Удосконалення методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку
Сторінка1/23
Дата конвертації21.04.2016
Розмір2.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи


Пояснювальна записка

до дипломної роботи


освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-22

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Нештенко І. О.

Керівник: Савченко Т. Г.

Рецензент: Любчич С.М.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ


Дипломна робота містить 162 сторінки, 12 таблиць, 24 рисунки, список використаних джерел з 91 найменувань, 17 додатків.
Актуальність теми дослідження. Становлення й розвиток ринкової економіки створює основу для активної конкуренції між її учасниками, зокрема і в банківській сфері. Різке погіршення фінансового стану більшості банків унаслідок фінансово-економічної кризи призвело до банкрутства деяких з них та застосування з боку Національного банку України заходів фінансового оздоровлення. За цих умов принципової актуальності набуває проблема удосконалення методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків.

Предметом дослідження є інструментарій оцінки фінансової стійкості банку.

Об’єктом дослідження виступають економічні відносини пов’язані з формуванням методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів до оцінки фінансової стійкості банку та визначення напрямів їх удосконалення.

Реалізація даної мети зумовила необхідність постановки та вирішення таких завдань:


 • дослідити сутність фінансової стійкості банку та вивчити фактори, що її визначають;

 • розкрити інструментарій оцінки фінансової стійкості банків України;

 • проаналізувати закордонний досвід формування методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків;

 • навести загальну характеристику банку, у т.ч. провести вертикальний, горизонтальний та коефіцієнтний аналіз його фінансових показників за останні 3-5 років;

 • оцінити фінансову стійкість ПАТ «Укргазбанк»;

 • проаналізувати діючу методику оцінки фінансової стійкості банку;

 • розробити комплексну систему рейтингової оцінки фінансової стійкості ПАТ «Укргазбанк» на основі публічної інформації;

 • дослідити підходи до застосування методів прогнозування банкрутства банку у системі оцінки його фінансової стійкості;

 • проаналізувати стан охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки. У дипломній роботі досліджено сутність фінансової стійкості банку та інструментарій її оцінки, проаналізовано методику оцінки фінансової стійкості в ПАТ  «Укргазбанк», а також запропоновано напрямки вдосконалення оцінки фінансової стійкості, зокрема, розроблено публічну систему комплексної оцінки фінансової стійкості банку.

Найбільш вагомі результати дослідження, які виносяться на захист, полягають у тому, що для оцінки фінансової стійкості банків варто використовувати методику, засновану на використанні публічних джерел інформації, а останнім етапом даного аналізу має бути рання діагностика ймовірності банкрутства банків.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропонована публічна система комплексної оцінки фінансової стійкості може бути використаний в діяльності будь-якого комерційного банку.

Апробація результатів дослідження та публікації. Основні наукові положення автора опубліковано в Молодіжному науковому віснику Української академії банківської справи НБУ (Суми: УАБС НБУ, 2013. – № 4. – С. 111-123).


Ключові слова: фінансова стійкість банку, методики оцінки фінансової стійкості, діагностика ймовірності банкрутства банку.
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Дипломна робота

на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-22

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Нештенко І. О.


Керівник: к.е.н., доцент Савченко Т. Г.

Консультант: к.т.н., доцент Бондаренко А. Ф.

Суми – 2013 року

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 8.03050802 – «Банківська справа»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

______________ Т. А. Васильєва

«___»_____________ 20___ р.

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Нештенко Інні Олексіївні


1. Тема роботи: «Удосконалення методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку»;

керівник роботи: Савченко Тарас Григорович, к.е.н., доцент;

затверджені наказом вищого навчального закладу від «17» травня 2013 р. №174-с.

2. Строк подання студентом роботи «10 » червня 2013 р.

3. Вихідні дані до роботи.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів до оцінки фінансової стійкості банку та визначення напрямів їх удосконалення.

Об’єктом дипломної роботи є економічні відносини пов’язані з формуванням методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку.

Предмет дослідження – інструментарій оцінки фінансової стійкості банку.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: дослідити сутність фінансової стійкості банку та вивчити фактори, що її визначають; розкрити інструментарій оцінки фінансової стійкості банків України; проаналізувати закордонний досвід формування методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків.

Розділ 2: навести загальну характеристику банку, у т.ч. провести вертикальний, горизонтальний та коефіцієнтний аналіз його фінансових показників за останні 3-5 років; оцінити фінансову стійкість ПАТ «Укргазбанк»; проаналізувати діючу методику оцінки фінансової стійкості банку.

Розділ 3: розробити комплексну систему рейтингової оцінки фінансової стійкості ПАТ «Укргазбанк» на основі публічної інформації; дослідити підходи до застосування методів прогнозування банкрутства банку у системі оцінки його фінансової стійкості.

Розділ 4: дослідити систему організації та управління охороною праці в установі; проаналізувати небезпечні та шкідливі фактори умов праці на об’єкті дослідження; дати оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій у ПАТ «Укргазбанк».

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений у таблицях, схемах, графіках.

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


4

Бондаренко А.Ф.


7. Дата видачі завдання «10» грудня 2012 р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1

Завершення І розділу дипломної роботи

до 11.02.2013 р.
2

Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

до 22.04.2013 р.
3

Проходження переддипломної практики

22.04–19.05.2013 р.
4

Подання звіту про проходження переддипломної практики на перевірку

20.05.2013 р.
5

Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

21.05.2013 р.
6

Завершення ІІІ розділу дипломної роботи

до 20.05.2013 р.
7

Подання попереднього варіанту роботи керівнику

27.05.2013 р.
8

Погодження розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

до 03.06.2013 р.
9

Попередній захист дипломної роботи

04.06.2013 р.
10

Проходження нормо-контролю

06.06.2013 р.
11

Подання виконаної дипломної роботи на кафедру

до 10.06.2013 р.
12

Захист дипломної роботи на засіданні ДЕК

17.06–23.06.2013 р.

Студент ___________ І. О. Нештенко

Керівник роботи ___________ Т. Г. Савченко

ЗМІСТ
ВСТУП…….……………………………………………………………………

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ...……………………….............................

11


1.1

Фінансова стійкість банку та фактори, що її визначають…....

11

1.2

Інструментарій оцінки фінансової стійкості банків України..

23

1.3

Закордонний досвід формування методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків....…....................................

35

Висновки до розділу 1.................................................................

46

РОЗДІЛ 2

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ В ПАТ «УКРГАЗБАНК»........................

47


2.1

Загальна характеристика діяльності ПАТ «Укргазбанк».........

47

2.2

Оцінка фінансової стійкості ПАТ «Укргазбанк».....................

60

2.3

Методика оцінки фінансової стійкості банку в ПАТ «Укргазбанк».......................................................................

69

Висновки до розділу 2.................................................................

75

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ У ПАТ «УКРГАЗБАНК»......................................

76

3.1

Розробка публічної системи комплексної оцінки фінансової стійкості банку.............................................................................

76

3.2

Методичні підходи до діагностики банкрутства банку...........

86
Висновки до розділу 3.................................................................

96

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ПАТ «УКРГАЗБАНК»……….........................

98


4.1

Система управління охороною праці в ПАТ «Укргазбанк»………...........................................................

99


4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПАТ «Укргазбанк»………………………………………….......

102


4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях в ПАТ «Укргазбанк»........

106
Висновки до розділу 3…….........................................................

107

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………

109

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...

114

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...

124

ВСТУП


Становлення й розвиток ринкової економіки створює основу для активної конкуренції між її учасниками, зокрема і в банківській сфері. На даному етапі розвитку продовжується диференціація комерційних банків за платоспроможністю, ліквідністю, дохідністю, обсягом статутного капіталу, прибутковістю активів і капіталу. Різке погіршення фінансового стану більшості банків унаслідок фінансово-економічної кризи призвело до банкрутства деяких з них та застосування з боку Національного банку України заходів фінансового оздоровлення. За цих умов принципової актуальності набуває проблема удосконалення методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів до оцінки фінансової стійкості банку та визначення напрямів їх удосконалення.

Об’єктом дипломної роботи є економічні відносини пов’язані з формуванням методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку.

Предмет дослідження – інструментарій оцінки фінансової стійкості банку.

Для досягнення мети дослідження, поставлено та вирішено наступні завдання:


 • дослідити сутність фінансової стійкості банку та вивчити фактори, що її визначають;

 • розкрити інструментарій оцінки фінансової стійкості банків України;

 • проаналізувати закордонний досвід формування методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків;

 • навести загальну характеристику банку, у т.ч. провести вертикальний, горизонтальний та коефіцієнтний аналіз його фінансових показників за останні 3-5 років;

 • оцінити фінансову стійкість ПАТ «Укргазбанк»;

 • проаналізувати діючу методику оцінки фінансової стійкості банку;

 • розробити комплексну систему рейтингової оцінки фінансової стійкості ПАТ «Укргазбанк» на основі публічної інформації;

 • дослідити підходи до застосування методів прогнозування банкрутства банку у системі оцінки його фінансової стійкості;

 • дослідити систему організації та управління охороною праці в установі;

 • проаналізувати небезпечні та шкідливі фактори умов праці на об’єкті дослідження;

 • дати оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій у ПАТ «Укргазбанк».

Інформаційною базою для дослідження виступали законодавчі та нормативні акти Національного банку України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, внутрішні нормативні положення та інструкції ПАТ «Укргазбанк», монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних та зарубіжних авторів, таких, як О.В. Здюблюк., р.В. Михайлик, О.В. Крухмаль, р.І. Шиллер, Ю.С.Маслеченков, Н.О. Водоп’янова, Н.М. Шелудько, П.С. Роуз, Дж.К. Ван Хорн, р.Л. Міллер та ін.

У процесі роботи використовувалися такі загальнонаукові методи, як теоретичне узагальнення, порівняння та систематизація, метод аналогій, конкретизації та формалізації, методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу, метод групувань.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

1.1 Фінансова стійкість банку та фактори, що її визначають

Банківська система є однією з ключових ланок економічної системи будь-якої країни. Вона повинна регулювати рух грошових потоків, сприяти забезпеченню найбільш раціонального використання фінансових ресурсів суспільства та переміщенню капіталу в ті галузі економіки, де віддача від вкладень буде максимальною. Від того, наскільки успішно буде функціонувати банківська система, значною мірою залежатиме успіх у подоланні економічної кризи, зниженні інфляції та фінансовій стабілізації. Тому стійкість банківської системи в цілому та окремих банків, у національному і міжнародному масштабах, є предметом пильної уваги провідних фінансових інститутів світу. На відміну від проблеми стійкості інших суб’єктів господарювання, проблема стійкості банків має свої особливості, які проявляються в джерелах формування їх фінансових ресурсів, структурі активів, оцінці результатів діяльності.

Перш ніж перейти до обґрунтування поняття «фінансова стійкість» необхідно дослідити основні теоретичні аспекти категорії «стійкість».

У «Словнику української мови» стійкість визначена «як здатність витримувати зовнішній вплив, протидіяти чомусь; довго зберігати і виявляти свої властивості, не піддаватися руйнуванню, псуванню і т. ін.» [43,С.710].

«Большой энциклопедический словарь» дає наступне визначення стійкості системи: це спроможність системи відновлювати попередній або близький до нього стан після деякого збурення, яке проявляється відхиленням параметрів системи від номінального значення [7,С.948].

В. Даль визначає стійкість як здатність «вистояти супротив чогось, встояти, успішно протистояти силі, витримати, не поступитися» [15,С.843].

Поняття стійкості застосовують також для характеристики стану механічної рівноваги твердого тіла, «стан рівноваги можна вважати стійким, якщо тіло, виведене з нього, повертається у той самий стан. Об’єкт має здатність витримувати вплив зовнішніх факторів, діяти, незважаючи на деякі трансформації, що відбулись, оскільки саме завдяки стійкості значного впливу на початковий стан не було спричинено» [88,С.545].

В економічній теорії «стійкість» розглядають як одне з понять концепції економічної рівноваги, згідно з якою досягнення та утримання рівноважного стану в економіці належить до найважливіших мікро- та макроекономічних завдань. Із даної концепції випливає, що економічні суб’єкти намагаються перевести економічну систему в оптимальний стан, розглядаючи його як рівноважний, котрий у даному контексті асоціюється з поняттям стійкості. У «Великому економічному словнику» категорія «стійкість» трактується «як сталість, постійність, непідвладність ризику втрат і збитків» [6,С.2964].

Таким чином, у загальному розумінні поняття «стійкість» (firmness, stability) можна визначити, як характеристику стану рівноваги об’єкта чи системи, що відображає здатність зберігати незмінними та стабільними певні властивості, функції, параметри, незважаючи на можливі ризики, вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

В економічній літературі не сформовано єдиного підходу до визначення «фінансової стійкості банку». Його іноді ототожнюють з такими поняттями, як «надійність» та «стабільність». Проте, чіткого обґрунтування, розподілу, схеми взаємозв’язку між ними немає.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка