Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка26/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

ПОЛIТЕХНIЧНИЙ ТЕХНIКУМ КОНОТОПСЬКОГО IНСТИТУТУ СУМДУ


 1. Проектування у процесі управління виховною роботою у вищій школі / Т.В.Гребеник, Т.В.Грищенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 87-88.

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА ШОСТКИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних та магнітних кіл" на тему "Нелінійні кола та довгі лінії" для студентів спеціальності 6.091401 "Системи управління і автоматики" заочної форми навчання / Уклад.: А.В.Булашенко, І.В.Забегалов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 50 с.

 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізика" для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: А.Г.Басов, О.І.Костоглод. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 86 с.

 3. Путь Софи как круги ада в романе У. Стайрона "Выбор Софи" / Н.Ю.Бондар // Матеріали VІ Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк, 2008. – Т. 1. – С. 28-31.

 4. Твердофазний синтез в плівках Al/Ni при співвідношенні концентрацій компонентів Al:Ni=35:65% ат. / А.Г.Басов, А.М.Чорноус, І.О.Шпетний // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – Том30, № 10. – С. 1349-1357.

 5. English Speaking Party "Welcome to London" / Л.П.Князєва, Ю.В.Помогайбо // Англійська мова та література. – 2008. – № 33. – С.16-20.


ДОДАТОК ДО «ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2007 РІК»
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


 1. Бог, Істина, Дух у богословському й філософсько-релігієзнавчому вимірах / В.М.Вандишев // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів: Логос, 2007. – Кн. ІІ. – С. 83-88.

 2. Дослідження і видання тексту Палеї Крехівської - суттєвий внесок І.Я. Франка в історико-культурний та філософський аналіз феномену релігії / В.М.Вандишев // Палея Крехівська. – Дрогобич: Вимір, 2007. – С. 152-173.

 3. Информационно-виртуальная цивилизация: тупики и лазейки истории / В.Н.Вандышев // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 106. – С. 23-25.

 4. І.Я. Франко про історико-культурний та науковий аспекти феномену релігії / В.М.Вандишев // Вісник Київського національного ун-ту імені Т. Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. – 2007. – Вип.87-88. – С. 16-19.

 5. Компромиссы в идеологии и системе образования как путь оптимизации государственного строительства в Украине /В.Н.Вандышев // Национальные интересы Украины / Под ред. проф. О.А. Габриеляна. – Симферополь: Энергия Дельта, 2007. – С. 159-164.

 6. Некоторые инновационные аспекты в методическом описании категории вида русского глагола / В.А.Завгородній // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007.

 7. Обучение студентов-иностранцев грамматике русского языка /А.В.Шевцова // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007.

 8. Організація юридичної служби на підприємстві: навчальний посібник / В.І.Горевий. – Суми: Університетська книга, 2007. – 301 с.

 9. "Постмир" глобализации или экскурс в историю отчуждения /В.Н.Вандышев // ХІІ науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів Запорізької державної інженерної академії: тези доповідей. Секція "Менеджмент організацій". – Запоріжжя: ЗДІА, 2007. – Ч V. – С. 26-28.

 10. "Постмир" глобализации или экскурс в историю отчуждения: социально-философский анализ / В.Н.Вандышев // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2007. – Вип. 28. – С. 43-55.

 11. Про автора і його творчий шлях у філософії / В.М.Вандишев //Філософія: онтологія, теорія пізнання, логіка, етика: конспект лекцій /С.В.Єдинак / Наук. ред.-укл. проф. В.М. Вандишев; Пер. з польськ. В.М. Вандишева та О.М. Кобякова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С.3-6.

 12. Проблема истины в философском и теологическом измерениях / В.Н.Вандышев // Дні науки філосьфського факультету-2007: міжнародна наукова конференція (18-19 квітня): матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2008. – Ч. VII. – С. 14-17.

 13. Романтические идеи и пессимистические ожидания в отечественном литературно-художественном творчестве ХХ ст. /В.Н.Вандышев // Filozofia w kulturach krajow slowianskich / pod red. A.L. Zachariasza, Z. Stachowskiego. – Rzeszow: Uniwer-tet Rzeszowski, 2007. – S. 253-264.

 14. Семасиология и социология художественного образа (некоторые мысли по поводу своеобразия творческого наследия Бруно Шульца) / В.Н.Вандышев // Бруно Шульц і культура Пограниччя: матеріали двох перших едицій Міжнародного фестивалю Б. Шульца в Дрогобичі. – Дрогобич: Коло, 2007. – С. 183-192.

 15. Социальные измерения феномена ценности в эпоху глобализации / В.Н.Вандышев // Humanistyka i przyrodoznawstwo: Interdyscyplinarny rocznik filozoficzno-naukowy. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007. – NR 13. – P.203-212.

 16. Творчість Миколи Данька (1926-1993): навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності "Журналістика" /Уклад. В.О.Садівничий. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 172 с.

 17. Толерантность и компромиссы в идеологии и системе отечественного образования / В.Н.Вандышев // Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: матеріали засідання "круглого столу", 29 травня 2007 р. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 31-34.

 18. Філія Українського товариства Ліги Націй у Бухаресті: перші кроки / В.М.Власенко // Література та культура Полісся: збірник /Упоряд. Г.В.Самойленко; Ніжинський держ. ун-т ім. М.Гоголя. – Ніжин, 2007. - Вип.38. Регіональна історія та культура в сучасних дослідженнях. – С.160-170.

 19. Філософія: онтологія, теорія пізнання, логіка, етика: конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей усіх форм навчання / С.В.Єдинак. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 92 с.

 20. Формирование лингвокультурологической компетенции студентов при обучении чтению художественных текстов / О.П.Конек // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2007.ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


 1. Вихревые компрессоры систем наддува торцовых газодинамических уплотнений компрессоров ГПА / С.М.Ванєєв, В.Г.Паненко, В.И.Даниленко // Промислова гідравліка і пневматика. – 2007. – № 4 (18).

 2. Использование вихревых турбин в целях энергосбережения /В.С.Марцинковский, А.Г.Гвоздаков, А.Ю.Судак, С.М.Ванеев //Техномир. – 2007. – № 5(35).


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМIКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


 1. Банковское инвестирование на рынке инноваций: монографія /Т.А.Васильева.- Сумы: Вид-во СумГУ, 2007. - 513 с.

 2. Загальнотеоретичні та методичні аспекти економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу території / О.Ф.Балацький, В.М.Кислий // Продуктивні сили України. – 2007. – № 2.

 3. Формування механізму інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємства / О.О.Міцура // Технологии ХХІ века: сборник статей по материалам 14-й Международной научно-методической конференции. – Сумы: СНАУ, 2007. – С. 102.


МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


 1. Вибрані лекції з гігієни харчування / А.Г.Дьяченко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 190 с.

 2. Виділення з сечею мікроелементів при гострому пієлонефриті у дітей / А.М.Лобода, І.В.Тарасова // Новітні підходи до лікування в сучасній медицині: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Ужгород, 2007. – С. 148.

 3. Використання препарату Нотта при підготовці школярів до іспитів / І.Е.Зайцев // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 174.

 4. Вміст заліза в сечі при запальних захворюваннях нирок у дітей / В.Е.Маркевич, А.М.Лобода // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 168-169.

 5. Вміст токсичних мікроелементів у системі мати-плацента-плід / А.М.Лобода, І.В.Тарасова // Проблемні питання метаболічних розладів у дітей та підлітків: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – К., 2007. – С. 121.

 6. Вплив біологічних властивостей збудників на еволюцію епідемічного процесу шигельозів / Н.А.Галушко, А.М.Зарицький //Матеріали науково-практичної конференції "Вчення Л.В.Громашевського на сучасному етапі розвитку епідемічного процесу", 9-10 жовтня 2007 р., м. Київ. – К., 2007. – C. 101-108.

 7. Ґоґітідзе Семен Костянтинович / K.К.Васильев //Енциклопедія Сучасної України. – К., 2007. - Т. 7 - С. 59-60.

 8. Ґроссман Семен Азрієлович / K.К.Васильєв, Т.М.Терещенко //Енциклопедія Сучасної України. – К., 2007. - Т. 7 - С. 94.

 9. Даїн Григорій Володимирович / K.К.Васильєв // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2007. - Т. 7 - С. 178.

 10. Дешин Олександр Олександрович / K.К.Васильєв //Енциклопедія Сучасної України. – К., 2007. - Т. 7 - С. 500.

 11. Дзержинський Владислав Едмундович / K.К.Васильєв, В.І.Чепель // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2007. - Т. 7 - С. 544.

 12. Діатроптов Петро Миколайович / K.К.Васильєв //Енциклопедія Сучасної України. – К., 2007. - Т. 7 - С. 665.

 13. Дітеріхс Михайло Михайлович / K.К.Васильєв //Енциклопедія Сучасної України. – К., 2007. - Т. 7 - С. 696-697.

 14. Досвід використання прік-тестів у діагностиці алергічних захворювань у дітей / М.П.Загородній, С.М.Товчигречко // Імунологія та алергологія. – 2007. – С. 32-33.

 15. Ефективність застосування КВЧ-пунктури в комплексному лікуванні гострих пієлонефритів у дітей / А.М.Лобода, Т.О.Лобода //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченою ювілею санаторію "Молдова". – Одеса, 2007. – С. 87.

 16. Залізодефіцитні стани та інтелектуальний розвиток /В.Е.Маркевич, Ю.М.Козир // Збірник наукових праць НМАПО ім.П.Л.Шупика. – К., 2007.

 17. Інфекційні хвороби - загальномедична проблема: матеріали науково-практичної конференції і Пленуму Сумського обласного науково-медичного товариства інфекціоністів (14 червня 2007 року) /Ред.кол.: М.Д.Чемич, Н.І.Ільїна. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 69 с.

 18. Мікроелементна забезпеченість сироватки крові матері та новонародженого / І.В.Тарасова // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 170.

 19. Опіки: навч. посібник / І.Д.Дужий, В.В.Мадяр, Г.І.П'ятикоп, І.Г.Лукашов. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 102 с.

 20. Особливості екскреції заліза з сечею у недоношених новонароджених / І.В.Тарасова // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 165.

 21. Особливості екскреції марганцю з сечею недоношених новонароджених / І.В.Тарасова, О.М.Кулик // Новітні підходи до лікування в сучасній медицині: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Ужгород, 2007. – С. 156.

 22. Психология и психопатология мышления: учеб. пособие /А.В.Кустов, Ю.А.Алексеева. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 248 с.

 23. Респіраторні алергози у дітей / М.П.Загородній // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 171-172.

 24. Труднощі діагностики хвороб плеври: монографія /І.Д.Дужий. – Суми: ВВП "Мрія" ТОВ, 2007. – 560 с. 

 25. Характеристика умов праці, стану імунної системи та здоров'я працюючих на сірчанокислотному виробництві / В.М.Псарьов, А.Г.Дьяченко, І.Ф.Сітало, І.Л.Ушенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2007. – № 2. – С. 155-162.

 26. Щеплення проти гемофільної інфекції /А.М.Лобода //Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 166-167.

 27. Эволюция эпидемического процесса шигеллезов как показатель нестабильности открытых паразитарных систем /А.Г.Дьяченко, Н.А.Галушко // Материалы международной научной конференции "Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии в опытах на обезьянах", 19-22 сентября2007 г. – Сочи-Адлер, 2007. – С. 90-95.


КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


 1. Діагностування рівня сформованості громадянської вихованості студентів ВНЗ в умовах неперервної освіти / Т.В.Гребеник // Педагогічні науки - 2007: Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2007. – Ч.2. – С. 167-273.

АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК


Абрамчук М.Ю. 2176, 2211, 2219, 2224, 2335, 2346, 2349

Аверкова О.Є. 555, 571, 602

Авраменко В.В. 946, 947, 948, 958, 961

Акілов О.І. 753, 823, 824

Акуленко В.Л. 152

Алексахіна Т.О. 80, 81

Алексеєнко Д.М. 756, 790, 804, 1051

Алексенко О.В. 379, 407, 427, 429, 430, 450

Алєксєєв О.М. 477, 748, 749, 785, 812, 822, 1051

Алтинцев Є.І. 846, 887

Аль Таххан І.Г. 2784

Андрієнко Н.І. 544, 567, 583, 600, 601

Антиков М.М. 152

Антоненко С.С. 504, 525

Антонюк Н.А. 2287, 2317

Арбузов В.В. 1162, 1164

Арсеньєв В.М. 674, 690, 694, 710, 711, 712, 713, 714, 719, 728, 732

Артюх В.О. 334

Артюхов А.Є. 606, 607, 610, 625, 650, 654, 655, 610

Атаман О.В. 2904, 2907, 2909, 2913, 2919, 2922

Атаман Ю.О. 2904, 2913, 2919

Бабій М.С. 901, 926, 933, 934, 956, 965

Базиль О.О. 458, 1004, 1030, 1034, 1038, 1041, 1042

Балацький О.Ф. 1663, 2003, 2071, 2074, 2076, 2087, 2094, 2095, 2116, 2119, 2151, 3022

Баравой В.Т. 1270, 1275, 1278

Баранов Е.І. 631

Баранова І.В. 374, 376, 378, 401, 420, 445, 450

Баранова С.В. 184, 198, 204, 210

Барбара Н.В. 2960

Барило Р.Б. 949, 1051

Басанцов І.В. 2166, 2259, 2347

Басов А.Г. 1343, 2988, 2995, 2997

Батраченко Л.Ф. 56

Батюк Л.М. 613

Башлак І.А. 88

Башук Т.О. 1787, 1824, 1951, 1957

Беда І.М. 971

Безноєва А.В. 1824, 1874

Бережна О.В. 1162, 1164

Бережний А.В. 1089

Берест Ю.К. 301

Бинда Т.П. 2640, 2792, 2802, 2803, 2804, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2822, 2827, 2829, 2830, 2831, 2834, 2842

Бібік В.В. 152, 1309, 2954, 2959, 2964

Біловодська О.А. 1783, 1786, 1789, 1790, 1791, 1807, 1820, 1824, 1825, 1829, 1847, 1848, 1851, 1855, 1866, 1868, 1871, 1872, 1881, 1883, 1886, 1887, 1889, 1895, 1896, 1910, 1916, 1929, 1932, 1933, 1939, 1941, 1944, 1945, 1948, 1949, 1950, 1953, 1965, 1966

Білоус О.А. 645, 967, 969

Божкова В.В. 1510, 1663, 1781, 1785, 1802, 1824, 1831, 1834, 1835, 1849, 1859, 1864, 1869, 1882, 1890, 1903, 1913, 1914, 1952

Бойко В.В. 581, 592

Бойко В.І. 2378, 2385, 2395, 2397

Бойко В.М. 300

Бойко М.В. 1090

Бока О.В. 2, 7, 39, 163, 206

Болотна І.В. 2402, 2412, 2414, 2420

Бондар Н.Ю. 187, 188, 2987, 2996

Бондар О.В. 973, 1074, 1075, 1077, 1078, 1089, 1093

Бондаренко Г.А. 681, 706, 707, 714, 717, 731

Бондаренко Ю.С. 26

Бордюк Ю.В. 248

Борисенко О.А. 1136, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1148, 1150, 1151, 1152, 1165, 1169, 1174, 1179, 1180, 1181

Борисюк В.М. 1417, 1419

Боровик В.О. 152, 902, 904, 906, 912, 1203, 1216, 1231

Боровик І.В. 863

Бородай Ю.П. 972

Боронос В.Г. 1511, 2161, 2168, 2181, 2182, 2191, 2194, 2221, 2222, 2228, 2240, 2254, 2283, 2288, 2293, 2321, 2334, 2341, 2353, 2354

Боронос В.М. 2203, 2210, 2225, 2226, 2231, 2235, 2241, 2336

Бражник І.Є. 1160

Брацихін В.М. 1087, 1214

Брацихіна Л.І. 1086, 1087

Брюханов М.В. 1511, 1715, 1717, 1727, 1744, 1747, 1749, 1766, 1769

Бубнов І.В. 418, 426, 443, 444

Бугайов В.І. 2929, 2933, 2934

Будко Г.Ю. 2725, 2732, 2744, 2751, 2752, 2755

Будник А.Ф. 464, 465, 469, 470, 473, 474, 485, 486, 489, 492, 494, 495, 496, 497

Будник О.А. 464, 474, 494

Будьоний О.П. 596, 597

Булашенко А.В. 2965, 2966, 2967, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2994

Бумейстер В.І. 2402, 2405, 2411, 2412, 2413, 2414, 2420, 2421, 2425, 2426, 2427

Бурбика М.М. 234, 238, 240

Бурик І.П. 1312, 1350, 1352, 2963

Бурла А.О. 300

Бурла О.М. 303, 304, 307

Бурлакова І.М. 1476, 1510, 1511, 1556, 1557, 1569, 1570, 1571, 1576, 1588, 1599, 1620, 1663, 1691

Бурнос Є.Ю. 285, 287, 297

Вакал А.О. 998, 1027, 1044

Вакал С.В. 578

Валенкевич Л.П. 152

Вандишев В.М. 308, 309, 310, 312, 314, 315, 317, 318, 319, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 332, 335, 336, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3015

Ванєєв С.М. 526, 663, 673, 693, 711, 714, 3019, 3020

Василега В.Д. 546, 547, 548

Василега П.О. 1102, 1108, 1110

Васильєв А.В. 152, 963, 1049, 1050, 1051, 1054, 1055, 1056, 1070, 1663

Васильєв А.О. 1003, 1011, 1012, 1014, 1017, 1024, 1033

Васильєв К.К. 2514, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2546, 2547, 2548, 2550, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036

Васильєв Ю.К. 2626

Васильєва О.Г. 2798, 2799, 2804, 2805, 2813, 2836

Васильєва Т.А. 2200, 2315, 3021

Васько Л.В. 2725, 2727, 2750, 2751

Ващенко С.М. 394, 429, 452

Великодний Д.В. 1293, 1312, 1344, 1347, 1348, 1351, 1353, 1354, 1370

Верещака С.М. 152, 863, 1072

Вертепов Ю.М. 680, 691, 692, 693, 695, 702, 703, 704, 714, 720

Вертинська Т.І. 1198, 1201, 1229, 1241

Винниченко Л.Б. 2480, 2483, 2486, 2852, 2853, 2855, 2856, 2857, 2858, 2863, 2864, 2886, 2887, 2888

Висоцький І.Ю. 2432, 2434, 2435, 2437, 2440, 2441, 2442, 2443, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2453, 2455

Вишницька О.І. 1989, 2064, 2153, 2159

Віжунов В.Л. 2433, 2908

Віннікова О.М. 1725, 1731

Вітренко А.М. 1182, 1185, 1223

Власенко В.М. 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 123, 127, 129, 130, 131, 135, 137, 139, 140, 143, 144, 146, 148, 149, 157, 161, 3016

Возна І.В. 900

Возний А.П. 305, 306

Волк О.М. 1510, 1511, 1525, 1550, 1560, 1561, 1615, 1621, 1626, 1629, 1656, 1710

Волкова О.М. 280, 283, 286

Волкогон А.Д. 2417

Волохін В.В. 1130

Воробйов Г.С. 152, 1125, 1134, 1400, 1404, 1413, 1422, 1435, 1447, 1448, 1449, 1450

Воробйова І.Г. 337, 348, 364

Ворона Н.А. 271, 273

Врагов А.П. 618, 622, 627, 634, 635, 644, 652, 657

Гаврилюк І.Л. 68

Галак К.М. 2957Галахова О.В. 2348

Галушко Н.А. 2515, 2543, 3029, 3050

Гапич В.М. 1160, 1163

Гапіч Н.О. 223

Гарбузова В.Ю. 2904, 2905, 2909, 2913, 2919, 2920, 2923, 2926

Герасиміва К.П. 846, 885, 887, 895

Герман В.Ф. 510, 512, 518, 523

Герман М.В. 195

Гладка Л.А. 563, 582

Гладченко О.Р. 77

Глівенко С.В. 1971, 2113

Глушан О.В. 125, 138, 153

Глушко В.П. 321

Глущенко Л.О. 902

Глущенко О.М. 3, 27, 36

Говорун Т.П. 1306, 1307, 1308, 1312

Голованенко Є.О. 272, 280, 291

Головчук Ю.А. 542, 584

Голубнича В.М. 2597, 2602, 2603, 2632, 2643, 2677

Гончаренко О.С. 1479, 1510, 1511, 1524, 1527, 1530, 1604, 1616, 1692

Гончарова А.В. 226

Горбась В.А. 2807, 2811, 2813, 2822, 2830, 2834, 2842

Горевий В.І. 232, 237, 245, 255, 3006

Горобченко Д.В. 1466, 1472, 1473, 1510, 1511, 1552, 1554, 1559, 1671, 1683

Горячев О.Є. 1136, 1142, 1155, 1167, 1181

Грабчак В.І. 1044, 1045, 2364, 2370

Гребеник Л.І. 2441, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2450, 2452, 2454

Гребеник Т.В. 152, 2993, 3051

Гресько І.Я. 2551, 2560, 2562, 2574, 2578, 2584

Гримайло С.В. 1273, 1279, 1280

Гриненко В.В. 1137, 1138, 1142, 1168, 1175, 1176

Гриценко П.В. 1511, 1544, 1564, 1667, 1684

Гричановська Т.М. 1351, 2955, 2961

Грищенко В.Ф. 1983, 1988, 2004, 2021, 2045, 2067, 2133, 2147

Грищенко Т.В. 2993

Грінкевич Т.М. 2377, 2379, 2382, 2387, 2392, 2396, 2398, 2826

Гудков С.М. 852, 872, 879, 888, 892, 898

Гулий О.М. 503, 506, 508, 524

Гуменний М.В. 1992, 2016, 2107

Гурець Л.Л. 540, 556, 572, 577

Гурьєва С.А. 67

Гусак О.Г. 152, 506, 513, 514, 515, 521, 532

Гутенко Д.В. 1146, 1165

Данильченко С.М. 1238, 1239, 1240, 1298

Дворніченко А.В. 1032, 1046

Дегтяренко О.Г. 2006, 2008, 2038, 2058, 2099, 2118, 2130, 2146
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка