Соціально-орієнтований бізнес: управлінський аспект актуальність
Скачати 80.71 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір80.71 Kb.
Белєнька Олександра, ФЕФ, 5 курс, ДФМ-504

despotissa@yandex.uaСОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ БІЗНЕС: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Актуальність. Останнім часом все більшої актуальності набуває проблема соціально орієнтованого бізнесу. Все більше вітчизняних та зарубіжних науковців у своїх працях намагаються довести необхідність копоративної соціальної відповідальності, розкриваючи питання її сутності, майбутніх перспектив фірм та проблем впровадження.

Постановка проблеми. Не зважаючи на теоретичні напрацювання та практичне втілення соціальної відповідальності досі відкритим залишається питання специфіки управління соціальною відповідальністю бізнесу в сучасних умовах господарювання.Метою даного дослідження є розробка та обгрунтування основних напрямів корпоративного менеджменту у сфері соціальної відповідальності.

Результати дослідження. Перш за все, зауважимо, що управління соціальною відповідальністю організації полягає у реалізації функцій менеджменту, які спрямовані на реалізацію інтересі зацікавлених сторін, беручи на себе відповідальність за вплив їхньої діяльності на підвищення ефективності господарювання та забезпечення стійкого збалансованого розвитку. Система управління соціальною відповідальністю на підприємствах включає такі складові:

1.Організаційно-управлінське забезпечення:

― наявність на підприємстві спеціального підрозділу з корпоративної соціальної відповідальності;

― наявність менеджера з соціальної відповідальності;

― щорічний випуск соціального звіту;

― соціальний аудит;

― наявність кодексів ділової етики;

― учать у міжнародних ініціативах з корпоративної соціальної відповідальності;

― приєднання до глобального договору ООН.

2. Управління персоналом:

― висока корпоративна культура;

― ефективна організація оплати праці;

― навчання та розвиток персоналу;

― наявність на підприємстві компенсаційного пакету;

― соціальний захист працівників;

― розвинена соціальна інфраструктура.

3. Охорона праці та здоров’я:

― навчання співробітників з питань охорони праці та промислової безпеки;

― соціальні програми з охорони праці та промислової безпеки.

4. Природоохоронна діяльність і ресурсозбереження:

― екологічний моніторинг результатів виробничої діяльності;

― програми з охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження;

― участь у міжнародних екологічних ініціативах;

― застосування міжнародних екологічних стандартів якості продукції.

5. Соціальні інвестиції в розвиток місцевого співтовариства за напрямами:

― об’єкти соціальної інфраструктури території присутності;

― охорона здоров’я;

― культура і мистецтво;

― спорт;

― участь у партнерських проектах із державними та місцевими органами влади, громадськими організаціями та іншими підприємствами;

― благодійна допомога (малозабезпеченим і багатодітним сім’ям, інвалідам, ветеранам і людям з обмеженими можливостями, дитячим будинкам та інтернатам).

Треба зазначити, що в Україні головними соціально відповідальними суб’єктами бізнесу виступають великі компанії з місто-утворюючими підприємствами, які активно співпрацюють з із місцевими органами влади у реалізації соціальних проектів, займаються меценатством, благодійністю, філантропією, наданням послуг працівникам на власних об’єктах [2]. Одним з представників соціально-відповідального бізнесу в Україні є Індустріальний Союз Донбасу. Що орієнтує діяльність у даному напрямку на громадські заходи культурного та виховного змісту, масову модернізацію активів (зокрема, з метою зменшення обсягів викидів) [1, с.149]. Це пояснюється прагненням компаній завоювати довіру клієнтів та партнерів, покращити імідж на ринку, і, з рештою, підвищити свою ринкову вартість.

Однак, не зважаючи на достатньо розвинену систему управління соціальною відповідальністю на вітчизняних підприємствах, на жаль, вона має такі прогалини:

― відсутність на підприємстві спеціального підрозділу з корпоративної соціальної відповідальності;

― відсутність менеджера з соціальної відповідальності;

― щорічний випуск соціального звіту;

― відсутність практики проведення соціального аудиту;

― приєднання до глобального договору ООН.

― низький рівень корпоративної культури;

― програми з охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження;

― відсутність стратегії розвитку корпоративної соціальної відповідальності;

― неналежне проведення оцінки рівня соціальної відповідальності на підприємствах.

Принципи соціальної відповідальності бізнесу реалізовані такими українськими компаніями, як «Фокстрот», НАК «Нафтогаз України», «SUZUKI», «МТС Україна», «КИЇВСТАР», «Альфа Банк» та «Оболонь».

Соціальна спрямованість компанії «Фокстрот» проявляється у допомозі медичним закладам (придбання обладнання для Дитячого відділення Національного інституту раку), фінансуванні освітніх програм (будучи партнером Міністерства внутрішніх справ України, реалізує проекти з популяризації безпеки життя та здоров'я серед дітей та юнацтва), підтримці спортивних заходів (будучи ексклюзивним діловим партнером футбольного клубу «Шахтар» та стадіону «Донбас Арена» в Донецьку, спеціально для вболівальників «Шахтаря» «Фокстрот» пропонує спеціальні цінові пропозиції на техніку); фінансуванні низки благодійних проектів та втіленні принципу «зеленого офісу».

Пріоритетними напрямками для оператора мобільного зв'язку «МТС Україна» є медицина та освіта. Окрему увагу компанія приділяє охороні навколишнього середовища. В основу бізнесу компанії покладено принцип так званого «зеленого офісу», що включає електронну систему документообігу, збір паперових відходів і заборону паління в офісах. Дбаючи про чистоту довкілля та збереження природних ресурсів, компанія використовує вітрогенератор на мобільній мережі. У порівнянні з традиційними способами отримання енергії, наприклад, від дизельного генератора, вітряний агрегат забезпечує значний екологічний та економічний ефект. Серед співробітників компанії також розвинений волонтерський рух. Волонтери МТС беруть активну участь у національних суботниках, організовують заходи з очищення територій, висадки дерев, квіткових клумб та інше.

Також соціально орієнтованою без заперечення можна назвати корпорацію «Оболонь», адже ця компанія, приєднавшись до Глобального договору ООН, публікує соціальні звіти; реалізує проекти охорони навколишнього природного середовища шляхом повторного використання відходів власного виробництва; реалізовує власний гендерний план, що має на меті створення однакових умов для кар'єрного зростання жінок і чоловіків; здійснює масштабні соціальні інвестиції, фінансуючи освітні культурні, спортивні та мистецькі проекти.Висновки та пропозиції. Зважаючи на те, що управління соціальною відповідальністю є об’єктивною необхідністю у сучасних трансформаційних умовах українських підприємств, воно потребує подальшого вдосконалення у таких напрямках:

1. Приєднання до Глобального договору ООН. Глобальний договір ООН є добровільною ініціативою, яка об’єднує приватні компанії, агенції ООН, бізнес асоціації, неурядові організації та профспілки у єдиний форум задля сталого розвитку через відповідальне та інноваційне корпоративне лідерство. Десять універсальних принципів Глобального Договору орієнтовані на втілення практик відповідального бізнесу у сферах прав людини, стандартів праці, екологічної відповідальності та боротьби із корупцією. Упродовж перших двох років підписання Глобального договору компанія має активізувати свою діяльність у соціально відповідальному бізнесі. Після цього вона повинна оприлюднити свій перший «Соціальний звіт» [4].2.Створення на підприємстві спеціального підрозділу з корпоративної соціальної відповідальності.

3.Здійснення оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності. Даний показник визначається за формулою, подібною до оцінки конкурентного статусу підприємства:

РКСВ = ( (КВф – КВк) / (КВ0 – ВКк) ) × (Сф / Со) × (Рф / Ро),
де КВф – фактичний рівень капітальних вкладень підприємств; КВк – критична точка розміру капітальних вкладень підприємства, за якої в економічній сфері досягається рівень беззбитковості, в соціальній – виконання встановлених державою зобов’язань перед персоналом, в екологічній – дотримання встановлених екологічних стандартів; КВо – оптимальний розмір капітальних вкладень, за якого підприємство досягає високого рівня соціальної відповідальності перед працівниками і суспільством у відповідності до міжнародних соціальних, економічних та інших стандартів. Со , Сф – відповідно «оптимальна та діюча стратегія підприємства; Ро та Рф – відповідно оптимальний та фактичний рівень ресурсного забезпечення підприємства.

4.Запровадження практики соціального аудиту, тобто верифікації соціальної звітності, соціальних аспектів діяльності компанії, оцінки рівня дотримання організацією соціальних норм у процесі своєї діяльності, визначення ступеня виконання організацією договорів і керівниками і рядовими співробітниками. Мета такого аудиту полягає в аналізі певних чинників соціальних ризиків у діяльності підприємства та внесення пропозицій з їх скорочення. Результатом соціального аудиту є довготривале підвищення ефективності організації за допомогою вдосконалення систем управління персоналом, зростання ефективності формування та використання трудового потенціалу [3].

Підбиваючи підсумки нашого дослідження, можемо зробити висновок, що втілення у практику вітчизняними підприємствами управління корпоративною соціальною відповідальністю призведе до поліпшення морального клімату на підприємствах та ділової репутації, зростання конкурентоспроможності та капіталізації, підвищення інвестиційної привабливості й рівня лояльності працівників до підприємства, сприятиме створенню ефективної системи мотивації персоналу.Список використаних джерел:

1.Божкова В. В., Сагер Л. Ю. Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб’єктів господарювання // Механізм регулювання економіки – 2010 - № 1 – С.145-152.

2.Комарницький І. Ф., Галушка З. І. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством – Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/

3.Мазурик О. В. Єрескова Т. В. Соціальний аудит в системі соціального управління – Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2008/.../Mazurik.pdf4.Сталий розвиток та корпоративна соціальна відповідальність – електронний ресурс – Режим доступу: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=4404
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка