Товариства червоного хреста україни
Скачати 396.06 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір396.06 Kb.
1   2   3   4   5

Президент Товариства

1. Президент є вищою посадовою особою Товариства, керує роботою Товариства, Правління, Президії.

2. За посадою Президент Товариства входить до складу Правління Товариства.

Президент Товариства:

2.1. Звітує перед з’їздом Товариства;

2.2. Скликає засідання Президії Правління Товариства ;

2.3. Ініціює скликання позачергового з’їзду та засідання Правління Товариства, у виключних випадках ініціює позачергове скликання правління організацій Товариства;

2.4. Затверджує положення та інструкції, які необхідні для впровадження в життя цього Статуту, і вносить в них поправки;

2.5. Координує діяльність керівних органів Товариства;

2.6. Представляє і реалізує інтереси Товариства у державних органах та громадських організаціях України, Міжнародному Русі, національних Товариствах Червоного Хреста або Червоного Півмісяця інших держав, в інших міжнародних організаціях;

2.7. Пропонує Правлінню Товариства для призначення кандидатуру виконавчого директора Національного комітету Товариства, вносить пропозицію про звільнення його з посади.

2.8. Підписує договори, зобов’язання, доручення, фінансові та інші юридичні документи від імені Товариства;

2.9. Виконує інші повноваження, покладені на нього рішеннями з’їздів.

3. Президент Товариства частину своїх повноважень може делегувати Віце-президенту.

5. На час відсутності Президента Товариства його обов’язки виконує Віце-президент.

6. Якщо Президент Товариства не спроможний виконувати свої обов’язки, то його обов’язки виконує Віце-президент до скликання позачергового з’їзду.

Для вирішення розбіжностей з Правлінням або з Президією Правління Товариства Президент Товариства зобов’язаний скликати позачерговий з’їзд або позачергове засідання Правління Товариства, рішення яких остаточне і підлягає виконанню.
Стаття 10
Правління Товариства
  1. Правління Товариства є вищим керівним органом в період між з’їздами.

  2. До складу Правління Товариства входять:

2.1. Президент Товариства (за посадою);

2.2. Два (2) Віце-президенти Товариства (за посадою);

2.3. Голови організації Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій (за посадою);

2.4. Голова фінансової комісії (за посадою);

2.5. Члени, які обрані з’їздом;

2.6. Генеральний секретар Національного комітету (за посадою з правом дорадчого голосу).

Кількість членів Правління визначається з’їздом Товариства в межах 60-90 осіб.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.5(склад керівних органів) до ст.10.2)

3. Правління Товариства на своєму засіданні з числа членів Правління Товариства обирає на п’яти (5)-річний термін членів Президії Правління Товариства у кількості 17 осіб. Форма голосування відкрита (при наявності кворуму, що складає не менш як 50% його членів), простою більшістю голосів тих, які присутні і беруть участь у голосуванні. У випадку відсутності кворуму повторне голосування проводиться на наступний день за умови наявності кворуму не менше 45% членів Правління, простою більшістю голосів тих, які присутні і беруть участь у голосуванні. Кожний член Правління має один голос.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор. 5(склад керівних органів) абз. 3, стор.11 абз.3 до ст.10.3)

4. Правління Товариства:

4.1.Затверджує кількісний та персональний склад громадської фінансової комісії, при необхідності інші громадські комісії Товариства за напрямами його діяльності; положення про них, вносить зміни в їх кількісний та персональний склад;

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.11 до ст.10.4)

4.2. Організовує виконання рішень з’їзду Товариства;

4.3. Розглядає і затверджує план розвитку Товариства та його бюджет;

4.4. Встановлює порядок і розмір щомісячних відрахувань коштів (або членських внесків) організаціями Товариства;

4.5. Обговорює та затверджує звіти про роботу Президії Правління Товариства;

4.6. Розглядає питання, пов’язані з діяльністю Товариства, приймає відповідні постанови, забезпечує їх виконання;

4.7. Приймає рішення про скликання з’їздів;

4.8. Вносить зміни в кількісний та персональний склад Правління та Президії Правління Товариства (вводить до складу нових членів замість вибулих);

4.9. Ратифікує договори з національними Товариствами та міжнародними організаціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;

4.10. Звітує перед з’їздом Товариства;

4.11. Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію організацій Товариства, затверджує положення про них , внесення змін та доповнень до цих положень, прийнятих правліннями організацій Товариства.

4.12.За пропозицією Президента Товариства призначає на посаду та звільняє з посади виконавчого директора Національного комітету;

4.13. Приймає рішення про заснування благодійних організацій.

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.11 до ст.10.4 – ТЧХУ вже входить до МФТЧХ і ЧП, тому входити до інших асоціацій некоректно)

5. Засідання Правління Товариства скликаються за рішенням Президії Правління Товариства не рідше одного разу на рік.

6. Позачергове засідання Правління Товариства може бути скликане за ініціативою Президента, за рішенням Президії Правління Товариства або на вимогу не менш як 1/3 організацій, які об’єднує Товариство, а також на вимогу ревізійної комісії Товариства.

7. Для виконання поточної роботи Правління Товариства своїм рішенням створює виконавчий невиборний орган – Національний комітет Товариства, який підзвітний Правлінню Товариства, Президії. Правління Товариства остаточно погоджує структуру, бюджет Національного комітету та затверджує положення про нього.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.5 до ст.10.7 і 12.2)

8. Рішення Правління Товариства є обов’язковими для організацій Товариства всіх рівнів».

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.6-7(стосунки між відділеннями та штаб-квартирою) абз.3 до ст.10.4)


Стаття 11
Президія Правління Товариства
У період між засіданнями Правління роботою Товариства керує Президія Правління Товариства, до складу якої входять:

- Президент Товариства (за посадою);

- два (2) Віце-президенти Товариства (за посадою);

- голова фінансової комісії (за посадою);

- Генеральний секретар Національного комітету (за посадою з правом дорадчого голосу);

- 17 членів, які, обрані Правлінням Товариства зі свого складу терміном на п’ять (5) років на умовах ротації 1/4 складу щорічно.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.5(склад керівних органів) абз.3)

  1. Президія Правління Товариства:

1.1. Приймає рішення про скликання засідань Правління Товариства;

1.2. Розглядає та затверджує плани роботи та основні заходи Товариства;»

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.11 до ст.11.1)

1.3. Заслуховує хід виконання організаціями та їх комітетами, підприємствами й установами Товариства рішень з’їзду, Президента Товариства, Правління Товариства та власних постанов;

1.4. Підводить підсумки роботи організацій, їх комітетів, підприємств та установ Товариства;

1.5. Розглядає та затверджує документи, пов`язані з фінансовою діяльністю організацій і підприємств Товариства та Товариства в цілому;

1.6. Приймає рішення про заснування підприємств та організацій з правами юридичної особи, затверджує їх статути;

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.11 до ст.11.1)

1.7. Затверджує склад делегацій для участі в роботі форумів міжнародних організацій Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та для переговорів з національними Товариствами Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, заслуховує звіти цих делегацій;

1.8. Розглядає інші питання, пов`язані з діяльністю Товариства, якщо вони не належать до компетенції з`їзду, Президента або Правління Товариства;

1.9. Затверджує розмір вступного та членського внесків для членів Товариства.

2. Засідання Президії Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на квартал.

3. Форма голосування на засіданні Президії Правління Товариства відкрита (при наявності кворуму, що складає не менш як 50% його членів), простою більшістю голосів тих, які присутні і беруть участь у голосуванні. У випадку відсутності кворуму повторне голосування проводиться через 2 (дві) години за умови наявності кворуму не менше 45% членів Президії Правління, простою більшістю голосів тих, які присутні і беруть участь у голосуванні. Кожний член Президії Правління має один голос. Не мають право приймати участь у голосуванні на засіданнях Президії Правління Товариства ті члени Президії Правління Товариства, які входять до складу Правління Товариства з правом дорадчого голосу)(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.11 абз.3 до ст.8.2, 10.3, 11)
Стаття 11-1
Конфлікт інтересів
1. Члени керівних органів Товариства повинні діяти виключно в інтересах Товариства. Якщо один з членів керівного органу Товариства отримає призначення на високу посаду у державних органах або політичній партії, він повинен зняти з себе повноваження, які здійснює у Товаристві.

Якщо цього не відбудеться, цей член повинен здійснити все можливе, щоб його нові функції не призвели до виникнення конфлікту інтересів. У випадку виникнення такого конфлікту цей член повинен утриматися від участі у процесі прийняття рішень, а зазначений конфлікт повинен бути усунутий виключно в інтересах Товариства.

2. Товариство приймає Кодекс поведінки члена Товариства Червоного Хреста України, який усі члени керівних органів Товариства повинні підписати та дотримуватись відповідно до Керівних принципів червонохресного Руху.

3. Будь-який член керівного органу Товариства за неблагопристойні справи, компрометацію принципів Міжнародного Руху, недодержання його основоположних принципів, а також у разі недостатнього представництва інтересів Товариства, скоєння дій, несумісних із вимогами цього Статуту та Кодексу поведінки члена Товариства, може бути виключений із складу керівного органу Товариства за рішенням Президії Правління Товариства. Це рішення може бути оскаржене особою, яка виключається, у письмовій формі до керівного органу Товариства вищого рівня. Рішення про виключення з складу керівного органу Товариства, прийняте з’їздом Товариства, є остаточним.»

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.14-15 до розд.ІІІ)

Стаття 12

Генеральний секретар Національного комітету
1. Генеральний секретар призначається на посаду та звільняється з посади Правлінням Товариства за поданням Президента і є вищою посадовою особою Національного комітету Товариства.

2. Генеральний секретар:

2.1. Виконує повноваження, покладені на нього рішеннями Правління, Президії;

2.2. Затверджує чисельність, визначає систему та форму оплати праці, затверджує штатний розпис Національного комітету, подає за погодженням з Президентом на остаточне погодження Правлінню Товариства структуру та бюджет Національного комітету відповідно до статутних завдань Товариства, а також на затвердження Правлінню Товариства - положення про Національний комітет Товариства;

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.5 (розподіл повноважень між керівними органами та посадами) до ст.10.7 і 12.2)

2.3. Затверджує плани роботи, розглядає та затверджує документи, пов’язані з фінансовою діяльністю Національного комітету Товариства;

2.4. Звітує про роботу Національного комітету Товариства перед Президентом, Правлінням, Президією;

2.5. Призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку заступників виконавчого директора після узгодження з Президентом Товариства, а також призначає та звільняє з посади інших штатних працівників Національного комітету;(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.3 абз.2 до ст. 10.7 і 12.5)

2.6. Підписує договори, зобов’язання, доручення, фінансові та інші юридичні документи від імені Національного комітету;

2.7. Бере участь у засіданнях Правління, Президії з правом дорадчого голосу.

2.8. Вирішує інші питання оперативної діяльності Товариства, що не суперечать Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України та цьому Статуту".(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.3 (розподіл функцій керування та управління) абз.3 до ст.11.1.1 і 12)
Стаття 13

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка