Систематизований бюлетень нових надходжень
Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
червень – серпеньДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ* 2

Економічні науки 2

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 3

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 4

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 5

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 6

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 6

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 8

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 9

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 10

12.00.11 Міжнародне право 10

12.00.12 Філософія права 10

Педагогічні науки 11

13.00.04 Теорія і методика професійної освіти 11

Мистецтвознавство 11

17.00.03 Музичне мистецтво 11

Психологічні науки 11

19.00.10 Організаційна психологія; економічна психологія 11

Державне управління 11

25.00.02 Механізми державного управління 11

Наукові та навчальні видання 11

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 11

Науково-дослідна робота 11

Юридична освіта 11

Науково-дослідна робота 11

Правова інформатика 11

Теорія держави і права 12

Історія держави і права 12

Конституційне право 13

Адміністративне право 13

Фінансове право 15

Цивільне право 15

Житлове право 15

Право інтелектуальної власності 15

Господарське право 15

Сімейне право 16

Земельне право 16

Аграрне (сільськогосподарське) право 16

Трудове право 17

Право соціального забезпечення 17

Кримінологія 17

Кримінально-виконавче право 17

Система судових органів 17

Система органів прокуратури 18

Цивільний процес 18

Кримінальний процес 19

Криміналістика 20

Філософія держави і права 20

Держава і право зарубіжних країн 20

Охорона природи 20

Країнознавство 21

Історія 21

Економіка. Економічні науки 21

Політика. Політичні науки 21

Воєнна наука. Військова справа 21

Культура 21

Інформатика 21

Освіта. Педагогіка 22

Фізична культура і спорт 22

Бібліотечна справа 22

Мовознавство 22

Літературознавство. Художня література (твори) 22

Мистецтвознавство 23

Релігія. Релігієзнавство 23

Етика 23

Естетика 23

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ 24

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 24

Матеріали на СD та DVD-ROM 24

Повнотекстові документи 24
ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ*

Економічні науки

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки


Липов, В. В. Інституціальна комплементарність як чинник формування та розвитку соціально-економічних систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук / В. В. Липов ; наук. конс. А. А. Гриценко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2012. – 36 с.

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


Андрущак, О. М. Становлення та розвиток виправно–трудового права та законодавства України у другій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Андрущак ; наук. кер. М. М. Яцишин ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.

Багрій, Т. Я. Принцип верховенства права як засада розвитку публічного права сучасної України (на матеріалах окремих галузей публічного права) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. Я. Багрій ; наук. кер. М. Г. Братасюк ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 18 с.

Байдін, Ю. В. Державний суверенітет і його межі в умовах європейської інтеграції (питання теорії) : дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Байдін ; наук. кер. І. В. Яковюк ; Ін-т держ. буд-ва та місц. самовряд. НАПрН України. – Х., 2012. – 245 с.

Гламазда, П. В. Кримінально-виконавча діяльність Української Держави у контексті внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. В. Гламазда ; наук. кер. М. М. Яцишин ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.

Головина, А. А. Критерии образования самостоятельных отраслей в системе российского права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Головина ; науч. рук. Т. Н. Радько ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 34 с.

Голуб, К. Ю. Российская правовая политика в сфере внешнеэкономической деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Ю. Голуб ; науч. рук. А. В. Малько ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 25 с.

Кіселичник, В. П. Міське право Львова (друга половина XIII початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. П. Кіселичник ; наук. конс. О. Н. Ярмиш ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 36 с.

Крижна, В. В. Правові основи діяльності Міністерства внутрішніх справ УРСР у 1972–1991 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Крижна ; наук. кер. О. В. Кузьминець ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.

Логинов, В. В. Форма российского государства во второй половине XVI–XVII вв.: историко-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Логинов ; науч. рук. Н. М. Золотухина ; Рос. акад. образования. – М., 2012. – 28 с.

Новікова, В. С. Організаційно–правові основи діяльності міліції з протидії економічній злочинності у промисловому комплексі Донбасу в період непу (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. С. Новікова ; наук. кер. В. П. Горбачов ; Маріупол. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.

Петручак, Л. А. Правовая культура современной России: теоретико–правовое исследование : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Л. А. Петручак ; науч. конс. Т. Н. Радько ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 53 с.

Прокопов, Д.Є. Теорія природного права у юридичній думці Російської Імперії (середина XIX – початок XX ст.) : дис. ... д–ра юрид. наук / Д. Є. Прокопов ; наук. конс. О. В. Скрипнюк ; Нац. ун-т "Остороз. акад.". – Острог, 2011. – 512 с.

Слюсар, К. С. Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. С. Слюсар ; наук. кер. Є. О. Гіда ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К.., 2012. – 19 с.

_______________________________________________________________________* Місце знаходження – відділ рідкісних книг та дисертацій (вул. Пушкінська, 70)
Смирнов, С. А. Развитие института наследования по завещанию в Российской Империи в 1835–1917 гг. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Смирнов ; науч. рук. И. А. Исаев ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 38 с.

Ткач, Т. П. Теорія елітарної демократії: правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. П. Ткач ; наук. кер. О. Б. Горова ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.

Ткаченко, А. О. Правове регулювання банківської діяльності в період державотворчих пошуків на території України у 1917–1921 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. О. Ткаченко ; наук. кер. І. Б. Усенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 20 с.

Толстенко, В. Л. Правова ідеологія у розвиткові сучасної української держави і суспільства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Л. Толстенко ; наук. кер. О. В. Скрипнюк ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2012. – 18 с.

Филаретов, Н. И. Договорные теории происхождения государства и права в Европе XVII–XVIII вв. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. И. Филаретов ; науч. рук. И. А. Исаев ; Самар. гос. обл. акад. (Наянова). – М., 2012. – 22 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


Галус, О. О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Галус ; наук. кер. Г. О. Мурашин ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 21 с.

Лиска, І. Г. Конституційно-правовий статус закордонних українців в України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. Г. Лиска ; наук. кер. Н. М. Мироненко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 20 с.

Мухторов, К. Т. Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в Республике Таджикистан : автореф.т дис. ... канд. юрид. наук / К. Т. Мухторов ; науч. рук.: Н. С. Тимофеев, А. Имомов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Таджик. нац. ун-т. – М. ; Душанбе, 2012. – 26 с.

Скомороха, Т. В. Акти Президента України: конституційно–правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Скомороха ; наук. кер. О. В. Зайчук ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 16 с.

Скрипнюк, В. М. Конституційно-правові основи розвитку системидержавної влади сучасної України : дис. ... д-ра юрид. наук / В. М. Скрипнюк ; наук. конс. В. В. Медведчук ; Нац. ун-т "Остороз. акад.". – Острог, 2011. – 485 с.

Ялова, О. В. Конституційно–правові засади мовної політики та їх реалізація в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Ялова ; наук. кер. Г. І. Барчук ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Андрейцев, В. В. Договірні правовідносини з виконання науково–дослідних робіт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Андрейцев ; наук. кер. Р. А. Майданик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 19 с.

Арефкина, М. Ю. Международная система АТА: вопросы международного частного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Ю. Арефкина ; науч. рук. Г. К. Дмитриева ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 29 с.

Асосков, А. В. Нормообразующие факторы, влияющие на содержание коллизионного регулирования договорных обязательств : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. В. Асосков ; науч. конс. Н. Г. Вилкова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2011. – 53 с.

Василина, Н. В. Охорона та захист права власності нотаріусом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Василина ; наук. кер. Ю. Д. Притика ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 18 с.

Грущинська, Н. І. Договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. І. Грущинська ; наук. кер. В. М. Коссак ; НАПрН України. – К., 2012. – 20 с.

Добролюбова, Е. А. Медиация в системе способ защиты прав предпринимателей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. А. Добролюбова ; науч. рук. С. А. Карелина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 24 с.

Дораев, М. Г. Государственное регулирование иностранных инвестиций в стратегические отрасли экономики: правовые вопросы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Г. Дораев ; науч. рук. Е. П. Губин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 28 с.

Желіховська, Ю. В. Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Желіховська ; наук. кер. Р. О. Стефанчук ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 18 с.

Кочергіна, В. О. Правовий акт як підстава виникнення цивільних прав та обов'язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Кочергіна ; наук. кер. Т. В. Боднар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 18 с.

Левандовскі, К. М. Правове регулювання субсидіарної відповідальності фізичних та юридичних осіб в Україні та Німеччині (порівняльно–правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. М. Левандовскі ; наук. кер. І. С. Канзафарова ; НАПрН України. – К., 2012. – 16 с.

Лисенко, В. В. Цивільно-правове регулювання відносин за договором міни (бартеру) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Лисенко ; наук. кер. В. В. Луць ; НАПрН України. – К., 2012. – 19 с.

Мальський, М. М. Арбітражна угода як умова розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Мальський ; наук. кер. В. М. Коссак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 17 с.

Мартынюк, С. В. Институт оговорки о публичном порядке в международном авторском праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Мартынюк ; науч. рук. Г. К. Дмитриева ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 22 с.

Попов, А. Е. Обязательное предложение как способ защиты прав и интересов акционеров при приобретении контроля над акционерным обществом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Е. Попов ; науч. рук. Д. В. Ломакин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 24 с.

Спектор, О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Спектор ; наук. кер. Ю. Д. Притика ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 18 с.

Татулич, І. Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. Ю. Татулич ; наук. кер. О. В. Гетманцев ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 20 с.

Тупикин, Н. Н. Правовая природа обязательств, возникающих при проведении торгов на право заключения договора аренды недвижимого имущества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Н. Тупикин ; науч. рук. А. А. Рябов ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 30 с.

Холод, В. В. Визнання права власності на реконструйоване нерухоме майно та особливості судового розгляду справ цієї категорії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Холод ; наук. кер. С. В. Резніченко ; НАПрН України. – К., 2012. – 20 с.

Яримович, У. В. Придбання корпоративних прав як форма здійснення інвестицій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / У. В. Яримович ; наук. кер. В. М. Коссак ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 20 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Асєєва, Н. В. Забезпечення приватних і публічних інтересів при банкрутстві підприємства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Асєєва ; наук. кер. В. Коростей ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 20 с.

Барабаш, Т. О. Правове регулювання господарських відносин у сфері житлово-комунального господарства : дис. ... канд. юрид. наук / Т. О. Барабаш ; наук. кер. Є. М. Білоусов ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 213 с.

Грошева, В. К. Правове регулювання кредитної діяльності банків в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. К. Грошева ; наук. кер. Г. Д. Джумагельдієва ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 18 с.

Дядюк, Є. М. Правовий статус афілійованих (пов'язаних) осіб як суб'єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. М. Дядюк ; наук. кер. О. Х. Юлдашев ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 20 с.

Дяченко, С. В. Правове забезпечення припинення юридичної особи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Дяченко ; наук. кер. М. Л. Шелухін ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 16 с.

Кадала, В. В. Правове регулювання перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Кадала ; наук. кер. Б. В. Деревянко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 19 с.

Коверзнев, В. О. Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Коверзнев ; наук. кер. О. П. Віхров ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2012. – 20 с.

Родіна, В. В. Господарсько-правове регулювання діяльності підприємств міського електротранспорту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Родіна ; наук. кер. Б. В. Деревянко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 20 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


Іванов, С. В. Правове регулювання трудових відносин працівників митних органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Іванов ; наук. кер. С. М. Прилипко ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ., 2012. – 20 с.

Венедіктов, С. В. Концептуальні засади правового регулювання трудових відносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С. В. Венедіктов ; наук. конс. С. М. Прилипко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 32 с.

Голобородько, В. О. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Голобородько ; наук. кер. С. М. Прилипко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с.

Гоменюк, Д. С. Правове забезпечення умов праці державних посадових осіб України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. С. Гоменюк ; наук. кер. О. Т. Панасюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 18 с.

Гончаров, В. О. Соціальне обслуговування як організаційно-правова форма соціального забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Гончаров ; наук. кер. С. М. Прилипко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 20 с.

Дериволков, С. Д. Правові заходи забезпечення службової дисципліни посадових осіб митних органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Д. Дериволков ; науч. рук. О. М. Ярошенко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 19 с.

Запорожець, О. М. Механізм регулювання охоронних відносин у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Запорожець ; наук. кер. Л. І. Лазор ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 19 с.

Кернякевич, Ю. В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Кернякевич ; наук. кер. П. Д. Пилипенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 17 с.

Кизименко, К. О. Правове регулювання трудових відносин прокурорських працівників в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. О. Кизименко ; наук. кер. М. П. Стадник ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 20 с.

Ковалев, В. А. Ответственность в трудовом праве: теоретические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Ковалев ; науч. рук. Ю. Н. Полетаев ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 26 с.

Красько, Я. В. Надбавки та доплати як форми реалізації стимулюючої функції оплати праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. В. Красько ; наук. кер. О. І. Процевський ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 16 с.

Лесков, А. М. Особенности правового регулирования труда работников связи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Лесков ; науч. рук. Ю. П. Орловский ; Москов. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 23 с.

Лук'янчиков, О. М. Матеріальна відповідальність роботодавця в умовах ринкових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Лук'янчиков ; наук. кер. О. І. Процевський ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 16 с.

Михайлова, І. Ю. Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком у солідарній пенсійній системі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. Ю. Михайлова ; наук. кер. Н. М. Хуторян ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 20 с.

Мороз, С. В. Правове регулювання укладання трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Мороз ; наук. кер. С. М. Прилипко ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 20 с.

Омельченко, Т. В. Правове регулювання праці жінок в аспекті забезпечення гендерної рівності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Омельченко ; наук. кер. Л. І. Лазор ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 19 с.

Пилипенко, Ю. П. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. П. Пилипенко ; наук. кер. 3. Козак ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 16 с.

Подгорна, Г. В. Удосконалення системи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю в умовах сучасного розвитку України як правової та демократичної держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Подгорна ; наук. кер. С. В. Попов ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 18 с.

Процевський, В. О. Закономірності співвідношення приватного та публічного правового регулювання трудових відносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. О. Процевський ; наук. кер. M. І. Іншин ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 31 с.

Светлічний, Ю. В. Співвідношення правового статусу суб'єктів трудових правовідносин в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Светлічний ; наук. кер. B. C. Венедіктов ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 18 с.

Старчук, О. В. Принципи трудового права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Старчук ; наук. кер. І. М. Якушев ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 16 с.

Стасів, О. В. Конституційні засади трудового права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Стасів ; наук. кер. П. Д. Пилипенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 16 с.

Стрыгина, М. А. Законные интересы и их реализация в трудовом праве Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Стрыгина ; науч. рук. С. В. Передерин ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2012. – 25 с.

Ширант, А. А. Принципи пенсійного забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Ширант ; наук. кер. Н. М. Хуторян ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 16 с.

Юрченко, А. А. Принципи трудового права в регулюванні робочого часу і часу відпочинку в умовах ринкових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Юрченко ; наук. кер. Л. І. Лазор ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


Иващук, И. С. Правовое обеспечение охраны земель сельскохозяйственного назначения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. С. Иващук ; науч. рук. О. И. Крассов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 29 с.

Кайдашов, В. С. Організаційно–правові засади безпечності та якості сільськогосподарської продукції : дис. ... канд. юрид. наук / В. С. Кайдашов ; наук. кер. : О. М. Туєва ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 217 с.

Рижко, П. О. Порівняльно-правовий аналіз форм аграрного підприємництва за законодавством ФРН та України : дис. ... канд. юрид. наук / П. О. Рижко ; наук. кер. А. М. Статівка ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 188 с.

Савченко, Г. І. Пріоритетність розвитку сільського господарста України як принцип аграрного права : дис. ... канд. юрид. наук / Г. І. Савченко ; наук. кер. В. Ю. Уркевич ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 197 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


Баєва, Л. В. Рішення місцевих рад як джерела адміністративного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. В. Баєва ; наук. кер. P. M. Максакова ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Березовська, І. Р. Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. Р. Березовська ; наук. кер. Л. Г. Чистоклетов ; Нац. акад. внутр. прав. – К., 2012. – 18 с.

Босак, Х. З. Організаційно-правові засади проходження державної служби в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Х. З. Босак ; наук. кер. З. Р. Кісіль ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Л., 2012. – 19 с.

Воробйов, В. В. Адміністративно–правове регулювання сфери охорони здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Воробйов ; наук. кер. В. П. Пєтков ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Гетманцев, Д. О. Фінансово–правове зобов'язання: проблеми генези, детермінації та сутності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Д. О. Гетманцев ; наук. конс. О. П. Орлюк ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 40 с.

Горлов, Є. В. Адміністративно–правове забезпечення діяльності органів державної влади щодо протидії проступкам у сфері господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. В. Горлов ; наук. кер. Н. О. Армаш ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Дивак, М. М. Адміністративно-правові засади управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Дивак ; наук. кер. О. М. Бандурка ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – 20 с.

Доненко, В. В. Публічне адміністрування безпеки дорожнього руху : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. В. Доненко ; наук. конс. С. М. Алфьоров ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 40 с.

Зицик, С. Г. Правове регулювання оскарження рішень органів ДПС в адміністративному порядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Г. Зицик ; наук. кер. Г. М. Бірюков ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Костя, Д. В. Правова природа природоресурсних платежів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Костя ; наук. кер. П. С. Пацурківський ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Л., 2012. – 19 с.

Курінний, В. В. Запобігання проступкам у сфері медичного обслуговування населення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Курінний ; наук. кер. В. П. Пєтков ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Мельник, О. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на право власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Мельник ; наук. кер. Р. В. Миронюк ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр.х справ. – Д.., 2012. – 20 с.

Омельченко, А. В. Адміністративно–правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. В. Омельченко ; наук. конс. В. Ф. Опришко ; НАН України. – К., 2012. – 32 с.

Пасічник, А. В. Правові засади набуття і припинення адміністративної правосуб'єктності юридичними особами приватного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Пасічник ; наук. кер. Д. М. Лук'янець ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – [К.], 2012. – 21 с.

Присяжнюк, А. Й. Організаційно-правові засади державного контролю у сфері виконавчої влади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. Й. Присяжнюк ; наук. конс. О. М. Бандурка ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – 37 с.

Сайко, О. Й. Адміністративно-правове регулювання розвитку та напрями удосконалення служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Й. Сайко ; наук. кер. А. М. Подоляка ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 20 с.

Ткаченко, О. Г. Адміністративна відповідальність, пов'язана з порушенням режиму утримання в установах виконання покарань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Г. Ткаченко ; наук. кер. Д. Г. Мулявка ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2012. – 19 с.

Трипольська, М. І. Фінансово-правова відповідальність за порушення банківського законодавства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. І. Трипольська ; наук. кер. З. М. Будько ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Труханов, В. А. Адміністративно-правове регулювання відповідальності працівників прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Труханов ; наук. кер. В. В. Конопльов ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2012. – 18 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


Арзуманян, А. А. Уголовно-правовые проблемы лиц, подлежащих уголовной ответственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Арзуманян ; науч. рук. Б. Т. Разгильдиев ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 26 с.

Артюшкина, С. В. Самоуправство: теоретические и правоприменительные аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Артюшкина ; науч. рук. Н. Н. Лапупина ; Саратов. юрид. ин-т МВД России. – Саратов, 2012. – 27 с.

Боднарук, О. М. Необхідна оборона при посяганні на власність : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : / О. М. Боднарук ; наук. кер. О. М. Костенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 20 с.

Віскунов, В. В. Кримінальна відповідальність за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Віскунов ; наук. кер. О. М. Костенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 20 с.

Гальцова, В. В. Кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) та незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння): аналіз складів злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Гальцова ; наук. кер. М. І. Панов ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с

Гальцова, В. В. Кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення (удочерення) та незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння): аналізскладів злочинів : дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Гальцова ; наук. кер. М. І. Панов ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 232 с.

Головчук, В. А. Кримінально-правова охорона порядку виконання судових рішень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Головчук ; наук. кер. І. А. Вартилецька ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 19 с.

Григорян, З. М. Убийства, совершаемые несовершеннолетними: мотивация и предупреждение : автореф. дис. ... канд. юрид / З. М. Григорян ; науч. рук. А. Варыгин ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 26 с.

Данилова, С. О. Профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними осужденными в воспитательных колониях (теоретический, правовой и организационный аспекты) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. О. Данилова ; науч. рук. В. Г. Громов ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 25 с.

Иванчина, С. А. Оконченное преступление: закон, теория, практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Иванчина ; науч. рук. Е. В. Благов ; Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Саратов, 2012. – 25 с.

Конов, Т. Х. Позитивное воздействие на злоупотребление должностными полномочиями: социальный и правовой аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. Х. Конов ; науч. рук. А. Г. Блинов ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 22 с.

Косарев, И. И. Хулиганство и хулиганские побуждения как уголовно-правовой феномен : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. И. Косарев ; науч. рук. Н. Г. Иванов ; Рос. правов. акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. – М., 2012. – 22 с.

Кудратов, Н. А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством: проблемы теории, практики и законодательства (по материалам Республики Таджикистан) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. А. Кудратов ; науч. рук. Т. Ш. Шарипов ; Таджик. нац. ун-т. – М., 2012. – 28 с.

Кунашев, А. А. Мотивы ненависти или вражды в уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Кунашев ; науч. рук. П. С. Яни ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2012. – 26 с.

Лотоцький, М. В. Адвокатура як суб'єкт запобігання злочинам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Лотоцький ; наук. кер. В.В Коваленко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Минаева, М. М. Уголовно-правовая охрана жизни ребенка до и после рождения по законодательству России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Минаева ; науч. рук. С. А. Невский ; Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы. – М., 2012. – 26 с.

Миронюк, С. А. Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Миронюк ; наук. кер. С. М. Школа ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 20 с.

Панчак, О. Г. Доктринальне тлумачення закону про кримінальну відповідальність : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Г. Панчак ; наук. кер. В. О. Навроцький ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2012. – 19 с.

Понявин, В. В. Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и платежных документов: уголовно-правовые и криминологические проблемы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Понявин ; науч. рук. П. Е. Конегер ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 26 с.

Пузирьов, М. С. Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. С. Пузирьов ; наук. кер. І. Г. Богатирьов ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.

Расюк, А. О. Судимість у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. О. Расюк ; наук. кер. А. А. Музика ; Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України. – К., 2012. – 20 с.

Соболь, О. І. Класифікація злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. І. Соболь ; наук. кер. А. А. Музика ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 20 с.

Томчук, І. О. Давання хабаря: кримінально-правова та кримінологічна характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. О. Томчук ; наук. кер. О. М. Костенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 19 с.

Шарипов, Р. И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Республики Таджикистан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. И. Шарипов ; науч. рук. Т. Ш. Шарипов ; Таджик. нац. ун-ет. – М., 2012. – 21 с.

Юшина, Ю. В. Посягання проти правосуддя, що здійснюються у процесі перевірки інформації про вчинені або підготовлювані злочини (кримінально-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Юшина ; наук. кер. Є. В. Фесенко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Безносюк, А. М. Гарантії достовірності показань підозрюваного та обвинуваченого : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Безносюк ; наук. кер. Ж. В. Удовенко ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2012. – 16 с.

Ващук, О. П. Методика розслідування нападів на інкасаторів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. П. Ващук ; наук. кер. В. В. Тіщенко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2012. – 20 с.

Ведищев, Н. П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в системе уголовного судопроизводства (российский опыт и международная практика) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. П. Ведищев ; науч. рук. Н. С. Манова ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 26 с.

Галян, С. В. Дізнання по злочинах у сфері оподаткування: процесуальні та організаційні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Галян ; наук. керю. П. В. Цимбал ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2012. – 16 с.

Грищенко, Н. В. Тактика допиту підозрюваного з участю захисника : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Грищенко ; наук. кер. В. Г. Лукашевич ; Класич. приват.ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Ефремов, Д. А. Научные и правовые основы использования информации при расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. А. Ефремов ; науч. рук. В. В. Степанов ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 26 с.

Жовнєнко, Д. С. Діяльність суб'єктів кримінального процесу щодо усунення перешкод по формуванню доказів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. С. Жовнєнко ; наук. кер. О. Є. Омельченко ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2012. – 17 с.

Кравчук, О. В. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із порушенням авторських і суміжних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Кравчук ; наук. кер. П. Д. Біленчук ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2012. – 18 с.

Лещук, К. Б. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів, вчинених на ринку цінних паперів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Б. Лещук ; наук. кер. А. Ф. Волобуєв ; Акад. адвокатури України. – К., 2012. – 19 с.

Лога, В. М. Розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Лога ; наук. кер. Ж. В. Удовенко ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2012. – 20 с.

Пиріг, І. В. Експертна діяльність органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / І. В. Пиріг ; наук. конс. В. С. Кузьмічов ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 36 с.

Самодін, А. В. Принцип недоторканності особистого життя людини у досудових стадіях кримінального процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Самодін ; наук. кер. О. В. Баулін ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2012. – 19 с.

Смірнова, В. В. Забезпечення прийняття правомірних рішень судом апеляційної інстанції в кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Смірнова ; рук. работы В. І. Маринів ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Смірнова, В. В. Забезпечення прийняття правомірних рішень судом апеляційної інстанції в кримінальному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Смірнова ; наук. кер.: В. І. Маринів ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 225 с.

Солоніна, О. П. Правові презумпції у кримінально–процесуальному доказуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. П. Солоніна ; наук. кер. Л. Д. Удалова ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 16 с.

Страхова, С. В. Теоретичні основи підготовки і прийняття процесуальних і тактичних рішень слідчим : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Страхова ; наук. кер. М. І. Леоненко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Тришина, Н. Т. Юридико-фактическая проверка приговора в апелляционном производстве : автореф. дис. ... канд. юрид. / Н. Т. Тришина ; науч. рук. Н. А. Соловьева ; Волгоград. гос. ун-т. – Саратов, 2012. – 30 с.

Фігурський, В. М. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Фігурський ; наук. кер. І. І. Когутич ; Акад. адвокатури України. – К., 2012. – 20 с.

Чича, Р. П. Реалізація фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, у процесуальних рішеннях слідчого : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. П. Чича ; наук. кер. С. В. Слінько ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура


Білокінь, Р. М. Прокурорський нагляд за діяльністю правоохоронних органів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. М. Білокінь ; наук. кер. Л. Д. Удалова ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 16 с.

Лемак, Р. В. Прокурорський нагляд за додерженням законів в установах виконання покарань : дис. ... канд. юрид. наук / Р. В. Лемак ; наук. кер. В. С. Бабкова ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 221 с.

12.00.11 Міжнародне право


Гаврилова, Ю. Ю. Міжнародно-правова регламентація повітряного простору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. Ю. Гаврилова ; наук. кер. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 20 с.

Фесенко, В. І. Інституційно-правові засади судової системи Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Фесенко ; наук. кер. А. В. Портнов ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 16 с.

12.00.12 Філософія права


Шевців, М. Б. Інтуїтивна культура юриста: філософсько-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Б. Шевців ; наук. кер. С. С. Сливка ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2012. – 17 с.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка