Торговельно-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з країнами снд
Скачати 133.56 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір133.56 Kb.
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки
Пояснювальна записка

до випускної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
на тему: Торговельно-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з країнами СНД

Виконав: студент IVкурсу, групи МЕ-01

напряму підготовки

6.030503 Міжнародна економіка

Карбач М.С.

Керівник: Костюк О.В.

Рецензент: Копилов Є.М.

Суми – 2014 року


РЕФЕРАТ

випускної роботи на тему

Тоговельно-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з країнами СНД

студента Карбач Маргарити Сергіївни


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

за напрямом підготовки 6.030503«Міжнародна економіка»


Актуальність роботи полягає у взаємозалежності розвитку економік України та країн СНД, як найбільшого торгівельного партнера України, погіршення стосунків з яким неодмінно призведе до негативних наслідків для вітчизняної економіки.

Мета випускної роботи - аналіз еволюції та сучасного стану торговельно-коопераційних відносин України з країнами СНД, виявлення проблем, що виникають в рамках інтеграційного угрупування та шляхів їх подолання.

Об’єктом дослідження є система економічних відносин, в межах яких формуються засади інтеграційної співпраці і торговельно-коопераційних зв’язків України з країнами СНД

Предметом дослідження є пошук шляхів оптимізації торгово-коопераційних зв’язків України з країнами СНД за умов зміни режиму інтеграційної співпраці.

Під час написання дипломної роботи використовувалися наступні методи дослідження: метод порівняння (у дослідженні обсягів торгівлі з країнами СНД та ЄС), метод аналізу та синтезу (у виявленні тенденцій машинобудівної галузі України на прикладі «АТ «Сумський завод «Насосенергомаш), метод історичного та логічного (в аналізі нормативно-правового забезпечення співпраці України та країн СНД), метод дедукції та індукції (в оцінці наслідків та проблем виходу України з СНД), метод якісного та кількісного порівняння (у дослідженні структурі торгівлі з СНД).

Інформаційну базу під час дослідження складали: статистична база Державного комітету статистики, Конференції ООН з торгівлі та розвитку, законодавство України, річні звіти та внутрішня документація АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», а також наукові праці ряду вітчизняних та іноземних вчених.

Основний результат роботи полягає в наступному:


  • розглянуті теоретичні засади процесу економічної інтеграції, її форми та рівні;

  • досліджена нормативно-правова база, що діє в рамках СНД;

  • проаналізована торгівля товарами та послугами між Україною та державами-членами СНД, як основного торгівельного партнера України.

  • розглянуті проблеми, наслідки та перспективи виходу України зі складу СНД;

  • розроблено рекомендації щодо напрямків диверсифікації експорту України.

Окремі положення дослідження були презентовані на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє» ДВНЗ «УАБС НБУ» (Україна, м. Суми, 20 лютого 2014 р.) у форматі тез доповіді на тему: «Стан та перспективи україно-російських торгівельно-кономічних відносин».

Ключові слова: ТОРГОВЕЛЬНО-КООПЕРАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ, ІНТЕГРАЦІЙНЕ УГРУПУВАННЯ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКСПОРТУ.

Основний зміст випускної роботи викладено на 87 сторінках, у тому числі список використаних джерел з 65 найменувань, який розміщено на 9 сторінках. Робота містить 6 таблиць, 14 рисунків,а також 6 додатків, які розміщені на 15 сторінках.

Рік виконання випускної роботи – 2014 рік

Рік захисту роботи – 2014 рік
Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи Національного банку України”


Кафедра міжнародної економіки

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор

____________ М.І. Макаренко

“____” ___________2014 року

ЗАВДАННЯ


НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Карбач Маргариті Сергіївні1. Тема роботи «Торговельно-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з країнами СНД»

керівник роботи Костюк Олена Володимирівна, канд. екон. наук, доцент

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ДВНЗ «УАБС НБУ» від “14травня 2014 року № 192

2. Строк подання студентом роботи “20” червня 2014 року

3. Вихідні дані до випускної роботи:

Мета дослідження: аналіз еволюції та сучасного стану торговельно-коопераційних відносин України з країнами СНД, виявлення проблем, що виникають в рамках інтеграційного угрупування та шляхів їх подолання.

Об’єкт дослідження: система економічних відносин, в межах яких формуються засади інтеграційної співпраці і торговельно-коопераційних зв’язків України з країнами СНД.

Предмет дослідження: пошук шляхів оптимізації торгово-коопераційних зв’язків України з країнами СНД за умов зміни режиму інтеграційної співпраці


4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

1розділ: дослідити науково-теоретичні підходи до визначення поняття міжнародної економічної інтеграції, форми та рівні її реалізації, визначити договірно-правові засади інтеграції України з країнами СНД, дослідити галузеві пріоритети розвитку торговельно-коопераційних відносин України з країнами СНД.

2 розділ: проаналізувати товарну торгівлю України з країнами СНД, виявити основні тенденції торгівлі послугами з країнами СНД, здійснити аналіз машинобудівної галузі України (на прикладі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш») в системі торговельно-коопераційних зв’язків з країнами СНД.

3 розділ: визначити проблеми, наслідки та перспективи виходу України з СНД, розробити рекомендації щодо диверсифікації експорту України на прикладі машинобудівної галузі.

4 розділ: дослідити правові та організаційні основи охорони праці, здійснити аналіз санітарно-гігієнічних умов праці, виявити заходи щодо профілактики професійних захворювань на об’єкті практики.

5. Перелік графічного матеріалу

Випускна робота повинна: 1) містити цифровий (статистичний ) матеріал у вигляді таблиць; 2) бути проілюстрована схемами, графіками, діаграмами.

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


I

Костюк О.В., доц. кафедри міжнародної економіки

24.01.2014

24.01.2014

II

Костюк О.В., доц. кафедри міжнародної економіки

30.04.2014

30.04.2014

III

Костюк О.В., доц. кафедри міжнародної економіки

30.04.2014

30.04.2014

IV

Дутченко О.О., асистент кафедри менеджменту

30.04.2014

30.04.2014

7. Дата видачі завдання “30 квітня 2014 року


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів випускної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1.

Вибір, узгодження теми випускної роботи та бази проходження практики з керівником

до 1 грудня 2014 року
2.

Складання і затвердження плану-графіку випускної роботи

до 17 грудня 2014 року
3

Отримання завдання з написання 1 розділу

до 24 січня 2014 року
4.

Подання 1 розділу випускної роботи на перевірку

до 4 березня 2014 року
5.

Отримання завдання з проходження переддипломної практики

29-30 квітня 2014 року6.

Проходження переддипломної практики

5 травня - 1 червня 2014 року
7.

Подання звіту про проходження переддипломної практики

2-3 червня 2014 року
8.

Захист звіту про проходження переддипломної практики

4 червня 2014 року
9.

Подання 2 розділу випускної роботи на перевірку

до 6 червня 2014 року
10.

Подання 4 розділу роботи на кафедру менеджменту

до 9 червня 2014 року
11.

Подання 3 розділу випускної роботи керівнику на перевірку

до 16 червня 2014 року
12.

Подання попереднього варіанту випускної роботи керівнику

до 18 червня 2014 року
13.

Попередній захист випускної роботи

19 червня 2014 року
14.

Подання студентом випускної роботи для проходження нормоконтролю. Подання деканату про допуск Голові ДЕК щодо захисту випускної роботи

до 19 червня 2014 року
15.

Подання готової випускної роботи на кафедру

до 20 червня 2014 року
16.

Захист випускної роботи

23 червня – 29 червня 2014 року
Студент ______________ М.С. Карбач( підпис ) (ініціали, прізвище)

Керівник випускної роботи _____________ О.В. Костюк( підпис ) (ініціали, прізвище)

Консультант розділу з охорони праці _________ О.О. Дутченко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки

ВИПУСКНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»
ТОРГОВЕЛЬНО-КООПЕРАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ТА ІНТЕГРАЙНИЙ РЕЖИМ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНД

Виконав студент 4 курсу, група МЕ-01 ____________М. С. Карбач

“___” ____________ 20__ р.

Керівник випускної роботи __________ О. В. Костюк

“___”____________ 20__ р.

Консультант розділу «Охорона праці» ___________ О. О. Дутченко

“___”____________ 20__ р.
Суми – 2014

ЗМІСТ

Додаток А


Summary

Karbach M.S. Trade and cooperative relations and integration regime between Ukraine and CIS countries - Bachelor’s thesis. State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine» Sumy, 2014.

Bachelor’s thesis is devoted to studying of trade and cooperative relations between Ukraine and CIS. The situation and dynamics of trade of Ukraine and CIS were analyzed to find out its problems and shortcomings. Grounded prospects of future relations between Ukraine and the CIS, created recommendations of diversification of exports

Keywords: trade-cooperative relations, integration group, export diversification


Анотація
Карбач М.С. Торговельно-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з країнами СНД. – Випускна робота бакалавра. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», Суми, 2014.

Випускна робота присвячена дослідженню торговельно-коопераційних відносин в рамках СНД. Проведено аналіз стану та динаміки зовнішньої торгівлі України з країнами СНД, визначено її проблеми та недоліки. Обґрунтовано проблеми та перспективи виходу України з СНД та розроблено рекомендації щодо диверсифікації вітчизняного експорту.Ключові слова: торговельно-коопераційні відносини, інтеграційне угрупування, диверсифікація експорту.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка