Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства
Скачати 126.16 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір126.16 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

УПРАВЛІННЯ ризиком рейдерського захоплення ПІДПРИЄМСТВА
Нестеренко Валентина Юріївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, Харківський національний автомобільно-дорожній університет


РЕФЕРАТ


Харків-2013


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток корпоративних відносин в Україні в умовах наслідків світової фінансово-економічної кризи вимагає від менеджменту та власників підприємств акціонерної форми власності збільшення уваги до захисту прав власності на активи через появу та подальше поширення процесів рейдерського захоплення підприємств. Рейдерство як соціально-економічне явище поглиблює нестабільність та невизначеність зовнішнього середовища підприємства та спричиняє появу в його діяльності нового виду економічного ризику – ризику рейдерського захоплення підприємства, який передбачає втрату контролю або права власності на активи акціонерного товариства. Ці процеси спричиняють негативний вплив на рівень економічної безпеки підприємства і вимагають розробки захисних заходів, що дозволили б мінімізувати рівень досліджуваного ризику в діяльності підприємства. Тобто підприємству необхідна модель управління ризиком рейдерського захоплення, яка б дозволила підвищити рівень його соціально-економічної безпеки за рахунок розробки та впровадження адекватної системи захисних дій з урахуванням реального рівня ризику без невиправданого відволікання коштів підприємства від основних напрямків його фінансової, операційної або інвестиційної діяльності. Проблема управління ризиком рейдерського захоплення сьогодні набуває актуальності і для підприємств автотранспортної галузі, більшість з яких за своєю організаційно-правовою формою є акціонерними товариствами. Актуальність і недослідженість цих проблем визначили вибір теми роботи, її задачі і мету.

Мета і задачі дослідження.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розроблення методичних основ управління ризиком рейдерського захоплення підприємства на основі оцінювання реального рівня ризику та визначення слабких сторін підприємства, а також формування системи оптимальних попереджувальних заходів щодо збереження активів і захисту прав власності засновників акціонерного товариства.

Відповідно до мети роботи були поставлені такі завдання:

- сформулювати сутність та зміст понять «рейдерство», «рейдер», «рейдерське захоплення», «ризик рейдерського захоплення», узагальнити існуючі теоретичні підходи до класифікації економічних ризиків в діяльності підприємства та визначити місце в цій системі ризику рейдерського захоплення;

- узагальнити традиційні методи ризик-менеджменту та методи оцінки рівня ризику, проаналізувати ефективність їх застосування для управління ризиком рейдерського захоплення підприємства;

- розробити методичні засади оцінювання ризику рейдерського захоплення на основі факторів, що підвищують привабливість підприємства для потенційного захоплення, та виявити типи АТП за рівнем ризику рейдерського захоплення;

- визначити головні методи рейдерського захоплення підприємства та побудувати алгоритми їх реалізації, розробити методичні основи оцінювання характеристик діяльності підприємства з метою виявлення потенційного методу його рейдерського захоплення, на основі яких визначити головні методи захоплення АТП;

- визначити головні методи захисту підприємства від рейдерського захоплення, побудувати алгоритми їх реалізації та визначити рівень ефективності їх застосування у відповідності до потенційних методів захоплення;

- сформувати методичні основи управління ризиком рейдерського захоплення, що дозволяють розробити захисні заходи з врахуванням рівня ризику та потенційного методу захоплення, та сформулювати методичні рекомендації стосовно впровадження їх на АТП.

Об’єктом дослідження є процес формування і попередження ризику рейдерського захоплення підприємства.

Предметом дослідження є методологічні основи управління ризиком рейдерського захоплення підприємства.

Методи дослідження. Теоретичною й методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, законодавчі акти України, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем рейдерства, економічної безпеки та управління економічним ризиком в діяльності підприємства. Для рішення задач роботи у процесі дисертаційного дослідження було використано методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу для отримання визначення понять та категорій; статистичні методи - для визначення рівня та динаміки процесів злиття та поглинання та рейдерства; фінансовий аналіз – для визначення показників фінансового стану досліджуваних підприємств; метод контент-аналізу – для визначення факторів, що сприяють підвищенню привабливості підприємства для рейдерського захоплення, а також отримання показників їх вагомості під час формування методики оцінювання досліджуваного ризику; метод бальної оцінки показників – під час аналізу рівня факторів привабливості.

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчо-нормативні акти та документи Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, статистичні дані Державного комітету статистики та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, річна та квартальна звітність підприємств України, публікації за темою дослідження українських і зарубіжних авторів, власні висновки автора щодо аналізу досліджуваних процесів та явищ.

Наукова новизна одержаних результатів. Найвагоміші результати, що характеризують наукову новизну дослідження, полягають в наступному:

вперше:

розроблено методичні основи оцінювання ризику рейдерського захоплення підприємства, сутність яких розкриває процедура, що передбачає визначення факторів привабливості підприємства, їх формалізацію та бальну, з урахуванням вагомості, оцінку їх впливу. Результатом реалізації запропонованої процедури є визначення коефіцієнту ризику рейдерського захоплення підприємства, що представляє собою ймовірність настання події, за якої підприємство стане об’єктом поглинання. Для оцінювання значення коефіцієнта ризику рейдерського захоплення запропоновано шкалу ймовірності захоплення (висока, потенційно можлива, низька). Використання даного коефіцієнта дозволить власникам підприємства визначити доцільність залучення попереджувальних захисних заходів від рейдерського захоплення;

розроблено методичні основи визначення можливості рейдерського захоплення підприємства, що полягають у побудові матриці загроз захоплення по шести основних методах з ідентифікацією загроз по кожному з них і розрахунку на її основі коефіцієнту вразливості, який в залежності від шкали, набуває одного з трьох значень: високого, середнього або низького. Використання даного коефіцієнту дозволить власникам підприємств оцінити рівень небезпеки та передбачити систему попереджувальних захисних заходів.

удосконалено:

методи захисту підприємства від рейдерського захоплення на основі визначення системи захисних дій в залежності від методу захоплення та оцінки впливовості його дії. Додатково обґрунтовані захисні дії у зв’язку з захопленням підприємства внаслідок маніпуляцій з кредиторською заборгованістю та незареєстрованими нематеріальними активами.дістали подальший розвиток:

економічна сутність категорії «поглинання», яка проявляється у трьох видах – «біле поглинання», «рейдерство» та «кримінальне захоплення», в якому рейдерство розглядається як використання псевдолегітимних методів та технологій, що створюють враження уявної законності дій. На основі отриманого тлумачення уточнено поняття «рейдер» та «рейдерське захоплення»;

класифікація економічних ризиків в діяльності підприємства, яка доповнена новою ознакою – можливість повернення вкладених коштів, з виділенням трьох її проявів – ризиків окупності, корпоративних ризиків та ризиків реприватизації, з подальшою характеристикою кожної з цих груп ризиків. Визначено, що в розрізі корпоративних ризиків головне місце належить ризику рейдерського захоплення підприємства, що являє собою ймовірність настання події, в результаті якої підприємство потрапить в становище, в якому воно є об’єктом поглинання з використанням псевдолегітимних методів та технологій, що створюють враження уявної законності дій, а також ризику злиття та ризику зміни складу акціонерів, що мають своїм наслідком повну або часткову втрату власником вкладених коштів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що застосування запропонованих методичних рекомендацій з оцінювання ризику рейдерського захоплення підприємства дозволить засновникам та менеджменту підприємства вчасно звернути увагу на присутній в їх діяльності ризик рейдерського захоплення і, в залежності від встановленого його рівня, або відмовитися від внесення відповідних захисних змін в свою діяльність, або ввести перманентний контроль за рівнем ризику й розробити та залучити попередні захисні заходи, значно знизивши останнім ефективність дій рейдерів та ймовірність захоплення підприємства в майбутньому. Розроблені методичні рекомендації щодо визначення потенційних методів рейдерського захоплення дозволяють менеджменту підприємства виявити та спрямувати свою увагу саме на ті ланки діяльності, що в майбутньому можуть бути ефективно використані рейдерами, тобто на укріплення саме цих напрямків повинні бути спрямовані фінансові та управлінські ресурси підприємства. Запропонована модель управління ризиком рейдерського захоплення підприємства розглядає всі ключові питання управління досліджуваним ризиком комплексно. Модель дозволяє виявити чіткий перелік та порядок кроків, якому повинні слідувати власник або менеджмент підприємства під час створення та реалізації на підприємстві ефективної системи ризик-менеджменту з метою підвищення рівня соціально-економічної безпеки підприємства.

Публікації. Основні результати і висновки роботи знайшли відображення у 15 наукових працях, з яких 1 монографія та 8 з яких опубліковані у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України.
ВИСНОВКИ

Проведені дослідження дозволяють дійти висновків та сформулювати рекомендації наступного характеру:

1. Поширення в економіці України процесів M&A під впливом факторів внутрішнього середовища призвело до появи такого специфічного соціально-економічного явища як рейдерство. На відміну від рейдерства процес M&A є цивілізованим та законним методом встановлення контролю над іншим підприємством, насамперед акціонерної форми власності, та не розмежовує понять злиття та поглинання. Рейдерство ж є проявом недружнього поглинання, в ході реалізації якого залучаються псевдолегітимні методи та технології, що створюють враження уявної законності дій. Крім того, рейдерство може бути спрямованим проти підприємства будь-якої організаційно-правової форми. Поява рейдерства як впливового явища в діяльності підприємства спричинила необхідність виокремлення нового виду економічного ризику – ризику рейдерського захоплення підприємства, та поповнення існуючої класифікації економічних ризиків діяльності підприємства новою ознакою – можливість повернення вкладених коштів, що містить в собі групу ризиків окупності, ризик реприватизації та групу корпоративних ризиків, значне місце в складі якої належить ризику рейдерського захоплення підприємства та ризику M&A.

2. Специфічність досліджуваного ризику рейдерського захоплення підприємства значним чином обмежує використання під час його оцінки традиційних методів, таких як статистичні, експертні та розрахунково-аналітичні, і обумовлює необхідність розроблення відповідної саме цьому ризику методики оцінювання. Недоцільним є також використання у випадку досліджуваного ризику традиційних методів управління економічним ризиком - страхування, хеджування, резервування, розподілення, диверсифікації або мінімізації.

3. Аналіз публікацій за темою рейдерства за допомогою методу контент-аналізу дозволив виявити головні фактори, що роблять підприємство привабливим для потенційного рейдерського захоплення: потенційна або реальна фінансова привабливість підприємства, незначна відомість підприємства для пересічного громадянина, монопольність підприємства або утримання ним значного сегменту ринку, кількість акціонерів на підприємстві, можливість перепродажу підприємства та можливість сталої роботи підприємства в майбутньому. На базі зазначених факторів привабливості підприємства для рейдерського захоплення з допомогою методів контент-аналізу та бальної оцінки було сформовано методичні рекомендації з оцінювання ризику рейдерського захоплення підприємства, апробація яких на підприємствах автотранспортної галузі виявила, що 45% підприємств мають середній рівень ризику, тобто привабливі для потенційного захоплення, 55% підприємств – мають насьогодні низький рівень ризику, а тому не потребують обов’язкового залучення захисних заходів. Привабливість підприємств автотранспортної галузі для потенційних рейдерів обумовлена можливістю подальшого перепродажу, зокрема земельних ділянок та будівель, та незначною публічністю діяльності та власників таких підприємств.

4. На основі виявлених в результаті дослідження головних методів рейдерського захоплення підприємства (встановлення контролю над акціонерним капіталом, використання кредиторської заборгованості підприємства, оспорювання законності приватизації, використання незареєстрованих нематеріальних активів), за допомогою їх графічного представлення та оцінки характеристик діяльності, що сприяють реалізації певного з них, було сформовано методичні рекомендації з визначення потенційного методу рейдерського захоплення підприємства, апробація яких на прикладі автотранспортних підприємств виявила, що найбільш дієвими методами рейдерського захоплення в галузі є методи витіснення міноритарних акціонерів та використання кредиторської заборгованості, а також, в деяких випадках, методи маніпуляції з реєстром акціонерів та створення конфлікту між мажоритарними акціонерами.

5. Виявлені в ході дослідження, сім головних методів захисту від рейдерського захоплення підприємства (методи «відлякування акул», «коштовності корони», «золотий парашут», «отруйна пілюля», «захист Пекмена», «білий лицар», «макаронна оборона»), графічне зображення алгоритмів їх реалізації та розгляд у відповідності з конкретними методами рейдерського захоплення дозволили оцінити їх ефективність в умовах сучасної України. Аналіз показав, що високу ефективність мають методи «відлякування акул» та «захист Пекмена», методи ж «білого лицаря» та «отруйної пілюлі» фактично не є методами захисту, бо передбачають втрату контролю над підприємством. Також слід відзначити, що існуючі методи захищають підприємство головним чином під час захоплення через акціонерний капітал, у випадку з кредиторською заборгованістю та нематеріальними активами вони є неефективними.

6. Процес управління ризиком рейдерського захоплення підприємства передбачає наступні етапи реалізації: оцінювання рівня ризику, визначення потенційного методу захоплення, вибір відповідного методу захисту та розроблення дій з його впровадження. Реалізація процесу управління ризиком на автотранспортних підприємств дозволила виявити такі напрямки захисних дій: оптимізація структури та розмірів пакетів акцій мажоритарних акціонерів, максимальне укрупнення пакету акцій головного мажоритарного акціонеру, моніторинг кредиторської заборгованості, побудування ефективної дивідендної політики.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ

Монографія

  1. Дмитрієв І.А. Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства: монографія / І.А.Дмитрієв, В.Ю. Нестеренко. – Харків:ХНАДУ, 2011. - 164 с.

Публікації у фахових виданнях

2. Нестеренко В.Ю. Ризик-менеджмент як обов’язкова складова управління фінансовими інвестиціями / В.Ю. Нестеренко // Економіка проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2006. – №213. – С. 270–275.

3. Нестеренко В.Ю. Сутність та класифікація ризиків інвестиційної діяльності / В.Ю. Нестеренко, Д.А. Горовий // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. Серия: Экономические науки. – Киев: "Техника", 2007. – №75. – С. 268–275.

4. Нестеренко В.Ю. Основні фактори, що впливають на настання ризику рейдерського захоплення підприємства / В.Ю. Нестеренко, Д.А. Горовий // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Науково-теоретичний журнал. – Дніпропетровськ: ДДФА. – 2007. – №2 (18). – С. 1823.

5. Нестеренко В.Ю. Розробка заходів з мінімізації ризику рейдерського захоплення підприємства / В.Ю. Нестеренко, Д.А. Горовий // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2007. – Вип. 11. – С. 22–32.

6. Нестеренко В.Ю. Уточнення сутності поняття рейдерство / В.Ю.ºНестеренко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. - №19. – С. 60-65.

7. Нестеренко В.Ю. Методика оцінки слабких сторін підприємства, що сприяють його рейдерському захопленню / В.Ю. Нестеренко // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. Серия: Экономические науки. – Киев: "Техника", 2008. – №85. – С. 344–349.

8. Нестеренко В.Ю. Оцінка ризику рейдерського захоплення підприємства / В.Ю. Нестеренко, Д.А. Горовий // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2009. - №5. – С. 26–34.

9. Нестеренко В.Ю. Рейдерство на рынке автотранспортних услуг / В.Ю.°Нестеренко, И.А. Дмитриев // БИЗНЕС-ИНФОРМ. – 2009. - № 7. – С. 12–15.
Тези виступів на конференціях

10. Нестеренко В.Ю. Управління економічними ризиками в діяльності підприємства // Молодь України і соціально орієнтована економіка: матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених і студентів. – Харків. – 2004. – С. 205–206.

11. Нестеренко В.Ю. Методи управління ризиками в фінансовій сфері / В.Ю. Нестеренко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу – 2005», 19-30 вересня 2005р. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2005. – С. 43–45.

12. Нестеренко В.Ю. Класифікація економічних ризиків в інвестиційній діяльності підприємства / В.Ю. Нестеренко // Матеріали Міжнародного Форуму молодих вчених «Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн». – Харків. – 2005. – С. 239–240.

13. Нестеренко В.Ю. Основные факторы, влияющие на наступление риска рейдерского захвата предприятия / В.Ю. Нестеренко, Д.А. Горовий // Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства. Тези міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2007 р. / Дніпропетровськ: ДДФА, 2007. – С. 330–331.

14. Нестеренко В.Ю. Методика оцінки факторів, що впливають на ризик рейдерського захоплення підприємства / В. Ю. Нестеренко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції , 14 – 15 грудня 2007 р.– Харків : Вид-во ХНАДУ. – 2007. – С. 150–152.15. Нестеренко В.Ю. Модель управління ризиком рейдерського захоплення підприємства / В.Ю. Нестеренко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2008 р.– Харків : Вид-во ХНАДУ. – 2008. – С. 42.
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка