Схрещування, при якому особину з невідомим генотипом схрещують з гомозиготою рецесивною, називається
Сторінка17/17
Дата конвертації25.04.2016
Розмір2.5 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
B та аглютинін a ?


A.

Жодній.


B.

IV.


C. *

III.


D.

II.


E.

I.


532.

Полімерія - це


A.

Проміжне успадкування.


B.

Вид взаємодії алель них генів.


C.

Явище, при якому декілька ознак організму контролюються дією одного гена.


D. *

Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій розвиток певної ознаки зумовлений впливом кількох генів, що підсилюють її прояв в домінантному стані.


E.

Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій алелі одного гена пригнічують прояв алелів інших генів.


533.

. При яких групах крові батьків за системою резус можлива резус-конфліктна ситуація під час вагітності?


A.

Жінка Rh+, чоловік Rh-.


B. *

. Жінка Rh-, чоловік Rh+(гомозиготна).


C.

. Жінка Rh-, чоловік Rh-.


D.

Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гетерозигота).E.

Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гомозигота).


534.

Яке розщеплення за фенотипом слід передбачити у нащадків у випадку схрещування гетерозиготних особин при неповному домінуванні?


A.

13:3.B.

1:1.C.

1:1:1:1.D. *

1:2:1.E.

3:1.


535.

. Яка ймовірність народження дитини з першою групою крові у сім’ї, де батько має другу групу крові, мати - третю, обоє батьків гетерозиготні?


A.

75%.B.

50%.


C.

100%.


D. *

25%.


E.

0%.


536.

Назвіть полігенну ознаку у людини:


A.

Полідактилія.


B. *

Колір шкіри.


C.

. Колір волосся.


D.

Колір очей.


E.

Група крові


537.

. При якому типі взаємодії алельних генів летальні гени призводять до смерті особин в гомозиготному стані:A.

Епістаз.


B. *

Наддомінуваня.


C.

Кодомінування.


D.

Неповне домінування.


E.

Повне домінування.


538.

При якому типі взаємодії алельних генів гетерозиготи мають власний фенотип, проміжний між гомозиготою домінантною та рецесивною


A.

Комплементарність.


B.

Наддомінуваня


C.

Кодомінування.


D. *

Неповне домінування.


E.

Повне домінування.


539.

Як називаюсься гени, що розміщені в негомологічних хромосомах:


A.

Плейотропія


B.

Каріотип.


C.

Група зчеплення.


D. *

Неалельні


E.

Алельні


540.

В якій групі крові є аглютиноген А та аглютинін в:


A.

В жодній


B.

IV


C.

III


D. *

II


E.

I


541.

Скільки типів гамет утворює особина з генотипом AАввCC:A.

8


B.

6


C.

3


D.

2


E. *

1.


542.

При якому типі взаємодії алельних генів гетерозиготи мають власний фенотип, проміжний між гомозиготою домінантною та рецесивною:


A.

Комплементарність


B.

Наддомінуваня


C.

Кодомінування


D. *

Неповне домінування


E.

Повне домінування


543.

Як називаюсься гени, що розміщені в негомологічних хромосомах:


A.

Фенотип


B.

Геном


C.

Група зчеплення.


D. *

Неалельні гени


E.

Алельні гени.


544.

Який набір хромосом мають статеві клітини:


A.

Тетраплоїдний


B.

Гомологічний


C.

Поліплоїдний


D.

Диплоїдний


E. *

Гаплоїдний


545.

Як називається схрещування, при якому особину з невідомим генотипом схрещують з гомозиготою рецесивною:


A.

Тригібридне


B.

Полігібридне


C. *

Аналізуюче


D.

Моногібридне


E.

Дигібридне


546.

Яким буде розщеплення в першому поколінні за фенотипом в результаті схрещування гетерозиготних особин, які відрізняються за однією ознакою:


A.

13:3


B.

1:1


C. *

3:1.


D.

2:1:2


E.

1:2:1


547.

Якими будуть нащадки першого покоління при схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за однією ознакою?


A.

Різні за фенотипом та однакові за генотипом


B.

Різні за фенотипом та генотипом


C. *

Одноманітні за фенотипом та генотипом.


D.

Одноманітні за фенотипом та різні за генотипом.


E.

Одноманітні за фенотипом та різні за генотипом.


548.

Як називається алель, що фенотипово не проявляється в гетерозиготному стані?


A.

Гомозигота рецесивна


B.

Гомозигота домінантна


C.

Гетерозигота


D. *

Рецесивна


E.

Домінантна


549.

Скільки типів гамет продукує гетерозиготна за однією ознакою особина?


A.

16.


B.

8


C.

4


D. *

2


E.

1.


550.

Як називається гаплоїдний набір хромосом певного виду?


A.

Ідіограма


B.

Генофонд


C.

Спадковість


D.

Каріотип


E. *

Геном


551.

Назвіть властивість живих організмів набувати нових ознак в процесі онтогенезу:


A.

Адаптація


B.

Еволюція


C.

Спадковість


D. *

Мінливість


E.

Метаболізм.


552.

Яким буде розщеплення в першому поколінні за генотипом в результаті схрещування гетерозиготних особин, які відрізняються за однією ознакою:


A.

3:13


B.

1:1


C.

3:1


D.

2:1:2


E. *

1:2:1


553.

Скільки алельних генів має гамета з кожної пари альтернативних ознак:


A.

8.


B.

4


C.

3


D.

2.


E. *

1.


554.

При якому типі взаємодії алельних генів летальні гени призводять до смерті особин в гомозиготному стані:


A.

Полімерія.


B. *

Наддомінування.


C.

Кодомінування


D.

Неповне домінування


E.

Повне домінування


555.

Скільки типів гамет утворює особина з генотипом аaBbCC:


A.

8.


B.

6


C.

4.


D.

3.


E. *

2.


556.

Як називаються гени, що займають різні локуси в одній хромосомі?


A.

Локуси


B.

Геном


C.

Група зчеплення


D. *

Неалельні гени


E.

Алельні гени


557.

Як називається алель, що фенотипово проявляється в гетерозиготному стані?


A.

Гомозигота рецесивна


B.

Гомозигота домінантна


C.

Гетерозигота


D.

Рецесивна


E. *

Домінантна.


558.

Скільки типів гамет продукує дигетерозиготна особина?


A.

16.


B.

8.


C. *

4.


D.

2.


E.

1.


559.

Як називається особина, що має однакові алелі даного гена?


A.

Мутант


B.

Каріотип


C.

Гібрид


D. *

Гомозигота


E.

Гетерозигота


560.

Як називається сукупність всіх генів особин однієї популяції?


A.

Мінливість.


B. *

Генофонд


C.

Спадковість


D.

Каріотип


E.

Геном


561.

Що таке сукупність всіх ознак і властивостей організму?


A.

Генофонд.


B. *

Фенотип


C.

Генотип


D.

Каріотип.


E.

Геном.


562.

Скільки типів гамет утворює особина з генотипом AaBbCC:


A.

8.


B.

6.


C. *

4.


D.

3.


E.

2.


563.

Скільки алельних генів існує в організмі людини для кожної ознаки:


A.

6.


B.

3.


C.

3.


D. *

2.


E.

1.


564.

Яким буде розщеплення в другому поколінні за фенотипом в результаті схрещування гомозиготних особин, які відрізняються за альтернативною ознакою:


A.

9:3:3:1


B.

1:1.


C. *

3:1.


D.

2:1:2.


E.

1:2:1.


565.

Як називається диплоїдний набір хромосом певного виду?


A.

Фенотип


B.

Генофонд


C.

Спадковість


D. *

Каріотип


E.

Геном


566.

Яке співвідношення фенотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо особина, що аналізується, дигетерозиготна?A.

1:2:1.


B.

9:3:3:1.


C. *

1:1:1:1.


D.

3:1.


E.

1:1.


567.

Як називаються гени, що займають однакові локуси гомологічних хромосом та відповідають за альтернативні прояви однієї ознаки?A.

Генофонд


B.

Геном


C.

Група зчеплення.


D.

Неалельні гени.


E. *

Алельні гени


568.

Відбулося пошкодження струк­турного гена - ділянки молекули ДНК. Однак це не призвело до замі­ни амінокислот у білку, тому що че­рез деякий час пошкодження було ліквідовано за допомогою специфіч­них ферментів. Як називається цей процес?


A. *

Репарація.B.

Зворотна транскрипція.


C.

Мутація.


D.

Транскрипція.


E.

Реплікація.


569.

В одній з органел клітини за­вершується побудова білкової молекули та утворення комплексів моле­кул білків з вуглеводами та ліпіда­ми. Яка це органела?


A.

Мітохондрія.


B.

Рибосома.C. *

Апарат Гольджі.


D.

Ендоплазматичний ретикулум.


E.

Лізосома.


570.

Під час дослідження мембран­них органел овальної форми діамет­ром 0,2 - 1 мкм в них виявлено гідро­літичні ферменти. Які це органели?


A.

Рибосоми.


B. *

Лізосоми.


C.

Ендоплазматичний ретикулум.


D.

Апарат Гольджі.


E.

Мітохондрії.


571.

При вивченні особливостей ге­нетичного коду студенти з'ясували, що трапляються амінокислоти, яким відповідають 6 кодонів, 4 кодони, є амінокислоти, що кодуються трьома кодонами, двома кодонами. З якою властивістю генетичного коду це по­ в'язано?


A.

Триплетністю.


B.

Специфічністю.


C.

Колінеарністю.


D.

Універсальністю.


E. *

Виродженістю.


572.

У клітині людини до рибосом, які містяться на мембранах гранулярного ендоплазматичного ретикулуму, надійшла незріла іРНК, що містить як екзонні, так і інтронні ділянки. Така структура іРНК зумовлена відсутністю:


A.

Трансляції.


B. *

Процесингу.


C.

Транскрипції.


D.

Реплікації.


E.

Репарації.


573.

Спадкова інформація зберігається в ДНК, але безпосередньої участі в синтезі білків у клітинах ДНК не бере. Який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації в поліпептидний ланцюг?


A.

Реплікація.


B.

Утворення іРНК.


C.

Утворення тРНК.


D.

Утворення рРНК.


E. *

Трансляція.


574.

Під час вивчення періодів міто­тичного циклу клітин корінця цибулі знайдено клітину, в якій спіралізовані двохроматидні хромосоми в упорядкованому стані розташовані в екваторіальній площині. На якій стадії мітозу перебуває клітина?


A.

Прометафази.


B.

Телофази.


C. *

Метафази.


D.

Профази.


E.

Анафази.


575.

Деякі триплети іРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують жодної амінокислоти, але є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити трансляцію. Як називаються ці триплети?


A.

Інтрони.


B.

Екзони.


C.

Антикодони.


D.

Оператори.


E. *

Стоп-кодони.


576.

Під час електронно-мікроскопічного вивчення клітини виявлено органели кулястої форми, які обмежені мембраною і містять багато різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення і захисні реакції клітини. Які це органели?


A.

Мітохондрії.


B.

Рибосоми.


C. *

Лізосоми.


D.

Центросоми.


E.

Ендоплазматичний ретикулум.


577.

У клітину потрапив вірус грипу. Де відбувається біосинтез вірусного білка в клітині?


A.

В апараті Гольджі.


B. *

На рибосомах.


C.

У лізосомах.


D.

У ядрі.


E.

На мембранах агранулярного ендоплазматичного ретикулуму.


578.

Диплоїдний набір хромосом людини становить 46 хромосом. Скільки хромосом йде до кожного полюса в анафазі першого мейотичного поділу?


A. *

23.


B.

92.


C.

46.


D.

44.


E.

2.


579.

Соматична клітина людини ділиться мітозом. Скільки хромосом матимуть дочірні клітини, що утворилися в результаті другого, третього, четвертого поділів ?


A.

23; 46; 69; 92.


B.

23; 23; 23; 23.


C.

46; 92; 138; 184.


D.

46; 47; 48; 49.


E. *

46; 46; 46; 46.


580.

Якщо на клітину, що має 46 хромосом, подіяти колхіцином (речовина, що руйнує мікротрубочки веретена поділу і перешкоджає розходженню хромосом до полюсів), то скільки двохроматидних хромосом буде мати клітина?


A.

25.


B.

92.


C. *

46.


D.

47.


E.

45.


581.

У жінки в процесі овогенезу під час мейозу не відбулося розходження однієї пари гомологічних хромосом. Скільки хромосом буде мати зріла яйцеклітина ?


A.

21 або 25.


B. *

22 або 24.


C.

22.


D.

47.


E.

45.


582.

У жінки в процесі овогенезу під час мейозу не відбулося розходження двох пар гомологічних хромосом. Скільки хромосом буде мати зріла яйцеклітина ?


A. *

21 або 25.


B.

22 або 24.


C.

22.


D.

47.


E.

45.


583.

Під час овогенезу в клітині людини відбулась елімінація (зникнення) однієї хромосоми. Скільки хромосом буде в яйцеклітині ?


A.

21 або 22.


B.

22 або 24.


C. *

22.


D.

47.


E.

45.


584.

Скільки яйцеклітин утворюють 100 овогоніїв у людини?


A.

800.


B.

400.


C.

46.


D. *

100.


E.

23.


585.

Скільки сперматозоїдів утворюють 100 сперматогоніїв у людини?


A.

800.


B. *

400.


C.

46.


D.

100.


E.

23.


586.

Скільки хромосом мають сперматогоній і овогоній у людини?


A.

44.


B.

24.


C.

92.


D. *

46.


E.

23.


587.

При порушенні мітозу в клітині людини хроматиди двох хромосом не розійшлися в дочірні ядра, а потрапили в одне ядро. Скільки хромосом буде в ядрах дочірніх клітин?


A.

44 і 46.


B.

22 і 24.


C.

23 і 23.


D. *

44 і 48.


E.

46 і 46.


588.

Під час мітозу в клітині людини відбулась елімінація (зникнення) однієї хромосоми. Скільки хромосом буде в кожній з двох новоутворених клітин ?


A.

44 і 44.


B.

22 і 24.


C.

22 і 22.


D.

45 і 47.


E. *

45 і 45.


589.

При порушенні мітозу в клітині людини хроматиди однієї з хромосом не розійшлися в дочірні ядра, а потрапили в одне ядро. Скільки хромосом буде в ядрах дочірніх клітин?


A.

44 і 44.


B.

22 і 24.


C.

23 і 23.


D. *

45 і 47.


E.

46 і 46.


590.

Скільки хромосом мають дочірні клітини людини, які утворюються в результаті мейозу?


A.

162.


B.

92.


C.

48.


D.

46.


E. *

23.


591.

Скільки хромосом мають сперматозоїди людини?


A.

162.


B.

92.


C.

48.


D.

46.


E. *

23.


592.

Скільки хромосом має яйцеклітина людини?


A.

162.


B.

92.


C.

48.


D.

46.


E. *

23.


593.

Скільки хромосом мають вторинні овоцити людини?


A.

162.


B.

92.


C.

48.


D.

46.


E. *

23.


594.

Скільки хромосом мають первинні сперматоцити людини?


A.

162.


B.

92.


C.

48.


D. *

46.


E.

23.


595.

Скільки хромосом мають сперматиди людини?A.

162.B.

92.C.

48.


D.

46.


E. *

23.


596.

Як називається ділянка хромосоми, яка є ядерцевим організатором?


A.

Нуклеосома.


B.

Локус.


C. *

Вторинна перетяжка.


D.

Центромери.


E.

Теломера.


597.

Як називається місце в хромосомі, яке займає ген?A.

Супутник.B. *

Локус


C.

Теломера.D.

Центромера.


E.

Позиція.


598.

Що є елементарною одиницею спадковості?


A.

РНК.


B. *

Ген.C.

Хромосома.D.

Ядро.


E.

Клітина.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка