Товариства червоного хреста україни
Скачати 396.06 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір396.06 Kb.
1   2   3   4   5
Ревізійна комісія Товариства

1. На з’їзді Товариства відкритим голосуванням обирається ревізійна комісія Товариства в кількості п’яти (5) осіб.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.5 (склад керівних органів) абз.1).

Ревізійна комісія із свого складу обирає відкритим голосуванням голову, заступника голови та секретаря комісії.

2. До складу ревізійної комісії не можуть обиратися Президент, Віце-президент Товариства, штатні працівники Національного комітету Товариства.

3. Члени ревізійної комісії не можуть бути членами Правління, Президії Товариства.

4. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у роботі засідань Правління, Президії з правом дорадчого голосу. Вони мають право вимагати проведення позачергового засідання Правління чи Президії Правління Товариства з питань, що стосуються діяльності комісії.

5. Ревізійна комісія обирається терміном на 5 років.

6. Засідання ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше як раз на рік.

7. Ревізійна комісія перевіряє та контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, звітує про свою роботу на з’їзді Товариства.Повна ревізія Товариства проводиться один раз на рік в кінці бюджетного року. Вибіркова ревізія роботи організацій Товариства проводиться за планом ревізійної роботи, затвердженим Правлінням Товариства на поточний календарний рік, а при наявності відповідних підстав, - позапланово. Про результати перевірок ревізійна комісія звітує перед Правлінням Товариства.»

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.7 (зовнішній аудит)

8. Ревізійна комісія Товариства надає методичну допомогу ревізійним комісіям організацій Товариства.

9. Ревізійна комісія діє на підставі затвердженого з’їздом положення про неї, а також цього Статуту.

РОЗДІЛ ІV

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
Стаття 14
Джерела фінансування


  1. Товариство набуває, володіє, відчужує, розпоряджається будь-якою власністю, що може бути йому потрібна для виконання статутних завдань, створює будь-які резервні, страхові та інші фонди і розпоряджається ними відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

  2. Джерелами утворення коштів і майна Товариства є:

2.1. Вступні та щорічні внески членів Товариства;

2.2. Благодійні пожертвування та допомога у будь-якій формі в установленому порядку від державних та громадських організацій, інших юридичних осіб та окремих громадян, у тому числі з-за кордону;

2.3. Пожертвування будь-якого рухомого чи нерухомого майна та кошти, що надійшли від громадян як дар чи заповіт;

2.4. Допомога та соціальне замовлення з боку державних органів для виконання цільових програм та акцій Товариства, а також для сплати щорічного членського внеску до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;

2.5. Надходження від проведення благодійних заходів (лотереї, аукціони, культурні, спортивні видовища тощо);

2.6. Відрахування від надходжень від зовнішньо-економічної діяльності і створених госпрозрахункових установ, організацій та підприємств Товариства для виконання статутних завдань;

2.7. Інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

3. З метою забезпечення прозорості і залучення потенційних донорів Товариство не приймає пожертви, безпосереднім джерелом утворення яких є діяльність, яка суперечить Основоположним принципам червонохресного Руху або несумісна з ними.»(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.12 до ст.14)
Стаття 15
Управління і контроль


  1. Кошти Товариства і всіх його організацій зберігаються в установах банків і використовуються для виконання статутних завдань.

  2. Товариство, його організації, підприємства та установи здійснюють оперативний та бухгалтерський облік і контроль, подають статистичну звітність в установленому порядку.

  3. Кожна організація вищого рівня є правонаступницею всього майна і коштів нижчого рівня організації у разі припинення її діяльності або її реорганізації.

Стаття 16
Господарська та інша комерційна діяльність Товариства
1. Для здійснення цілей і завдань, визначених Статутом, Товариство у встановленому чинним законодавством порядку користується правом:

1.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

1.2. Мати у власності чи орендувати землю, приміщення, споруди, устаткування та інше майно;

1.3. Засновувати благодійні організації;(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.12 до ст.16.1 – ТЧХУ вже входить до МФТЧХ і ЧП, тому входити до інших асоціацій некоректно)

1.4. Створювати установи й організації, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством;

1.5. Здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність, дотримуючись вимог Статуту Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Основоположних принципів Руху, а також відповідних резолюцій, прийнятих в рамках Рух, такі як «Правила використання національними товариствами емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяці» (1991 р.) та Принципи співпраці Руху з приватним сектором (2005 р.) та доповнення до них;»

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.12 до ст.16.1(5) абз.3)

1.6. У встановленому порядку видавати журнали, інформаційні бюлетені, газети, книги, брошури, навчально-методичні та наочні посібники, плакати, пам’ятки, листівки, марки, конверти, довідково-інформаційні та інші матеріали з питань, що стосуються діяльності Товариства.

2. Кожна організація вищого рівня фінансової та юридичної відповідальності за діяльність організації нижчого рівня Товариства не несе. Однак, це не позбавляє національну штаб-квартиру Товариства права здійснювати оперативне та стратегічне керування діяльністю організаціями Товариства всіх рівнів (регіонального, місцевого та первинного), а також приймати участь та цікавитися їх роботою. (рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.6-7 (стосунки між відділеннями і штаб-квартирою) абз.3)

3. Товариство самостійно вирішує питання визначення умов та оплати праці працівників органів та місцевих організацій Товариства, які працюють за колективними угодами, трудовими договорами (угодами, контрактами) згідно з законодавством про оплату праці, та заохочення добровольців відповідно до рішень президій правлінь організацій Товариства.»(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.12 до ст.16.3)

З керівниками структурних підрозділів та іншими відповідальними працівниками Товариства укладаються трудові договори у формі контракту відповідно до Кодексу законів про працю України та Статуту Товариства.


РОЗДІЛ V
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 17
Стосунки з іншими членами Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
1. Товариство користується правами і виконує зобов’язання, які випливають з його членства в Міжнародному русі Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у відповідності до Статуту Руху, та з його членства у Міжнародній Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у відповідності до Статуту Федерації. Воно співпрацює з національними Товариствами Червоного Хреста і Червоного Півмісяця інших держав, бере участь у міжнародних форумах та акціях Міжнародного Руху.»

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.12-13 до ст.17.1).

2. Міжнародні зв’язки з національними Товариствами та міжнародними організаціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є виключним правом Товариства. Контроль за дотриманням цього права покладається на Національний комітет Товариства.

3. Організації Товариства мають право встановлювати за згодою Національного комітету міжнародні зв’язки на рівні, що відповідає їх статусу, якщо це не суперечить Статуту Товариства, основоположним принципам Міжнародного Руху та міжнародним договорам України.


  1. Проведення на території України гуманітарних акцій по лінії національних Товариств Червоного Хреста, національних Товариств Червоного Півмісяця, Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є виключним правом Товариства.

Товариство здійснює свою діяльність на території інших країн за згодою національних Товариств Червоного Хреста, національних Товариств Червоного Півмісяця відповідних країн.

5. Угоди, які укладаються з іншими організаціями або утвореннями, а саме з органами державної влади з приводу надання послуг населенню, повинні укладатися в письмовій формі та ні в якому разі не повинні передбачати зобов’язання для Товариства діяти в порушення Основоположних принципів Руху.

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.13 до ст.17.1 абз.2-3)
РОЗДІЛ VІ
ПРОЦЕДУРА
Стаття 18

«Внесення змін та доповнень до Статуту»


1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться після їх вивчення Правлінням Товариства і затвердження на черговому з’їзді кворумом не менше дві третини (2/3) голосів делегатів, присутніх на з’їзді. За запропонованими змінами та доповненнями до Статуту Товариства попередньо проводяться консультації з Об’єднаною статутною комісією Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, рекомендації якої враховуються при подальшому удосконаленні Статуту Товариства. Про затверджені з’їздом Товариства зміни та доповнення до цього Статуту повідомляється Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Міжнародний Комітет Червоного Хреста згідно із статтею 8 Статуту Міжнародної Федерації (у редакції 2007 року), Резолюцією 6, прийнятою 22-ю Міжнародною Конференцією Червоного Хреста (Тегеран 1973) і Резолюцією 20, прийнятою 24-ю Міжнародною Конференцією Червоного Хреста (Маніла, 1981).

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.7(поправки до Статуту) до ст.18.1 абз.2, стор.13 до ст.18.1)

2. Зміни та доповнення внесені до цього Статуту набирають законної сили тільки після їх державної реєстрації (легалізації). Державна реєстрація (легалізація) змін та доповнень внесених до цього Статуту здійснюється у передбаченому чинним законодавством порядку.


Стаття 19

Припинення діяльності Товариства

1. Товариство припиняє свою діяльність за рішенням з’їзду, прийнятим особливим кворумом у три четвертих (3/4) голосів від 100% обраних та голосуючих делегатів, або у випадках, передбачених законодавством України.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.13-14 до ст.19 абз.3)

2. У разі ліквідації Товариства його майно та кошти використовуються в установленому законом порядку.ВИЗНАННЯ

ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

УКРАЇНИ

Женева, 11 жовтня 1993 р.
Центральним Комітетам

Національних Товариств Червоного Хреста

та Червоного Півмісяця
Пане та панове,

Маємо честь сповістити Вас про те, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста офіційно визнав Товариство Червоного Хреста України. Внаслідок цього визнання, що відбулося 20 вересня 1993 року, з’явилося 159-те Національне Товариство, яке стало членом Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Товариство Червоного Хреста України звернулося до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням про визнання 7 вересня 1993 року. До заяви було додано документи, зокрема, звіт про діяльність Товариства з 1991 року по 1993 рік, текст його Статуту та копію перекладу Указу Президента України від 28 жовтня 1992 року про визнання Українського Червоного Хреста відповідно до Женевських конвенцій єдиним в Україні Товариством Червоного Хреста, як добровільну гуманітарну громадську організацію, яка уповноважена поширювати свою діяльність на територію країни.

Подані документи було розглянуто Міжнародним Комітетом Червоного Хреста і Секретаріатом Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця в ході роботи спільної комісії МКЧХ/МФТЧХ та ЧП зі Статутів Національних Товариств. Засвідчено, що всіх десяти умов щодо визначення нового Національного Товариства було дотримано.

З серпня 1954 року Україна приєдналася до чотирьох Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця під час свого візиту та знайомства з роботою Товариства переконались, що воно має інфраструктуру, яка забезпечує його діяльність у країні. Нині Український Червоний Хрест працює у таких напрямках: навчання сестер милосердя та осіб, що надають першу медичну допомогу, забезпечення допомоги жертвам збройних конфліктів, робота з молоддю та розповсюдження знань з міжнародного гуманітарного права.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста вітає Товариство Червоного Хреста України як повноправного Члена Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Він представляє його всім Національним Товариствам як повноправного члена і бажає успіхів у його подальшій гуманітарній діяльності.

З повагою,Від Міжнародного Комітету Червоного Хреста

Корнеліо Самаруга

Президент
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка