Управління освіти І науки сумської міської ради комунальна установа
Сторінка3/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4

Аналіз кадрів Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6,

м. Суми, Сумської області

Розвиток кадрового потенціалу
Мета розвитку кадрового забезпечення закладу – це формування внутрішнього стану педагога, що потребує духовно-морального самовдосконалення, індивідуально-професійного саморозвитку, спрямованого на створення умов особистісно орієнтованої розвиваючої освіти.

Основні напрямки діяльності щодо розвитку кадрового забезпечення у закладі
З метою якісної комплектації педагогічними кадрами закладу щорічно здійснювати прогнозування потреби в різних категоріях педагогічних працівників з урахуванням тенденцій розвитку мережі класів та контингенту учнів закладу.

Приділення особливої увагу працевлаштуванню молодих спеціалістів з середньою та вищою педагогічною освітою та забезпечення їх якісної професійної адаптації.

Забезпечення закладу спеціалістами функціональних служб: практичним психологом, соціальним педагогом.

Стовідсоткове забезпечення викладання навчальних предметів спеціалістами-фахівцями.

Забезпечення своєчасної перепідготовки педагогічних кадрів відповідно до нового змісту та структури освіти, нових технологій освітнього процесу.

Підвищення рівня компетенції і відповідальності з питань підбору, прийому на роботу, розподілення кадрів та розвитку їх творчого потенціалу.

Щорічне складання кадрового резерву керівних кадрів закладу.

Вивчення досвіду роботи з кадрами інших закладів міста, області, України.

Створення системи самовдосконалення педагогічних працівників школи.

Вивчення та пропагування кращого педагогічного досвіду вчителів закладу.

Відслідковування результатів атестації педагогічних та управлінських кадрів, аналіз впливу атестації на розвиток закладу.

Забезпечення стимулюючого ефекту атестації педагогічних кадрів, направленого на позитивну мотивацію професійно-особистісного розвитку та підвищення якості професійної діяльності.

Заохочення педагогічних працівник до участі у конкурсах «Учитель року», «Керівник року», «Вихователь року», «Класний керівник року».

Створення системи морального та матеріального стимулювання працівників закладу.

Виконання санітарно-гігієнічних умов до режиму професійної діяльності працівників шляхом оптимально складання раціонального розкладу, розподілу обов’язків та інше.

Створення умов соціально-психологічного комфорту та соціального захисту працівників закладу.

Організація благодійної допомоги та підтримки ветеранам педагогічної праці, клубу «Вчитель-ветеран».

Надання матеріальної та моральної підтримки молодим вчителям.

Оволодіння керівними кадрами закладу технологіями внутрішкільного менеджменту, направленого на збереження людських ресурсів, розвиток творчого потенціалу працівників закладу.

Організація підписки закладу на періодичні видання з метою удосконалення інформаційного забезпечення педагогічних працівників закладу.

Здійснення перспективного планування щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників школи.


Інформація

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Загальна кількість пед. працівників

66

66

65

65

65

Кількість пенсіонерів за віком

3

2

2

2

2

Кількість працівників, які мають вислугу років

10

10

10

8

8

Потреба в молодих спеціалістах, випускниках ВНЗ

-

-

-

-

-

Перспектива проходження курсової перепідготовки

16

16

11

12

8

Перспектива проходження атестації

9

11

15

12

9


Мережа класів та контингент учнів
Аспекти діяльності закладу щодо розвитку мережі класів та контингенту учнів


 1. Відслідковування демографічних процесів у мікрорайоні школи (можливості оточення школи, процеси міграції населення, народжуваність дітей, розвиток мікрорайону).

 2. Враховування процесів реформування.

 3. Аналіз динаміки результатів обліку дітей і підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи.

Аналіз динаміки результатів обліку дітей і підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи свідчить про зменшення загальної кількості дітей, і як результат - до 2015 року відбудеться зменшення мережі класів до 25 і контингенту учнів – до 900 (проектна потужність закладу - 1496 учнів).


Основними завданнями методичної роботи в школі є:


 • формування творчого працездатного колективу;

 • сприяння зростанню методичної та фахової майстерності кожного вчителя;

 • удосконалення знань педагогів із теорії і методики навчання та виховання, психології, етики, естетики;

 • створення життєздатної системи безперервного навчання для досягнення високих освітніх рівнів;

 • постійне забезпечення матеріально-технічної бази;

 • посилення уваги до викладання дисциплін, що визначають стратегічні напрямки розвитку творчих здібностей особистості;

 • формування національної свідомості, допомога в інтелектуальному, духовному, емоційно-вольовому розвитку;

 • комп’ютерна підтримка предметів різних циклів;

 • забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;

 • удосконалення форм роботи щодо запровадження нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового досвіду;

 • залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

 • активізація роботи методичних об’єднань та творчих груп вчителів.


Профілізація навчання

У школі ІІІ ступеню будуть функціонувати профільні і допрофільні класи:
Профілі

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Фізико-математичний

10-А


11-А

10-А

10-А

11-А

11-А

10-А

10-А

11-А

Суспільно-гуманітарний

10-Б

11-Б

10-Б

10-Б

11-Б

11-Б

10-Б

10-Б

11-Б


Розвиток інноваційної діяльності
Сучасне розуміння проблеми оновлення педагогічної діяльності керівників, учителів нероздільне з інноваціями, які виступають дієвим механізмом упровадження наукових досягнень у шкільну практику.

Ключовою проблемою на шляху впровадження нового є перехід від теоретичного опанування наукових ідей до практичного їх використання у вигляді інноваційних технологій навчання, управління, нових організаційних структур навчально-виховного процесу.

Основні підходи до розвитку інноваційної діяльності у закладі:


 • проблемно-функціональний;

 • проблемно-цільовий;

 • системно-цільовий.

Інноваційна діяльність у закладі виявляється у варіативності педагогічної діяльності, володінні методологією творчості й методами педагогічних досліджень, здатності акумулювати й використовувати досвід творчості інших педагогів, умінні співпрацювати та взаємодіяти, ділитися своїм досвідом.

Пріоритетними напрямками удосконалення навчально-виховного процесу у закладі є орієнтація на інноваційні педагогічні технології, інтерактивні форми організації навчальної діяльності учнів, розвиток інформаційно-методичної бази навчального процесу, диференціацію та індивідуалізацію навчання, впровадження інтегрованих курсів.

Інтелектуальний та соціальний розвиток учнів здійснюється через нові педагогічні технології:

- проблемні; • інтерактивні;

 • модульно-розвивальні;

 • ігрові;

 • особистісно орієнтовані;

 • групові;

 • комп’ютерно орієнтовані.

Оптимальними формами, адекватними сучасним цілям і змісту методичної роботи з педагогічними кадрами, є динамічні і творчі групи вчителів, «Школа професійної адаптації молодих та малодосвідчених вчителів», «Школа педагогічної майстерності», шкільні конкурси, семінари-тренінги, круглі столи, методичні тижні, психолого-педагогічні консиліуми, практичні конференції, ділові ігри, методичний аукціон творчих ідей учителів-предметників, творчі звіти, презентації досвіду вчителів.

Поява інноваційної ініціативи, апробація інновацій, інформаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності, її адресність та результативність - основні напрямки роботи щодо розвитку інноваційної діяльності у закладі.

Усі форми й методи роботи школи спрямовані на те, щоб стимулювати розвиток дитини, формувати навички самоорганізації, допомагати самореалізовуватися дитині через творчість.


Основними завданнями виховної роботи школи є:

 • формування людяності, гуманістичності на прикладі загальнолюдських світових цінностей;

 • формування творчої особистості;

 • виховання почуття патріотизму на прикладі краєзнавчого матеріалу свого краю;

 • виховання фізично й морально здорової особистості;

 • формування екологічної культури;

 • виховання національної гідності й готовності перетворювати дійсність, дбати про зміцнення нової Української держави.

Розвиток системи виховної роботи
Школа повинна бути державно-громадським загальноосвітнім навчально-виховним закладом, який організовує свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, який за змістом, формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Головною метою школи є формування і розвиток високо інтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Концепція виховання дітей у національній системі освіти визначила систему завдань, спрямовану на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно-свідомої і соціально активної людини.

Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вихователем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботи про гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально - виховному процесі.

Успіх виховного процесу залежить від стосунків між вчителем, вихователем і учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

Підвищенню результативності виховної роботи сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

Вирішення завдань виховної роботи в закладі здійснюється за напрямками:


 • громадянське виховання;

 • родинно-сімейне виховання;

 • військово-патріотичне виховання;

 • трудове виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • моральне виховання;

 • екологічне виховання;

 • формування здорового способу життя;

 • превентивне виховання;

 • сприяння творчому розвитку особистості.

Мета громадянського виховання - сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала.

Головними завданнями родинно-сімейного виховання є гармонійний, всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя.

Військово-патріотичне виховання покликане забезпечити морально-політичну і практичну підготовку щодо виконання обов'язку - захисту незалежної Батьківщини.

Трудове виховання спрямоване на формування творчої працелюбної особистості, свідомого ставлення до праці.

Художньо-естетичне виховання передбачає формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, виховання естетичного смаку, оволодіння знаннями в галузі народного мистецтва, музики.

Моральне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами.

Екологічне виховання покликане забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, розвивати творчу активність щодо охорони оточуючого середовища.

Метою напрямку "Формування здорового способу життя" є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров'я, формування фізичних здібностей.

Превентивне виховання передбачає реалізацію заходів, спрямованих на попередження злочинів і злочинності.

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є сприяння творчому розвитку особистості. Він спрямований на розвиток творчих здібностей, пізнавальних інтересів до винахідництва, технічної творчості, сприяння естетичному розвитку школярів.

Ці напрямки виховання тісно пов'язані між собою і утворюють цілісну систему, яка забезпечує виховання всебічно розвиненої особистості.

Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи.
Основними формами виховної роботи в закладі є:


 1. Інформаційно-масові (тематичні місячники, диспути, конференції, ринги, вечори, інтелектуальні аукціони).

 2. Діяльнісно-практичні групові (творчі групи, свята, ігри-драматизації, ярмарки, огляди-конкурси).

 1. Інтегративні (КВК, гуртки).

 2. Діалогічні ( бесіди, міжрольове спілкування).

 3. Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти).

 4. Наочні (музеї, виставки дитячої творчості).

Основними розділами виховної роботи класного керівника і вихователя групи подовженого дня є : 1. Всебічне вивчення особистості учня.

 2. Створення і розвиток класного учнівського колективу.

 3. Організація і проведення позаурочної виховної роботи.

 4. Співпраця з позашкільними установами.

 5. Робота з батьками.Структура виховної роботи школи
Загальні цілі та завдання виховання
Принципи виховання

Особистість (рівень вихованості, потреби, інтереси)

Конкретизовані цілі та завдання виховання

Інтегровані суб’єкти виховного впливу

Педагогічний колектив

Учнівський колектив

Конституція (держава й закон)

Зміст (інтелектуальні джерела виховання)

Батьки

Гуманітарні наукиМоральні цінності суспільства

Національна та загальнолюдська культура

Громадськість і спонсори

Події та фактори сучасної дійсності
Методи та форми вихованПринципи виховання

Принципи виховання


Спортивно-оздоро-вча

Естети-чна

Тру-дова

Громадсько-корис-на

Пізна-вальна

Особливості взає-мин учнів

Ділові взаємини (відпові-

дальність, взаємо-

зв’язок

Норми пове-

дінки, традиціїСамо-вряду-ванняФактори позашкільного впливу


Суспільні відносини

Масова культура

Засоби інформації

Позашкільне спілкування учнів


ТРАДИЦІЙНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ:


 • Свято Першого дзвоника 1.09

 • День знань 1.09

 • День Учителя 1 неділя жовтня

 • День людей похилого віку 1.10

 • Осінній бал 2 тиждень жовтня

 • День збройних сил України 6 грудня

 • Новорічне свято 29.12

 • Свято зустрічі шкільних друзів 2.02

 • День святого Валентина 14.02

 • День Захисника Вітчизни 23.02

 • 8 Березня 8.03

 • Шевченківський тиждень 4 – 10 березня

 • Вахта пам΄яті «Дзвони Чорнобиля» 26.04

 • День Перемоги 9.05

 • День матері 14.05

 • Свято останнього дзвоника 31.05


Організація роботи щодо розвитку здібностей обдарованих учнів

Робота щодо розвитку здібностей обдарованих учнів проводиться з метою створення в закладі сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу учнів, пошуку, підтримки, стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

Основні цілі роботи з обдарованою молоддю:


 • формування творчо працюючого колективу вчителів та учнів;

 • виявлення і цілеспрямований відбір обдарованих дітей;

 • створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості;

 • підтримка і стимулювання розвитку обдарованих дітей;

 • створення умов для самореалізації особистості в сучасному суспільстві;

 • впровадження ефективних методик і прогресивних технологій навчання;

- надання можливості учням реалізувати власні творчі здібності через дослідницько-пошукову та наукову діяльність.
Передбачено виконання таких завдань:


 • урізноманітнення сучасних форм, видів діяльності з метою використання їх у навчально-методичній роботі;

 • удосконалення системи виявлення обдарованих дітей;

 • органічне поєднання навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей;

 • забезпечення соціально-правових гарантій, стимулювання творчої діяльності.


Принципи роботи з обдарованою молоддю:

 • дотримання державної політики в галузі освіти;

 • урахування соціальних запитів дитини і сім'ї;

 • можливість вибору варіантів освіти;

 • науково обґрунтований характер програм-методик, технологій навчання;

 • гуманізм, демократизм;

 • науковість та інтегративність;

 • індивідуалізація, диференціація, особистісно орієнтований підхід;

 • системність;

 • культуровідповідність (урахування менталітету особистості);

 • єдність інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку.

Реалізація цих принципів забезпечує здійснення цілеспрямованого виявлення обдарованих дітей, створення максимально сприятливих умов для їх інтелектуального, духовного, морально-естетичного, фізичного розвитку, надає обдарованим учням можливість реалізувати власні творчі здібності, розкрити власний потенціал як особистості.

Щорічно у закладі планується комплекс психолого-педагогічних, організаційних і практичних заходів щодо впровадження ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей і молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості.З цією метою у закладі проводяться такі заходи:

 • удосконалення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

 • введення до навчальних планів і програм курсів за вибором учнів, поглибленого вивчення окремих предметів, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми та молоддю;

 • складання методичних рекомендацій щодо формування психолого-педагогічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей та молоді;

 • створення інформаційного банку даних «Обдарованість»;

 • забезпечення проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, конкурсів, турнірів, фестивалів, конкурсів-оглядів творчих колективів, наукових конференцій, виставок творчих робіт учнів та здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молоді;

 • налагодження зв’язків з позашкільними організаціями та установами, робота яких спрямована на пошук, навчання і розвиток обдарованих дітей та молоді;

 • налагодження обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми та молоддю з іншими закладами міста, України, через інформаційну мережу Internet;

 • розширення мережі гуртків та факультативів, удосконалення форм і методів освіти в позаурочний та позанавчальний час, тісне співпрацювання з Малою академією наук;

 • сприяння публікацій обдарованих учнів у науково-популярних виданнях для дітей та юнацтва, журналах, наукових часописах, художніх збірках; творів молодих поетів, прозаїків, учених.;

 • забезпечення участі учителів закладу у проведенні конференцій, семінарів, шкіл передового досвіду, «круглих столів» з питань виявлення, навчання і розвитку здібностей обдарованих дітей;

 • організація проведення виставок, конкурсів, спрямованих на створення нових технічних і методичних засобів навчання.Розвиток матеріально-технічної бази

Комунальної установи Сумська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів №6 на 2010-2015р.р.
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 розташована за адресою: 40024, м.Суми. вул. СКД, буд. 7. Телефон (0542) 36-13-47

Введена в експлуатацію у 1976 році.

За період існування школи щорічно проводились косметичні ремонти, капітальний ремонт даху проводився в 2007-2008 р.р.

В 2008 році проведено капітальний ремонт великої спортивної зали, кабінету музики. В 2011 році створено та відкрито новий методичний кабінет. Розпочато заміна вікон на металопластикові.

Протягом 2008-2009 років проведені роботи по реконструкції деяких шкільних приміщень, туалетів, проведена часткова заміна сантехніки, дверей, освітлення.

Школа потребує позачергового ремонту: заміна віконних рам, підлоги, сантехніки, системи опалювання, капітальний ремонт приміщення їдальні).


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка