Урок №44 Тема. Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води. Міні-проект «Краплина», або «Де ми втрачаємо воду?»
Сторінка5/7
Дата конвертації21.04.2016
Розмір1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Тема. Угруповання організмів. Екосистеми

Мета: розглянути з учнями які існують угрупування організмів, встановити суть поняття екосистеми, розвивати спостережливість шляхом з’ясування взаємодії між живими організмами в природі виховувати дбайливе ставлення до природи.

Обладнання і матеріали: схеми, малюнки.

Базові поняття і терміни: угрупування, екосистема.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда

 1. Що таке система?

 2. Наведіть приклади природних систем.

 3. Які зв’язки існують між компонентами системи?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Угруповання організмів

Між всіма організмами діють строго визначені відношення, що сприяють утворенню певних угрупувань, їх складних екологічних систем з певною структурою. В цьому важливою є так звана піраміда енергій або трофічних (речовинно-енергетичних) зв'язків:

1. Споживачі або консументи першого порядку існують тільки за рахунок продуцентів (рослин), наприклад травоїдні тварини.

2. Консументи другого порядку харчуються консументами першого порядку, наприклад м'ясоїдні, що поїдають рослиноїдних тварин.

3. Консументи третього порядку живуть за рахунок консументів другого порядку. Це м'ясоїдні, що харчуються іншими м'ясоїдними, травоїдними тваринами (хижаки, людина).

При переході з нижчого ступеня на верхній передається в середньому 10% накопиченої енергії в речовині, а повертається в середовище близько 90% накопиченої енергії. Тому рослинноїдні засвоюють тільки 10% енергії. Хижак, що харчується травоїдними, засвоює вже тільки 1%, хижак другого порядку - 0,1%, консумент третього (наприклад людина) - 0,01% енергії, накопиченої рослинами. Зворотна її передача від верхнього на нижній ступінь складає не більше 0,1% енергії. Таким чином, існують певні трофічні, або живильні, ланцюги, що утворюють екологічні, харчові або енергетичні зв'язки, характеризують витрати речовини, енергії на кожному щаблі трофічної піраміди. В цьому виявляється один із законів природи - закон Ліндемана.


 1. Екосистеми

Угруповання організмів утворюють із фізичним середовищем життя єдину функціональну систему - екосистему.

Поняття "екосистема" запропонував у 1935 році англійський еколог Артур Джордж Тенслі (1871-1955). Він розглядав екосистеми як функціональні одиниці природи нашої планети, що можуть охоплювати будь-які ділянки біосфери.

Екосистема (від грец. ойкос - і система - сполучення) - сукупність популяцій організмів різних видів, які взаємодіють між собою і з неживою природою таким чином, що всередині такої системи виникають потоки енергії і колообіг речовин.

Це, у свою чергу, зумовлює функціонування екосистеми як єдиної цілісної багатокомпонентної системи. Нагадаємо, що колообіг речовин - це обмін речовинами між абіотичною (неживою) та біотичною (живою) частинами екосистем. Негативно впливають на екосистеми сучасні кругообіги азоту, фосфору та сірки, в які втрутилася людська діяльність, швидко вивільнюючи ці елементи з їх природних покладів. Це сприяє процесу евтрофікації - надживлення і бурхливе розмноження мікроорганізмів., негативно впливає на концентрацію кисню у водоймах, сприяє загибелі водних організмів, руйнуванню водних екосистем, у повітрі утворюються кислотні опади, які містять азотну, сірчану кислоти.

Важливим є кругообіг води - за одну хвилину з поверхні водойм випаровується один мільярд тонн - утворюються хмари, опади. Швидкість циркуляції води залежить від виду її джерела: вода океанів поновлюється за 2 млн. років, ґрунтова - за один рік, річкові води - за 12 діб, атмосферна - за 9 діб. Двигуном кругообігу є енергія Сонця. Отже кругообіги найважливіших речовин біосфери є причиною і наслідком існування складних екосистем.

Термін і поняття екологічна система запровадив англійський учений А.Д.Тенслі в 1935 р. Це сукупність потоків енергії, трофічних зв'язків між живими та неживими об'єктами, що зв'язують комплекси організмів і компонентів неживої природи в єдине ціле. В ній здійснюється кругообіг речовин і енергії. Це система, що чітко відмежовується в просторі і часі, охоплює живі організми і фізичні умови, клімат, ґрунти, тобто певні межі географічної оболонки.

Частина екосистеми, заселена групою подібних організмів - рослин або тварин, утворює парцелу (фр. - частина). Між усіма парцелами існують трофічні та енергетичні зв'язки, завдяки яким формуються групи живих організмів - популяції, властивості яких вивчає популяційна екологія.

Можна вважати, що екосистеми утворюються в результаті скупчення, агрегації популяцій - принцип В.Оллі (1931). Це сприяє конкуренції між індивідами, виживанню групи. Принцип агрегації диктує необхідність утворення зграй, стад, колоній, розподіл рослин.

Екосистеми розділяють на системи суші (болота, ліси, пустелі) і водні (океан, море, ріка), природні (ліс, пустеля) та антропогенні (сад, поле, город, теплиця). Сукупності подібних екосистем утворюють біоми (гр. біо - життя, гр. омат - подібний, однаковий) або суперекосистеми.

Виділяють дев'ять біомів: тропічні ліси і рідколісся; тропічні савани та лукопасовищна рослинність, пустелі - жаркі та холодні; зона рослинності середземноморського типу, або чапараль; ліси помірного поясу; лукопасовищені райони помірного поясу, включаючи прерії і степи; бореальні (холодного клімату) ліси; тундра.

Всі об'єкти складають певну просторову структуру екосистеми -вертикальну, горизонтальну. Їх утворюють близькі угруповання рослин, тварин - синузії - сукупності організмів, що складаються з однієї або декількох подібних життєвих форм.

Екосистема завжди складається з біоценозу та біотопу - це її компоненти. Біоценоз (гр. біо - життя, гр. ценоз - спільність) - угруповання, сукупність популяцій організмів, що займають більш - менш однотипну за умовами існування ділянку - ареал (лат. - площа, територія), біотоп (гр. - місце життя). Вперше цей термін застосував К.Мебіус у 1877 р. Це поняття має велике значення в становленні системної концепції в екології. Біоценоз - це взаємодіюча сукупність організмів, що складається з різноманітних ценозів - фітоценозів (сукупність популяцій всіх видів рослин), зооценозів - сукупність тварин, мікоценозів - сукупність грибів, мікробоценозів (сукупність мікроорганізмів). Це структурний комплекс живих і неживих компонентів природи, тісно пов'язаних між собою обміном речовин, енергії та інформації.

Біотоп - місце життя, ділянка земної поверхні, водного постору, що має специфічні характеристики: кліматичні - екотоп (повітряний тиск, температура, вологість, освітленість) і ґрунтові характеристики - едафотоп (гр. едафос - грунт). Біотоп - це дно моря і берег річки, схил балки і скеля та інші частини біосфери. Подібні біотопи утворюють біохори (гр. хорас - простір), сукупність утворює біоцикл. Біотопи піщаних, глинистих, кам'янистіх пустель утворюють біохор пустель, який разом з біохорами лісів, степів утворюють біоцикл суші. Це частина біосфери, екосистема, що може самостійно підтримувати власну життєдіяльність. Відомо три біоцикли - біоцикл океану, біоцикл суші та прісноводний біоцикл. Океанічний біоцикл складається з двох зон - пелагічної (гр. - море) і бентичної (гр. - морське дно).

Сукупність організмів даного виду, подібних за способом життя, утворює екологічну нішу, яка забезпечує їм відносну безпечність та незалежність існування. Ніша багатомірна і є комплексом елементарних ніш, або характеристик: температури, вологості, освітленості, способу харчування, розмноження. Це її характеристики, що є її мірами.


IV. Закріплення і узагальнення знань

Бесіда

1. Які існують угрупування організмів?

2. Як пристосувалися рослини до життя в екосистемі?

3. Які існують зв’язки в екосистемах.


V. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.Урок №62
Тема. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості

Мета: розглянути тваринний та рослинний світ своєї місцевості, встановити як організми пристосувалися до умов існування в даній місцевості, вчити дотримуватись правил поведінки у спілкуванні з природою, виховувати бажання допомагати всім організмам в природі.

Обладнання і матеріали: таблиці, малюнки, схеми.

Базові поняття і терміни: флора, фауна.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда

 1. Яких рослин які можуть рости в нашій місцевості ви знаєте?

 2. Які тварини водяться в нашій місцевості?


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Рослини, тварини – компоненти живої природи

Що ж таке природа? Це весь світ, навколишнє середовище людини в різних її проявах, таких як флора та фауна землі і всі зв'язки, які між ними існують. Флора - означає весь рослинний світ, все різноманіття рослин нашої землі. Фауна - визначає всіх тварин, весь тваринний світ.

Людина і природа мають найтісніший і безпосередній, нерозривний зв'язок. Ми, по суті своїй, частина рослинного і тваринного світу планети Землі, тільки більш розвинена інтелектуально в порівнянні з іншим. Цей рослинний і тваринний світ дає нам всі необхідні ресурси для життя, оздоровлює і відновлює наш організм. Природа створила всі необхідні умови для життя людини, це ідеальне для людини довкілля, причому передбачена кожна дрібниця, кожен момент цієї неповторної і загадкової системи. Найдивовижніше, що все в природі взаємопов'язане, все має своє місце і призначення, кожна рослина, кожна, навіть найменша комаха знає, що їй потрібно зробити за своє коротке життя.

Так як природа це безпосередньо середовище проживання людини і не тільки, дуже важливо дбайливо до неї ставитися, передати її наступним поколінням. Таке завдання як охорона природи на сьогоднішній день стоїть перед цілим людством. Питання екології на всій нашій планеті дуже актуально і дуже гостро стоїть для всіх народів. Загроза екологічної катастрофи - це не міф, це реальність нашої активної життєдіяльності. І лише від нас залежить, збережемо ми свою планету, і чи буде екологія на ній чистою і придатною для життя людини в майбутньому. Тому ми повинні зробити для збереження нашого рідного середовища під назвою флора і фауна все можливе і залишити мудре повчання майбутнім поколінням, які житимуть після нас.2.Дикі і культурні рослини, що поширені у твоїй місцевості, їх використання

Розповісти про дикі та культурні рослини своєї місцевості. Культурні рослини - рослини, вирощувані людством для отримання харчових продуктів, кормів в сільському господарстві, ліків, промислової та іншої сировини, інших цілей(пшениця, жито, овес, просо тощо). Дикі рослини – це ті які ростуть в природі без втручання людини(лісові ягоди, кропива, подорожник, тощо).3.Дикі і свійські тварини, що поширені у твоїй місцевості

Розповісти про диких(зайці, лиси) та свійських(кіт, собака, корова, кінь, тощо) тварин які мешкають у вашій місцевості 1. Охорона рослин і тварин

З давніх часів, коли людина почала займатися сільським господарством, мисливством, рибальством, вона постійно впливає на тваринний та рослинний світ: вирубує ліси, знищує тварин, виловлює рибу. Там, де колись були хащі лісу, з′явилися міста, села, там, де водилася різноманітна риба, заводи скидають отруйні води. Чарівні квіти, дерева й тварини зникають назавжди. Тому нашим головним завданням сьогодні, завтра і завжди є охорона рослинного і тваринного світу. Найчастіше причиною зменшення чисельності та зникнення рослин у природі є: зривання рослин для букетів, викопування рослин, збирання лікарської сировини, вирубування лісів, випасання худоби, розорювання земель, забруднення повітря. Значних змін зазнав і тваринний світ. Ще якихось 200 років тому він був багатий. За цей період майже знищено було зубрів, оленів, бобрів, козуль, глухарів, тетеревів. Зараз на межі зникнення перебуває близько 600 видів тварин. Серед них хохуля звичайна, їжак вухатий, кіт лісовий, тхір степовий, зубр, лелека чорний, журавель сірий, орлан - білохвост, беркут, гадюка степова, полоз леопардовий, тритон карпатський, шовкопряд кульбабовий та багато інших. ( Показ ілюстрацій). Цих тварин взято під охорону. Знищення їх та полювання на них заборонено. Природа щедра до нас. Усе, що ми маємо, - від неї. То відплати їй своєю добротою, увагою, чесним поводженням, і вона буде щедрішою.

IV. Закріплення і узагальнення знань

Бесіда

1. Які дикі та культурні рослини своєї місцевості ви знаєте?

2. Які тварини відносяться до свійських, а які до диких? Навести приклади.

3. Чи потрібно оберігати тваринний та рослинний світ? Чому?V. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.Урок №63
Тема. Практичне заняття №8. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

Мета: закріпити знання учнів шляхом виконання практичної роботи, ознайомитися з найпоширенішими, отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості.

Обладнання і матеріали: малюнки грибів, тварин, рослин.

Базові поняття і терміни: гриби, рослини, тварини.

Тип уроку: закріплення знань.
Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда

 1. Які отруйні рослини вашої місцевості ви знаєте?

 2. Які гриби ростуть вашій місцевості?

 3. Які дикі та свійські тварини водяться у вашій місцевості?


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Практична робота №8

Тема. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

Мета: ознайомитися з найпоширенішими, отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості.

Обладнання і матеріали: малюнки рослин, грибів, тварин, ручка, олівець.
Хід роботи

Інструктаж з БЖД

1. Розглянути малюнки різних рослин і записати які з них ростуть у вашій місцевості___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Плющ, олеандр, дурман, молочай, жовтий жасмин, кропива, будяк, пирій, лопух тощо.

2. Вибрати з переліку тих рослин, які вважаються отруйними для живих організмів (плющ, олеандр, дурман, молочай, жовтий жасмін) __________________________________________________

_________________________________________________________


3. Розгляньте малюнки грибів та запишіть, які з них зустрічаються у вашій місцевості. Які гриби є їстівним, а які отруйні?__________

________________________________________________________Опис гибів нашої місцевостіБілий гриб – це найцінніший серед інших видів. Шапка у гриба частіше темно-бурого відтінку. Ніжка гриба світло-бура, товста.

Маслюк має випуклу з бугорком шапку, світлого або темно-бурого кольору з червонуватим чи фіолетовим відтінком. Ніжка жовтуватого або зеленувато-жовтого кольору. Поверхня цього гриба слизька і масляниста, ніби змащена маслом чи жиром. З цією ознакою пов’язана назва цього гриба. У народі цей гриб називають бабкою.

Лисички мають плодове тіло жовтого забарвлення. Шапка вдавлена всередину з хвилястими краями. Ніжка ніби переходить у шапку гриба.

Опеньки найпоширеніші гриби нашої місцевості. Ростуть у серпні – жовтні в лісах (на пнях і біля стовбурів дерев) групами. Шапка гриба плоско-випукла з бугорком посередині. Колір її сіро-жовтуватий або коричневий. Ніжка його довга, внизу потовщена, з білуватим кільцем.

Мухомор має спочатку кулясту шапку, потім майже плоску, яскраво-червоного, оранжевого або жовтого кольору, з білими бородавками. Ніжка довга білого або жовтуватого кольору з кільцем посередині.

Бліда поганка дуже отруйна для людей. Шапка плоско-випукла, оливкового або білуватого кольору. Ніжка тонка, довга, білого відтінку з бахромою.

Опеньки несправжні ростуть гніздами на гнилій деревині (на пнях і біля них). Шапка плоска, жовто-бурого кольору. Ніжка тоненька, порожниста.

4. Запишіть яких диких та свійських тварин вашої місцевості ви знаєте у табличку.Дикі тварини

Свійські тварини

5. Зробіть висновок, що ви робили і чого навчились виконуючи практичну роботу___________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
IV. Закріплення і узагальнення знань

Бесіда

1. Які рослини ви знаєте?

2. Які отруйні рослини вам відомі?

3. Що ви знаєте про гриби вашої місцевості?

4. Яких диких та свійських тварин ви знаєте?
V. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.Урок №64
Тема. Екскурсія до лісу

Мета: ознайомитися з рослинами, які ростуть в лісах вашої місцевості.

Обладнання і матеріали: фотоапарат, ручка, олівець, зошит.

Базові поняття і терміни: ліс, природа.

Тип уроку: засвоєння нових та закріплення здобутих знань.
Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда

 1. Що таке ліс?

 2. Які рослини вам відомі що ростуть в лісі?

 3. Які тварини водяться в наших лісах?

 4. Інструктаж з БЖД.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Під час екскурсії зверніть увагу дітей на те, як легко дихається в лісі, який він красивий, скільки тут росте різних рослин і живе різноманітних звірів, що всі вони перебувають у злагоді, яке значення для людини має ліс, послухайте голос лісу, подивіться навколо, якої шкоди завдає людина своєму неоціненному другу-лісу своєю нечемною поведінкою.

Зробіть декілька знімків на тему „Ми на екскурсії”.
IV. Закріплення і узагальнення знань

Бесіда

1. Чи сподобалася вам екскурсія до лісу?

2. Що вам найбільш запам’яталося під час екскурсії?

3. Яких рослин ви бачили в лісі?


V. Домашнє завдання

1.Написати міні-твір або зробити малюнок про те, що ви бачили, чули, відчували під час екскурсії.

2.Підготуватися до контрольної роботи.
Урок 65
Тема. Контрольна робота

Мета: визначити рівень навчальних досягнень з розділу «Земля – планета Сонячної системи».

Обладнання і матеріали: роздатковий матеріал.

Тип уроку: контроль знань, умінь та навичок.
Хід уроку

І. Організаційний момент

Учитель. Сідайте зручніше. Покладіть руки на парту, а голову – на руки.

Подумки повторюйте за мною твердження: • Мені подобається вчитися….

 • Пам'ять моя міцна…

 • Голова працює чітко…

 • Я готовий(а) працювати…

 • Я працюю…

А тепер підніміть голову. Почнемо працювати.
ІІ. Виконання контрольної роботи

Варіант І

І рівень (за кожне правильно виконане завдання -0,5 балів)

1.Вкажіть, чи є правильним твердження, що галактики знаходяться в межах Сонячної системи:

а) так;

б) ні.


2. Що можна побачити у небі вдень?

а) Місяць;

б) Сонце;

в) Зорі;


г) Юпітер.

 1. Які факти розповідають про «бурхливе» минуле Місяця:

а) гори;

б) вулкани;

в) кратери.

4. Чи необхідне повітря для рослин?

а) рослини не дихають;

б) рослини дихають;

в) правильна відповідь відсутня.

5. Від чого залежить родючість ґрунту:

а) вмісту піску в ґрунті;

б) вмісту поживних речовин;

в) вмісту води в ґрунті;

г) ґрунт не має такої властивості.

6. Назвіть водні об’єкти свого населеного пункту:

а) ________________________;

б) ________________________;

в) ________________________.


ІІ рівень (за кожне правильно виконане завдання -1 бал)

7. Які хвороби викликають хвороботворні бактерії?

8. Встановіть співвідношення між колонками:

1. Позитивний вплив людини

на природу а) створення заповідників;

2. Негативний вплив людини б) вирубування лісів;

на природу в) осушення боліт;

г)розведення тварин;

д)руйнування мурашників;

е)будівництво очисних споруд.

9. Допишіть речення:

Заповідник – це__________________________.ІІІ рівень (за кожне правильно виконане завдання -1,5 бала)

10. Намалювати схему малого кругообігу води у природі.


11. Причиною зміни дня і ночі на Землі є:

а) нерівномірне освітлення північної і південної півкулі;

б) обертання Місяця навколо Землі;

в) обертання Землі навколо своєї осі;

г) обертання Землі навколо Сонця.
ІV рівень (за правильно виконане завдання -3 бали)

12. Які правила охорони природи Ви знаєте?


ІІ варіант

І рівень (за кожне правильно виконане завдання -0,5 балів)

 1. Які небесні тіла належать до складу Сонячної системи?

а) зорі;

б) комети;

в) галактики;

г) всі відповіді правильні.

2. До Сонячної системи належить Земля?

а) так;


б) ні.

3. Час, за який Місяць здійснює повний оберт навколо Землі, називають:

а) місяцем;

б) роком;

в) добою;

г) тижнем.

4. У наведеному переліку тварин підкресліть тих, які живуть у ґрунті: окунь, дощовий черв’як, собака, кажан, сова, кріт.

5. Надлишок добрив у ґрунті:

а) шкідливий рослинам;

б) позитивно впливає на рослини;

в) корисний для людини;

г) шкідливий рослинам, тваринам, людям.

6. Назвіть дві речовини, нерозчинні у воді:

а)____________________;

б)____________________.

ІІ рівень (за кожне правильно виконане завдання -1 бал)

7. Які продукти харчування отримують за участю бактерій?

8. Встановіть співвідношення між колонками:

1. Правильна поведінка на а) збирання великих букетів квітів;

лоні природи.

2. Неправильна поведінка на б) підгодовування птахів взимку;

лоні природи

в) розведення багать у лісі;

г) спостереження за тваринами;

д) прибирання сміття за собою;

е) відловлювання мальків риб.

9. Допишіть речення.

Червона книга - ________________________________.

ІІІ рівень (за кожне правильно виконане завдання -1,5 бала)

10. Орбіта Землі знаходиться між орбітами:

а) Меркурія і Венери;

б) Венери і Марса;

в) Марса і Сатурна;

г) Сатурна і Юпітера.

11. Намалюйте знак, який забороняє розводити багаття у лісі.
ІV рівень (за кожне правильно виконане завдання -3бали)

12. Екологічні проблеми своєї місцевості, їх розв’язання.


V. Домашнє завдання

Виконання завдань іншого варіанта.

Завдання за бажанням:

а) узяти інтерв’ю у батьків за таким питанням: «Як Ви ставитися до порушення правил охорони навколишнього середовища?»

б) Проаналізувати й пояснити вислів А.де Сент– Екзюпері: «Вранці встав, умився, привів себе в порядок і одразу приведи в порядок свою планету».


Урок 66

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка