Стан шкільної мережі
Сторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4   5
ВСТУП
Діяльність школи-інтернату у 2010/2011 навчальному році здійснювалась згідно положень Конституції України, законів „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про мови”, „Про національну програму інформатизації”, у відповідності до вимог державних програм „Освіта”, „Діти України”, „Вчитель”, Національної доктрини розвитку освіти, на основі концепції національного виховання, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», статуту загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування смт. Нова Водолага Харківської області комунальної власності, законодавчих та нормативно-інструктивних документів Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України.

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну за шестиденним робочим тижнем.Стан шкільної мережі

На початок 2010/2011 навчального року мережа закладу становила 79 учнів. Із них: дівчат – 21, дітей-сиріт – 6, позбавлених батьківського піклування – 73.

Контингент вихованців на кінець навчального року складав 71 учень, з них учні школи І ступеня – 0, ІІ ступеня – 41, ІІІ ступеня – 30. Статус сироти мають – 5 учнів, статус дітей, позбавлених батьківського піклування – 66 учень.

Кадрове забезпечення

Педагогічний колектив складався із 26 вчителів та вихователів. У школі працює практичний психолог, соціальний педагог, два інструктори з праці, вчитель-логопед, юрисконсульт, 8 медичних працівників (1 лікар-стоматолог, лікар-педіатр і 6 медичних сестер).

Із 26 педагогічних працівників: заслужений працівник України – 1 (3,8%), вищу кваліфікаційну категорію мають 7 чоловік, що становить 26,6%, І категорію – 11 (41,8%), ІІ категорію – 3 (11,4 %), спеціаліст – 4 (15,2%). Вищу освіту мають 24 педагоги (92,4%), середню спеціальну – 2 (7,6%). Стаж роботи: до 10 років – 6 педагогічних працівників; від 10 до 20 років – 9 педагогічних працівників; більше 20 років – 12 працівників. Середній вік працівників – 40 років.

У 2010-2011 навчальному році пройшли чергову атестацію 6 педагогів, 3 педагога були атестовані позачергово. У ході атестації підвищили свій кваліфікаційний рівень 5 педагогів: 1. Черниш І.В., Губі Т.А. та Щербак І.Б. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

 2. Курило О.А. та Мерчанській Л.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

4 педагога проатестовані на відповідність раніше встановленим кваліфікаційним категоріям:

- Єрмаков С.Ю. та Калашник Л.Б. як спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії;

- Антоненко О.І. та Білашко В.М. як спеціалісти І кваліфікаційної категорії.

Згідно перспективного плану проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації у 2010/2011 навчальному році при Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» підвищили свій фаховий рівень 6 педагогічних працівників шляхом курсової перепідготовки.Робота педагогічного колективу над проблемою школи

Педагогічний колектив та адміністрація школи в 2010/2011 навчальному році зосередили свою увагу на вирішенні проблеми «Підвищення якості навчання та виховання, органічне поєднання їх з суспільно корисною працею як основи для формування соціально адаптованої особистості, свідомого вибору професії».

Колективу школи вдалося розв’язати проблему та завдання школи, затверджені педагогічним колективом на навчальний рік. Вирішуючи методичну задачу, члени педколективу школи спрямовували свої зусилля на розв’язання таких питань як формування системи і обсягу знань, умінь та навичок учнів відповідно до державних стандартів; індивідуалізації та диференціації педагогічного процесу, котрі передбачають врахування у навчально-виховній роботі відмінностей в інтелектуальній, емоційно-вольовій сферах особистості, особливостей фізичного та психологічного розвитку кожного школяра; забезпечення відповідних умов для навально-виховного процесу в школі; пошуку нових форм та методів навчання і спільній роботі вчителів та вихователів по виявленню та усуненню прогалин у знаннях учнів; якісному оновленню змісту, форм і методів виховання на основі впровадження нових педагогічних технологій; розвитку індивідуальних здібностей, нахилів, талантів дітей.

Ефективному розв’язанню проблем диференціації сприяло забезпечення мультимедійним обладнанням (комп’ютер, підключений до Інтернету, відео-проектор, екран, акустична система, копіювально-множильна техніка) навчальних кабінетів: • інформатики,

 • хімії та біології,

 • англійської мови,

 • фізики,

 • історії,

 • математики,

 • української мови та літератури.

Особливе місце в реалізації даних завдань було відведено запровадженню в педагогічний процес інформаційно-комунікаційних технологій на базі використання мультимедійних засобів та інших новітніх технічних засобів навчання. Згідно рішення науково-методичної ради наказом від 27.09.2010 №160 було затверджено ряд заходів, виконання яких мало докорінно змінити стан роботи з даного питання. Так перед кожним вчителем-предметником та вихователем було поставлено завдання оволодіти навичками роботи з комп’ютерною технікою, використовувати інформаційно-комунікаційні технології під час проведення уроків та виховних заходів. У період з 01.11.2010 по 18.03.2011 кожен вчитель-предметник провів 2-3 відкритих уроки, а вихователі – по 2 відкритих виховних заходи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Всі уроки та заходибули проведені, цікаво, змістовно, на високому науково-методичному рівні. Вдало, з творчим ентузіазмом підійшли до цієї справи Губа Т.А., вчитель математики, Курило О.А., вчитель української мови, Романов С.О., вчитель історії, Буклей С.І., вчитель інформатики,

Скляр І.І., вчитель англійської мови, Водолажченко Т.В., вчитель біології та хімії, вихователі Петрашкевич Т.Р., Щербак І.Б., Руденко О.Я.

28-29 березня 2011 року кожен педагог пройшов внутрішкільну атестацію на вміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі за практичними завданнями.Основна увага була зосереджена на умінні використовувати програми MicrosoftWord, Microsoft PowerPoint, FineReader, користуватися інтернетом та електронною поштою.

Питанню оптимальної реалізації базового компоненту змісту освіти на основі диференціації навчання, створення необхідних умов для постійного удосконалення професійної майстерності кожним педагогічним працівником, оволодіння результативними технологіями навчально-виховного процесу; удосконаленню педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування; колективного планування діяльності вчителів, вихователів та учнів; впровадження у виховній роботі національної системи виховання через вивчення рідної мови, історії, національної символіки, родинної культури, народних традицій приділяли увагу методичні об’єднання вчителів гуманітарного циклу (керівник Скляр І.І.), вчителів природничо-математичного циклу (керівник Водолажченко Т.В.), вихователів і класних керівників (керівник Антоненко О.І.), творча група вчителів та вихователів (керівник Петрашкевич Т.Р.).

Дані питання розглядались на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові, на нарадах при заступниках директора з навчально-виховної та виховної роботи. Так на засіданнях педагогічної ради були заплановані і розглянуті питання: 1. Підсумки роботи педагогічного колективу школи-інтернату за 2009 / 2010 і завдання на новий 2010 / 2011 навчальний рік по забезпеченню державного стандарту якості знань учнів у відповідності до діючих нормативно – правових актів про освіту.

 2. Стан роботи школи – інтернату по запобіганню дитячого травматизму та завдання по його попередженню у новому навчальному році.

 3. Стан роботи школи-інтернату по попередженню дитячої бездоглядності та заходи по її покращенню.

 4. Стан влаштування на подальше навчання випускників школи - інтернату та невідкладні завдання по забезпеченню цієї роботи.

 5. Педагогічний моніторинг якості освіти, як умова підвищення навчальних досягнень учнів на уроках:

 • про результати перевірки викладання української мови, біології, інформатики, основ безпеки життєдіяльності та основ здоров’я ;

 • моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр:

а) предмети гуманітарного циклу;

б) предмети природничо-математичного циклу. 1. Практичний педагогічний досвід вчителів та вихователів школи – інтернату з питання традиційних та інноваційних технологій у вирішенні проблеми соціалізації дітей девіантної поведінки.

 2. Охорона праці та безпека життєдіяльності, як необхідна складова навчально-виховного процесу.

 3. Атестація – крок до творчості вчителя та вихователя. Моніторинг роботи атестаційної комісії 2010 – 2011 навчального року.

 4. Про організацію закінчення навчального року:підготовка до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових контрольних робіт за 2010 – 2011 навчальний рік.

 5. Роль гурткової роботи у формуванні активної життєвої позиції вихованців школи – інтернату.

 6. Про результати підсумкових контрольних робіт у 5, 7-8 класах.

 7. Про подальше навчання випускників 2011 року.

 8. Завдання по організованому завершенню навчального року та належної організації оздоровлення вихованців у літній період.

Організаційно-методична робота

У школі-інтернаті сьомий рік працює науково-методична рада вчителів та вихователів, яку очолює заслужений працівник освіти України, заступник директора з навчально-методичної роботи Пилипенко Г.Ф. Протягом 2010/2011навчального року на засіданнях методичної ради були розглянуті наступні питання: 1. Планування та організація методичної роботи над проблемою школи-інтернату на 2010 / 2011 навчальний рік.

 2. Погодження тематичного плану випуску інформаційно-методичного вісника на 2010 /2011 навчальний рік.

 3. Завдання методичних об'єднань по забезпеченню активного використання в навчально-виховному процесі новітніх технічних засобів навчаннятаінтернет-ресурсу.

 4. Завдання методичних об’єднань по підготовці та проведенню шкільних предметних тижнів і олімпіад.

 5. Про роботу методичного кабінету по організації проведення предметних тижнів.

 6. Про хід підготовки до атестації педагогічних кадрів.

 7. Звіт керівника методичного об’єднання класних керівників та вихователів з використання інтернет-ресурсу вихователями в підготовці і проведенні виховних заходів.

 8. Про організаційно-методичне забезпечення належної підготовки і проведення державної підсумкової атестації учнів.

Методична робота, проблеми, над якими працює педагогічний колектив, висвітлюється у шкільному часописі - «Навчально-методичному віснику» який виходить 1 раз на півроку з 2005 року.

Протягом 2010/2011навчального року у чергових випусках «Навчально-методичноговісника» висвітлені наступні питання: 1. Якість знань, умінь і навичок — головний критерій оцінки роботи вчителя.

 2. Впровадження інформаційної освітньої технології в навчально-виховний процес є актуальною проблемою, важливе практичне завдання для вчителів та вихователів школи-інтернату на 2010/2011 навчально-виховний рік.

 3. Гра як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів середнього віку до вивчення української мови.

 4. Моральні засади життя: мистецтво жити і поводитися в соціумі.

 5. Всебічне вивчення особистісних рис характеру і здібностей дитини — головна передумова її виховання в дитячому колективі.

 6. Попередні підсумки 2010/2011 навчально-виховного року та завдання по його організованому, завершенню і підготовці навчально-виховного закладу до роботи в статусі санітарної школи.

 7. Формування мотивації до глибокого засвоєння нових знань на уроках математики.

 8. Виховання морально і фізично здорової особистості із почуттям відповідальності за власне здоров’я — актуальне завдання виховної роботи школи-інтернату.

 9. Методичне об’єднання — важливий осередок методичної роботи по запровадженню в педагогічну практику інформаційних освітніх технологій.

 10. Інформаційно-пізнавальні хвилини в системі виховної роботи вихователя.

 11. Інформаційні технології в освітньому просторі та впровадження їх в навчально-виховний процес у загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування смт. Нова Водолага Харківської області комунальної власності

 12. Головні складові сучасної методики ефективної виховної роботи в умовах санаторної школи-інтернату та завдання по їх реалізації.

 13. Використання інформаційних освітніх технологій, їх місце і роль в активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищенні ефективності уроку при вивченні історії

 14. Національні традиції у формуванні і вихованні особистості учня.

 15. Формування побутових умінь і навичок у вихованців школи-інтернату — одне із головних завдань виховної роботи.

Цілеспрямована методична робота школи принесла певні результати: підвищилась кваліфікація та професійна майстерність вчителів та вихователів, удосконалилась методика проведення уроків та виховних заходів, педагоги більш творчо відносились до роботи. Згідно результатів внутрішкільного контролю щодо вивчення стану викладання предметів встановлено:

 • учитель біології Водолажченко Тетяна Володимирівна є фахівцем своєї справи: добре володіє учнівським колективом, має добру науково-теоретичну підготовку, на уроках використовує сучасні форми і методи викладання предмета, працює над розвитком біологічного мислення, її уроки визначаються логічною послідовністю, чіткістю, доказовістю; вчитель володіє оригінальними методичними прийомами, що активізують мислення учнів: частково-пошуковий, дослідницький, репродуктивний, проблемно-науковий; вдало використовує на уроках і в позаурочний час комп’ютерну техніку, інформації з Інтернету.

Результати контрольних робіт показали, що із 63 учнів бали високого рівня отримали 7 учнів (11,2%), достатнього – 25 (40,2%), середнього – 27 (43,2%), початковий – 4 (6,4%); якісний показник знань становить 51,4%.

 • вчитель інформатики Буклей Світлана Іванівна має достатню науково-теоретичну підготовку, у своїй роботі активно використовує різні форми і методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці: робота з алгоритмічно-інструктивними картками, тестами, створення презентацій та комунікативних проектів.

За результатами контрольних робіт встановлено: із 41 учнів бали високого рівня отримали 13 учнів (29,5%), достатнього рівня – 19 (43%) учнів, середнього рівня – 12(27,2%) учнів, якісний показник знань становить – 72,7%.

 • вчитель англійської мови Скляр Інна Іванівна має достатній рівень теоретичної, методичної та мовної підготовки, логічно будує уроки, використовує різноманітні форми і прийоми роботи з активізації діяльності учнів на уроці та підвищення її ефективності із застосуванням мультимедійного обладнання.

За результатами контрольних робіт встановлено: із 60 учнів бали високого рівня отримали 5 учнів (8,0%), достатнього рівня – 28 (44,8%) учнів, середнього рівня – 20 (32,0%), початкового рівня – 7 (11,2%), якісний показник знань становить – 52,8%.

 • вчителі української мови Курило Ольга Анатоліївна, Калашник Лариса Борисівна, Петрашкевич Тетяна Романівна забезпечують належний рівень викладання предмета. Вдало ведеться планування навчального матеріалу, підбір тестових, індивідуальних, диференційованих завдань, наочності. Активно вдається використовувати можливості мультимедійного устаткування на уроках української мови та літератури вчителю Курило О.А.

Перевіркою навчальних досягнень знань, умінь і навичок учнів 5,7 – 11 класів з української мови встановлено, що із 73 учнів високий рівень знань мають – 6 (8,2%), достатній – 37 учнів (50,7%), середній – 27 (37%), початковий – 1 (1,4%). Якісний показник знань становить 58,9%.

 • вчитель основ здоров’я Черниш Ірина Володимирівна добре обізнана із сучасними вимогами до проведення уроків з предмета,зміст своєї роботи спрямовує на підготовку учнів до свідомого осмислення їх поведінки в надзвичайних ситуаціях,уроки мають практичне спрямування і побудовані на засадах інтеграцій теоретичних, практичних знань;особливу увагу вчитель приділяє виробленню практичних навичок надання домедичної допомоги, безпечної поведінки учнів як у школі, так і у громадських місцях; форми і методи навчання, що використовуються вчителем на уроці Основ здоров’я, спрямовуються на формування в учнів моделей поведінки в екстремальних ситуаціях. Якісний показник знань учнів становить 71,3%.

Цікаво і змістовно на високому науково-методичному рівні були проведені предметні тижні природничо-математичних дисциплін (вчителі Водолажченко Т.В., Буклей С.І., Губа Т.А., Єрмаков С.Ю.), історії (Романов С.О.), світової літератури та іноземної мови (вчителі Скляр І.І., Петрашкевич Т.Р., Курило О.А.), трудового навчання та естетичного виховання (вчителі Щербак І.Б., Звенигородська І.В., Буклей С.І.), Шевченківська декада (вчителі Курило О.А., Петрашкевич Т.Р., Калашник Л.Б.). У тісній співдружності із вчителями - предметниками працювали вихователі. Виховні заходи у рамках предметних тижнів охоплювали учнів 5, 7 - 11 класів.

Результативність навчально-виховного процесу

Аналіз стану навчально-виховного процесу за 2010/2011 навчальний рік показав, що із 71 учня5, 7 – 11 класів на кінець навчального року високий рівень знань мають 6 чоловік (8,4%), достатній – 43 (60,2%), середній – 21(29,4%). Атестовані 70 учнів. Не атестований1 учень (Шелкович О., 10 клас ). Якісний показник знань становить 68,6 %, що на 4,6 % вище за показник 2009 – 2010навчального року.

Із 71 учня5, 7 - 11 класів:


 • переведені до наступних класів – 47 учнів;

 • випущені зі школи з документом про базову загальну середню освіту – 15 учнів;

 • продовжують навчання в 10 класі – 5учнів;

 • випущені зі школи з документом про повну загальну середню освіту – 13учнів.


Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів

за 2010/2011 навчальнийрік
І семестр


ІІ семестр


МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ ПО ПРЕДМЕТАХ ЗА 2010/2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Якісний показник знань: • українська мова – 44,8%

 • українська література – 56,0%

 • російська мова – 49,0%

 • світова література – 58,8%

 • алгебра – 47,6%

 • геометрія – 43,5%

 • хімія – 37,5%

 • біологія – 48,0%

 • фізика – 40,5%

 • історія України – 54,4%

 • всесвітня історія – 57,0%

 • англійська мова – 54,6%

 • географія – 62,7%

Результати державної підсумкової атестації
за курс базової загальної середньої освіти:
Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова (диктант)

15

-

15

5

5

5

-

2

Іноземна мова (англійська)

15

-

15

3

7

5

-

3

Математика

15

-

15

5

4

4

2

4

Біологія

15

-

15

-

8

4

3

5

Географія

15

-

15

1

9

4

1
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка