Свого народу До 150-річчя Дмитра Яворницького
Скачати 329.66 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір329.66 Kb.


Дніпропетровська обласна універсальна

наукова бібліотека
Серія: Дослідники рідного краю


"Працюй на користь

свого народу..."

До 150-річчя Дмитра Яворницького

Бібліографічний покажчик


Дніпропетровськ

2005


Працюй на користь свого народу...". До 150-річчя Дмитра Яворницького: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.– 32 с. (Сер.: Дослідники рідного краю).

Упорядкування та комп’ютерний набір Ірина Голуб

Редактор Олена Плотнікова

Відповідальна за випуск Тетяна Абраїмова

Підписано до друку 28.10.2005 р.

Тираж 200 прим. Зам. №365

Видавничий центр ДОУНБ, м. Дніпропетровськ, вул. Ю.Савченка, 10.

Від упорядника


Бібліографічний покажчик „Працюй на користь свого народу...” присвячено життю та діяльності видатного діяча Придніпров’я Дмитра Івановича Яворницького та підготовлено до 150-річчя від дня його народження.

Видання містить у собі статтю „Усі грані особистості” про основні віхи життєвого шляху та різнобічну діяльність подвижника, а також бібліографію.

Покажчик має рекомендаційний характер, його завданням є представити багатогранну діяльність і особистість Дмитра Яворницького, тому матеріали згруповані за галузями його діяльності. Представлені лише більш доступні сучасні видання, книжкові – за кілька останніх десятиліть, періодичні – за останні 5 років, у розділах: „Увічнення пам’яті Дмитра Яворницького”, „Образ Дмитра Яворницького в художній літературі й на сцені”, „Премія імені Дмитра Яворницького” періодичні матеріали дані за останні 10 років.

Бібліографічні джерела розташовані в прямій хронології, окремо виділено книги та періодичні видання. Частина бібліографічних записів анотована. До бібліографії додано іменний покажчик авторів.

Видання може бути корисним вчителям, журналістам, бібліотекарям, студентам, школярам, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться діяльністю Дмитра Івановича Яворницького.


Усі грані особистості
Працюй, працюй не вдивляючись вперед і не озираючись назад, працюй, не чекаючи ні звідки і ні від кого ні нагороди, ні хвали; працюй доти, доки служать тобі руки і доки б'ється живе серце в твоїх грудях; працюй для користі твого народу і на благо дорогої для тебе Вітчизни”.
Дмитро Яворницький

Дмитро Іванович Яворницький народився 7 листопада 1855 року в селі Сонцівка (нині Борисівка) Харківської губернії в родині псаломщика. Сім'я жила бідно, в постійній скруті. Освіту Д.І.Яворницький здобував у рідному селі, потім у Харкові в повітовому училищі та духовній семінарії, а з 1877 по 1881 рік навчався на історико-філологічному факультеті університету. У студентські роки почав вивчати історію запорозького козацтва, основні роботи з історії України. Після закінчення університету він залишився позаштатним стипендіатом для підготовки до професорського звання по кафедрі російської історії. Згодом переїхав до Петербургу, працював в училищах викладачем історії, продовжував збирати матеріали з історії Запорозької Січі, опублікував свої перші роботи. З 1892 по 1895 роки Дмитро Іванович працював чиновником з особливих доручень при туркестанському генерал-губернаторі, займався археологією краю. За плідну роботу з вивчення старожитностей отримав нагороду від еміра – орден Бухарської зірки III ступеню.

З 1895 по 1896 рік вчений, вже досить відомий, працював у Варшавських архівах, тоді ж прийняв запрошення від історика Володимира Ключевського стати викладачем Московського університету і у 1896-1905 роках обіймав там посаду приват-доцента з історії українського та запорозького козацтва. В 1901 році він захистив магістерську дисертацію в Казанському університеті, а з 1905 року й до кінця життя Д.І.Яворницький постійно проживав у Катеринославі-Дніпропетровську і очолював місцевий історико-археологічний музей, який нині носить його ім’я.

1918 року Дмитро Іванович став членом-кореспондентом Української Академії наук і розгорнув у Катеринославі велику й плідну наукову діяльність. У 20-х роках був професором, завідувачем кафедрою Історії України в Інституті народної освіти (ІНО), головою Науково-дослідної кафедри історії України, створеної на початку 1921 року, членом місцевого наукового товариства. Під керівництвом Яворницького проводились кількарічні археологічні розкопки на Дніпробуді, за його редакцією вийшов науковий збірник історичного музею.

1 липня 1929 року, при підтримці академіка Д.І.Багалія, Д.Яворницького, водночас з М.Яворським та М.Слабченком, обрали дійсним членом ВУАН. Але масовий більшовицький терор, що розпочався невдовзі, обірвав наукову діяльність історика. З 1930 по 1939 рік його твори не публікувалися, наукові установи, які він очолював, були знищені, його найближчі співробітники заарештовані у справі СВУ. Самого Яворницького звинуватили в українському націоналізмі, звільнили з роботи, припинили виплату йому академічної пенсії. Під час голоду 1932-1933 року академік, щоб вижити, продавав на базарі свої книги і речі. З часом натиск на вченого послабили, йому повернули пенсію і дали дожити до смерті, що сталася 5 серпня 1940 року.

Суспільно-політичні, наукові та ідейні позиції Дмитра Івановича Яворницького формувалися під впливом О.Потебні, М.Сумцова, А.Скальковського, В.Антоновича, М.Максимовича. Стійкий інтерес до козацтва зародивсь у Яворницького ще в дитинстві під впливом творів М.В.Гоголя, національно-визвольні, народницькі тенденції виховались під дією творів Т.Г.Шевченка. Великий вплив на майбутнього літописця козаччини справили В.Б.Антонович та М.І.Костомаров, з яким історик особисто познайомився в 1885 р. Д.І.Яворницький поділяв думку, що історія – це рухи народних мас, і вивчати її потрібно за народними джерелами і поглядами на історичні події. Вчений розробив власну методологію і використовував її в науці, сформував новий напрямок в історіографії, який дослідники наукового спадку Яворницького назвали історико-етнографічною школою. Дмитро Іванович не був кабінетним вченим, історію Січі вивчав на місці, надзвичайно ретельно обстеживши всі місця „вольностей війська запорозького”.

Як вчений-історик Яворницький зробив значний внесок також і в розвиток допоміжних історичних дисциплін, перш за все археографії – в розробку її теорії і практики, виявлення і збір писемних історичних джерел, розширення методів і способів їх публікації, вироблення науково-практичних прийомів видання документів. Упорядковані та видані ним збірки документів і матеріалів з історії запорозького козацтва та історії України в цілому, тривалий час служили дослідникам і не втратили наукового значення та практичного використання і нині.

„Історія запорозьких козаків” написана на великому за об'ємом і різноманітному за характером документальному архівному матеріалі, який вчений збирав шістнадцять років. Він ретельно обстежив сховища документів у Варшаві, Києві, Катеринодарі, Одесі, Харкові, Чернігові, опрацював велику кількість документів з фондів Московського архіву Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ, Малоросійського і Розрядного приказів, Турецькі, Польські, Кримські справи, архіви Генштабу та Соловецького монастиря, працював з рукописами імператорської публічної бібліотеки в Петербурзі, приватними збірками.

Д.І.Яворницький зібрав величезний фактаж, який і зараз служить історикам, вперше опублі­ковані ним документи і матеріали до історії козацтва не застаріли і нині.

Дмитро Яворницький – відомий музеєзнавець. Завдяки йому музей О.Поля в Катеринославі перетворився на серйозне сховище історичних коштовностей, науковий центр міста. Він виховав плеяду вчених нового покоління – відомих істориків К.Г.Гуслистого, П.Матвієвського, археологів А.Добровольського, В.Грінченка, багато музейних та архівних працівників.

Не можна не згадати про певні заслуги академіка Д.І.Яворницького і в практичній роботі архівів, в підготовці кваліфікованих архіваріусів та археографів. Ще в 90-і роки XIX століття працював вчений співробітником Варшавської казенної палати (1895-1896 рр.), де вивчав і впорядковував архів фінансового управління Царства Польського, складав покажчик до нього. Він дійсний, незмінний член Катеринославської вченої архівної комісії протягом всього часу її існування (1903-1915 рр.) проводив в ній велику пошукову роботу та публікувався в „Летописях” цього товариства.

Після громадянської війни певний час (в 1923-24 рр.) Дмитро Іванович очолював Катеринославське губернське ар­хівне управління, передаючи свій багатий досвід молодшому поколінню архівістів. Своїм багатством та впорядкованістю відділ фондів та архів Дніпропетровського історичного музею теж завдячує довголітній, кропіткій збирацькій праці вченого.

Дмитро Іванович Яворницький відомий також як дослідник-етнограф і літератор, він є автором оригінального „Словника української мови” (Т. 1, Січеслав, 1920), збірки етнографічних записів „Запорожье в остатках старины й преданиях народа” (СПб., ч 1-2, 1888), видав у власних записах „Малороссийские народные песни собранные в 1878— 1905 гг.” (Екатеринослав, 1906), написав кілька десятків прозових та поетичних художніх творів.

Літературна творчість – одна зі складових частин розмаїтого таланту Д.І.Яворницького. Белетристичні та поетичні твори містять різнобарвну палітру думок і почуттів Яворницького як митця, художника слова, дають можливість (через ідейно-тематичне спрямування, сюжети, систему образів, поетику) глибше і повніше зрозуміти духовний світ Яворницького-людини, стихію його творчих пошуків, переживань і мрій, вершини морально-естетичних ідеалів.

Перший великий прозовий твір – повість "Наша доля – Божа воля" – виношувався письменником довгі роки і був опублікований в 1901 році в журналі "Киевская старина". Повість прихильно зустріли критики й читачі, а у 1905 року вона була перевидана в Катеринославі. Протягом 1901-1920-х років літературні твори Яворницького виходили окремими виданнями в Катеринославі, друкувалися в київських та місцевих періодичних виданнях "Рада", "Рідний край" "Екатеринославские губернские ведомости", "Летопись екатеринославской ученой архивной комиссии", "Дніпрові хвилі", "Споживач", "Кооперативне життя", українському декламаторі "Розвага", пропонувалися для вивчення у школі і були вміщені в читанці І.Труби "Стежка додому" тощо.

У творчому доробку Яворницького-письменника роман "За чужий гріх" (1907); повісті "Наша доля..." (2-е вид., 1905), "Христос у серці чоловіка" (1905), "У бурсу! У бурсу! У бурсу!" (1908), "Де люде, там і лихо" (1911), "Поміж панами" (1911); оповідання, новели – "Русалчине озеро", "Драний хутір", "Три несподівані стрічі", "Славний боян Хома Провора", "Сповідь душі баби Палажки Хотюнки", "Добрий пастир", "Як жило славне запорожське низове військо" та інші; поетична збірка "Вечірні зорі" (1911); вірші, опубліковані в періодиці – "Все йде, все минає, пам'яті Л.В.Сохачевської", "Зачарований край", "Поминула, браття, вільна пора", "Думи мої, діти мої" та ін.; вірші в рукописах – "О горе!", "Піймай вітра", "Вечерній дзвін", "Тихесенько я йшов повз темної діброви" тощо.

У прозових творах Яворницький відтворює реалістичні картини з життя українського села сучасної йому епохи, продовжуючи і творчо наслідуючи традиції класичної літератури, зокрема творчості Т.Шевченка. М.Гоголя, Г.Квітки-Основ'яненка, О.Кониського, І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, М.Коцюбинського, Б.Грінченка, Олени Пчілки, Марка Вовчка. За манерою письма Яворницький належав до генерації українських белетристів, які орієнтувалися на художньо-епічну традицію XIX століття.

Через усе життя вчений проніс щире й глибоке захоплення найколоритнішим явищем в історії України – запорозьким козацтвом. Розкриваючи таємничу красу старої України, він не просто ідеалізував славне козацьке минуле, а створив образ – символ духовної величі українського народу, підняв його із зневажливого забуття до наповненого світлом ідеалу.

Видатний вчений ніколи не залишався осторонь громадської роботи, брав участь в організації та проведенні XIII археологічного з'їзду, працював в катеринославському товаристві „Просвіта”, широко популяризував творчість Т.Г.Шевченка, допомагав в організації Вищого гірничого училища (тепер – Національний гірничий університет), стояв біля заснування класичного університету в Катеринославі.

Багато висновків, положень і характеристик з праць Д.І.Яворницького не втратили наукового значення, не за­старіли і будять сьогодні нові думки, вимагають свого продовження. Живе гідний наслідування подвижницький приклад вченого, самовідданого лицаря науки, праці, непересічного історика, цікавого літератора, полум’яного громадянина, девізом і правилом життя якого було: „Працюй, працюй не вдивляючись вперед і не озираючись назад, працюй, не чекаючи ні звідки і ні від кого ні нагороди, ні хвали; працюй доти, доки служать тобі руки і доки б'ється живе серце в твоїх грудях; працюй для користі твого народу і на благо дорогої для тебе Вітчизни”.(За І.М.Гапусенком)

Твори Дмитра Яворницького
1. Яворницький Д.І. История города Екатеринослава.– Днепропетровск: Проминь, 1989.– 196 с.: ил.
2. Яворницький Д.І. Дніпрові пороги.- Дніпропетровськ: Пороги, 1989.
3. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т.– Львів: Світ, 1990.
4. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. / За ред. П.С.Сохань та ін.– К.: Наук. думка, 1990.– (Пам’ятки іст. думки України).
5. Яворницький Д.І. Іван Дмитрович Сірко, славний Кошовий отаман війська запорозьких козаків.– Дніпропетровськ: Промінь, 1990.– 190 с.
6. Українські народні пісні, наспівані Д.Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого / Упоряд. М.М.Олійник-Шубравська.– К.: Муз. Україна, – 1990.– 456 с.: іл., нот.
7. Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний.– Дніпропетровськ: Січ, 1991.– 70 с.
8. Яворницький Д. За чужий гріх: Роман.– Харків: Прапор, 1993.– 351 с.: іл.
9. Яворницкий Д.И. (Эварницкий Д.И.) Запорожье в остатках старины и преданиях народа: Для старшого шк. віку. Ч.1-2.– К.: Веселка, 1995.– 447 с. (Укр. мовою).
10. Яворницький Д.І. История города Екатеринослава.– 2-е изд., доп.– Днепропетровск: Січ, 1996.– 278 с.: ил.
11. Яворницкий Д. Запорожье в остатках старины и преданиях народа: Фрагмент // Надмогильні хрести запорозьких козаків. Т.1.– Одеса: ОКДА.– 1998.– C. 100-121.

12. Яворницький Д. Перекази про кошового отамана Івана Сірка, записані під час поїздки по Запоріжжю влітку 1896 року // Надмогильні хрести запорозьких козаків. Т.1.– Одеса: ОКДА.– 1998.– C. 122-124.


13. Яворницький Д.І. Із української старовини: Науково-худож. видання.– К.: Веселка, 2001.– 176 с.
14. Яворницький Д.І. Вольності запорозьких козаків.– Дніпропетровськ: Січ, 2002.– 405 с.
15. Яворницький Д.І. До історії степової України.– Дніпропетровськ: Січ, 2004.– 443 с.
16. Яворницький Д.І. Твори у 20-ти т. Т.1.: Наук. видання.– К.-Запоріжжя, 2004.– 517 с. (Сер.: Історія, краєзнавство, археологія).
* * *

17. Яворницкий Д.И. Жизнь, полная отречения, была принята козаками для того, чтобы защитить матку-Украину: [Фрагмент лекции "О значении украинского козачества", прочитанной в Москов. ун-те 5 окт. 1901 года] / Подготовил А.Зобенко // Наше місто.– 2002.– 13 серп.


18. Яворницкий Д.И. Казак и воля – одна доля: [Лекция "О значении украинского казачества", прочитанная студентам МГУ 5 окт. 1901 г.] / Публикацию подготовил А. Зобенко // Днепр вечерний.– 2003.– 14 окт.
19. Яворницький Д. [Спогади про Іллю Рєпіна] // Хроніка 2000.– 2003.– № 55-56.– C. 539-575.
20. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: [Отрывок] // Днепров. правда.– 2000.– 22 июня.
21. Яворницький Д. В.В.Тарновський: [Оповідь про знайомство майбутнього історика з укр. колекціонером і меценатом] // Хроніка-2000.– 1996.– № 16.– C. 139-172.
Епістолярна спадщина Дмитра Яворницького
22. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Вип. 1. Листи вчених до Д.І.Яворницького.– Дніпропетровськ: Гамалія, 1997.– 887 с.
23. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Вип. 2. Лис-ти діячів культури до Д.І.Яворницького.– Дніпропетровськ, 1999.– 460 с.
* * *

24. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Каталог музейної колекції. Вид. 2-ге доп.– Дніпропетровськ: Пороги, 1992.– 222 с.


25. Реєстр листів родичів Д.І.Яворницького, які зберігаються в Дніпропетровському Історичному музеї // З минувшини Подніпров’я (зб. матеріалів наук. конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв, 17 травня 1994 р).– Дніпропетровськ: ВПОП „Дніпро”, 1995.– С. 45.
26. Тимофєєва І.М. Деякі відомості про родину Д.Яворницького з його епістолярної спадщини // З минувшини Подніпров’я (зб. матеріалів наук. конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв, 17 травня 1994 р).– Дніпропетровськ: ВПОП „Дніпро”, 1995.– С. 41-44.
27. Чабан М. Просвітянин Трифон Татарин – один з кореспондентів Д.Яворницького // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи: Зб. тез доповідей наук. конф.– Дніпропетровськ: Вересень.– 1999.– C. 72-75.
28. Абросимова С.В. Археографічний аспект в епістолярній спадщині академіка Д.І.Яворницького // Дніпропетровський історико-археологічний збірник. Вип.2 / За ред. О.І.Журби.– Дніпропетровськ: Генеза, 2001.– C. 400-415.
* * *

29. Абросимова С. Із останніх листів учителя: [Листи М.Ф.Сумцова до Д.І.Яворницького] // Борисфен.– 1996.– № 1.– C. 20-21.


30. Абросимова С., Мицик Ю. Спільна праця на загальну користь України (Листування Є.Чикаленка (видавця і літератора) і Д.Яворницького) // Київ. старовина.– 1996.– № 1.– C. 30-39.
31. Тарасенко І. Товариш козацького батька : [Листування Д.І.Яворницького з Опанасом Георгійовичем Сластьоном укр. художником, архітектором, фольклористом] // Київ. старовина.– 1996.– № 1.– C. 10-18.
32. Абросимова С. З листів українських письменників і вчених до Яворницького // Кур'єр Кривбасу.– 1997.– № 69-98.– C. 87-98.
33. Листування Ф.Вовка з Д.Яворницьким // Пам'ять століть.– 1997.– №1.– C. 64-66.
34. Перкова А. Любіть одне одного: [З листування священика В.Котляревського з Д.Яворницьким] // Бористен.– 1997.– №1.– C. 18-19.
35. Литвинова Т. Листи до Дмитра Яворницького: [Рец. на кн. "Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького".– Дніпропетровськ: Гамалія, 1997.– 888 с.] // Київ. старовина.– 1999.– № 3.– C. 172-175.
36. Перкова А. "Зробіть Ваші цінні уваги...": [Про листування Д.І.Яворницького з художниками С.І.Васильківським та М.С.Самокишем] // Наше місто.– 2000.– 12 січ.
37. Перкова А. Дід і прадід мій були дворянами...": До дня народження Дмитра Яворницького: [Вивчення епістолярної спадщини історика. Сучасники і академік] // Наше місто.– 2002.– 8 листоп.

Діяльність Дмитра Яворницького

38. Дмитро Іванович Яворницький / Вступна стаття і бібліографія І.М.Гапусенка.– К.: Наук. думка, 1969.– 58 с.


39. Шубравська М.М. Д.І.Яворницький: Життя, фольклористично-етнографічна діяльність.– К.: Наук. думка, 1972.– 254 с.
40. Шаповал І.М. В пошуках скарбів: Докум. оповідання.– Дніпропетровськ: Промінь, 1990.– 327 с.
41. Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Дніпропетровськ, 1991.– 79 с.
42. Заруба В.М. Постаті: Студії з історії України. Книга друга.– Дніпропетровськ: Україна, 1993.– С. 3-27.
43. Регіональне і загальне в історії: Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з'їзду (листопад, 1995р.).– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– 328 с.
44. Швидько Г.К. Д.І.Яворницький і дослідження історії України в Катеринославському ІНО // З минувшини Подніпров’я (зб. матеріалів наук. конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв, 17 травня 1994 р.).– Дніпропетровськ: ВПОП „Дніпро”, 1995.– С. 33-36.
45. Дмитро Іванович Яворницький (7.11.1855 р. – 5.08. 1940 р.) // Катеринослав-Дніпропетровськ – 225: Видатні особистості та обличчя міста.– 2-ге вид.– Дніпропетровськ: ІМА-прес.– 2001.– С. 26-27.
46. Дмитрий Иванович Яворницкий (1855-1940) // Стародубов А.Ф., Самодрыга В.В., Иванов С.С. Память истории. г. Екатеринослав (г. Днепропетровск) по литературе и воспоминаниям.– Дніпропетровськ, 2001.– C. 295-300.
* * *

47. Абросимова С. Невтомний працівник на ниві історичної науки // Кур'єр Кривбасу.– 1995.– № 39-40.– C. 55-59.


48. Заруба В. Великий історіограф // Київ. старовина.– 1996.– № 1.– C. 2-9 (бібліогр.)
49. Чередник Н. Дмитро Яворницький і Катеринославський університет: [З 1918 р. професор кафедри місцевого краю та Запоріжжя] // Джерело.– 2000.– 21 груд.– C. 10.
50. Журба О.І. До питання про історіографічну самоідентифікацію південноукраїнських істориків // Гуманітар. журнал.– 2001.– № 1-2.– C. 31-37.
51. Колпакова О. Наукова діяльність Д.І.Яворницького у 1917-1918 рр. // Гуманітар. журнал.– 2002.– № 2.– C. 65-67.
52. Полынь И. Екатеринославский магнат // Днепр вечерний.– 2003.– 7 нояб.

Літописець козацької вольності
53. Брехуненко В.А. Д.І.Яворницький про генезу та сутність української козаччини // Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Дніпропетровськ, 1991.– С. 27-29.
54. Виноградов Г.М. Особливості джерельної бази праці Д.І.Яворницького “Історія запорізьких козаків” // Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Дніпропетровськ, 1991.– С. 25-27.
55. Стороженко І.С. Д.І.Яворницький про військове мистецтво запорозьких козаків // Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Дніпропетровськ, 1991.– С. 29-31.
56. Болдирь С.П. Д.І.Яворницький про вченість у запорозьких козаків // Регіональне і загальне в історії. Тези між нар. наук. конф., присвяч. 140-річчю Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (Листопад 1995 р.).– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– С. 113-114.
57. Пірко В.О. Питання східних кордонів війська запорозького у творчій спадщині Д.І.Яворницького // Регіональне і загальне в історії. Тези між нар. наук. конф., присвяч. 140-річчю Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (Листопад 1995 р.).– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– С. 88-90.
58. Санцевич А.В. Д.Яворницький і М.Слабченко: спільні інтереси в дослідженні історії козацтва // Регіональне і загальне в історії. Тези між нар. наук. конф., присвяч. 140-річчю Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (Листопад 1995 р.).– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– С. 24-26.
* * *

59. Шаповал І. Заборонена лекція козацького професора // Берегиня.– 1995.– № 3-4.– C. 121-128.


60. Чабан М. Професор читає лекцію... городовим: [Лекції Д.Яворницького про запорізьке козацтво] // Зоря.– 2001.– 8 листоп.
Дмитро Яворницький – археолог
61. Ковальова І.Ф. Д.І.Яворницький організатор та керівник першої новобудовної археологічної експедиції // Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Дніпропетровськ, 1991.– С. 42-44.
62. Костенко В.І. Сарматські матеріали в археологічних дослідженнях Д.І.Яворницького // Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Дніпропетровськ, 1991.– С.72-73.
* * *

63. Ковалева И.Ф. Д.И.Яворницкий – археолог Запорожья // Гуманітар. журнал.– 2002.– № 2.– C. 50-52.


64. Яременко І.І. Д.І.Яворницький: археологічні дослідження 1903-1907 рр. // Гуманітар. журнал.– 2002.– № 2.– С. 53-57.
65. Лесничий П.П. Повозка из позднекочевнического погребения у с. Афанасьевка (к столетию открытия): [Об обследовании местности вдоль левого берега р. Орели Д.И.Яворницким] // Гуманітар. журнал.– 2003.– № 1(17).– зима.– C. 39-42.
Дмитро Яворницький – краєзнавець
66. Болебрух А.Г., Швидько Г.К. Академік Д.І.Яворницький і розвиток краєзнавства на Катеринославщині // Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історичного краєзнавства.– Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1990.– С. 3-11.

67. Ситник А.А. Слово про “запорозького характерника” (Д.І,Яворницький) // Репресоване краєзнавство (20-30 роки).– К.: Рідний край – Хмельницьк. ред.-вид. відділ, 1991.– С. 154-161.


68. Чабан М. За порадою Яворницького // Чабан М. Вічний хрест на грудях землі. Художньо-документальні нариси.– Дніпропетровськ: УкВ ВМА-прес, 1993.– С. 18-21.
69. Абросимова С.В. Д.Яворницький і розвиток краєзнавства в Україні // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип.1: Матеріали Першої міжрегіон. іст.-краєзнав.конф. (8-9 жовт. 1998р. м. Дніпропетровськ).–Дніпропетровськ, 1998.– C. 16-22.
70. Липовська Т.Д., Мирончук В.Д. Д.І.Яворницький і Південно-Російська обласна сільськогосподарська, промислова і кустарна виставка у 1910р. в Катеринославі // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи: Зб. тез доповідей наук. конф.– Дніпропетровськ: вересень.– 1999.– C. 12-14.
71. Лазебник В. Список Дмитра Яворницького: [Пропозиція про перейменування вулиць Катеринослава] // Дніпропетровськ: минуле і сучасне. Оповіді про пам’ятки культури Катеринослава-Дніпропетровська, їх творців і художників.– Дніпропетровськ: Дніпрокниги, 2001.– С. 454-456.
* * *

72. Абросимова С.В. Д.Яворницький і церква // Монастир. острів.– 1994.– лип.– № 1.– C. 122-128.


73. Шаповал І. Що шукав Яворницький // Борисфен.– 1996.– № 3.– C. 16-17
74. Сокіл В. Козацьким ходом: [Спогади про похід через дніпрові пороги з Д.І.Яворницьким] // Борисфен.– 1995.– №2.– C. 13-14.
75. Чабан М. Перший український кінофільм "Запорозька Січ": [Було знято у Катеринославі у 1912 р. Даньком Сахненком. Консультант Д.Яворницький] // Пам'ять століть.– 1997.– № 4.– C. 146-147.
76. Галь Б.О. Павлоград і його околиці в житті і творчості Д.І.Яворницького // Гуманітар. журнал.– 2002.– № 2.– C. 62-64.
77. Шушляннікова Н. Д.Яворницький та культурне-наукове життя Херсона кін. XІX - поч. XX ст.: Листування – як джерело краєзнавчих досліджень // Бористен.– 2002.– № 4.– C. 20-22.

Дмитро Яворницький – етнограф і фольклорист
78. Олійник М.М. Д.І.Яворницький – фольклорист // Научные записки. Т.79. Вып.19: Сб. работ филологич. ф-та.– Днепропетровск, 1963.– C. 79-85.
79. Журба А.С. Д.І.Яворницький – етнограф // Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Дніпропетровськ, 1991.– С. 44-46.
* * *

80. Абрамова С. Хранитель і дослідник народної творчості // Нар. мистецтво.– 1999.– № 3-4 (7-8).– C. 3-4.


81. Перкова А. "Віддайте це у музей, у вас воно пропаде, а там – збережеться...": [Про етнограф. експедиції Д.І.Яворницького] // Наше місто.– 2000.– 5 серп.
Дмитро Яворницький – письменник
82. Ковальська Т.М. Редакторська та публіцистична діяльність Д.І.Яворницького у Катеринославі наприкінці XIX- початку XX століть // Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Дніпропетровськ, 1991.– С. 49-52.
83. Скупейко Л.І. Художня спадщина Д.І.Яворницького, Проблеми вивчення // Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Дніпропетровськ, 1991.– С. 52-54.
84. Олійник-Шубравська М.М. Харківський період життя Д.І.Яворницького та його автобіографічний роман “За чужий гріх” // Яворницький Д. За чужий гріх: Роман.– Харків: Прапор, 1993.– С. 5-26.
85. Василенко Н.Є. Д.І.Яворницький – письменник // З минувшини Подніпров’я (Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню музеїв, 17 травня 1994 р.).– Дніпропетровськ: Дніпро, 1995.– С. 36-41.
86. Назаренко О.В. До питання про український менталітет у художній спадщині Д.І.Яворницького // Регіональне і загальне в історії. Тези між нар. наук. конф., присвяч. 140-річчю Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (Листопад 1995 р.).– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– С. 289-291.
87. Русак І.Є Психологічна новела Дмитра Яворницького // Регіональне і загальне в історії. Тези між нар. наук. конф., присвяч. 140-річчю Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (Листопад 1995 р.).– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– С. 284-286.
88. Чередник Н.Г. Поетичний доробок Д.Яворницького // Регіональне і загальне в історії. Тези між нар. наук. конф., присвяч. 140-річчю Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (Листопад 1995 р.).– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– С. 286-288.

Дмитро Яворницький – музеєзнавець
89. Фоменко Ф.А., Шамрай Г.Ф. Пам’ятки мистецтва та матеріальної культури стародавнього Єгипту в зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького // Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Дніпропетровськ, 1991.– С. 66-69.
90. Фаримець А.М. Історія створення „Церковного відділу” Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького // Регіональне і загальне в історії. Тези між нар. наук. конф., присвяч. 140-річчю Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (Листопад 1995 р.).– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– С. 161-163.
91. Фоменко Ф.А. Історія формування колекції пам’яток східних культур у зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького // Регіональне і загальне в історії. Тези між нар. наук. конф., присвяч. 140-річчю Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (Листопад 1995 р.).– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– С. 168-170.
92. Абросимова С.В. Внесок Д.Яворницького у розвиток музейної справи в Україні // Музей на межі тисячоліть: Минуле, сьогодення, перспективи (Зб. тез доповідей та повідомлень Між нар. наук. конф., присвяч. 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім.. Д.І.Яворницького).– Дніпропетровськ: Вересень, 1999.– С. 8-10.
93. Областной музей им. А.Н.Поля (Исторический музей им. Д.И.Яворницкого) // Стародубов А.Ф., Самодрыга В.В., Иванов С.С. Память истории...– Дніпропетровськ : РВА "Дніпро-VAL".– 2001.– С. 111-117.
94. Фоменко А. Музей ім. Поля – Музей ім. Яворницького // Дніпропетровськ: минуле і сучасне.– Дніпропетровськ: Дніпрокнига.– 2001.– C. 76-80: фото.

* * *


95. Чабан М. Ще одне свідчення: [Про звільнення Д.І.Яворницького з музею в 1933 р.] // Кур'єр Кривбасу.– 1995.– № 39-40.– C. 46.
96. Шаповал І. Невтомний шукач скарбів: Д.І.Яворницький. Рідкісні книги та речі // Борисфен.– 1995.– № 4.– C. 2-3, 6.
97. Удод О. Кілька документальних штрихів до долі музеїв України у 1920-30-х рр.: [Дніпропетров. історико-археолог. музей, діяльність Д.І.Яворницького, музеї області] // Бористен.– 1999.– № 6.– C. 10-11.
98. Абросимова С. Академік Д.І.Яворницький і розвиток музейної справи в Україні: [З нагоди 150-річчя Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького] // Київ. старовина.– 2000.– № 1.– C. 97-104: іл.
99. Бекетова В. Яворницкий умел "раскрутить" богатых: [Из истории Днепропетров. ист. музея] // Днепров. правда.– 2000.– 30 мая.
100. Єфимов В.Б. Музейні картини, замовлені Яворницьким: [Про картини з зображенням запорожців, замовлені Д.Яворницьким] // Гуманітар. журнал.– 2003.– № 1.– зима.– C. 49-52.

Дмитро Яворницький – громадський та культурний діяч
101. Журба О.І. Діяльність Д.І.Яворницького в катеринославській „Просвіті” // Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Дніпропетровськ, 1991.– С. 54-57.
102. Яворницький Д.І. // Чабан М. Діячі Січеславської “Просвіти” (1905-1921). Біобібліоргафічний словник: Наук. видання.– Дніпропетровськ: ІМА-прес 2002.– С. 501-505.
103. Абросимова С.В. Д.І.Яворницький: творча спадщина вченого в культурно-громадському контексті кінця XIX- початку XX століття // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Зб. наук. праць. Вип 2.– Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2003.– 256 с.
104. Академік Д.І.Яворницький і перша вища гірнича школа України. Документи і матеріали.- Дніпропетровськ: НГУ, 2004.–104 с.
* * *

105. Ченцов В. Учасник українського національного підпілля: [Маловідомі факти з життя Д.І.Яворницького] // Борисфен.– 1996.– № 8.– C. 26-27; №9.– С.21-23.


106. Ченцов В. "Натхненник української націоналістичної контрреволюції...": (Невідомі факти про останні роки життя акад. Д.І.Яворницького) // Хроніка 2000.– 1996.– № 16.– C. 191-207.

Дмитро Яворницький у колі сучасників
107. Абросимова С.В. Д.І.Яворницький і українська колонія в Петербурзі // Скарбниця ріднокраю: Збірка матеріалів наук.-практ. конф. З музейної справи і краєзнавства.– Дніпропетровськ: ВПОП „Дніпро”, 1993.– С. 10-14.
108. Абросимова С.В. Д.І.Яворницький і харківські вчені // З минувшини Подніпров’я (зб. матеріалів наук. конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв, 17 травня 1994 р).– Дніпропетровськ: ВПОП „Дніпро”, 1995.– С. 46-51.
109. Абросимова С.В., Перкова А.І. Д.І.Яворницький і Галичина // З минувшини Подніпров’я (зб. матеріалів наук. конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв, 17 травня 1994 р).– Дніпропетровськ: ВПОП „Дніпро”, 1995.– С. 51-55.
110. Мицик Ю.І. Творчі зв’язки О.Г.Сластіона і Д.І.Яворницького // З минувшини Подніпров’я (зб. матеріалів наук. конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв, 17 травня 1994 р).– Дніпропетровськ: ВПОП „Дніпро”, 1995.– С. 55-60.
111. Чабан М.П. Сучасники про Д.І.Яворницького: Спогади / В.Гіляровський, О.Пчілка, Є.Єнджеєвич та ін.– Дніпропетровськ: ВПОП „Дніпро”, 1995.– 204 с.
112. Щира подяка за корисну працю: Вітальні телеграми Д.Яворницькому з нагоди 30-ліття його літературно-наукової діяльності (1913 р.) З музейної колекції.– Дніпропетровськ.: Гамалія, 1998.– 27 с.
113. Омельченко Г.М. Яворницький і Рєпін в лоцманських краях. Зустріч з Д.І.Яворницьким // Омельченко Г.М. Дніпрові лицарі: Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2000.– С. 38-45.
114. Фоменко А. Д.І.Яворницький і Т.Г.Шевченко // Дніпропетровськ: минуле і сучасне. Оповіді про пам'ятки культури.– Дніпропетровськ, 2001.– C. 267-269: фото.
* * *

115. Девлад О. В гостях у академіка Яворницького // Кур'єр Кривбасу.– 1995.– № 39-40.– C. 41-42.


116. Дергус М. "На ціле життя запала мені в душу кобзарська пісня": [Є свідчення про Д.Яворницького після 1936 р.] // Пам'ятки України.– 1995.– № 1.– C. 148-150.
117. Козар-Варварів О. Козака несли...: [Спогади про Д.І.Яворницького] // Кур'єр Кривбасу.– 1995.– №39-40.– C. 42.

118. Костюк М. Те, що зберегла пам'ять: [Спогади про Д.Яворницького] // Борисфен.– 1995.– №3.– C. 3.


119. Лещенко В. Моя зустріч з академіком: [Д.І.Яворницький] // Кур'єр Кривбасу.– 1995.– № 39-40.– C. 47.
120. Матюшенко І. "Чого душа бажає": [Спогади про Д.І.Яворницького] // Кур'єр Кривбасу.– 1995.– № 39-40.– C. 42-43.
121. Молчанова Ф. "А ти іди, іди без втоми...": [Про соратника Д.Яворницького М.І.Лояна] // Борисфен.– 1995.– № 3.– C. 8-9.
122. Осипенко Н. Д.І.Яворницький і М.С.Грушевський // Кур'єр Кривбасу.– 1995.– № 39-40.– C. 46.
123. Пронченко М. Академік Дмитро Яворницький: [Публікацію підгот. М.Чабан] // Кур'єр Кривбасу.– 1995.– № 24.– C. 30-31.
124. Семенко Ю. ...І свого не цурайтеся: [Спогади про Д.І.Яворницького] // Кур'єр Кривбасу.– 1995.– № 39-40.– C. 38.
125. Зленко Г. Д.І.Яворницький і М.Ф.Комаров // Кур'єр Кривбасу.– 1996.– № 59-60.– C. 32-33.
126. Чабан М. У спогадах сучасників : [Спогади про Д.І.Яворницького, що увійшли у зб. "Сучасники про Д.Яворницького"] // Київ. старовина.– 1996.– № 1.– C. 28-29.
127. Шаповал І. Заповіт: [Спогади дружини Д.Яворницького] // Київ. старовина.– 1996.– № 1.– C. 40-44.
128. Шаповал І. "Не допускать!": [Документи до біогр. Д.Яворницького] // Бористен.– 1996.– № 12.– C. 18-19.
129. Дерегус М. "Заради правди історії": [Спогади художника про відвідини у 30-ті рр. Д.Яворницького] // Art Lіne.– 1998.– №2.– C. 42-43.
130. Лямина А. Пока тебе служат руки, пока бьется сердце: [Штрихи к портрету Д.И.Яворницкого] // Днепр вечерний.– 2001.– 15 сент.
131. Абросимова С.В. Краєзнавці з кола Д.І.Яворницького // Гуманітар. журнал.– 2002.– №2.– C. 58-61.
132. Тимошенко Я. "Все знесу, все переживу, все перетерплю, а землю козацьку не кину..." // Вісті Придніпров'я.- 2003.-7 серп.- C. 12.
133. Абросимова С. Запорозька сага Дмитра Яворницького: [Зв'язки з істориком М.Костомаровим. Спадщина історика] // Наше місто.– 2004.– 9 листоп.– C. 2.
134. Перкова А. "...Ответь нам, батько запорожский" // Вісті Придніпров'я.– 2004.– 24 лют.– C. 10.
135. Тимошенко Я. "Тільки у Яворницького на Запоріжжі – ось моя хата"... : [Про дружбу Д.Яворницького і І.Репіна] // Вісті Придніпров'я.– 2004.– 5 серп.– C. 16.
Увічнення пам’яті Дмитра Яворницького
136. Шаповал І.М. Козацький батько: Образ Дмитра Івановича Яворницького у спогадах письменників, діячів культури і науки.– Кривий Ріг, 1998.– 256 с.
137. Буряк В.В. Нотатки до атрибуції експоната ДІМ – бюста Д.І.Яворницького // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи: Зб. тез доповідей наук. конф.– Дніпропетровськ: Вересень.– 1999.– C. 17-19.
138. Перкова А.І. Історія буття та сучасний меморіальний музей. (З досвіду відтворення меморіального будинку-музею Д.І.Яворницького) // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи: Зб. тез доповідей наук. конф.– Дніпропетровськ: Вересень.– 1999.– C. 15-17.
139. Дом Д.И.Яворницкого (Мемориальный Дом-музей Д.И.Яворницкого) // Стародубов А.Ф., Самодрыга В.В., Иванов С.С. Память истории. г. Екатеринослав...– Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-VAL".– 2001.– С. 98-101.
140. Фоменко А. Курінь козацького батька": [Будинок-музей Д.І.Яворницького] // Дніпропетровськ: минуле і сучасне. Оповіді про пам'ятки культури.– Дніпропетровськ, 2001.– C. 80-83: фото.

* * *


141. Чабан М. Працюй на користь твого народу: [Про пам'ятник Д.І.Яворницькому] // Зоря.– 1995.– 10 листоп.
142. Іродова М. Важкий хрест Яворницького: [Про пам'ятник Д.Яворницькому біля ДІМ] // Днепров. панорама.– 1997.– 20 мая.
143. Чабан М. У високе небо дивляться собори: [Зустріч у меморіал. музеї-садибі Д.Яворницького, який відкрився після ремонту] // Зоря.– 1998.– 17 листоп.
144. Чабан М. Знов у Яворницьких гості: [Відновлюється масова робота в будинку-музеї Дмитра Яворницького] // Зоря.– 2001.– 11 груд.
145. Плужник В. Зустріч у будинку Яворницького: [Відбувся наук. семінар "Творча лабораторія Д.І.Яворницького"] // Вісті Придніпров'я.– 2002.– 28 листоп.– C. 8.

Образ Дмитра Яворницького

в художній літературі й на сцені
146. Савченко В. Народжений під знаком Скорпіона: Психологічна драма на дві дії.– Дніпропетровськ: Січ, 1997.– 104 с.
147. Славутич Яр Дід із Січеслава: [Вірш] // Славутич Я. Твори. Т.1.– К.: Дніпро; Едмонтон: Славута, 1998.– С. 184.
* * *

148. Савченко В. Народжений під знаком Скорпіона: [П'єса на дві частини. З життя Д.І.Яворницького] // Кур'єр Кривбасу.– 1995.– № 39-40.– C. 17-37.


149. Ефимов В. Історія і астрологія: [Про п'єсу В.Савченка "Народжений під знаком Скорпіона"] // Кур'єр Кривбасу.– 1996.– № 45-46.– C. 60-61.
150. Зобенко О. На сцені – Яворницький: "Народжений під знаком Скорпіона" В.Савченка в Дніпропетров. укр. муз.-драм. театрі ім. Т.Шевченка // Культура і життя.– 1996.– № 9.– 28 лют.– C. 4.
151. Зобенко О. У дзеркалі козацької історії: [Про п'єсу В.Савченка "Народжений під знаком Скорпіона"] // Борисфен.– 1996.– № 1.– C. 24-25.
152. Зобенко О. На сцені – Яворницький : "Народжений під знаком Скорпіона" В.Савченка в Дніпропетров. укр. муз.-драм. театрі ім. Т.Шевченка // Культура і життя.– 1996.– № 9.– 28 лют.– C. 4.

Премія імені Дмитра Яворницького

153. Швидько Г.К. Останній лоцман – лауреат літературної премії: [Премія ім. Д.І.Яворницького у Григорія Омельченка за книгу "Спогади лоцмана порогів Дніпрових"] // Південна Україна XVІІІ-XІX століття: Записки наук.-дослід. лабораторії історії Півд. України Запоріз. держ. ун-ту. Вип. 4 (5).– Запоріжжя: РА "Тандем-У", 1999.– C. 296-297.


* * *

154. Чабан М. Лауреати премії імені Д.Яворницького // Зоря.– 1993.– 9 жовт.


155. Іващенко Г. Полку лауреатів прибуло: [Дипломом ім. Яворницького нагороджений М.Чабан] // Борисфен.– 1994.– № 12.– С. 3.
156. Наталка Нікуліна удостоєна високої нагороди // Наше місто.– 1997.– 22 листоп.
157. Пуппо И. Яворницкий одобрил бы это решенье: [О присуждении почет. диплома им. Д.Яворницкого Н.Никулиной] // Днепр вечерний.– 1997.– 6 дек.
158. Царегородцева Л. Ювіляр – сучасний композитор: [Про лауреата премії ім. Д.Яворницького В.С.Мужчіля] // Бористен.– 1997.– № 10.– C. 11
159. Зобенко О. Ніби ковток живої води: [Останній лоцман Дніпрових порогів Г.М.Омельченко удостоєний звання лауреата премії ім. Д.Яворницького] // Зоря.– 1998.– 29 груд.
160. Імені Дмитра Яворницького: [Премію присуджено поетесі Наталці Нікуліній (посмертно) за цикл радіопередач "На полі слова"] // Літ. Україна.– 1998.– 26 лют.– C. 2.
161. Ведіть нас, Лоцмане!: [Г.М.Омельченко – вручено диплом ім. Д.Яворницького за кн. "Спогади лоцмана порогів Дніпрових" (Вид-во "Січ", 1998)] // Джерело.– 1999.– 29 січ.– C. 8.
162. Карапиш Б. Премія ім. Д.І.Яворницького – лицарю Дніпра: [Нагороджено Григорія Микитовича Омельченка, якому виповнилося 87 років, за книгу "Спогади лоцмана порогів Дніпрових"] // Літ. Україна.– 1999.– 7 січ.– C. 2.
163. Чабан М. І моліться Дніпрові удень і вночі: [Вручення премії ім. Д.Яворницького останньому лоцману Дніпра Г.М.Омельченку] // Днепров. правда.– 1999.– 26 янв.
164. Відзнака Дмитра Яворницького // Літ. Україна.– 2000.– 30 листоп.– C. 3.
165. Зобенко О. Дід Гордій возив Яворницького в степ, а його внук Юрко став лауреатом премії імені "Степового професора": [Премію присуджено земляку, діячу діаспори Ю.Семенку] // Наше місто.– 2001.– 8 серп.
166. Чабан М. Нагороджений дипломом Яворницького: [Земляк Ю.Семенко – письменник і журналіст з с. Михайлівка Апостолів. р-ну. Зараз живе у Мюнхені] // Джерело.- 2001.- № 21-22.- листоп.- C. 7.

Іменний покажчик
Абросимова С. – 28, 29, 30, 32, 47, 69, 72, 80, 92, 98, 103, 107, 108, 109, 131, 133.

Бекетова В. – 99.

Болдырь С.П. – 56.

Болебрух А.Г. – 66.

Брехуненко В.А. – 53.

Буряк В.В. – 137.

Василенко Н.Є. – 85.

Васильківський С.І. – [36].

Виноградов Г.М. – 54.

Вовк Ф. – [33].

Галь Б.О. – 76.

Гапусенко І.М. – 38.

Гіляровський В. – [111].

Грушевський М.С.– [122].

Девлад О. – 115.

Дерегус М. – 116, 129.

Єнджеєвич Є.– [111].

Єфимов В.Б. – 100, 149.

Журба А.С. – 79.

Журба О.І. – 28, 50, 101.

Заруба В.М. – 42, 48.

Зленко Г. – 125.

Зобенко А. (Зобенко О.) – 17, 18, 150-152, 159, 165.

Иванов С.С. – 46, 93, 139.

Іващенко Г. – 155.

Іродова М. – 142.

Карапиш Б. – 162.

Ковальова І.Ф. – 61.

Ковальська Т.М. – 82.

Козар-Варварів О. – 117.

Колпакова О. – 51.

Комаров М.Ф. – [125].

Конашевич Сагайдачний П. – [7].

Костенко В.І. – 62, 63.

Костомаров М. – [133].

Костюк М. – 118.

Котляревський В. – [34].

Лазебник В. – 71.

Лесничий П.П. – 65.

Лещенко В. – 119.

Липовська Т.Д. – 70.

Литвинова Т. – 35.

Лямина А. – 130.

Матюшенко І. – 120.

Мирончук В.Д. – 70.

Мицик Ю. – 30, 110.

Молчанова Ф. – 121.

Мужчіль В.С.– [158].

Назаренко О.В. – 86.

Никуліна Н. – [156], [157], [160].

Олійник М.М. – 78.

Олійник-Шубравська М.М. – 6, 84.

Омельченко Г.М. – 113, [159], [161]-[163].

Осипенко Н. – 122.

Перкова А. – 34, 36, 37, 81, 109, 134, 138.

Пчілка О. – [111].

Пірко В.О. – 57.

Плужник В. – 145.

Полынь И. – 52.

Пронченко М. – 123.

Пуппо И. – 157.

Рєпін І. – [19], [113], [135].

Русак І.Є. – 87.

Савченко В. –146, 148, [149]-[152].

Самодрыга В.В. – 46, 93, 139.

Самокиш М.С. – [36].

Санцевич А.В. – 58.

Сахненко Д. – [75].

Семенко Ю. – 124, [165], [166]

Ситник А.А. – 67.

Сірко І.Д. – [5], [12].

Скупейко Л.І. – 83.

Слабченко М. – 58.

Славутич Яр – 147.

Сластьон О.Г. – [31], [110].

Сокіл В. – 74.

Стародубов А.Ф. – 46, 93, 139.

Стороженко І.С. – 55.

Сумцов М.Ф. – [29].

Тарасенко І. – 31.

Тарновський В.В. – [21].

Татарин Т. – [27].

Тимофєєва І.М. – 26.

Тимошенко Я. – 132, 135.

Удод О. – 97.

Фаримець А.М. – 90.

Фоменко А. – 94, 114.

Фоменко Ф.А. – 89, 91, 140.

Царегородцева Л. –158.

Чабан М. – 27, 60, 68, 75, 95, 102, 111, 123, 126, 141, 143, 144, 154, [155], 163, 166.

Ченцов В. – 105, 106.

Чередник Н. – 49, 88.

Чикаленко Є. – [30].

Шамрай Г.Ф. – 89.

Шаповал І.М. – 40, 59, 73, 96, 127, 128, 136.

Швидько Г.К. – 44, 66, 153.

Шевченко Т.Г.– [114].

Шубравська М.М. – 39.

Шушляннікова Н. – 77.

Эварницкий Д.И. – [9].

Яременко І.І. – 64.

Яворницький Д.І. – [1]-[21].Зміст:
Від упорядника....................................................................................3

Усі грані особистості..........................................................................4

Твори Дмитра Яворницького.............................................................9

Епістолярна спадщина Дмитра Яворницького..............................11

Діяльність Дмитра Яворницького...................................................13

Літописець козацької вольності......................................................14

Дмитро Яворницький – археолог....................................................16

Дмитро Яворницький – краєзнавець..............................................16

Дмитро Яворницький – етнограф і фольклорист..........................18

Дмитро Яворницький – письменник .............................................18

Дмитро Яворницький – музеєзнавець............................................20

Дмитро Яворницький – громадський та культурний діяч............21

Дмитро Яворницький у колі сучасників........................................22

Увічнення пам’яті Дмитра Яворницького.....................................25

Образ Дмитра Яворницького

в художній літературі й на сцені.....................................................26

Премія імені Дмитра Яворницького...............................................27

Іменний покажчик............................................................................29


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка