Тестовий контроль знань з теми
Скачати 331.6 Kb.
Дата конвертації22.04.2016
Розмір331.6 Kb.

Тестовий контроль знань з теми:


«Організм і середовище існування організмів» ( 11 клас) 1. До якого способу життя пристосована тварина з наступним описом: дуже розвинені передні різці

дуже маленькі ноги, велика голова, шорстка загладжується у будь-якому напрямку, валикоподібне тіло: А_підземного; Б_ водяного; В_деревного; Г_напівводяного2. Що це може бути за тварина?

А_Бобер;Б_ борсук;В_кріт; Г_сліпак.

3. Яка наука вивчає взаємозв’язки між організмами, їхніми угрупованнями та середовищем існування?

А_Екологія; Б_ економіка; В_етологія; Г_популяційна генетика.

4. Як називають усі компоненти середовища існування, що впливають на живі організми та їхні угруповання?

А_ Біогеоценотичні регулятори; Б_ екологічні фактори;

В_екологічні індикатори; Г_забруднювачі середовища.

5. Що таке анабіоз?

А_Стан клінічної смерті особини, вихід з якого можливий лише за умови проведення інтенсивних реанімаційних заходів.

Б_ Стан організмів, в якому процеси життєдіяльності і обмін речовин значною мірою уповільнені.

В_Програмована смерть клітини, що протікає без запалення та імунної відповіді.

Г_Стан організму, при якому відсутні будь-які прояви життєдіяльності, що закінчується смертю особини.

6. Які організми називають гідробіонтами?

А_Усі організми, що опанували водне середовище існування.

Б_ Організми, що ведуть прикріплений спосіб життя на дні водойм.

В_Організми, яким для підтримання процесів життєдіяльності потрібна вода.

Г_Організми, яким для процесів запліднення потрібна вода у крапельно-рідкому стані.

7. Виберіть з наведеного списку гідробіонтів:

1) Карась срібний; А_1, 2, 3, 4;

2) Людина розумна; Б_ 1, 3, 5, 6;

3) Аурелія вухата; В_2, 4, 5, 6;

4) Маршанція поліморфна; Г_3, 4, 5, 6.

5) Дафнія звичайна;

6) ламінарія.

8. У чому полягає значення біолюмінесценції глибоководних організмів?

А_Завдяки цьому виробляється достатньо світла для фотосинтезу.

Б_ Біолюмінесценція є засобом комунікації між особинами.

В_Біолюмінесценція забезпечує хижаків достатньою кількістю світла для полювання у темряві.

Г_Біолюмінесценція дозволяє дрібним організмам завчасно бачити хижаків і уникати їх.

9. Чим відрізняється газовий склад ґрунту від газового складу атмосферного повітря?

А_Вищим вмістом кисню, нижчим вмістом вуглецю.

Б_ Нижчим вмістом кисню, вищим вмістом вуглецю.

В_Більшим вмістом благородних (інертних) газів, нижчим вмістом азоту.

Г_Газовий склад ґрунту не відрізняється від газового складу повітря.

10. Як називають усі форми співіснування живих організмів?

А_Симбіоз; Б_ анабіоз; В_мутуалізм; Г_паразитизм.

11. Як відомо, розрізняють факультативний та облігатний (обов’язковий) паразитизм. Як Ви вважаєте, який з цих двох видів паразитизму, в типовому випадку, більш небезпечний для хазяїна?

А_ Облігатний, бо паразит міцно пов’язаний з хазяїном і зазвичай призводить до його загибелі.

Б _ Облігатний, бо захисні реакції хазяїна зазвичай малоефективні проти подібних паразитів.

В_Факультативний, бо такі паразити можуть використовувати хазяїна і після його загибелі, у той час як облігатні в цьому випадку гинуть разом із хазяїном.

Г_Факультативний, бо такі паразити мають більш досконалі пристосування для зараження хазяїна.

12. Прикладом якого виду симбіозу є взаємодія рака-самітника з актинією?

А_Коменсалізму; Б_ облігатного паразитизму; В_мутуалізму; Г_факультативного паразитизму.

13.Визначте компонент середовища, який належить до абіотичних екологічних факторів:

А_ атмосферний тиск; Б_ вирубування тропічних лісів; В_ коменсалізм;Г_ конкуренція за особин протилежної статі.

14.Укажіть групу, до якої належать організми, що оселяються на різних субстратах

у товщі води (на гідротехнічних спорудах, днищах кораблів):А_ планктон; Б_ нейстон; В_ бентос; Г_ перифітон.

15.Укажіть тварину, яка, реагуючи на зниження температури та відсутність їжі, впадає у сплячку:

А_ білка звичайна; Б_ їжак європейський; В_ заєць білий; Г_ миша польова.
16.Установіть відповідність між назвами стадій життєвого циклу стьожака широкого та їхніми зображеннями на малюнку:

1- яйце стьожака; 2 - перший проміжний хазяїн; 3- остаточний хазяїн; 4- личинка стьожака.17.Укажіть групу, до якої належать організми, що активно рухаються в товщі води :

А_ перифітон; Б_ нектон; В_ бентос; Г_ планктон.

18.Який абіотичний фактор обмежує поширення життя в океані, проте, як правило, не обмежує його поширення на суходолі?

А_ наявність мінеральних речовин ;Б_ освітленість; В_ атмосферний азот ; Г_ в’язкість води ;
19.На рисунку зображено схему дії екологічного фактора. Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні.
І. Межі витривалості виду позначено точками А і Б.
II. Затемнені ділянки відповідають зоні пригнічення життєдіяльності.

А. правильне лише І ; Б. правильне лише II ; В. обидва неправильні; Г. обидва правильні;

http://zno-ua.net/images/tests/bio/2012/46.jpg

20.Який чинник обмежує поширення водоростей на значних глибинах?

А_ зниження температури води Б_ зниження концентрації кисню у воді

В_ зниження рівня освітленості Г_ підвищення рівня солоності

21. Яка форма симбіозу спостерігається між термітами та джгутиковими, які живуть у їхньому кишечнику та здатні розщеплювати клітковину? А_ паразитизм Б_ мутуалізм В_ хижацтво Г_ коменсалізм

22.Світлолюбиві рослини – це ….. Приклади.

23.Сублітораль – це……

24.Сформулюйте правило екологічної індивідуальності.

Література

1.Біологія: Зовнішнє незалежне оцінювання: експрес-підготовка - К.:Літера, 2012

2.Український біологічний сайт

3. Інтернет ресурси


Тестовий контроль знань ( 11 клас)

1.Укажіть правильні твердження щодо ланцюгів живлення.

I. Кожна ланка ланцюга живлення займає окремий трофічний рівень.

II. Кожна наступна ланка в ланцюзі живлення накопичує біомасу, що дорівнює біомасі попередньої ланки.

А правильне лише І Б правильне лише ІІ В обидва правильні Г обидва неправильні

2. Установіть відповідність між компонентами ланцюга живлення планктон – риба – пінгвін – морський леопард та їхньою загальною масою, якщо маса морського леопарда становить 300 кг.

1 консументи І порядку А_ 30 кг

2 консументи ІІ порядку Б_ 300 кг

3 консументи ІІІ порядку В _3 000 кг

4 продуценти Г_ 30 000 кг

Д _300 000 кг

3. Визначте природну зону, яка є найменш продуктивною в континентальній частині біосфери:

А_ тундра; Б_ степ; В_ тропічний ліс; Г_ тайга.

4.Яка із зображених форм життя є фототрофною?

1 24

5.У середині ХІХ ст. на одній із ферм в Австралії випустили на волю 12 пар кроликів, завезених із Європи. За 40 років популяція кроликів розрослась до кількох сот мільйонів особин, які знищили кормову базу місцевих травоїдних. Яку властивість біогеоценозу порушено?

А_ самовідтворення Б_ цілісність В_ стійкість Г_ саморегуляцію

6.Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?

А_ сосна → дятел → сокіл → короїд Б_ короїд → сосна → дятел → сокіл

В_ сокіл → дятел → короїд → сосна Г_ сосна → короїд → дятел → сокіл

7.Установіть відповідність між компонентами ланцюга живлення та їхньою загальною масою, якщо загальна маса консументів першого порядку становить 300 кг.

1 дрібні ракоподібні А_ 3 кг

2 карась Б_ 30 кг

3 планктон В_ 300 кг

4 щука Г_ 3 000 кг

Д_ 30 000 кг

8.Яку властивість біогеоценозу можна встановити, спостерігаючи вплив популяції хижаків на популяцію здобичі?

А_ цілісність Б_ самовідтворення В_ стійкість Г_ саморегуляцію

9.Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися лев масою 150 кг (ланцюг живлення: трав'янисті рослини → парнокопитні → лев). Біомаса рослинності савани становить 750 г/м2.

А_ 1 500 Б_ 2 000 В_ 15 000 Г_ 20 000

10.Установіть відповідність між організмом і трофічним рівнем екологічної піраміди, на якому він знаходиться.

1 вуж А_ продуцент

2 самець комара Б_ консумент І порядку

3 сокіл В_ консумент ІІ порядку

4 жаба Г_ консумент ІІІ порядку

Д_ консумент IV порядку

11.Установіть відповідність між організмами та їхніми характеристиками:

1 пшениця ярова; А_автотрофи;

2 дощовий черв’як; Б _сапротрофи;

3 вовк звичайний; В_паразити;

4 кліщ собачий. Г_хижаки;

Д фітофаги.

12. Укажіть відповідність між назвами трофічних рівнів та організмами, що їх займають:

1 трав’янисті рослини; А_продуценти;

2 рослиноїдні комахи; Б _ консументи першого порядку;

3 комахоїдні птахи; В_ консументи другого порядку;

4 хижі птахи. Г_ консументи третього порядку.

13.Розташуйте наступні трофічні рівні в порядку збільшення їхньої біомаси

(у разі типового трофічного ланцюга):

А_ консументи першого порядку; Б_ продуценти;

В_ консументи другого порядку; Г_ консументи третього порядку.

14.Оберіть ознаки, які характеризують потік речовин і енергії в біогеоценозах.

Синтез органічних речовин здійснюють:


Перший харчовий рівень:Перенесення енергії через

ряд організмів характерне для:

1 автотрофи

1 консументи

1 харчового ланцюга

2 гетеротрофи

2 продуценти

2 харчового рівня

15.Визначте характеристику, яка вказує на високу стійкість біогеоценозу:

А_ коливання кількісних та якісних показників продуктивності;

Б_ велике видове різноманіття;

В_ взаємозв’язки організмів між собою та навколишнім середовищем;

Г_ здатність популяцій відтворювати свою чисельність.

16.Дати визначення понять: біоценоз,біогеоценоз,екосистема.

Література

1.Біологія: Зовнішнє незалежне оцінювання: експрес-підготовка - К.:Літера, 2012

2.Український біологічний сайт

3. Інтернет ресурси
Контроль знань з теми

«Індивідуальний розвиток організмів» ( 11 клас)
І рівень

1.У покритонасінних після запліднення плоїдність ендосперму становить: А_1n; Б_ 2n; В_3n; Г_4n.

2.Виберіть правильну послідовність стадій розвитку після запліднення яйцеклітини:

А_зигота — морула — бластула — гаструла; Б_ зигота — бластула — гаструла — морула;

В_морула — зигота — гаструла — бластула; Г_гаструла — морула — бластула — зигота.

3.Яка з названих тварин має лише два зародкові шари?

А_Гідра зелена; Б_ Планарія молочно-біла; В_Муха хатня; Г_Людина розумна.4. Який процес НЕ є характерним для стадії органогенезу?

А_ Апоптоз (програмована клітинна смерть); Б_ диференціація клітин;В_мітотичний поділ клітин; Г_мейоз.5.Як називається період індивідуального розвитку від утворення зиготи до народження (або виходу з яйцевих оболонок)?

А_Ембріональний; Б _ пубертатний; В_постнатальний; Г_плідний6.Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів, двостулкових молюсків?

А_ підсилює внутрішньовидову конкуренцію Б_ забезпечує розселення

В_ прискорює розвиток Г _сприяє формуванню тканин та органів дорослої особини
ІІ рівень
1..Виберіть варіант відповіді, що містить пропущені слова у наведеному тексті.

«У 1898 році С. Г. Навашин відкрив явище (1). Воно властиве усім (2). При цьому ядра двох (3), що доставляються в зародковий мішок за допомогою пилкової трубки, зливаються: одного — з ядром (4), другого — з полярними ядрами або вторинним ядром зародкового мішка. В результаті із заплідненої (4) розвивається (5), а із заплідненої центральної клітини — ендосперм».

А_1 — гаметогенезу, 2 — вищим рослинам, 3 — яйцеклітин, 4 — маточки, 5 —гаметофіт;

Б _ 1 — подвійного запліднення, 2 — квітковим рослинам, 3 — сперміїв, 4 — яйцеклітини,

5 — зародок;

В_1 — подвійного запліднення, 2 — однодольним, 3 — сперматозоїдів, 4 —зав’язі, 5 — спорангій;

Г_1 — потрійного запліднення, 2 — голонасінним та покритонасінним, 3 — сперматоцитів,

4 — яйцеклітини, 5 — екзосперм.2. У чому полягає біологічний сенс чергування поколінь у комах з повним перетворенням, при якому личинки відрізняються від дорослих особин за виглядом та способом життя?

А_Це допомагає уникнути конкуренції між дорослими особинами та личинками за ресурси.

Б_ Це необхідно для більш ефективного розмноження.

В_Різниця між дорослими особинами та личинками не відіграє жодної ролі і є лише наслідком історичного розвитку цих видів.

Г_Дорослі особини, у разі необхідності, можуть живитися личинками свого ж виду, що підтримує чисельність популяції у разі нестачі ресурсів.

3.На малюнку зображені початкові стадії розвитку ланцетника. Установіть відповідність між позначеннями та стадіями розвитку:

А_зигота;

Б _ органогенез;

В_бластула;

Г_морула;

Д _ бластомери;

E _ гаструла.

4. Зі списку виберіть організми, яким властивий:

А_прямий розвиток; 1 Людина розумна;

Б_ непрямий розвиток. 2 Муха хатня;

3 Горобець міський;

4 Ящірка зелена;

5 Ропуха очеретяна;

6 Гадюка степова;

7 Курка свійська.5.Оберіть ознаки, які характеризують процес гаструляції під час ембріогенезу.

Зародкові листки:

Зародок:

Шлях утворення клітин:

1 ентодерма

1 одношаровий —

бластула


1 вгинання стінки

бластули всереди2 енто- і ектодерма

2 двошаровий — гаструла


2 вигинання стінки

бластули назовні6.З екто-, енто- та мезодерми розвиваються тканини й органи тваринного організму. Визначте, яка з поданих комбінацій є правильною:
А

Б

В

Г

Ектодерма

Головний і

спинний мозокОргани чуття

Шкіра

Епідерміс

Мезодерма

Кров

Товстий

кишечник


Кістки

Печінка

Ентодерма

Легені

М’язи

Нирки

Серце

ІІІ рівень

1.Установіть послідовність стадій життєвого циклу колорадського жука.

Назвіть та поясніть їх значення.АБ В Г
2
.Установіть послідовність стадій індивідуального розвитку хордових, починаючи від зиготи.

А_формування мезодерми Б_ утворення двошарового зародка

В_ формування окремих органів Г_ утворення бластомерів

3.На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника. Назвіть позначені частини зародка,їх функції

http://ukrainetest.com.ua/images/i/biology_12_1_37_q.jpg IV рівень

1.Пояснити, як відбувається ембріональний розвиток ланцетника.

Література

1.Біологія: Зовнішнє незалежне оцінювання: експрес-підготовка - К.:Літера, 2012

2.Український біологічний сайт

3. Інтернет ресурси

Тестовий контроль знань з теми :

« Екосистемний рівень організації живої природи» ( 11 клас)

1.Визначте правильну послідовність появи організмів у первинній сукцесії.

А _ мохи → лишайники → трав’янисті рослини Б_ трав'янисті рослини → лишайники → мохи

В _ лишайники → мохи → трав’янисті рослини Г _ трав’янисті рослини → мохи → лишайники

2.Для агроценозу характерний незбалансований кругообіг речовин, тому що:

А _ людина вилучає більшу частину біомаси Б _ є значна видова різноманітність.

В _ ланцюги живлення мають надто багато ланок. Г _ використовується тільки сонячна енергія.

3.Тип взаємовідносин між актинією та раком самітником називається:

А_мутуалізм; Б_ паразитизм; В_хижацтво; Г_коменсалізм.

4.Як називається закономірне угруповання популяцій різних видів рослин, що

мешкають на одній території з однорідними умовами існування?А_Біогеоценоз; Б_ біоценоз; В_агроценоз; Г_фітоценоз.
5. Чи може рись, у разі різкого збільшення чисельності популяції свого виду, повністю винищити зайця? Виберіть усі правильні твердження.

1) Це можливо лише у тому разі, якщо рись, крім зайця, не має більше ніякої здобичі.

2) Це малоймовірно, адже відсутність кормової бази викликала б припинення та спад чисельності популяції рисі.

3) Це малоймовірно, тому що рись при дуже низькій чисельності популяції зайця переключилася б на більш імовірну здобич, ніж заєць.

4) Так, оскільки рисі не мають свідомості і другої сигнальної системи. Тому вони усе б винищили.

5) Ні, оскільки в цьому разі у зайців в результаті природного добору виникли ознаки, які дозволили б їм більш ефективно уникати рисі.

А_2, 3, 4; Б_ 1, 2, 4, 5; В_1, 5; Г_1, 2, 3.

6. Який з цих видів є ключовим для формування екосистеми дубового лісу?

А_Дуб звичайний; Б_ Клен гостролистий; В_зубр; Г_кабан.

7.У бичачого ціп’яка є спеціальні ознаки, які дозволяють йому жити за рахунок іншої тварини. Як називається цей вид міжвидових відносин?

А_Симбіоз; Б _ мутуалізм; В_хижацтво; Г_паразитизм.
8.Яка екологічна піраміда відображає число особин у кожному рівні ланцюга живлення?

А_Чисел; Б _ енергії; В_біомаси; Г_ консументів.

9.Який вид є домінантним у сосновому лісі?

А_Сосна звичайна; Б _Дуб звичайний; В_Вовк звичайний; Г_Заєць сірий.

10.Як називають процес розвитку та зміни біогеоценозів, який відбувається під впливом середовища, а також внаслідок взаємодії організмів?

А_Сукцесія; Б_ оклюзія; В_атенуація; Г_деградація.

11.Відновлення рослинності на місці лісової пожежі — це приклад:

А_первинної сукцесії; Б вторинної сукцесії; В_третинної сукцесії; Г_еволюції.

12. Який трофічний рівень, у типовому випадку, займає в лісовій екосистемі заєць?

А_Продуцент; Б _редуцент; В_консумент першого порядку; Г_консумент другого порядку.

13. Чим характеризується клімаксне (зріле) угруповання, яким завершується сукцесія?

А_Найбільшим видовим різноманіттям, здатністю до саморегуляції та самовідтворення;

Б найменшим видовим різноманіттям, але великою чисельністю домінантних видів;

В_найбільшою чисельністю піонерних організмів; Г_найбільшою нестабільністю.
14.Як називають штучні маловидові угруповання організмів, створені людиною для одержання продукції?

А_Агроценози; Б_ антропогенні біогеоценози; В_антропоценози; Г_урбанізовані території.

15. Що з наведеного є характерним для агроценозів?

А_Незначне видове різноманіття; Б _складні розгалужені трофічні сітки;

В_висока стійкість і стабільність; Г_низька здатність до саморегуляції.

16. З якої причини більшість паразитів кишечнику людини мають здатність до анаеробного метаболізму?

А_Тому що в кишечнику недостатньо кисню для підтримання аеробного метаболізму.

Б _Тому що анаеробний метаболізм набагато ефективніший за аеробний.

В_Тому що ці паразити існують на найнижчій стадії еволюційного розвитку.

Г_Тому що аеробний метаболізм не може відбуватися без наявності світла, якого в кишечнику немає.

17. Чим паразитизм відрізняється від хижацтва?

А_Паразит, на відміну від хижака, ніколи не призводить до загибелі хазяїна.

Б _При паразитизмі паразит деякий час не вбиває хазяїна, використовуючи його як їжу або місцеперебування.

В_Паразит, на відміну від хижака, значно менший за хазяїна.

Г_Паразит, на відміну від хижака, завжди оселяється всередині тіла хазяїна.
18.Який вид взаємодії виникає між двома видами, що займають близькі екологічні ніші?

А_Хижацтво; Б _конкуренція; В_паразитизм; Г_нейтралізм.

19.Хто з цих учених є основоположником учення про біогеоценози?А_Вернадський; Б _Холодний; В_Висоцький; Г_Сукачов

20. Як відомо, розрізняють факультативний та облігатний (обов’язковий) паразитизм. Як Ви вважаєте, який з цих двох видів паразитизму, в типовому випадку, більш небезпечний для хазяїна?

А_Облігатний, бо паразит міцно пов’язаний з хазяїном і зазвичай призводить до його загибелі.

Б_ Облігатний, бо захисні реакції хазяїна зазвичай малоефективні проти подібних паразитів.

В_Факультативний, бо такі паразити можуть використовувати хазяїна і після його загибелі, у той час як облігатні в цьому випадку гинуть разом із хазяїном.

Г_Факультативний, бо такі паразити мають більш досконалі пристосування для зараження хазяїна.
21. Як називаються угруповання взаємопов’язаних популяцій різних видів, що населяють місцевості з однорідними умовами існування?

А_Біоценози; Б_ фітоценози; В_агроценози; Г_біосфера.

22. Як називається сукупність популяцій організмів різних видів, які взаємодіють між собою і з неживою природою, внаслідок чого всередині системи виникають потоки енергії та кругообіг речовин?

А_Екосистема; Б_ біоценоз; В_агроценоз; Г_фітоценоз.

23. Які з наведених організмів можуть бути консументами?

А_Ґрунтові гриби та бактерії; Б _мохи, папороті, насінні рослини;

В_наземні водорості; Г_кліщі, павуки, комахи.
24. Що є основним зовнішнім джерелом енергії в екосистемі?

А_Сонячна енергія; Б_ енергія корисних копалин; В_термальна енергія Землі; Г_енергія радіоактивного розпаду.

25. Чому трофічні ланцюги рідко включають більше трьох-чотирьох порядків консументів?

А_Тому що передача енергії та біомаси на наступну ланку трофічного ланцюга є лише частковою.

Б _Тому що збільшення кількості консументів надзвичайно ускладнило б екосистему.

В_Тому що кількість консументів обмежується тиском редуцентів.

Г_Тому що збільшення кількості трофічних рівнів значно збільшує конкуренцію між ними.
26. Чи можна розглядати людину як середовище існування?

А_Так, тому що людина співіснує з багатьма організмами, які живуть як на поверхні тіла людини, так і всередині неї.

Б_ Так, але лише якщо людина хворіє якоюсь інфекційною хворобою, наприклад малярією.

В_Ні, тому що людина не здійснює повного кругообігу речовин.

Г_Ні, тому що людина є частиною біосфери.

27. Козуля та олень благородний мають подібні раціони і мешкають у подібних середовищах існування. Співвідношення козулі та оленя можна охарактеризувати як:

А_симбіотичні; Б _паразитичні; В_конкурентні; Г_нейтральні.
28. Розглянемо трофічний ланцюг: листяна підстилка — дощовий черв’як — курка — людина.

Прикладом якого типу трофічного ланцюга це є?А_Детритного; Б _пасовищного; В_зворотного; Г_такий трофічний ланцюг не існує.

Література

1.Біологія: Зовнішнє незалежне оцінювання: експрес-підготовка - К.:Літера, 2012

2.Український біологічний сайт

3. Інтернет ресурси


Узагальнення знань з теми : «Закономірності спадковості» ( 11 клас)

Тестові завдання

1.Шкідливі наслідки шлюбів між близькими родичами, які особливо проявляються при гомозиготності за несприятливим рецесивним алелем, були виявлені за допомогою: А_близнюкового методу;

Б_ генеалогічного методу;В_цитогенетичного методу; Г_популяційно-статистичного методу.

2. Укажіть метод, за допомогою якого було встановлено, що багато захворювань і дефекти розвитку пов’язані з порушенням числа й будови хромосом (так звані хромосомні хвороби):

А_близнюковий; Б_ генеалогічний; В_цитогенетичний; Г_популяційно-статистичний.

3. Яку із закономірностей, встановлену Г. Менделем, ілюструє наведений малюнок?

батьківське

покоління
RR rr
R r

гамети
гібриди першого поколінняА_Закон одноманітності гібридів першого покоління; Б_ закон розщеплення;

В_правило чистоти гамет; Г_закон незалежного успадкування.

4. Дальтонізм (червоно-зелена кольорова сліпота) — особливість зору, що успадковується і проявляється у нездатності розрізняти червоний і зелений кольори. Дальтонізм у двадцять разів частіше проявляється у чоловіків, ніж у жінок. Це пов’язане з тим, що ген дальтонізму: А_зчеплений з X-хромосомою;Б зчеплений з Y-хромосомою; В_зчеплений з I (0) групою крові;Г_не зчеплений зі статтю.

5. Геном називають:

А_ділянку РНК ;Б_ ділянку ДНК; В_ділянку білка; Г_ ділянку полісахариду.

6. Організм із генотипом AaBbCC утворює наступне число гамет:

А_2; Б _4; В_8; Г _12.

7. При схрещуванні двох організмів із генотипами AaCc AaCc розщеплення в першому поколінні складе: А_9 : 3 : 3 : 1; Б_ 1 : 2 : 1; В_10 : 2 : 2 : 2; Г_ 12 : 1 : 2 : 1.

8. Яка група крові може бути у дитини за умови, що батьки мали I і IV групи?

А_I і IV; Б_ тільки IV; В_II або III; Г_ тільки I.

9. Частота кросинговера залежить від:

А_кількості досліджуваних генів;Б_ подвоєння хромосом;В_відстані між генами;Г_швидкості утворення веретен.

10. Відомо, що ген гемофілії є рецесивним і зчепленим з Х-хромосомою. Виходячи з цього, народження хворого сина в батька, що страждає гемофілією, й здорової гомозиготної матері:

А_25 %; Б _0 %; В_50 %; Г_100 %.

11. Кодомінування — це взаємодія між:

А_алелями різних генів;Б _алелями того самого гена;В_рідкісними групами зчеплення;

Г_генами Х і Y-хромосом

12. Інтронно-екзонна організація генів характерна для:

А_прокаріот; Б_ еукаріот; В_як прокаріот, так і еукаріот; Г_пріонів.
Генетичні задачі

1 Від схрещування породистої самки кроля чорного кольору з породистим самцем білого кольору отримали потомство чорного кольору. Молоду самку чорного кольору з цього потомства схрестили з тим самим самцем. Яке потомство щодо фенотипу варто очікувати внаслідок такого схрещування?

А 3 чорних і 1 білий; Б усі чорні; В 1 чорний і 1 білий; Г 1 чорний і 3 білих.

2.У помідорів ген червоного забарвлення плодів (А) домінує над геном жовтого забарвлення (а), ген, що відповідає за високе стебло (В), – над геном карликовості (b). Установіть відповідність між схемою схрещування помідорів та розщепленням ознак за фенотипом у потомстві.

1 АаВb _ ААBВ; А 9 (червоні високі) : 3 (червоні карликові) :

3 (жовті високі) : 1 (жовті карликові);


2 АаВb _ ааbb; Б усі жовті карликові;
3 АaВb _ АаВb; В 1 (червоні карликові) : 1 (жовті карликові);
4 Ааbb _ ааbb. Г усі червоні високі;
Д 1 (червоні високі) : 1 (червоні карликові) :

1 (жовті високі) : 1 (жовті карликові).


3.У хлопчика І група крові (за системою АВ0), у його матері – ІІ, а в батька – ІІІ. Яка ймовірність того, що сестра буде мати таку ж групу крові, як і брат?

А 1/16 або 6,25%

Б 1/8 або 12,5%

В 1/4 або 25%

Г 1/2 або 50%

4.У дурману пурпурове забарвлення квіток (C) домінує над білим (c), а колючі коробочки (D) – над гладенькими (d). Установіть відповідність між схемою схрещування рослин дурману та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.

1 Ccdd × Ccdd А 9 : 3 : 3 : 1

2 CcDd × ccdd Б 3 : 1

3 CcDd × CcDd В 1 : 1

4 Ccdd × ccdd Г 1 : 2 : 1

Д 1 : 1: 1 : 1


5.У великої рогатої худоби ген безрогості (шутості) (В) домінує над геном рогатості (в), ген чорного забарвлення (С) – над геном червоного (с). Установіть відповідність між схемою схрещування великої рогатої худоби та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.

1 Ввсс х Ввсс А 1 : 1

2 Ввсс х ввсс Б 3 : 1

3 ВвСс х ВвСс В 1 : 2 : 1

4 ВвСс х ввсс Г 1 : 1: 1 : 1

Д 9 : 3 : 3 : 1


6. У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів (В) домінує над жовтим (в), дископодібна форма (С) над кулеподібною (с). Установіть відповідність між схемою схрещування фігурних гарбузів та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.

1 Ввсс × Ввсс А 1 (білі кулеподібні) : 2 (жовті кулеподібні) : 1 (жовті дископодібні)

2 Ввсс × ввсс Б 1 (білі дископодібні) : 1 (білі кулеподібні) : 1 (жовті дископодібні) : 1 (жовті

кулеподібні)3 ВвСс × ВвСс В 1 (білі кулеподібні) : 1 (жовті кулеподібні

4 ВвСс × ввсс Г 9 (білі дископодібні) : 3 (білі кулеподібні) :

3 (жовті дископодібні) : 1 (жовті кулеподібні)Д 3 (білі кулеподібні) : 1 (жовті кулеподібні)
Література

1.Біологія: Зовнішнє незалежне оцінювання: експрес-підготовка - К.:Літера, 2012

2.Український біологічний сайт

3. Інтернет ресурси


Тестова робота з теми : «Еволюційне вчення» 11клас

1.Установіть відповідність між формами адаптацій живих істот до умов середовища та прикладами, які їх ілюструють.

1. мімікрія А _ забарвлення камбали

2. маскування Б _ забарвлення волосяного покриву бурого ведмедя

3. попереджувальне забарвлення В_ забарвлення осоподібних мух

4.розмежовуюче забарвлення Г_ забарвлення тіла саламандри

Д_ смугасте тіло у тигра
2.Установіть відповідність між доказами еволюції в галузі порівняльної анатомії та прикладами, які їх ілюструють :

1. гомологічні органи ; А_ поява багатососковості в людини

2.аналогічні органи ; Б_ недорозвинені очі в крота ;

3.рудименти ; В_ захисне забарвлення коника ;

4.атавізм. Г_ передня кінцівка кота та рука людини;

Д_ крило птаха та крило метелика


3. До кожного типу органів доберіть приклад, який його ілюструє :

1. Рудименти

А_ забарвлення у клопа-солдатика

2. Атавізми

Б_ верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня

3. Аналогічні органи

В_ тазові кістки дельфіна

4. Гомологічні органи

Г_ зябра риби та зябра рака
Д_ багатососковість у людини

4. Зміни будови, що не випливають на загальний рівень організації і є пристосуванням до конкретних умов, - це

А_ ароморфоз, Б_ ідіоадаптація, В_ дегенерація, Г_ мутагенез.
5. До кожного типу органів доберіть приклад, який його ілюструє.

1. рудименти А_ забарвлення у жука сонечка ;

2. атавізми Б_ верхня кінцівка людини та передня кінцівка

мавпи;


3. аналогічні органи В_ третя повіка ;

4. гомологічні органи Г_ вуса гороху та суниці ;

Д_ багатососковість у людини
6. Ароморфозом є :

А_ поява яскравих квіток у комахозапильних рослин ; Б_ виникнення захисного забарвлення ; В_ поява матки у ссавців ; Г_ поява шкірно-легеневого дихання в земноводних.


7. Установіть відповідність між типами органів та прикладами, що їх ілюструють

1. рудиментарні органи

2. атавізми

3. гомологічні органи

4. аналогічні органи


А

Б

В

Г

Д8. Встановіть відповідність між різними шляхами еволюції та їхніми характеристиками :

1.Ароморфоз А_ Зміни, які не підвищують рівня організації організмів ,

але дають їм змогу краще пристосуватись до

конкретних умов середовища.

2. Ідіоадаптація Б_ явище подібності будови органів різного походження,

які виконують однакові функції.

3. Біологічний регрес В_ явище спрощення організації і зниження активних

функцій частин органів.

4. Загальна дегенерація Г_ зміни, які пов’язані із зниженням пристосованості

організмів, зменшенням їх чисельності.

Д_ значне ускладнення, яке підвищує

морфофізіологічну організацію та

загальну життєздатність організмів.


9. Ароморфозом є

А_ маскуюче забарвлення шкіри в озерної жаби

Б_ поява шкірних перетинок між пальцями задніх кінцівок жаби

В_ поява присосок у квакші

Г_ легеневе дихання в земноводних.
10. Завезення до Австралії бджоли з Європи призвело до різкого скорочення популяції місцевого виду бджоли, яка не має жала. Результатом якої форми боротьби за існування це є?

А_ Міжвидової ; Б_ Внутрішньовидової ; В_ Боротьби з несприятливими умовами;

Г_ боротьби за статевого партнера.
11. Вкажіть, що являють собою коливання чисельності популяцій внаслідок порушення динамічної рівноваги в екологічних системах :

А_ сукцесії, Б_ хвилі життя, В _ ланцюг живлення , Г_ піраміда енергії.


12. Установіть відповідність між типами органів та прикладами , що їх ілюструють.

1 рудиментарні органи 2. Атавізми 3. Гомологічні органи. 4. Аналогічні органи.

А

Б

В

Г

Д

13. Установіть відповідність між категоріями органів і прикладами, що їх ілюструють:А атавістичні

1 куприк у людини


Б аналогічні

2 смугастість у домашніх свиней

В рудиментарні


3 зябра ракоподібних та зябра риб

4 крило кажана та рука людини


Література

1. Біологія: Зовнішнє незалежне оцінювання: експрес-підготовка - К.:Літера, 2012

2.Український біологічний сайт

3.Інтернет ресурси

Біологічний диктант ( 11 клас)

Тема уроку: «Видоутворення»

1.Автор першої еволюційної теорії – Ж.Б.Ламарк

2.Ввів бінарну номенклатуру, поняття вид – К. Лінней

3.Гіпотезу катастроф запропонував – Ж. Кюв’є

4.Процес необоротних змін у будові та функціях живих організмів протягом їх історичного розвитку – еволюція

5.Складіть схему вироблення пристосувань у тварин за Ж.Б. Ламарком – зміна потреб – зміна звичок – вправляння ( невправляння) органа – збільшення (зменшення) органа

6.Рушійні сили еволюції за Ч. Дарвіном – природний добір, боротьба за існування, невизначена (спадкова) мінливість

7.Сукупність взаємозв’язків між організмами та різними чинниками довкілля – боротьба за існування

8.Визначте, до якої форми мінливості відносяться дані приклади: а)на фермі покращили годування корів – молока стало більше – неспадкова; б)від вівцематки з нормальними ногами народилося ягня з короткими ногами, від якого пішла нова(анконська) порода - спадкова; в) у собаки виробили умовний рефлекс (виділення слини на дзвінок) - неспадкова; г) ягнят вирощували в холоді – шерсть виявилася густішою – неспадкова.

9.Назвіть форми боротьби за існування серед кульбаб за прикладами:

- плоди разом із сіном потрапляють в шлунок вівці – міжвидова;

- заважають інші більш високі рослини – внутрішньовидова;

- гинуть від сильних морозів і посухи – боротьба із силами неживої природи;

- гинуть від хвороботворних бактерій – міжвидова;

- плодами живляться пташки– міжвидова;

- самі рослини кульбаби витісняють один одного– внутрішньовидова.

10.Послідовність історичних змін організмів у межах певної систематичної групи – філогенетичний ряд

11.Біогенетичний закон сформулювали – Е.Геккель, Ф. Мюллер

12.Ввів поняття про монофілію – Е.Геккель

13.Сформулюйте біогенетичний закон – індивідуальний розвиток організмів (онтогенез) є стисле повторення історичного розвитку (філогенез)

14.Назвіть дві форми мімікрії – бейтсівська, мюллерівська

15.Органи подібні за будовою, мають різне походження, виконують однакові функції – аналогічні

16.Рудименти – це органи недорозвинені, чи спрощені

17.Виберіть із пар ознак гомологічні і аналогічні органи:

- вуса суниці та вусики гороху – аналогічні; - ласт кита і кінцівка коня – гомологічні;

- рука людини і крило птаха– гомологічні; - крило птаха і крило комахи – аналогічні;

- зябра риби і зябра рака – аналогічні; - кінцівка жаби і кінцівка ящірки – гомологічні.

18.Унеможливлення схрещування між особинами одного виду внаслідок відсутності контактів між ними – ізоляція

19.Перелічіть критерії виду – морфологічний, фізіологічний, біохімічний, географічний

20.Перелічіть види ізоляції – географічна, етологічна, екологічна

21.Добір, який проявляється в постійних умовах довкілля – стабілізуючий

22.Добір, який діє у двох і більше напрямках, однак не сприяє збереженню проміжних станів ознак – розриваючий

23 – 24.Сформулюйте основні положення синтетичної гіпотези еволюції:

- рушійною силою еволюції – е природний добір, який є наслідком боротьби за існування в різниї її формах;

- елементарною одиницею еволюції є популяція, в якій діють усі елементарні фактори еволюції;

- головним джерелом спадкової мінливості є мутації;

- будь-яка систематична група організмів може або процвітати (перебувати у стані біологічного прогресу), або вимирати (стан біологічного регресу).
Література

1.Загальна біологія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/М.Є.Кучеренко, Ю.Г.Вервес, П.Г.Балан,В.М.Войціцький – К.: Генеза,20042.Задачі та вправи із загальної біології/ Г.М.Муртазін – М.: «Просвещение»,1981


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка