Соціальна медицина та організація охорони здоров’я Після вивчення дисципліни студенти повинні знати
Скачати 129.94 Kb.
Дата конвертації22.04.2016
Розмір129.94 Kb.
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретичні основи організації охорони здоров’я в Україні;

 • проблеми та етапи реформування існуючої системи охорони здоров’я в Україні;

 • чинне законодавство України про охорону здоров’я та нормативні документи, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я;

 • кваліфікаційні вимоги, права та обов’язки фельдшера. Посади, які має право посідати фельдшер;

 • основи страхової медицини та медичного страхування;

 • основну обліково-звітну документацію лікувально-профілактичних закладів, правила її оформлення;

 • організацію статистичного обліку, методику розрахунку та аналізу статистичних показників;

 • показники здоров’я населення та залежність цих показників від впливу чинників навколишнього середовища;

 • демографічну ситуацію в Україні, регіоні;

 • методику аналізу ефективності амбулаторно-поліклінічної допомоги;

 • основи здорового способу життя, форми і методику медико-гігієнічного навчання та виховання населення.


Студенти повинні вміти:

 • вести медичну обліково-звітну документацію на своїй ділянці роботи;

 • складати план роботи, звіт;

 • володіти методикою обчислення, аналізу, графічного зображення показників діяльності лікувально-профілактичних закладів;

 • організовувати і проводити роботу з пропаганди здорового способу життя, планування сім’ї;

 • розробляти пропозиції щодо охорони здоров’я населення і оздоровлення навколишнього середовища;

 • використовувати нормативно-довідкову літературу в процесі виконання своїх фахових обов’язків.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • історію створення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), її структуру, завдання та програми;

 • діяльність організації Міжнародного Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Червоного Хреста України;

 • методику розрахунку вартості медичної послуги пацієнтові.

Теми лекційних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин


семестр


1

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука. Її основні методи та завдання

Основи медичної статистики2

2

Основні показники здоров’я населення

2

3

Основи організації лікувально-профілактичної допомоги

2

4

Основи організації лікувально-профілактичної допомоги

2

5

Організація медичної експертизи працездатності. Соціальне страхування та соціальне забезпечення

2

6

Організація санітарно-епідеміологічної служби

2

7

Економіка охорони здоров’я. Страхова медицина та медичне страхування. Планування, фінансування, наукові основи управління

Формування здорового способу життя2
Усього

14


Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин


семестр


1

Основи медичної статистики

2

2

Основні показники здоров’я населення

2

3

Основи організації лікувально-профілактичної допомоги: ЛПЗ

2

4

Основи організації лікувально-профілактичної допомоги: ФАП

2

5

Організація медичної експертизи працездатності. Соціальне страхування та соціальне забезпечення

2

6

Організація санітарно-епідеміологічної служби

2

7

Економіка охорони здоров’я. Страхова медицина та медичне страхування. Планування, фінансування, наукові основи управління

1

8

Формування здорового способу життя

3
Усього

16


Самостійна робота


з/п

Назва тем

К-ть годин

1.

Соціально-медичні аспекти: серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань, травматизму, алкоголізму, туберкульозу, СНІДу.

10

2.

Медичне забезпечення потерпілих від аварій на ЧАЕС.

Організація медичного обслуговування населення літнього віку.Діяльність громадських організацій в охороні здоров'я населення.

10

3.

Підготовка бесід та наочності з питань формування здорового способу життя.


4
Усього

24


Перелік практичних навичок


 1. Аналіз основних показників діяльності та облікових документів ЛПЗ.

 2. Складання плану та програми статистичного дослідження.­

 3. Методика обчислення відносних та середніх величин, динамічних рядів.

 4. Графічне зображення величин.

 5. Користування статистичними таблицями.

 6. Аналіз показників захворюваності за даними облікових документів ЛПЗ.

 7. Методика обчислення показників захворюваності та показників тимчасової втрати працездатності.

 8. Складання плану роботи та звіту ФАПу (здоровпункту, МСЧ).

 9. Ведення обліково-звітної документації ЛПЗ.

 10. Методика обчислення основних показників діяльності ЛПЗ.

 11. Аналіз основних показників діяльності СЕС за річним звітом.

 12. Складання плану роботи помічника епідеміолога, інструктора із санітарної освіти.

 13. Методика розрахунку вартості медичної послуги пацієнту в амбулаторно-поліклінічних установах.

 14. Методика аналізу ефективності амбулаторно-поліклінічної допомоги.

 15. Методика визначення страхового внеску, оцінка правильності заповнення страхового полісу.

 16. Планування санітарно-освітньої роботи (ФАПу, здоровпункту, ЛПЗ).

 17. Проведення бесід із гігієнічного навчання та виховання населення.

 18. Виготовлення санітарного бюлетеня, пам’ятки тощо.

Перелік питань до диференційованого заліку
Теоретична частина

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: предмет вивчення, методи і завдання.

 2. Історія виникнення та розвитку соціальної медицини в Україні та інших країнах.

 3. Видатні діячі соціальної медицини та організація охорони здоров’я в Україні.

 4. Реформування системи охорони здоров’я в Україні на сучасному етапі. Пріоритети розвитку охорони здоров’я.

 5. Соціально-медичні аспекти: серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань, травматизму, алкоголізму, туберкульозу, СНІДу.

 6. Значення соціальної медицини та організація охорони здоров’я в системі підготовки молодшого медичного персоналу.

 7. Предмет і зміст медичної статистики, її значення в діяльності фельдшера.

 8. Етапи статистичного дослідження.

 9. Види (методи) статистичного дослідження (за часом, ступенем охоплення, способом збору інформації).

 10. Статистичне групування ознак.

 11. Відносні величини: види, методика, обчислення, графічне зображення. Використання в діяльності фельдшера.

 12. Середні величини, їхнє використання. Обчислення середніх арифметичних величин.

 13. Варіаційні ряди, їхні складові.

 14. Динамічні ряди, їхні складові, показники та методика їх обчислення.

 15. Практична значимість методу стандартизації.

 16. Поняття “здоров’я”. Чинники, які впливають на здоров’я населення. Фактори ризику.

 17. Популяційне здоров’я, показники. Групи та критерії здоров’я населення.

 18. Демографія: предмет, зміст, значення демографічних даних для оцінювання здоров’я населення та практики охорони здоров’я.­

 19. Переписи населення, методика їхнього проведення.

 20. Динаміка народжуваності в Україні. Чинники, які впливають на народжуваність.

 21. Загальна смертність: методика обчислення, показники смертності, причини, динаміка смертності в Україні.

 22. Діяльність громадських організацій в охороні здоров'я населення.

 23. Смертність немовлят. Динаміка та структура причин смертності немовлят в Україні. Шляхи її зниження.

 24. Поняття про прогнозовану тривалість життя. Тенденції показників в Україні.

 25. Захворюваність: методи та джерела вивчення її, облікові документи.

 26. Загальна захворюваність, показники, джерела інформації, облікові документи, методика обчислення.

 27. Інфекційна захворюваність, її показники та облікові документи.

 28. Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності: облікові документи, основні показники. Чинники, які впливають на рівень захворюваності.

 29. Інвалідність, причини (види), показники, чинники, які впливають на стан показників, тенденції.

 30. Фізичний розвиток, визначення поняття. Методи та критерії­ оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків, дорослого населення.

 31. Система охорони здоров’я та законодавчі акти, які регулюють її діяльність.

 32. Основи організації лікувально-профілактичного забезпечення дорослого населення. Види лікувально-профілактичної допомоги та типи медичних закладів.

 33. Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню. Структура, основні напрями роботи, завдання міської поліклініки.

 34. Сутність диспансерного методу. Методи відбору контингентів для диспансерного спостереження, види медичних оглядів.

 35. Організація форми медичної допомоги, яка замінювала б стаці­онари, їх значення, роль молодшого медичного персоналу в їх діяльності.

 36. Організація стаціонарної допомоги міському населенню. Завдання стаціонара. Посади та обов’язки молодшого медичного персоналу.

 37. Відділення (палати) денного перебування, відділення сестринського догляду стаціонара. Їхні основні завдання.

 38. Спеціалізована медична допомога. Види диспансерів, зміст патронажної роботи молодшого медичного персоналу.

 39. Організація первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах сімейної медицини.

 40. Етапи надання медичної допомоги сільському населенню, лікувально-профілактичні заклади в сільській місцевості.

 41. Завдання сільської дільничної лікарні та сільської лікарської амбулаторії.

 42. Формування мережі ФАП, галузі діяльності, обов’язки медичних працівників ФАПів.

 43. Форми наближення амбулаторно-профілактичної допомоги сільському населенню.

 44. Напрями реформування лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню.

 45. Організація лікувально-профілактичної допомоги працівникам промислових підприємств.

 46. Організація медичного забезпечення потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС.

 47. Структура та заклади служби швидкої медичної допомоги, їхні функції. Виїзні бригади швидкої медичної допомоги.

 48. Система охорони материнства й дитинства: законодавча база, провідні установи.

 49. Жіноча консультація, її структура, завдання. Обов’язки акушерки й старшої акушерки жіночої консультації. Обов’язкові функціональні та лабораторні дослідження вагітної.

 50. Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога сільському населенню.

 51. Пологовий будинок: структура, функції, показники діяльності.

 52. Репродуктивне здоров’я жінок України, заходи його поліп­шення. Мета планування сім’ї.

 53. Організація медичної допомоги дітям. Основні типи медичних закладів, їхні функції.

 54. Дитяча поліклініка, її структура. Профілактична та протиепідемічна робота поліклініки.

 55. Обов’язки медичної сестри дошкільного закладу, школи.

 56. Структурні підрозділи стаціонара дитячої багатопрофільної лікарні. Обов’язки старшої медичної сестри.

 57. Особливості медичного забезпечення дітей, які мешкають у сільській місцевості. Обов’язки фельдшера ФАПу щодо медичного забезпечення дітей.

 58. Правила заповнення, видачі та продовження листків непрацездатності.

 59. Організація медико-соціальної експертизи непрацездатності. Лікарсько-консультативні комісії. Медико-соціальна експертиза. Її склад та завдання.

 60. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Правила виплати допомоги.

 61. Законодавчі документи, які регламентують діяльність Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Структура санітарно-епідеміологічної служби України.

 62. Санітарно-епідеміологічна станція: її структура, завдання. Організація запобіжного й поточного санітарного нагляду.

 63. Актуальні економічні проблеми охорони здоров’я в Украї­ні. Страхова медицина й медичне страхування.

 64. Основні рівні управління охороною здоров’я в Україні.

 65. Формування здорового способу життя. Роль молодшого медичного працівника в здійсненні медико-гігієнічного навчання й виховання населення.

 66. Організація медичного обслуговування населення літнього віку.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 1. Розрахунок та аналіз відносних величин та побудова графічних зображень.

 2. Розрахунок та аналіз демографічних показників.

 3. Розрахунок та аналіз захворюваності (загальної, первинної, з тимчасовою втратою працездатності).

 4. Розрахунок та аналіз показників діяльності ЛПЗ.


РЕКОМЕНДОВАНА Література
Основна
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / За ред. проф. О.М. Голяченка. — К.: ВСВ “Медицина”, 2011.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / За ред. проф. Ю.В. Вороненка. — К.: Здоров’я, 2002.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / За ред. проф. О.М. Голяченка. — Тернопіль: Лілея, 2002.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / За ред. проф. В.Ф. Москаленка та проф. Ю.В. Вороненка. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

Фельдшерсько-акушерський пункт. О.М. Онищенко, С.П. Шкляр, Л.П. Ольховська. — К.: Здоров’я, 2002.
Додаткова
Реформа охорони здоров’я в Україні. Г.С. Стеценко, А.І. Побережний, В.А. Сміянов, І.Ю. Андрієвський, О.Ф. Гаврилюк, за редакцією проф. О.М. Голяченка. — Тернопіль: Лілея, 2006 р.

Реформа охорони здоров’я в Україні: як вийти з кризи / За ред. проф. О.М. Голяченка — К.: ВСВ “Медицина”, 2010.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка