Тема Медсестринський процес у внутрішній медицині. Суб′єктивні методи обстеження пацієнта
Скачати 216.78 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір216.78 Kb.
Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 1

з предмету «Медсестринство у внутрішній медицині»
Тема Медсестринський процес у внутрішній медицині. Суб′єктивні методи обстеження пацієнта (скарги, анамнез хвороби та життя).
Актуальність теми Останнім часом змінився погляд на роль та функції медсестри. На неї покладено основні обов′язки з догляду за пацієнтами, профілактики захворювань, збереження здоров′я, реабілітації та полегшення страждань хворих. Ι етапом сестринського процесу є обстеження пацієнта, що починається з розпитування, метою якого є отримання від хворого даних про його хворобу.

Навчальні цілі

Знати:

 • значення медсестринського процесу у внутрішній медицині;

 • джерела отримання інформації про пацієнта;

 • суб′єктивні методи обстеження пацієнта медсестрою;

 • послідовність розпитування пацієнта медичною сестрою;

 • правила ведення сестринської історії хвороби..

Вміти:

 • опитати хворого та його родичів з метою отримання інформації про хворобу;

 • деталізувати скарги хворого;

 • проаналізувати дані анамнезу хвороби та життя хворого;

 • задокументувати отримані дані.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з схемою написання сестринської історії хвороби.
Контрольні питання теми


 1. Медсестринський процес та його етапи.

 2. Методи обстеження пацієнта. Джерела отримання інформації про пацієнта.

 3. Суб′єктивні методи обстеження пацієнта. Послідовність розпитування пацієнта медичною сестрою.

 4. Скарги хворого, їх деталізація.

 5. Анамнез хвороби.

 6. Анамнез життя. Значення спадкового та алергологічного анамнезу для оцінки стану пацієнта.

 7. Правила ведення сестринської історії хвороби.


Самостійна аудиторна робота студента

1. Робота біля ліжка хворого (розпитування пацієнта).

2. Заповнення сестринської історії хвороби.
Питання для самоконтролю знань


 1. Суть та значення Ι етапу сестринського процесу.

 2. Пояснити терміни «скарги», «анамнез хвороби», «анамнез життя», «спадковий анамнез», «алергологічний анамнез».

 3. Які скарги називаються основними?

 4. Які скарги називаються додатковими?

 5. З яких частин складається сестринська історія хвороби?

 6. З яких джерел можна отримати інформацію про пацієнта?

Література

 1. Н.М. Середюк. Вакалюк І.П. Внутрішня медицина: Терапія:— Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 2. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій. М.К.Хобзей, Т.І.Чернишенко, В.Г.Апшай. Київ. ВСВ «Медицина». 2013.

 3. Н.М.Касевич. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 4. О.С.Стасишин, Н.Я.Іванів, Г.П.Ткачук. Медсестринство у внутрішній медицині. К. Медицина, 2010.

 5. Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб. / Фойняк В.М., Бондаренко А.Д. та ін. — К.: Медицина, 2010.Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 2

з предмету «Медсестринство у внутрішній медицині»

Тема Об′єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: загальний огляд, пальпація шкіри, лімфовузлів, грудної клітки, живота.

Актуальність теми В основі розпізнання хвороби лежить всебічне обстеження хворого. До головних діагностичних методів поряд з розпитуванням належать огляд пацієнта (загальний та місцевий), пальпація (обмацування), перкусія (постукування) та аускультація.

Навчальні цілі

Знати:

 • загальні правила та послідовність огляду пацієнта;

 • ступені важкості загального стану пацієнта;

 • прояви розладу свідомості;

 • види положення хворого у ліжку;

 • типи конституції;

 • стан шкіри та видимих слизових в нормі та прояви патології;

 • правила пальпації шкіри, лімфовузлів, грудної клітки, живота.

Вміти:

 • оцінити загальний стан пацієнта;

 • визначити стан притомності та психічний стан;

 • визначити положення тіла пацієнта в ліжку;

 • визначити тип конституції (будову тіла);

 • обстежити пацієнта за допомогою пальпації;

 • оцінити стан шкіри та видимих слизових оболонок;

 • пальпувати шкіру, лімфовузли, грудну клітку, живіт.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з схемою об′єктивного обстеження пацієнта (огляду та пальпації).
Контрольні питання теми


 1. Огляд як метод об′єктивного обстеження пацієнта. Загальні правила та послідовність огляду.

 2. Оцінка загального стану пацієнта. Ступені важкості стану.

 3. Стан притомності та психічний стан пацієнта. Розлади свідомості та психіки.

 4. Види положення хворого у ліжку.

 5. Будова тіла та типи конституції.

 6. Стан шкіри та видимих слизових в нормі та можливі прояви патології.

 7. Пальпація як метод об′єктивного обстеження пацієнта. Пальпація шкіри та лімфовузлів.

 8. Пальпація грудної клітки. Визначення серцевого поштовху.

 9. Пальпація живота.

Самостійна аудиторна робота студента

1. Робота біля ліжка хворого (огляд , пальпація).

2. Заповнення сестринської історії хвороби.

Питання для самоконтролю знань


 1. Значення огляду для діагностики захворювань внутрішніх органів.

 2. Критерії важкості стану пацієнта.

 3. Пояснити терміни «ступор», «сопор», «непритомність», «кома», «конституція».

 4. Які можливі положення хворого у ліжку?

 5. Критерії нормостенічного, гіперстенічного та гіпостенічного типу конституції.

 6. Патологічні зміни на шкірі та видимих слизових.

 7. Правила пальпаторного обстеження шкіри, лімфовузлів, грудної клітки, живота.

Література

Література

 1. Н.М. Середюк. Вакалюк І.П. Внутрішня медицина: Терапія:— Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 2. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій. М.К.Хобзей, Т.І.Чернишенко, В.Г.Апшай. Київ. ВСВ «Медицина». 2013.

 3. Н.М.Касевич. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 4. О.С.Стасишин, Н.Я.Іванів, Г.П.Ткачук. Медсестринство у внутрішній медицині. К. Медицина, 2010.

 5. Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб. / Фойняк В.М., Бондаренко А.Д. та ін. — К.: Медицина, 2010.

Методичну вказівку підготувала ас. Іванів Н.Я.

Затверджено на засіданні кафедри ( протокол №17 від 28.08.2014 р.)
Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 3

з предмету «Медсестринство у внутрішній медицині»

Тема Об′єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: перкусія легень, серця, органів черевної порожнини.
Актуальність теми В основі розпізнання хвороби лежить всебічне обстеження хворого. До головних діагностичних методів поряд з розпитуванням належать огляд пацієнта (загальний та місцевий), пальпація (обмацування), перкусія (постукування) та аускультація.

Навчальні цілі

Знати:


 • фізичні основи перкусії;

 • загальні правила та практичне значення перкусії;

 • властивості перкуторного звуку;

 • правила перкусії легень, серця, органів черевної порожнини.

Вміти:

 • перкутувати легені, серце, органи черевної порожнини;

 • дати клінічну оцінку даним перкусії.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з схемою об′єктивного обстеження пацієнта (перкусія легень, серця, органів черевної порожнини).
Контрольні питання теми


 1. Перкусія як метод об′єктивного обстеження пацієнта. Фізичні основи перкусії.

 2. Загальні правила перкусії. Властивості перкуторного звуку.

 3. Клінічна оцінка звуків, отриманих при перкусії легень в нормі та при патології.

 4. Перкусія серця. Практичне значення для діагностики захворювань.

 5. Перкусія органів черевної поролжнини. Практичне значення для діагностики захворювань.


Самостійна аудиторна робота студента

1. Робота біля ліжка хворого (перкусія легень, серця, органів черевної порожнини).

2. Заповнення сестринської історії хвороби.
Питання для самоконтролю знань


 1. Пояснити терміни «топографічна перкусія», «порівняльна перкусія», «ясний легеневий звук», «печінкова тупість», «тимпанічний звук», «відносна тупість», «абсолютна тупість».

 2. Значення перкусії для діагностики захворювань внутрішніх органів.

 3. Які внутрішні органи можна перкутувати?

 4. Які можливі причини тимпанічного звуку над легенями?

 5. Які можливі причини притуплення перкуторного звуку над легенями?

 6. Яке практичне значення перкусії серця?

 7. Які дані перкусії органів черевної порожнини свідчать про метеоризм, накопичення рідини в черевній порожнині?


Література

 1. Н.М. Середюк. Вакалюк І.П. Внутрішня медицина: Терапія:— Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 2. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій. М.К.Хобзей, Т.І.Чернишенко, В.Г.Апшай. Київ. ВСВ «Медицина». 2013.

 3. Н.М.Касевич. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 4. О.С.Стасишин, Н.Я.Іванів, Г.П.Ткачук. Медсестринство у внутрішній медицині. К. Медицина, 2010.

 5. Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб. / Фойняк В.М., Бондаренко А.Д. та ін. — К.: Медицина, 2010.

Методичну вказівку підготувала ас. Іванів Н.Я.

Затверджено на засіданні кафедри ( протокол №17 від 28.08.2014 р.)
Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 4

з предмету «Медсестринство у внутрішній медицині»

Тема Об′єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: аускультація легень та серця.
Актуальність теми В основі розпізнання хвороби лежить всебічне обстеження хворого. До головних діагностичних методів поряд з розпитуванням належать огляд пацієнта (загальний та місцевий), пальпація (обмацування), перкусія (постукування) та аускультація.

Навчальні цілі

Знати:


 • фізичні основи аускультації;

 • будову стетофонендоскопа;

 • загальні правила та практичне значення аускультації;

 • правила аускультації легень, серця, місця вислуховування;

 • характеристика дихальних шумів, тонів серця в нормі та при патології.

Вміти:

 • вислухати легені, серце;

 • дати клінічну оцінку даним аускультації.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з схемою об′єктивного обстеження пацієнта (аускультація легень, серця).
Контрольні питання теми


 1. Аускультація як метод об′єктивного обстеження пацієнта. Фізичні основи аускультації.

 2. Загальні правила аускультації. Аускультація легень. Місця вислуховування.

 3. Клінічна оцінка звуків, отриманих при аускультації легень в нормі.

 4. Клінічна оцінка звуків, отриманих при аускультації легень при патології.

 5. Аускультація серця. Місця вислуховування.

 6. Клінічна оцінка звуків, отриманих при аускультації серця в нормі.

 7. Клінічна оцінка звуків, отриманих при аускультації серця при патології.

 8. Практичне значення аускультації для діагностики захворювань.


Самостійна аудиторна робота студента

1. Робота біля ліжка хворого (аускультація легень, серця).

2. Заповнення сестринської історії хвороби.
Питання для самоконтролю знань


 1. Пояснити терміни «везикулярне дихання», «сухі хрипи», «вологі хрипи», «тони серця», «шум серця».

 2. Значення аускультації для діагностики захворювань внутрішніх органів.

 3. Які внутрішні органи можна обстежити за допомогою аускультації?

 4. Які звуки вислуховуємо над нормальними легенями?

 5. Які звуки можна вислухати над легенями при патології?

 6. Практичне значення аускультації серця.


Література

 1. Н.М. Середюк. Вакалюк І.П. Внутрішня медицина: Терапія:— Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 2. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій. М.К.Хобзей, Т.І.Чернишенко, В.Г.Апшай. Київ. ВСВ «Медицина». 2013.

 3. Н.М.Касевич. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 4. О.С.Стасишин, Н.Я.Іванів, Г.П.Ткачук. Медсестринство у внутрішній медицині. К. Медицина, 2010.

 5. Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб. / Фойняк В.М., Бондаренко А.Д. та ін. — К.: Медицина, 2010.

Методичну вказівку підготувала ас. Іванів Н.Я.

Затверджено на засіданні кафедри ( протокол №17 від 28.08.2014 р.)

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 5

з предмету «Медсестринство у внутрішній медицині»

Тема Лабораторні методи дослідження крові, сечі, калу, харкотиння. Участь медсестри у підготовці пацієнта та заборі біологічного матеріалу.

Актуальність теми Методи лабораторної діагностики набувають все більшого значення у клінічному обстеженні хворого.Точність та достовірність результатів лабораторних досліджень залежить від підготовки пацієнта до обстеження, дотримання правил забору біологічного матеріалу, забезпечення відповідних умов зберігання та транспортвання біологічного матеріалу, чіткого дотримання методики виконання самого дослідження.

Навчальні цілі

Знати:


 • суть та практичне значення різних методів лабораторного дослідження;

 • особливості підготовки пацієнта та правила забору крові, сечі, калу, харкотиння на лабораторне дослідження;

 • правила оформлення супровідної документації (направлення-етикетки);

 • правила техніки безпеки при роботі з біологічним матеріалом.

Вміти:

 • підготувати пацієнта та здійснити забір крові, сечі, калу, харкотиння на різні види лабораторного дослідження;

 • оформити супровідну документацію (направлення-етикетку).

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Заповнити таблицю «Дослідження сечі»


Вид дослідження

Суть дослідження

Підготовка пацієнта

Лабораторний посуд

Час забору сечі

Порція сечіКонтрольні питання теми

 1. Методи лабораторного дослідження. Практичне значення для діагностики захворювань внутрішніх органів.

 2. Підготовка пацієнта та правила забору крові на лабораторне дослідження

 3. ( на загальний, біохімічний, бактеріологічний аналіз).

 4. Підготовка пацієнта та правила забору сечі на лабораторне дослідження ( на загальний аналіз, за методом Зимницького, Нечипоренка, Амбурже, Аддіс-Каковського, на цукор, на діастазу, бактерілогічне дослідження).

 5. Підготовка пацієнта та правила забору харкотиння на лабораторне дослідження ( на загальний, бактеріологічний аналіз, на чутливість до антибіотиків, на атипові клітини, на БК).

 6. Підготовка пацієнта та правила забору калу на лабораторне дослідження ( на загальний аналіз, на приховану кров, на яйця гельмінтів, на бактерілогічне дослідженя).

 7. Правила оформлення супровідної документації (направлення-етикетки) до біологічного матеріалу.

 8. Правила техніки безпеки при роботі з біологічним матеріалом.

Самостійна аудиторна робота студента

1. Оформити направлення-етикетку до біологічного матеріалу.

2. Ознайомитись з інструкціями до роботи з біологічним матеріалом.

Питання для самоконтролю знань


  1. В чому суть загального аналізу крові, сечі, калу, харкотиння?

  2. Які особливості забору біологічного матеріалу на бактеріологічне дослідження?

  3. Як зібрати сечу на лабораторне дослідження

  1. Як зібрати харкотиння на

 • загальний аналіз?

 • на чутливість до антибіотиків?

 • на атипові клітини?

 • на мікобактерії туберкульозу?

  1. Як зібрати кал на копрологічне дослідження?

6. Яких правил техніки безпеки потрібно дотримуватись при роботі з біологічним матеріалом?
Література

 1. Н.М. Середюк. Вакалюк І.П. Внутрішня медицина: Терапія:— Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 2. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій. М.К.Хобзей, Т.І.Чернишенко, В.Г.Апшай. Київ. ВСВ «Медицина». 2013.

 3. Н.М.Касевич. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 4. О.С.Стасишин, Н.Я.Іванів, Г.П.Ткачук. Медсестринство у внутрішній медицині. К. Медицина, 2010.

 5. Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб. / Фойняк В.М., Бондаренко А.Д. та ін. — К.: Медицина, 2010.

Методичну вказівку підготувала ас. Іванів Н.Я.

Затверджено на засіданні кафедри ( протокол №17 від 28.08.2014 р.)

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 6

з предмету «Медсестринство у внутрішній медицині»
Тема Лабораторні методи дослідження шлункового соку та дуоденального вмісту. Участь медсестри у підготовці пацієнта та проведенні досліджень.
Актуальність теми Методи лабораторної діагностики набувають все більшого значення у клінічному обстеженні хворого. Точність та достовірність результатів лабораторних досліджень залежить від підготовки пацієнта до обстеження, дотримання правил забору біологічного матеріалу, забезпечення відповідних умов зберігання та транспортування біологічного матеріалу, чіткого дотримання методики виконання самого дослідження.

Навчальні цілі

Знати:


 • суть та практичне значення лабораторного дослідження шлункового соку та дуоденального вмісту;

 • особливості підготовки пацієнта та методику забору шлункового соку та дуоденального вмісту на лабораторне дослідження.

 • правила техніки безпеки при роботі з біологічним матеріалом.

Вміти:

 • підготувати пацієнта до шлункового та дуоденального зондування;

 • здійснити забір шлункового соку на лабораторне дослідження;

 • здійснити забір дуоденального вмісту на лабораторне дослідження.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.


Контрольні питання теми

 1. Суть та практичне значення шлункового та дуоденального зондування.

 2. Методика забору шлункового соку з використанням ентеральних стимуляторів шлункової секреції.

 3. Методика забору шлункового соку з використанням парентеральних стимуляторів шлункової секреції.

 4. Методика дуоденального зондування. Підготовка пацієнта та введення зонда.

 5. Забір жовчі (порції А, В, С.) на лабораторне дослідження.Техніка виконання.

 6. Правила оформлення супровідної документації (направлення-етикетки) до біологічного матеріалу.

 7. Правила техніки безпеки при роботі з біологічним матеріалом.


Самостійна аудиторна робота студента

Оформлення направлення-етикетки на лабораторне дослідження біологічного матеріалу.


Питання для самоконтролю знань

 1. З якою метою проводять шлункове зондування?

 2. Як підготувати пацієнта до шлункового зондування?

 3. Що можна використати в якості ентерального стимулятора шлункової секреції?

 4. З якою метою проводять дуоденальне зондування?

 5. Як правильно ввести дуоденальний зонд в 12-палу кишку?

 6. Які візуальні ознаки протокової, міхурної та печінкової жовчі?


Література

 1. Н.М. Середюк. Вакалюк І.П. Внутрішня медицина: Терапія:— Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 2. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій. М.К.Хобзей, Т.І.Чернишенко, В.Г.Апшай. Київ. ВСВ «Медицина». 2013.

 3. Н.М.Касевич. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 4. О.С.Стасишин, Н.Я.Іванів, Г.П.Ткачук. Медсестринство у внутрішній медицині. К. Медицина, 2010.

 5. Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб. / Фойняк В.М., Бондаренко А.Д. та ін. — К.: Медицина, 2010.

 6. Гаврилюк О.Ф., Залюбівська Л.С. Основи медсестринства. Практикум. К. ВСВ. Медицина.2010.

Методичну вказівку підготувала ас. Іванів Н.Я.

Затверджено на засіданні кафедри ( протокол №17 від 28.08.2014 р.)
Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 7

з предмету «Медсестринство у внутрішній медицині»
Тема Інструментальні методи дослідження. Роль медичної сестри у підготовці пацієнтів та проведенні ультразвукового та ендоскопічних обстежень.
Актуальність теми Сьогодні на службі клінічної медицини є складні апарати, інструменти, прилади, які дають можливість значно поліпшити рівень діагностики багатьох захворювань внутрішніх органів. Достовірність та інформативність результатів інструментальних методів дослідження у значній мірі залежить від якості підготовки хворих до цих досліджень.

Навчальні цілі

Знати:


 • діагностичне значення та особливості підготовки пацієнта до ультразвукового обстеження;

 • діагностичне значення та особливості підготовки пацієнта до ендоскопічного обстеження.

Вміти:

 • підготувати пацієнта до ультразвукового обстеження органів черевної порожнини, малого тазу;

 • підготувати пацієнта до езофагогастродуоденофіброскопії, ректоро- та колоноскопії, цистоскопії, бронхоскопії.Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з роботою діагностичних відділень.
Контрольні питання теми


 1. Інструментальні методи дослідження. Практичне значення для діагностики захворювань внутрішніх органів.

 2. Особливості підготовки пацієнтів до ультразвукового дослідження органів черевної порожнини, малого тазу.

 3. Езофагогастродуоденофіброскопія.Особливості підготовки пацієнтів до обстеження.

 4. Ректоро- та колоноскопія.Особливості підготовки пацієнтів до обстеження.

 5. Цистоскопія. Особливості підготовки пацієнтів до обстеження.

 6. Бронхоскопія. Особливості підготовки пацієнтів до обстеження.


Самостійна аудиторна робота студента

 1. Ознайомитись з функціональними обов′язками медичної сестри ендоскопічного кабінету.

 2. Заповнити таблицю «Покази та протипокази до ендоскопічного обстеження»
Вид ендоскопічного обстеження

Покази

ПротипоказиПитання для самоконтролю знань

 1. Як підготувати пацієнта до ультразвукового обстеження органів черевної порожнини, малого тазу?

 2. Як підготувати пацієнта до езофагогастродуоденофіброскопії?

 3. Як підготувати пацієнта до ректоро- та колоноскопії?

 4. Як підготувати пацієнта до цистоскопії?

 5. Як підготувати пацієнта до бронхоскопії?


Література

 1. Н.М. Середюк. Вакалюк І.П. Внутрішня медицина: Терапія:— Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 2. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій. М.К.Хобзей, Т.І.Чернишенко, В.Г.Апшай. Київ. ВСВ «Медицина». 2013.

 3. Н.М.Касевич. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 4. О.С.Стасишин, Н.Я.Іванів, Г.П.Ткачук. Медсестринство у внутрішній медицині. К. Медицина, 2010.

 5. Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб. / Фойняк В.М., Бондаренко А.Д. та ін. — К.: Медицина, 2010.

 6. Гаврилюк О.Ф., Залюбівська Л.С. Основи медсестринства. Практикум. К. ВСВ. Медицина.2010.

Методичну вказівку підготувала ас. Іванів Н.Я.

Затверджено на засіданні кафедри ( протокол №17 від 28.08.2014 р.)

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 8

з предмету «Медсестринство у внутрішній медицині»
Тема Інструментальні методи дослідження. Підготовка пацієнтів до рентгенологічного обстеження.
Актуальність теми Сьогодні на службі клінічної медицини є складні апарати, інструменти, прилади, які дають можливість значно поліпшити рівень діагностики багатьох захворювань внутрішніх органів. Достовірність та інформативність результатів інструментальних методів дослідження у значній мірі залежить від якості підготовки хворих до цих досліджень.
Навчальні цілі

Знати:


 • діагностичне значення та особливості підготовки пацієнта до рентгенологічного обстеження;

 • клінічні прояви алергічної реакції на рентгенконтрастну речовину.

Вміти:

 • підготувати пацієнта до рентгенологічного обстеження органів шлунково-кишкового тракту;

 • підготувати пацієнта до рентгенологічного обстеження жовчовидільної системи;

 • підготувати пацієнта до рентгенологічного обстеження сечовидільної системи.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з роботою діагностичних відділень.
Контрольні питання теми


 1. Рентгенологічні методи обстеження. Практичне значення для діагностики захворювань внутрішніх органів.

 2. Особливості підготовки пацієнтів до рентгенологічного обстеження шлунку .

 3. Ірігоскопія. Особливості підготовки пацієнтів до обстеження.

 4. Рентгенологічне обстеження жовчовидільної системи. Підготовка пацієнта до пероральної та внутрішновенної холецистографії.

 5. Урографія. Особливості підготовки пацієнтів до обстеження.


Самостійна аудиторна робота студента

Ознайомитись з функціональними обов′язками медичної сестри рентгенологічного кабінету.


Питання для самоконтролю знань

 1. Пояснити терміни «рентгеноскопія», «рентгенографія».

 2. Як підготувати пацієнта до рентгенологічного обстеження шлунку?

 3. Як підготувати пацієнта до ірігоскопії?

 4. Як підготувати пацієнта до пероральної та внутрішновенної холецистографії?

 5. Як підготувати пацієнта до урографії?


Література

 1. Н.М. Середюк. Вакалюк І.П. Внутрішня медицина: Терапія:— Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 2. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій. М.К.Хобзей, Т.І.Чернишенко, В.Г.Апшай. Київ. ВСВ «Медицина». 2013.

 3. Н.М.Касевич. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Київ. ВСВ. «Медицина». 2013.

 4. О.С.Стасишин, Н.Я.Іванів, Г.П.Ткачук. Медсестринство у внутрішній медицині. К. Медицина, 2010.

 5. Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб. / Фойняк В.М., Бондаренко А.Д. та ін. — К.: Медицина, 2010.

 6. Гаврилюк О.Ф., Залюбівська Л.С. Основи медсестринства. Практикум. К. ВСВ. Медицина.2010.

Методичну вказівку підготувала ас. Іванів Н.Я.Затверджено на засіданні кафедри ( протокол №17 від 28.08.2014 р.)


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка