Тема лекції: «методи І методологія наукових досліджень» план
Скачати 56.19 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір56.19 Kb.


ТЕМА ЛЕКЦІЇ: «МЕТОДИ І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

ПЛАН:

1. Поняття методу, методики та методології наукового дослідження.

2. Загальні вимоги до наукових методів та їх класифікація.

3. Загальнонаукові теоретичні та емпіричні методи дослідження.1. Поняття методу, методики та методології наукового дослідження.

Основою розробки кожного наукового дослідження є сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів і певна їх послідовність.

  (гр. methodos) – спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного життя. Це також сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного завдання.

У найбільш загальному розумінні метод – це шлях, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження. Він відповідає на запитання:Основна функція методу

Аналізом та вивченням наукових методів займається

У процесі наукового дослідження необхідно розуміти також поняття ___________________________________________________________, котре виражає певну послідовність вирішення конкретного наукового і практичного завдання, а також сукупність і порядок застосування відповідних методів дослідження.

2. Загальні вимоги до наукових методів та їх класифікація.

Загальні вимоги до наукового методу:

–_____________________________;

–_____________________________;

–_____________________________;

–_____________________________;

–_____________________________;

–_____________________________;

–_____________________________.

У сучасній науці достатньо успішно використовується багаторівнева концепція методологічного знання. У цьому плані всі методи наукового пізнання можуть бути поділені на наступні основні групи (за ступенем спільності і широтою застосування).

_______________________________________________, серед яких найбільш стародавніми є __________________________ і ____________________________. До їх числа також відносяться такі методи, як _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________._________________________________________________________________________. Вони виступають як своєрідна методологія між філософією і фундаментальними теоретико-методологічними положеннями спеціальних наук.

_____________________________________________ – сукупність способів, принципів пізнання, дослідницьких прийомів і процедур, вживаних в тій або іншій науці.

_____________________________________________ – система прийомів, вживаних в тій або іншій науковій дисципліні, що входить в яку-небудь галузь науки або виникла на стиках наук.

____________________________________________________________________ – сукупність ряду синтетичних, інтеграційних способів, спрямованих головним чином на різні наукові дисципліни.

Досить поширеним є поділ основних типів методів за двома ознаками: мети і способу реалізації. 1. За метою методи поділяються на:

 • ____________________________________ (збір інформації, вивчення джерел, спостереження, опитування та ін).

 • _____________________________________ (обробка та аналіз отриманих даних – кількісний та якісний аналіз даних, їх систематизація, шкалювання та ін).

 • ____________________________________, що дають змогу перевірити отримані результати. Вони зводяться також до кількісного та якісного аналізу даних на основі виміру співвіднесення постійних і змінних чинників.

 1. За способом реалізації:

 • ________________________________________ (індукція, дедукція)

 • ____________________ (графи, схеми, діаграми, картограми та ін.)

 • ____________________________________________(призначаються для прогнозування результатів).

Інколи методи поділяють на групи відповідно до їх функціональних можливостей: етапні, тобто пов'язані з певними етапами дослідження, й універсальні, які використовують на всіх етапах. До першої групи відносять спостереження, експеримент, а до другої – абстрагування, узагальнення, дедукцію та індукцію та ін.

3. Загальнонаукові теоретичні та емпіричні методи дослідження.

Розрізняють загально-наукові і конкретно-наукові (емпіричні) методи наукового пізнання.

________________________________________ використовуються в теоретичних і емпіричних дослідженнях. До них належать _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________.__________________ – метод дослідження, який включає в себе вивчення предмета за допомогою ___________________________________________________________

_________________________________________. Кожна із виділених частин аналізується окремо у межах єдиного цілого.____________________метод вивчення об'єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному зв'язку його частин.

____________________ – метод дослідження, при якому загальний висновок про ознаки множини елементів виводиться на основі вивчення цих ознак у частини елементів однієї множини._____________________– метод логічного висновку від __________________________ до __________________________, тобто спочатку досліджують стан об'єкта в цілому, а потім його складових елементів.

_____________________метод наукового дослідження завдяки якому досягається пізнання одних предметів і явищ на основі їх _______________________ з іншими.

_______________________– метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні предмета або явища, які вивчаються, на їх аналог, модель, що містить істотні риси оригіналу.

_________________________ – метод відволікання, який дає змогу переходити від конкретних питань до загальних понять і законів розвитку.

_________________________– метод дослідження предметів у всій різнобічності їх, у якісній багатосторонності реального існування на відміну від абстрактного вивчення предметів.

_______________________________________– вивчення об'єкта дослідження як _____________________________________________________________. У наукових дослідженнях він передбачає оцінку поведінки об'єкта як системи з усіма факторами, які впливають на його функціонування.

_____________________________________ дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей та суперечностей.

_______________________________________ полягає у комплексному дослідженні великих і складних об’єктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого із узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин.

________________________________________– узагальнення результатів дослідження, знаходження загальних закономірностей у поведінці об’єктів, що вивчаються, а також поширення результатів дослідження на інші об’єкти і явища, які сприяють підвищенню надійності проведеного експериментального дослідження.Конкретно-наукові (емпіричні) методи наукового пізнання являють собою специфічні методи конкретних наук. За своєю структурою кожний емпіричний метод психологічної науки являє собою сукупність прийомів та операцій, спрямованих на вивчення реальних проявів тих чи інших психологічних явищ.

Емпіричні методи в психології:

 • ____________________________________. Цілеспрямоване вивчення поведінки і діяльності особистості в _______________________________________________, засноване на їх безпосередньому сприйманні.

 • ____________________________________. Активний вплив дослідника на досліджувані психічні явища через окремі керовані і контрольовані дослідником чинники.

 • лабораторний.

 • природний.

 • ______________________________________– серія запитань, відповідаючи на які досліджуваний надає досліднику інформацію про себе.

 • Бесіда – усна форма.

 • Анкета – письмова форма.

 • _____________________________________. Спрямований на вимірювання вже відомих психологічних особливостей випробуваних за допомогою стандартизованих завдань.

 • Тести досягнень.

 • Тести здібностей.

 • Проективні тести.

 • _____________________________________________________________________. Збирання фактів про учасника дослідження, що матеріалізовані у тій чи іншій формі.

 • _______________________________________________________________________. Збір, систематизація, аналіз та тлумачення результатів попередньої психічної діяльності людини: трудової, учбової, ігрової.

 • _____________________________________________________________________.

Таким чином, методологія не може бути зведена до якогось одного, навіть дуже важливого методу. Методологія не є також простою сумою окремих методів, їх механічна єдність. Методологія – складна, динамічна, цілісна система способів, прийомів, принципів різних рівнів, сфери дії, спрямованості, евристичних можливостей, змісту, структур тощо.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка