Теми рефератів: Мова і мовлення в житті людини
Скачати 46.96 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір46.96 Kb.
Теми рефератів:

 1. Мова і мовлення в житті людини.

Караванський С. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994. – 152 с.

Степанишин Б. Генетичний код нації, або мова про мову // Вітчизна. – 2002. - № 5-6. – С.123-130.

Татаревич Г. Етикет і ментальність // Дивослово. – 1998. - № 3. – С.18-19.


 1. Історія становлення та розвитку української мови.

Кучеренко І.К. Актуальні проблеми граматики. – Львів, 2003. – 228 с.

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.

Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А.П.Грищенка. – К.: Вища шк., 1997. – 493 с.


 1. Роль мови в процесі відродження української державності.

Білоус М.П. Український мовленнєвий етикет // Мова і духовність нації. – К.: НМК Во, 1992. – С.164-199.

Мацько Л.І. Українська мова: Формування національної свідомості // Педагогіка і психологія. – 1996. - № 1. – С.67-70.

Мірчук І. Основні риси етнопсихології українців // Нар. творчість та етнографія. – 2001. - № 1-2. – С.37-46.


 1. Мова як джерело відображення українських народних звичаїв та обрядів.

Курило О.Б. Уваги до сучасної української літературної мови. – 5-е вид. – Торонто: Нові дні, 1960. – 199 с.

Паламар Л.М. Взаємозв’язок освіти і мовленнєвого розвитку особистості // Система і структура східнослов’янських мов: Між кафедр. зб. наук. праць. – К., 1997. – С.137-139.

Ставицька Л. Слово про мову // Дивослово. – 2003. - № 1. – С.20-23.


 1. Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу.

Панько Т.І. Індивідуальне й соціальне у виробленні українського інтелігентного мовлення // Українська мова і література в школі. – 1992. - № 1. – С.3-9.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: СПОЛОМ, 2001. – 223 с.

Во Вік – О’Басс. Як набути популярності, або Правдивий сучасний етикет. – Тернопіль: Акціонерне Товариство “Тарнекс”, 1992. – 128 с.


 1. Мовленнєва діяльність та її етикетний аспект.

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.

Золотухін Г.О., Литвиненко.Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика: Підручник. – К.: Здоров’я, 2001. – 392с.

Мірченко М. Про деякі аспекти теорії мовленнєвих актів // Лінгвістичні студії: Збірник наук. праць. – Вип. 5. – Донецьк: ДонДУ. – 1999. – С.8-11.

Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Дивослово. – 1998. - №3. – С.20-21. 1. Мовленнєвий етикет лікаря.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

Чак Є.Д. Мовний етикет і... займенник // Дивослово. – 1997. - № 12. – С. 10-13.

Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – 640 с.


 1. Цілюща сила слова.

Бабич Н.Д. Лінгвопсихологічні основи навчання і вивчення мови. – Чернівці: Рута, 2000. – 175 с.

Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика: Підручник. – К.: Здоров’я, 2001. – 392 с.

Янів В. Українська етнопсихологія і наш національний виховний ідеал // Нар. Творчість та етнографія. – 1998. - № 5-6. – С.68-85.


 1. Функціональні стилі сучасної української мови.

Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1978. – 375 с..

Кононенко В.І. Регіональний аспект загальнонародного // Урок української. – 2002. - № 9. – С. 27-28.

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К.: Вища шк.., 2003. – 462 с.

Пономарів О. Стилістика сучасної української літературної мови. – К., 1993. – 248 с. 1. Іншомовні слова в діловій українській мові.

Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / За ред. І.Вихованця. – К.: Пульсари, 2004. – 400 с.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посібник. – К.: Академія, 2005. – 368 с.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – 640 с. 1. Призначення і класифікація документів.

Глущик С. В. та інші. Сучасні ділові папери: Навч. посібник. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: А.С.К., 2002. – 400 с.

Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.


 1. Особливості вживання та перекладу дієприкметників і дієприкметникових зворотів у науковому тексті.

Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / За ред. І.Вихованця. – К.: Пульсари, 2004. – 400 с.

Караванський С. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994. – 152 с.

Семчук Д. Курс практичної стилістики та культури мовлення: Навчальний посібник для старшокласників // Українська мова та література. – 2003. – Ч.21-23. – С.1-61.


 1. Невербальні засоби спілкування.

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: В-во СПОЛОМ, 2001. – 223 с.


 1. Стандартні мовні ситуації та їхнє мовне забезпечення.

Миронюк О.М. Історія граматичних засобів вираження ввічливості в українській мові // Мовознавство. – 1993. - №2. – С.79-82.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: В-во СПОЛОМ, 2001. – 223 с.

Сербенська О., Волощак М. Про можливості мови і культуру слова // Урок української. – 2002. - № 3.- С.13-15.


 1. Магія слова й українська народна медицина.

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь. – 254 с.

Бабич Н.Д. Сила мовленого слова. – Чернівці: Рута, 1996. – 196 с.

Миронюк О.М. Про найуживаніші форми мовного етикету // Культура слова: Респ. міжвід. зб. – К., 1987. – Вип. 33. – С.79-83.

Чак Є. Мовний етикет: «Щасливенько!» // Дивослово. – 1998. - № 10. – С.21-23. 1. Синтаксис писемного мовлення

Каранська М.У. Синтаксис сучасної української мови: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1995. – 312 с.

Караванський С. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994. – 152 с.

Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.

Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А.П.Грищенка. – К.: Вища шк., 1997. – 493 с. 1. Публічний виступ, його підготовка та виголошення.

Пахомов В. Ділова українська мова: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 358 с.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: В-во СПОЛОМ, 2001. – 223 с.

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів та ділової етики. - К.: Довіра, 2003. – 623 с.

18. Ділове листування.

Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992. – 399 с.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів та ділової етики. - К.: Довіра, 2003. – 623 с. 1. Фразеологія української літературної мови.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посібник. – К.: Академія, 2005. – 368 с.

Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. – Донецьк: Дон НУ, 2001. – 662 с.

Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 8-ме вид., випр. – Х.: СПД ФО Співак Т.К., 2006. – 448 с.


 1. Мовна компетенція особистості.

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: В-во СПОЛОМ, 2001. – 223 с.
Реферат повинен містити такі елементи: 1) титульну сторінку; 2) план; 3) текст, який складається зі вступу, основної частини, висновків; 4) список використаної літератури. Написання реферату передбачає його виголошення та захист.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка