Тести групи а (Серед відповідей вірна одна; кожне питання оцінюється в 0,25 бала) основоположником вчення про ноосферу є
Сторінка1/4
Дата конвертації21.04.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4

Тести групи А

(Серед відповідей вірна одна; кожне питання оцінюється в 0,25 бала)

^ А1. Основоположником вчення про ноосферу є: 

а) В. Кубійович; 

б) О. Смакула; 

в) М. Вавилов; 

г) В. Вернадський. +

А2. Природна, особливо цінна територія, де забороняється будь-яка господарська діяльність і присутність людей з метою збереження в первісному стані природи це:

а) заказник; +

б) заповідник; 

в) національний парк; 

г) пам’ятка природи. 


^ А3. Визначте, як називається ділянка середовища, яку займає біоценоз: 

а) ареал; 

б) біотоп; +

в) еконіша; 

г) ландшафт. 

А4. Щільність ґрунту впливає на розподіл наземних тварин, які використовують ґрунт:

а) у якості притулку від хижаків; +

б) для випаровування надлишків води; 

в) для внутрішньо популяційних контактів;

г) при виведенні токсичних продуктів обміну.

^ А5. Види, які мають обмежений ареал існування називають: 

а) ендеміками; +

б) біоіндикаторами; 

в) ефемероїдами; 

г) інтродуцентами. 

А6. Усі форми співіснування різних видів організмів – це: 

а) анабіоз; 

б) фотоперіодизм; 

в) симбіоз; +

г) адаптація. 

А7. Під екологічною катастрофою розуміють:

 1. певні порушення природного середовища, що привели до зниження біологічної продуктивності;


 2. певні порушення природного середовища, що привели до зниження біологічного різноманіття;


 3. повне порушення екологічної рівноваги в екосистемах;


г) суттєве порушення екологічної рівноваги в екосистемах, що потребують значних витрат на їх відновлення. +


 А8. Зазначте,


які види називаються зникаючими: 

а) ті, які в недалекому майбутньому можуть бути зараховані до категорії зникаючих, якщо не вжити негайних заходів для їх збереження; 

б) ті, які перебувають під загрозою зникнення, збереження яких малоймовірне, якщо триватиме дія чинників, що негативно впливають на стан їхніх популяцій;  

в) ті, яким у даний час не загрожує зникнення, хоча в наслідок їхньої незначної чисельності або обмеженого ареалу така загроза може виникнути за несприятливих змін середовища існування;

г) ті, стан популяцій яких, завдяки вжитим заходам охорони, не викликає стурбованості. 

^ А9. Для забезпечення колообігу речовин екосистеми необхідна наявність таких складових, як:

а) біогенні елементи, продуценти, консументи, редуценти;

б) продуценти, сапротрофи, консументи, паразити; 

в) продуценти, редуценти, консументи; 

г) біогенні елементи, продуценти, консументи

^ А10. Зелені рослини, деякі прокаріоти та одноклітинні тварини здатні до фотосинтезу завдяки променям: 

а) інфрачервоним;

б) ультрафіолетовим; 

в) видимим; 

г) усім переліченим. 

А11. Основним типом територій, що особливо охороняються, є:

а) заказники;

б) природні парки;

в) біосферні заповідники;

г) національні парки.

А12. Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами й навколишнім середовищем, в якому вони існують і де всі компоненти пов’язані обміном речовин, енергії та інформації це:

а) біоценоз; 

б) екосистема;

в) агроценоз

г) сукцесія.

А13. Скільки національних природних парків існує на території Сумської області?

а) 1; 


б) 2 (Десняно-Старогутський, Гетьманський);

в) 3; 


г) 5. 

А14. Систему тривалих спостережень за змінами екосистем та біосфери називають:

а) моделюванням; 

б) моніторингом;

в) модифікацією; 

г) меліорацією. 

А15. В умовах урбанізації (великого міста) відбуваються такі зміни абіотичних факторів:

а) зниження температури, збільшення швидкості вітру й кислотності;

б) підвищення температури й швидкості вітру, зниження кислотності;

в) зниження температури й швидкості повітря, 

г) підвищення температури, зниження швидкості вітру, підвищення кислотності.

^ А16. Внесення фізичних, хімічних, біологічних речовин (або збільшення їх концентрацій ), які негативно впливають на людину та тварин називають:

а) меліорацією; 

б) забрудненням; 

в) біоконцентрацією; 

г) біодеградацією.

^ А17. Чому нерідко за допомогою отрутохімікатів не можна винищити комах-шкідників?

а) отрутохімікати не мають максимально можливої специфічності;

б) отрутохімікати легко руйнуються;

в) частина популяції комах-шкідників стійка до отрутохімікату;

г) всі відповіді правильні;

д) всі відповіді неправильні.^ А18. Який з первоцвітів Червоної книги України, що зустрічається на території Сумської області, зображено на малюнку?

а) тюльпан дібровний; 

б) підсніжник білосніжний; 

в) сон чорніючий;

г) шафран сітчастий.

^ А19. Збільшення вмісту якого газу в атмосфері спричинює «парниковий ефект»:

а) кисню; 

б) азоту; 

в) вуглекислого;

г) чадного.

А20. Яку назву має перехідна зона від одного біогеоценозу до іншого? 

а) сукцесія;

б) екотоп; 

в) біотоп; 

г) літораль. 

А21. Функції продуцентів у водних екосистемах можуть виконувати деякі види:

а) бактерій;

б) молюсків; 

в) грибів; 

г) промислових риб. 

^ А22. Успішність запилення в найменшому ступені визначається біотичними екологічними факторами у:

а) анемофільних рослин;

б) ентомофільних рослин; 

в) орнітофільних рослин; 

г) хіроптерофільних рослин. 

^ А23. Встановлювати межі біогеоценозу потрібно за:

а) місцеперебуванням; 

б) геоценозом; 

в) зооценозом; 

г) фітоценозом.

А24. Основними природними факторами, що впливають на численність людських популяцій є:

а) особливості рельєфу місцевості;

б) харчові ресурси та хвороби;

в) особливості клімату;

г) географічне положення держави. 

^ А25. Причина біологічного забруднення навколишнього середовища:

а) радіонукліди;

б) важкі метали;

в) карбон (ІV) оксид;

г) патогенні мікроорганізми

^ А26. Причина загибелі водних організмів під час розлиття нафти:

а) швидкий розклад нафтопродуктів;

б) обмеження обміну газами між атмосферою та водним середовищем;

в) випадіння кислотних дощів;

г) розчинення нафти у воді

^ А27. Місто відрізняється від природної екосистеми слідуючим показником:

а) має більш інтенсивний обмін речовин на одиницю площі;

б) потребує більшого надходження речовин та енергії ззовні;

в) є постачальником потужного потоку відходів;

г) всі відповіді вірні.

^ А28. Вид забруднення навколишнього середовища, внаслідок якого порушується природна освітленість:

а) фізичне;

б) хімічне;

в) біологічне;

г) механічне

^ А29. Характерною рисою ноосфери є:

а) протистояння людини природі;

б) екологізація всіх сфер життя;

в) незалежність процесів у біосфері від діяльності людини;

г) непорозуміння між країнами за основними питаннями сучасності

^ А30. Визначте птаха, якого занесено до Червоної книги України:

а) дятел звичайний;

б) чернь червонодзьоба;

в) синичка блакитна;г) зозуля.

Б1. Які з наведених рослин занесені до Червоної книги України: 

а) сальвінія плаваюча; + 

б) тирлич; +

в) тис ягідний; +

г) лілія лісова; +

д) тюльпан двоквітковий. +

Б2. До національних природних парків відносять:

а) Деснянсько-Старогутський; + 

б) Синевир; +

в) Гетьманський; +

г) Чорноморський;

д) Сколівські Бескиди+

^ Б3.Оптимізація навколишнього середовища людини здійснюється з метою:

а) забезпечення найкращого стану здоров’я людини; +

б) найбільш повного задоволення потреб при одночасному збереженні якості навколишнього середовища; +

в) прискорення темпів зростання міського населення;

г) відкриття нових родовищ корисних копалин. 

^ Б4. Зазначте, які зміни відбуваються при сукцесії у біогеоценозах: 

а) поступальні; +

б) зростає видове різноманіття; +

в) зменшується споживання первинної продукції;

г) зростає споживання первинної продукції; +

д) розгалужується трофічна сітка. +

^ Б5. Які з даних природних ресурсів є відновлюваними:

а) кам’яне вугілля; 

б) лікарські трави; +

в) нафта; 

г) мінеральна вода; 

д) родючість ґрунтів. +

Б6. Типи ланцюгів живлення є:

а) виїдання; +

б) детритні; +

в) довгі; 

г) короткі; 

д) розгалужені. 

Б7. Які з зазначених видів фауни України інтродуковані штучно?

а) нутрія; + 

б) ондатра; + 

в) бобер; 

г) олень плямистий; +

д) олень шляхетний. 

^ Б8. Вкажіть, які види, занесені до Червоної книги України, належать до типу Членистоногі:

а) широкопалий річковий рак; +

б) жовтопуз; 

в) джміль пахучий; +

г) махаон; +

д) жук-олень. +

Б9. На які з перелічених видів тварин, занесених до Переліку видів рослин, тварин і грибів, що підлягають особливій охороні на території Сумської області заборонено полювання, а також їх виловлювання, розорення і порушення місць проживання:

а) ласка; +

б) лось європейський; +

в) борсук; +

г) лисиця звичайна; 

д) вовк. 

^ Б10. Внаслідок різкого зростання кількості пінгвінів в Антарктиці:

а) кількість білих ведмедів почне збільшуватися; 

б) кількість морських леопардів почне збільшуватися; +

в) кількість морських леопардів почне зменшуватися;

г) кількість поморників почне збільшуватися; +

д) кількість косаток почне зменшуватися. 

^ Б11. До Червоної книги України занесені такі представники ряду Парнокопитні як: 

а) зубр; +

б) лось; 

в) олень благородний;

г) лань; 

д) гвинторогий баран. 

^ Б12. Вкажіть рівні організації живого, які вивчає екологія: 

а) клітинний і тканинний; 

б) біогеоценотичний; +

в) органний і організмовий; 

г) біосферний; +

д) популяційно-видовий. +

^ Б13. Визначить, які види ссавців належать до стенотермних організмів: 

а) слон; +

б) білий ведмідь; +

в) вовк; 

г) вівцебик; + 

д) гепард. +

^ Б14. До симбіотичних відносин належать: 

а) співжиття водоростей і грибів; +

б) відкладання зозулею яєць в гнізда інших птахів; 

в) поїдання шпаками дощових черв’яків; 

г) співжиття актинії і рака-самітника; +

д) життя джгутиконосців у кишечнику термітів. + 

^ Б15. Яким з наступних організмів не потрібне сонячне світло:

а) хемосинтезуючі бактерії; +

б) ламінарія; 

в) червоні водорості; 

г) рослини найнижчих ярусів тропічних лісів; 

д) синьо-зелені водорості. 


Тести групи В

(Завдання на встановлення відповідності; кожне питання оцінюється в 2 бали. Заповніть матриці відповідей у відповідності до вимог завдань)


^ В1. Із термінів та характеристик складіть пари так, щоб вийшли правильні твердження, що розкривають визначення термінів.
Термін


Характеристика


^ А Непоновні ресурси

Б Незамінні ресурси

В Матеріальні ресурси

Г Виснажені ресурси


 1. Природні ресурси, кількість яких знизилася до міри економічної недоцільності


 2. Накопичення в ході економічної діяльності багатства на службі в суспільстві


 3. Природні ресурси, що не самовідновлюються в процесі колообігу речовин в біосфері за час, сумірний з темпом господарської діяльності людини


 4. Природні ресурси, які не можуть бути замінені іншими ні практично, ні теоретично

А-3, Б-4, В-2, Г-1


В2. Установіть відповідність між видом забруднення та забруднюючим чинником:


Вид


Чинник 


А Фізичне

Б Хімічне

В Біологічне

Г Природне
 1. Мікроорганізми


 2. Виверження вулкана


 3. Кислотні дощі


 4. Підвищення рівня радіоактивного фону

А-4, Б-3, В-1, Г-2


В3. Установіть відповідність між групами в екологічній системі озера та організмами:


Групи організмів


Організми 


А Продуценти

Б Консументи

В Редуценти
 1. Ціанобактерії


 2. Бактерії гниття


 3. Віруси 4. ПуголовкиА-1, Б-4, В-2


Максимальна кількість балів – 25


11 клас


Дайте повну відповідь на запитання

Скільки людей протягом року зможуть прогодуватися з 1 га морської акваторії, багатої планктоном, якщо людині на рік необхідно отримати з їжею 4,19·106 кДж енергії? Біопродуктивність 1 м2 акваторії становить 600 г/ м2/рік, а 1 г сухої речовини акумулює в середньому 20 кДж енергії. 

(Кількість балів – 4)

Розв’язок

Визначаємо енергетичну продуктивність 1га планктону протягом року з 1 га моря, багатого планктоном:

(600г/м2 · 20 кДж/г) · 10 000 м2 = 120 000 000 кДж.

Визначаємо, скільки людей зможуть прогодуватись протягом року з 1 га моря, багатого планктоном:

120 000 000 кДж : 4 190 000 кДж = 29 (чоловік).

Тести групи А

(Серед відповідей вірна одна; кожне питання оцінюється в 0,25 бала)

^ А1. Кому з вчених світу належить ідея створення Червоної книги:

а) В.Вернадському;

б) М. Вавилову;

в) П. Скотту; +

г) А.Тенслі.

А2.Визначте, як називається ділянка середовища, яку займає біоценоз: 

а) ареал; 

б) біотоп; + 

в) еконіша; 

г) ландшафт. 

^ А3. Переселення окремих видів тварин та рослин за межі природного ареалу і адаптацію їх до нового середовища життя називають:

а) біотехнологією;

б) марикультурою;

в) інтродукцією; +

г) альтернативним землеробством.

^ А4. До якої екологічної групи належить хламідомонада:

а) бентос;

б) нейстон;

в) перифітон;

г) планктон+

А5. Серед перелічених нижче антропогенних процесів оберіть наймаштабніший:

а) видобуток гірських порід;

б) аерозолі, газові викиди; +

в) побутові і виробничі скидові води;

г) пил індустіальний.

^ А6. Конвалія, квасениця, які ростуть в умовах помірної вологості, це – :

а) гідрофіти;

б) гігрофіти;

в) ксерофіти;

г) мезофіти+

А7. Види, які мають обмежений ареал, називають:

а) ендеміками; +

б) ефемероїдами;

в) біоіндикаторами;

г) інтродуцетами.

^ А8. Яке з явищ не пов’язане з наслідками популяційних хвиль?

а) зростання генетичної однорідності (гомозиготності) популяції;

б) збереження алелей, що знижують життєздатність особин;

в) зміна генофонду в різних популяціях;

г) панміксія. +

^ А9. Укажіть назву екосистеми, не здатної до саморегуляції:

а) море; 

б) тайга; 

в) озеро; 

г) пшеничне поле. +

А10. Визначте найменш продуктивну природну зону в континентальній частині біосфери:

а) степ;

б) тропічний ліс;

в) тайга;

г) тундра+

^ А11. В умовах урбанізації (великого міста) відбуваються такі зміни абіотичних факторів:

а) зниження температури, збільшення швидкості вітру й кислотності;

б) підвищення температури й швидкості вітру, зниження кислотності;

в) зниження температури й швидкості повітря, 

г) підвищення температури, зниження швидкості вітру, підвищення кислотності. +

^ А12. Вид забруднення навколишнього середовища, внаслідок якого накопичуються сполуки Плюмбуму:

а) фізичне;

б) хімічне; +

в) біологічне;

г) механічне

^ А13. Щільність ґрунту впливає на розподіл наземних тварин, які використовують ґрунт:

а) у якості притулку від хижаків; +

б) для випаровування надлишків води; 

в) для внутрішньо популяційних контактів;

г) при виведенні токсичних продуктів обміну.

А14. Скільки національних природних парків існує на території Сумської області?

а) 1; б) 2; + в) 3; г) 5. 

А15. Яку назву має перехідна зона від одного біогеоценозу до іншого? 

а) сукцесія; +

б) екотоп; 

в) біотоп; 

г) літораль. 

А16. Вкажіть, що таке екологічна валентність:

а) ступінь пристосованості організмів до змін умов середовища; +

б) граничні розміри популяції одного виду;

в) мінімальна інтенсивність розмноження в даних умовах; 

г) максимальна густота популяції.

^ А17. Основними природними факторами, що впливають на численність людських популяцій є:

а) особливості рельєфу місцевості;

б) харчові ресурси та хвороби; +

в) особливості клімату;

г) географічне положення держави. 

^ А18. Процес підготовки рослин до перенесення ними морозів полягає у:

а) припиненні росту; 

б) денатурації білків; 

в) синтезі жирів; 

г) накопиченні цукрів. +

^ А19. Винесення труби, що відводить стічні води на 100 м від берега у водоймище, використовується:

а) кращого розсіювання стічних вод;

б) зменшення викидів у водоймище;

в) зниження навантаження на безпосередньо прилеглу територію;

г) підвищення економічних показників підприємства

^ А20. Умови дії фактора, при яких можливе існування, але ріст і розмноження не відбувається, утворюють:

а) зону оптимуму; 

б) зону песимуму; +

в) зону нормальної життєдіяльності; 

г) межі витривалості. 
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка