Управління освіти І науки сумської міської ради комунальна установа
Сторінка2/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4

Нормативна база для створення програми. Перелік документів, на підставі яких створено перспективний план
1. Конституція України (№ 254-К/96-Вр);

2. Закон України від 23.05.91 р. № 1060-ХІІ „Про освіту”;

3. Закон України від 13.05.99 р. № 651-ХІV „Про загальну середню освіту”;

4. Сімейний кодекс України від 10.01.2001 р № 2947-ІІІ;

5. Закон України від 01.12.98 р. № 281-ХІV „Про молодіжні та дитячі громадські організації”;

6. Закон України від 29.10.89 р. № 2811-ХІІ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”;

7. Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

8. Закон України від 21.11.92 р. № 2811-ХІІ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”;

9. Закон України від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ „Про охорону праці”;

10. Програми розвитку освіти на 1999-2010 рр.;

11. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р.

12. Програма „Вчитель” на 2003–2012 роки;

13. Програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, затверджені Постановою КМУ від 15.09.2000 р. № 1679;

14. Програми комп’ютеризації та інформатизації закладів освіти, затверджені Постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 436;

15. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, 2000 р.;

16. Програма „Українська родина” від 14.03.2001 р. № 243;

17. Концепція профільного навчання.
Тип і структура закладу


  1. Тип школи: середня загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів.

  2. Структура школи:

 • І ступінь – початкова школа (1-4 класи) – термін навчання 4 роки;

 • ІІ ступінь – основна школа (5 -9 класи) – термін навчання 5 років;

 • ІІІ ступінь – старша школа з профільним спрямуванням навчання (10-11 класи) – термін навчання 2 роки.

  1. Форма власності – комунальна.

  2. Навчальний заклад діє на підставі статуту.

  3. Навчальний заклад має у своєму складі:

 • профільні класи (фізико-математичні, суспільно-гуманітарний, універсальний);

 • групи подовженого дня (за бюджетні та позабюджетні кошти).

Аналітичне обґрунтування перспективного плану розвитку закладу
За роки незалежності в житті школи й держави відбулися чималі зміни. Виконується програма „Освіта” („Україна ХХІ століття”), що визначає стратегію розвитку освіти в Україні в найближчі роки й перспективу. Прийнято Конституцію України, яка утверджує здобуття повної загальної середньої освіти не лише як право, але і як обов’язок кожного громадянина. Схвалено Закон України „Про освіту” та „Про загальну середню освіту”, в яких законодавчо закріплено прогресивні зміни, що відбулися в системі освіти України за роки незалежності, закладено багато нових підходів щодо розвитку шкільної справи. Освіта ХХІ століття – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє використовувати набуті знання й уміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя й життя країни.

Інтеграція та глобалізація соціальних, економічних та культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття потребують випереджувального, глибокого оновлення системи освіти. ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного, інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього покоління набувають вирішального значення для економічного й соціального поступу держави.

У цих умовах загальна середня освіта України як найтриваліша й обов’язкова складова безперервної освіти потребує радикальних змін.

Законом України „Про освіту” (№ 1060-ХІІ) (п. 6 ст. 36) передбачено, що саме для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються гімназії, ліцеї, колегіуми. Ця норма Закону стимулювала відкриття навчальних закладів, покликаних відродити й примножити інтелектуальний потенціал України, дати можливість учням здобути знання понад обов’язковий загальноосвітній рівень, розкрити та сприяти реалізації їх індивідуальних творчих здібностей та обдарувань.

В умовах переходу до профільної старшої школи держава стимулює процес створення зазначених навчальних закладів та профільних класів.

.Повноцінна реалізація профільного навчання потребує цілеспрямованого формування контингенту учнів, створення відповідного навчально-методичного забезпечення для кожного напрямку профільного навчання, використання специфічних форм і методів навчання для роботи з учнями із більш розвиненими мотивами до навчання та підготовки вчителів. Звідси – необхідність розробки перспективного плану розвитку освіти у конкретному закладі, побудови нової ефективної школи .

Основна мета перспективного планування – визначення стратегії розвитку школи на п’ять років, створення життєдайної системи безперервного навчання, виховання для досягнення високих освітніх рівнів, формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, системою наукових знань про природу, людину, суспільство, із почуттям національної свідомості, готової до професійного самовизначення на підставі:

- засвоєння обов’язкового змісту загальноосвітніх програм із урахуванням диференціації, системності, інтегрованості, науковості, розвиваючого характеру навчання;

- єдності навчання й виховання;

- виховання патріотичних почуттів, громадської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, своєї родини, оточуючого середовища;

- створення умов для розвитку здібностей і творчості, готовності до подальшої освіти та самостійної трудової діяльності.

Стратегічна мета закладу – створення загальноосвітнього навчального закладу із поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю, а через це – створення умов психологічного і фізіологічного комфорту в школі, формування в учнів цілісної системи знань з усіх предметів, забезпечення активної позиції суб’єктів навчально-виховного процесу до результатів своєї роботи, виховання компетентної соціально адаптованої особистості.

Зосередженість на потребах розвитку і виховання учнів передбачає пряму залежність проектування змісту і методичного забезпечення від вікових та індивідуальних особливостей дітей. Основою всіх перетворень має бути реальне знання дитячих можливостей, прогнозування потреб найближчого розвитку особистості. Саме на цьому ґрунтується застосування особистісно-орієнтованих педагогічних технологій.

Основні завдання школи:

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків , формування інтересів і потреб;

- збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я;

- виховання школяра як громадянина України, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

- формування в школярів уміння і бажання вчитися, виховання потреб і здатності до навчання продовж всього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

- становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової , загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами практичної і пізнавальної діяльності;

- виховання школяра як людини моральної, культурної, із розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самого себе.Стан соціуму


Насиченість середовища сенсорними стимулами:

 • хороший дизайн приміщень та території школи;

 • виховання естетичного смаку учнів;

 • гармонізація і сенсорне багатство навчальних та позакласних заходів;

 • естетичність засобів навчання книг, посібників, зошитів та ін.

ВЗАЄМОДІЯ УЧНІВ, ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ:

 • робота за семестрово-заліковою системою навчання;

 • діяльність центру самоврядування ;

 • впровадження системи комп’ютерних заліків, робота в INTERNET;

 • діяльність музею школи ;

 • вивчення іноземної мови з 1 класу,Розвиток змісту якості навчальної діяльності

і завдання щодо його підвищення

на 2010-2015 навчальні роки

у Комунальній установі

Сумська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів №6


Основними принципами діяльності закладу є такі принципи:
- доступності, гуманізму й демократизму;

- незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань;

- взаємозв'язку морального, фізичного й естетичного виховання;

- рівності умов кожного учня для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- зв'язку з національною історією, культурою, традиціями;

- диференціація змісту і форм освіти;

- науковості, розвиваючого характеру навчання;

- гнучкості й прогностичності;

- наступності і перспективності;

- безперервності й різноманітності;

- поєднання державного управління і громадського самоврядування;

- оптимальне поєднання традиційних і нетрадиційних методів і форм навчання і виховання.


Розвиток змісту і якості освіти у закладі:
- пріоритетність профільності освіти;

- розмежування змісту навчання в залежності від розумових можливостей особистості, профілю навчання;

- введення загальнокультурних, загально-естетичних, соціально-гуманітарних, екологічних, краєзнавчих курсів;

- широке відображення на всіх ступенях навчання національної історії, державної культури, мистецтва в органічній єдності з світовою історією, культурою, здобутками людської цивілізації.

Уся навчальна діяльність організовується так, щоб учень послідовно й цілеспрямовано засвоїв ефективні методи, прийоми і технології у самореалізації і саморозвитку свого творчого потенціалу.

Педагогічний колектив реалізує особистісно орієнтовану технологію навчання та виховання, перевагою якої є піднесення особистості, спрямоване на розкриття природних здібностей, розвитку інтелекту та формування духовності учнів.


Пріоритетні напрямки оновлення змісту освіти у закладі:


 • створення передумов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації навчання, переходу до особистісно орієнтованих педагогічних технологій;

 • виховання особистісних якостей громадянина – патріота України:

 • формування життєвої, соціальної, комунікативної і комп’ютерної компетентностей учнів;

 • посилення практичної діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей;

 • гуманізація та гуманітаризація змісту навчання;

 • комплексна реалізація оздоровчої функції шкільної освіти, приведення обсягу і складності змісту у відповідність з віковими можливостями дітей, перспективами їх розвитку;

 • забезпечення у старшій школі профільності навчання, генералізації та інтеграції знань на основі фундаментальних ідей, законів і теорій;

 • перерозподіл навчального змісту між ступенями школи, забезпечення наступності змісту і вимог щодо його засвоєння між дошкільною освітою і початковою школою, початковою і основною школою, основною і старшою школою, загальноосвітньою підготовкою та вимогами професійно-технічної і вищої освіти.


Функції і пріоритетні завдання кожного ступеня навчання закладу

Початкова школа.

Дає початкову загальну освіту.Основні завдання:

 • збереження наступності із дошкільною освітою;

 • забезпечення становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток;

 • практична спрямованість змісту освіти, інтеграція знань;

 • цілісне сприймання і освоєння навколишньої дійсності;

 • формування розгорнутої навчальної діяльності (уміння вчитися ) шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними і контрольно-оцінними уміннями і навичками;

 • набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраця у різних видах діяльності.

Освітніми результатами початкової освіти є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні, фізкультурно-рухові уміння і навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв’язках і залежностях, достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні вміння, здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Основна школа.

Дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом для формування в учнів готовності до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання.Основні завдання:

 • завершення формування загальнонавчальних умінь і навичок;

 • оволодіння навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання;

 • формування здорового способу життя;

 • правове й екологічне виховання.

З метою систематичного вивчення основ наук, підвищення ролі теоретичних знань у змісті освіти, забезпечення задоволення різноманітних пізнавальних інтересів школярів, в основній школі запроваджується допрофільна підготовка з окремих предметів (математика, історія, правознавство).

Старша школа.

Дає повну загальну середню освіту.Основні завдання:

 • завершення формування цілісної картини світу;

 • оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності;

 • уміння одержувати з різних джерел і переробляти інформацію;

 • застосовування знань практично.

Старша школа закладу функціонує як профільна (фізико-математичний, суспільно-гуманітарний, універсальний профілі). Передбачається введення інших профілів навчання гуманітарного спрямування.

Така організація навчально-виховного процесу створює значно кращі умови для диференційованого навчання, врахування індивідуальних особливостей розвитку учнів, які відрізняються передусім якісним складом своїх здібностей. Профільне вивчення предметів забезпечує належний рівень підготовки випускників школи до вступу у ВУЗи. Понад 20 років школа увійшла до складу загального навчально-наукового виробничого комплексу СумДУ з метою пошуку нових форм підготовки абітурієнтів, підвищення якості навчання і виховання на основі наступності всіх ступенів і рівнів освітньої системи, єдності їх цілей і принципів.
Організація навчально-виховного процесу у закладі
Специфічною особливістю навчально-виховного процесу є здобуття якісної освіти. Моделі навчально-виховного процесу будуються для кожної паралелі і класу на основі багатокомпонентного, варіативного змісту освіти, вікових індивідуально-особистісних норм розвитку учнів, застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій розвивального навчання, технології формування творчої особистості, комп'ютерної підтримки навчання, діагностичних і стимулюючих форм самоконтролю, взаємоконтролю, адміністративного контролю та моніторингу навчальної діяльності учнів, що дає можливість оцінювати досягнення учнів у різних видах навчальної діяльності та саморозвитку.

Структура навчального року за семестрами та тривалість канікул регламентується Законом України "Про загальну середню освіту" та встановлюється у школі в межах часу, передбаченого навчальним планом.

Робочий навчальний план є традиційним у рамках базового компонента, але скоригований для профільного вивчення предметів фізико-математичного, суспільно-гуманітарного та універсального профілів. Логіка його побудови відбиває основні завдання й цілі, які стоять перед сучасною школою і дозволяють здійснити повноцінну загальноосвітню підготовку учнів відповідно до вимог сьогодення.

Рівень якості та результати навчально-виховної роботи полягають у наступному:

- міцні знання з рідної мови (грамотність, досконалість володіння);

- вільне володіння іноземною (англійською) та російською мовами;

- різнобічна літературно-правова освіта;

- загальна вихованість, культура поведінки і спілкування, гарні манери;

- почуття власної гідності, власні судження, прогресивні переконання, уміння боротися за свій соціально-професійний статус;

- ґрунтовне володіння змістом освіти з профільних предметів;

- мати навички дослідження, узагальнення, наукового обґрунтування матеріалів, ідей;

- добре знати звичаї, обряди рідного краю;

- бути моральною, шляхетною особистістю;

- уміти поважати особистість не лише в собі, а і в кожній людині;

- уміти організувати свою навчальну та наукову працю тощо.

В основу системного підходу до організації навчально-виховного процесу педколектив покладає диференційований підхід, урахування вікових особливостей дітей.

Педагогічний колектив організовує цікаву позаурочну діяльність, розкриваючи перед дітьми скарби національної культури, традиції.

Навчально-виховний процес у закладі забезпечують педагогічні працівники, які є:

- особами з високими моральними якостями;

- мають відповідну педагогічну освіту;

- високу професійно-практичну підготовку.

В 2010-2015 навчальних роках школа працюватиме над впровадженням педагогічних технологій на основі ефективності управління та організації навчального процесу.

Робота педагогічного колективу буде спрямована на забезпечення оновлення змісту навчання та методичної роботи у відповідності з Законами України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». Національною доктриною розвитку освіти, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції профільного навчання в старшій школі, комплексних заходів щодо гарантування безпеки життя і діяльності учнів у навчально-виховному закладі, запобігання дитячого травматизму та створення умов для самореалізації особистості, на підвищення ефективності навчальних занять, на виховання загальнолюдських цінностей, прагнення до народної духовної культури.

Головними завданнями колективу школи та батьківської громадскості є: 1. Створення умов для реалізації прав шкільної молоді на освіту, удосконалення форм роботи по всебічному розвитку дітей.

 2. Удосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням основних принципів особистісно-орієнтованої системи, технологій рівневої диференціації, сучасних вимог до уроку, що випливають з інноваційних технологій навчання.

 3. Оволодіння ефективними методами і прийомами стимулювання саморозвитку учнів, використовуючи наукову літературу та новітні інформаційні технології.

 4. Удосконалення форм диференціації та індивідуалізації як основних шляхів підвищення ефективності управління та організації навчального процесу.

 5. Створення шкільної програми роботи зі здібними та обдарованими учнями. Розширення форм роботи зі здібними дітьми, залучаючи їх до науково-дослідницької роботи до навчання в МАН, до участі в олімпіадах та турнірах.

 6. Постійно працювати над підвищенням професійно-методичного рівня педагогічних кадрів через використання найновітніших педагогічних і науково-методичних досягнень, передового педагогічного досвіду.

 7. Виходячи з Концепції профільного навчання в старшій школі, навчальні плани у старшій школі складати на основі Типових навчальних планів за профілями: суспільно-гуманітарний та фізико-математичний.

 8. Продовження роботи по втіленню комп’ютеризації в навчально-виховний процес, здійснення апробації та застосування комп’ютерних програм в процесі викладання усіх предметів.

 9. Налагодження дієвої системи контролю за відвідуванням занять учнями та роботи по попередженню пропусків уроків без поважної причини.

 10. Створення психологічних умов для розвитку особистості дитини, навчально-виховний процес базувати на урахуванні психофізіологічних особливостей учнів.

 11. Формування у учнів національної свідомості, людської гідності.

 12. Надання обдарованим та здібним учням оптимальних можливостей для отримання різнобічної освіти та високої культури, реалізація творчих здібностей і нахилів дітей.

 13. Виховання в учнів патріотичних почуттів, шанобливого ставлення до історії, культури, звичаїв та традицій свого народу.

 14. Виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров,я учнів як найвищої соціальної цінності.

 15. Формування духовного світу особистості.

 16. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та молоді.

Формування екологічної культури людини.
Курсова перепідготовка педкадрів
ПІБ


2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

Новик

Л.В.

+


+

2

Лодяной В.М.+

+3

Брихунець Г.М.

+


+
4

Феденко

І.Б.
+


+


5

Акименко Е.А.


+


+6

Ісакова

О.М.
+


+


7

Власов

В.М.


+

+


+

8

Калашник Т.О.


+


+9

Сіробаба

С.А.

+


+

10

Капленко А.О.


+

+
11

Богословська О.Б.


+

+
12

Павленко А.С.
+


+

13

Колотило О.В.+

+14

Бондарь

Т. Л.+

+
15

Землянко О.В.

+

+


+

16

Коротких А.В.


+

+
17

Левченко

Л.Б.+

+
18

Сергієнко С.А.
+


+

19

Мусатова О.О.


+


+20

Василенко Л.Б.


+

+
21

Хоменко

В.С.+22

Коренева

І.В


+


+
23

Саричева

Т.В.
+

+24

Іваненко-Гребець Л.П.

+

+

25

Куценко

С.Ю.

+

+26

Будко

В.П.
+

+27

Гаврик

О.Д.


+

+

28

Стебай

Л.П.


+

+

29

Шабаліна С.Б.
+

+


30

Гуков

М.О.


+

+

31

Кругляк

Л.Г.

+

+


32

Тверетинова І.В.
+


+

33

Співак

Т.В.

+


+

34.

Васюкова С.М.


+

+
35.

Лиштван

О.А.


+

+

36.

Самойленко Л.В.

+


+
37.

Сивоконь Л.М.

+

+

38.

Бондаренко Т.М.


+


+39.

Шерстюк

Г.І.

+

+


40.

Абрамчук І.М.


+

+
41.

Коваленко О.Л.+

+42.

Світенко

Г.М.+

+
43.

Кравченко Т.В.
+


+

44.

Вялкова

І.С.

+


+

45.

Денисенко В.В.
+

46.

Головченко А.І.+


47.

Гончаренко В.В.


+

+
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка