними завданнями (написання рефератів, виконання графічних, розрахункових завдань тощо). Вивчення щонайменше одного курсу щорічно
є обов’язковим.

2.9. Студенти виконують курсові роботи з наступних дисциплін: «Фармацевтична і косметична хімія», «Організація та економіка у фармації


та парфумерно-косметичній галузі», «Аромологія», «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Клінічна косметологія», «Технологія парфумерних
та косметичних засобів промислового виробництва». Порядок затвердження тематики курсових робіт і їх виконання визначається ВНЗ МОЗ України. Встановлення кредитів курсовим роботам може здійснюватися як самостійним навчальним складовим, так і на правах окремих модулів дисциплін. Якщо курсова робота планується як окремий модуль дисципліни, то на нього виділяється не менше одного кредиту.

3. Основні положення

3.1. Навчальний план складено з розрахунку 5 років навчання або


300 кредитів ЄКТС. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає
60 кредитів (1 тиждень – 1,5 кредити), 1 кредит становить 30 академічних годин. Навчальний рік включає 1800 – 1960 академічних годин. Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій і контрольних заходів, виконання курсових робіт, самостійної та індивідуальної роботи, проходження навчальної та виробничої практики і спеціалізації.

Тижневе аудиторне навантаження студента становить 22,75 – 25,3 навчальних годин. Обсяг самостійної роботи становить приблизно 50% від загального.

3.2. Графіком рекомендується за необхідності передбачити додатковий термін для завершення вивчення окремих модулів з дисциплін (їх перескладання, підвищення рейтингу тощо) – 1-2 тижні після закінчення семестру на 1 – 4 курсах. Десятий семестр на 5 курсі передбачає підготовку
до атестації та її проведення.

3.3. Обсяги вивчення гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ВНЗ МОЗ України визначає самостійно за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу з урахуванням наказу МОН України від 25 листопада


2014 року «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009». Заняття з фізичної культури можуть бути організовані у тому числі як факультативи (тобто за бажанням студентів;
у загальне число кредитів ЄКТС не включаються; форм підсумкового контролю не мають).

3.4. Атестація випускників включає стандартизований тестовий іспит


та випускні екзамени і/(або) захист дипломної роботи.

Стандартизований тестовий іспит – ліцензійний інтегрований іспит –складається з двох тестових екзаменів «Крок 1. Фармація» і «Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів». Тестовий екзамен «Крок 1. Фармація» є семестровим інтегрованим іспитом, який проводиться на


5-му тижні 7-го семестру після вивчення дисциплін природничо-наукового циклу і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен «Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів»
є складовою атестації випускників вищих медичних навчальних закладів
і вимірює показники якості фахової компоненти повної вищої освіти. Стандартизований тестовий іспит проводиться відповідно до Положення
про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 року № 251.

Випускні екзамени складаються з наступних дисциплін: «Фармацевтична та косметична хімія»; «Косметологія»; «Технологія косметичних


та парфумерних засобів»; «Управління та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі». Випускні екзамени можуть проводиться у формі комплексного практично-орієнтованого іспиту. Форма проведення випускних іспитів або практично-орієнтованого іспиту визначається вищим навчальним закладом.

Дипломна робота може виконуватись як комплексна дипломна робота (включає самостійно виконані студентом експериментальні дослідження від двох до усіх дисциплін, які виносяться на атестацію) або монотематична дипломна робота. Захист дипломної роботи проводиться замість складання випускного екзамену (екзаменів) з дисципліни (дисциплін), на якій базується дипломна робота. Дипломна робота виконується студентом за темами, визначеними випускаючими кафедрами та затвердженими цикловою


або предметними комісіями та Вченою радою. Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засідання атестаційної комісії за участі не менше половини її складу при обов’язковій присутності Голови атестаційної комісії.

3.5. Вчена рада вищого навчального закладу може вносити зміни


до розподілу годин між дисциплінами в межах 15 % загальної кількості годин, але з будь-якої окремої навчальної дисципліни кількість годин не може бути зменшена більш, як на 10 % відносно тієї, яка передбачена на відповідну дисципліну даним навчальним планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих дисциплін, затвердженими МОЗ України.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка