Уроках хімії та біології шляхом упровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання з досвіду роботи
Сторінка1/6
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Відділ освіти Бородянської районної державної адміністрації

Бородянська спеціалізована школа - загальноосвітній заклад І- ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням окремих предметів

Розвиток пізнавальної

активності та здібностей учнів на

уроках хімії та біології шляхом упровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання

З досвіду роботиРибченко Людмили Василівни,

учителя хімії та біології Бородянської

СЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Бородянка

2012

Зміст

Анотація досвіду

3

Характеристика

4

Опис досвіду
Вступ

5

Основна частина

7

Висновки та рекомендації

11

Використані джерела

12

Додатки:
І.Розробки уроків
1.1. Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.

Мультимедійна презентація до уроку. 7 клас14

1.2. Класифікація оксидів. Відношення оксидів до води. Способи добування оксидів. (2 уроки). 8 клас

20

1.3. Швидкість хімічних реакцій.9 клас

24

1.4. Тепловий ефект хімічних реакцій.9 клас.

28

1.5. Термохімічні реакції. 9 клас.

32

1.6.Виникнення життя на Землі. Мультимедійна презентація до уроку. 11 клас.

35

ІІ. Проектна діяльність
2.1. Проект «Вплив радіоактивного випромінювання на організм людини». Мультимедійна презентація. 10 клас

41

2.2. Презентація «Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми». 8 клас.
2.3. Конкурсна робота «Хімія у моєму житті»

43

ІІІ. Дидактичний матеріал до уроків хімії
Ребуси, кросворди, цікаві досліди

67

ІV.Методична робота
4.1. «ІКТ та сучасний урок». Доповідь на засіданні РМО вчителів хімії

81

4.2. План роботи та завдання І заняття районного семінару-практикуму «Методичний супровід виконання практичної частини навчальних програм із хімії»

88

V. Виховна робота
5.1. «Здоров’я – головний життєвий скарб». Виховна година

96

5.2. «Розумники та розумниці знають мову вулиці». Конкурс

99

Публікації на методичних сайтах

103

Анотація досвіду роботи

Тема досвіду: Розвиток пізнавальної активності та здібностей учнів на уроках хімії та біології шляхом упровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання

Автор досвіду: Рибченко Людмила Василівна, учитель хімії та біології

Адреса досвіду: Бородянська спеціалізована школа - загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням окремих предметів

Анотація досвіду. Вчитель працює над активізацією пізнавальної діяльності учнів шляхом упровадження інтерактивних методів навчання на уроках хімії та біології. Застосування інтерактивного навчання здійснює шляхом використання фронтальних та кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню учнів, формуванню предметних та між предметних компетентностей. У роботі зібрано матеріали, які вдало поєднують і як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи роботи. Представлені різноманітні типи уроків, проблемно-пошукові ситуації, диференційоване навчання. Для підтримки дитячої активності використовуються проектні технології, технології розвитку критичного мислення. Робота містить авторські уроки з хімії та біології, мультимедійні презентації до уроків, проекти, дидактичні матеріали до роботи, план роботи та завдання заняття районного семінару-практикуму «Методичний супровід виконання практичної частини навчальних програм із хімії», виступ на засіданні районного методичного об’єднання вчителів хімії та біології.

Робота розрахована на вчителів хімії та біології.

Даний досвід рекомендується для поширення в школах району шляхом проведення методичної роботи: семінарів, публікацій, відкритих уроків, презентацій.

Характеристика

Рибченко Людмили Василівни

вчителя хімії та біології Бородянської спеціалізованої школи –загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням окремих предметів

Рибченко Людмила Василівна працює у школі з 1998 року.

Має добру науково-теоретичну та методичну підготовку. Її уроки мають продуману структуру та підпорядковані меті – формуванню знань, умінь та навичок із хімії та біології.

Застосовує різні типи уроків: традиційні, урок-конференція, урок-гра, урок-дослідження, урок із використанням ІКТ; форми та прийоми роботи: тестове опитування, хімічні та біологічні диктанти, «мозковий штурм», блок-схеми, робота в парах, групах тощо. Раціонально та ефективно використовує наочність, роздатковий матеріал. Забезпечує індивідуальний та диференційований підхід у навчанні.

Вдало здійснює міжпредметні зв’язки, формує предметні та міжпредметні компетентності.

Створила кабінет хімії, де накопичено та систематизовано дидактичні матеріали, роздаткові картки, завдання для контрольних робіт.

Її учні є учасниками та призерами районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із біології та хімії, конкурсу «Хімія у моєму житті», є переможець обласного етапу конкурсу «Юний дослідник».

Систематично працює над підвищенням свого професійного рівня. Бере участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів хімії та біології. У цьому навчальному році є керівником районного семінару-практикуму «Методичний супровід виконання практичної частини навчальних програм із хімії», де ділиться своїм досвідом із молодими та малодосвідченими колегами.

Користується повагою серед учнів, батьків, колег.

Директор школи Н.В.Огороднік

ОПИС ДОСВІДУ

Вступ

Вивчення й аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем сучасних освітніх технологій свідчить про те, що вчені розробили й перевірили різні методи і підходи до вирішення сучасних проблем загальноосвітніх шкіл (І.Н.Акімов, І.Д.Бех, Р.В.Ільченко, Г.С.Сухобська та багато інших).

Основною метою впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес є створення самодостатньої моделі випускника як життєспроможної особистості, здатної до творчої самореалізації. Ключові компетентності визначаються як здатність людини здійснювати складні види діяльності, ефективно розв’язуючи відповідні проблеми.

Однією з причин, яка спонукає активізувати зусилля, спрямовані на реформу всієї системи навчання та зміни її технології, є низька пізнавальна активність учнів. У сучасній школі ефективність процесу навчання визначається вибором і професійною реалізацією конкретних педагогічних технологій. Різні форми навчання розвивають і формують творчі здібності школярів, їх здатність до самостійної роботи, закладають навички роботи з різними джерелами інформації, привчають до групової роботи, розвивають зацікавленість до вивчення хімії.

Учитель має виробити власну систему їх застосування. Добір їх залежить від матеріалу, віку школярів, особливостей класного колективу і, звичайно, від особистості учителя, його можливостей, уподобань, здібностей.

Видатний український педагог Григорій Ващенко запропонував класифікацію методів навчання за ознакою активності учнів у навчальному процесі. Науковець розташував методи, що ведуть дитину від пасивності до максимальної активності в учінні. Узагальнено класифікація має такий вигляд: 1. Пасивні методи:

 • лекційний;

 • розповідь учителя;

 • художнє і творче оповідання;

 • метод книжних завдань;

 • методи наочного навчання – ілюстрація, демонстрація і музика.

 1. Напівактивні методи:

 • сократівський, або евристичний;

 • активно-ілюстративний (метод Лая);

 • лабораторно-ілюстративний.

 1. Активні методи:

 • шкільні екскурсії;

 • лабораторно-дослідницький;

 • рефератно-семінарський;

 • дослідницька робота учнів з книгою.

Необхідною умовою успіху в роботі є стимулювання учнів до активних дій із засвоєння знань, використання їхнього суб’єктивного досвіду, заохочення до висловлювання оригінальних ідей, розвиток логіки і критичного мислення, комунікативних умінь та навичок. Реалізувати ці завдання допомагають уроки в системі особистісно-орієнованого навчання з використанням інтерактивних методик.

Різноманітні інтерактивні форми, прийоми, стратегії, вправи в системі особистісно-орієнтованого навчання дають змогу школярам реалізувати себе як особистість, здатну оцінювати себе і навколишній світ.


ОСНОВНА ЧАСТИНА

Хімія займає особливе місце серед шкільних дисциплін. Разом з іншими предметами хімія покликана реалізувати мету загальної середньої освіти, розв’язувати завдання розвитку особистості, формування наукового світогляду, життєвої і соціальної компетентностей учня, відповідно до обраних напрямків і профілів навчання. Хімія має широкі можливості для інтелектуального розвитку особистості, в першу чергу, логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної культури, формування вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації та інше. Як навчальний предмет вона формує в учнів уявлення про наукову картину світу, формує їх світоглядну позицію і життєві переконання, дає можливість експериментувати, висувати і доводити наукові гіпотези. Але все це буде можливим лише в тому випадку, якщо в учнів у процесі навчання буде сформований інтерес до знань, інтерес до предмету. Пізнання – праця, що вимагає великої напруги. Ще К.Д.Ушинський писав: «...вчення, позбавлене всякого інтересу і узяте тільки силою примушення.... вбиває в учневі бажання до навчання, без якого він далеко не піде».

Учитель враховує основні дидактичні принципи Я.А.Коменського: науковість, цілісність, послідовність, наочність, особистісну доступність, принцип повноцінної освіти та основні ознаки особистісно-орієнтованого навчання, зокрема:


 • зосередження уваги на потребах учня;

 • діагностична основа навчання;

 • перевага навчального діалогу;

 • співпраця, співтворчість між учнями та вчителем;

 • турбота про фізичне та емоційне благополуччя учнів;

 • пристосування методики до навчальних можливостей учня;

 • стимуляція розвитку і саморозвитку дитини.

На своїх уроках учитель поєднує традиційні та інноваційні методи навчання. З метою підвищення ефективності навчання використовує метод проблемного навчання (додаток 1.4; 1.6.), форми колективної, індивідуальної та самостійної роботи учнів, надає перевагу розв'язуванню задач логічного, навчального, пошукового характеру. Розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії сприяють лабораторні досліди, практичні роботи, семінарські заняття (додаток 1.2.).

На уроках хімії та біології учитель Рибченко Л.В. впроваджує інтерактивні прийоми навчання, суть якого полягає втому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Саме інтерактивні методи сприяють тому, що учні опановують всі рівні пізнання (знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінювання,застосування), розвивають критичне мислення, рефлексію, уміння розв’язувати проблеми. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), коли кожен учень і вчитель є рівноправними учасниками навчально-виховного процесу (додатки1.1.;1.6.).

На уроках учитель ефективно використовує такі інтерактивні методи: «Мікрофон», «Мозкова атака», робота в парах та групах (додатки 1.1;1.6.), створення або заповнення блок-схем, таблиць, кластерів (додатки1.1.;1.3.), «Займи позицію» (додаток 1.6.)

Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які є засобом спонукання, стимулювання до навчальної діяльності. Щоб полегшити сприйняття матеріалу та дозволити учневі відпочити і налаштуватися на інший робочий процес застосовує на уроках ігрові прийоми . Під час проведення узагальнюючих уроків використовує такі ігри, як: «Естафета», «Хто швидше», «Хто зайвий», «Вірю - не вірю», розгадування кросвордів, ребусів (додаток1.1; ІІІ).

С. Л. Рубінштейн, характеризуючи психологічну природу розумового процесу, вказував: “Мислити людина починає, коли в неї виникає потреба щось зрозуміти. Мислення зазвичай починається з проблеми чи запитання, з подиву чи нерозуміння, з протиріччя.”Метод проектів, що включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Проекти органічно вписуються в навчальний процес або виконуються в позаурочний час. Метод проектів як метод навчання відповідає основним положенням системи освіти: формує критичне і творче мислення як пріоритетні напрямки інтелектуального розвитку людини.

Метод проектів активно використовується вчителем та орієнтований на самостійну роботу учнів – індивідуальну, групову, парну, яку учні виконують протягом певного часу. Цей метод органічно поєднується вчителем з груповим підходом до навчання. У навчальному процесі вчитель виступає в ролі організатора самостійної активної пізнавальної діяльності учнів, компетентного помічника і консультанта.

Для використання на уроках хімії найчастіше впроваджує такі проекти:


 • дослідницький проект (додаток 2);

 • рольові, або ігрові проекти ;

 • інформаційні проекти;

 • прикладні проекти.

Інформаційно-комунікативні технології в освіті сьогодні є реальною частиною культури. Упровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у процес викладання природничих дисциплін є одним з пріоритетних завдань сьогодення. У сучасних умовах потрібно підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати. Кінцевим результатом впровадження інформаційних технологій у процесі навчання хімії, є оволодіння учнями комп'ютером як засобом пізнання процесів і явищ, що відбуваються в природі і застосовуються у практичній діяльності.

Нові інформаційні технології взагалі і використання мультимедійних систем зокрема здатні неабиякою мірою й розвантажити вчителя, і збільшити зацікавленість школярів у своєму предметі, урізноманітнити шкільні будні. На уроках хімії учитель використовує електронні посібники та мультимедійні презентації. Уроки з використанням програмно-педагогічних засобів забезпечують альтернативну форму викладу навчального матеріалу. Повноекранні озвучувані відеофрагменти з демонструванням експерименту дозволяють учням спостерігати процеси й розглядати об’єкти, недоступні для безпосереднього спостереження.

У своїй роботі учитель хімії використовує програмне забезпечення Microsoft Power Point (додатки 1.1;1.6), що дає змогу учням самим цікаво представити свої наукові доробки (додаток 2.2), для кращого наочного подання матеріалу, що дає змогу об’ємніше охопити тему, що вивчається. Також використовуються ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія» та «Віртуальна біологічна лабораторія» для демонстрації дослідів, які неможливо провести в реальних умовах кабінету хімії. Перевагами використання ІКТ на уроках хімії є поліпшення наочності подачі матеріалу за рахунок кольору, звуку і руху; комп'ютерні технології ефективно використовуються вчителем для формування основних понять, необхідних для розуміння мікросвіту (будова атома, молекул), таких найважливіших хімічних понять як "хімічний зв'язок", при вивченні високотемпературних процесів (кольорова і чорна металургія), реакцій з отруйними речовинами (галогени), тривалих за часом хімічних дослідів (гідроліз нуклеїнових кислот) і т.д.

На уроках хімії вивчення неорганічних та органічних речовин організовує на більш практичному рівні, потрібному учням для життя, формує в учнів життєві компетентності, створює атмосферу дружньої взаємодії, довіри між учителем і учнями; формує в учнів потребу для подальшого інтелектуального росту.Вивчення природничих наук сприяє формуванню в учнів глобального мислення, усвідомленню свого місця у Всесвіті, вихованню екологічної культури. Учитель постійно робить акцент на тому, що людина не є царем природи і тому не має права «підкоряти її», переконує школярів у тому, що для формування вільного від забобон мислення треба вчитися впродовж усього життя, опановуючи природничі та інші науки.

ВИСНОВКИ

 1. Досвід роботи ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки та реалізується через інтерактивні форми організації навчальної діяльності школярів.

 2. Учитель формує в учнів бажання постійно збагачувати набуті ними знання, самостійно працювати, спілкуватися з іншими людьми, самовдосконалюватися.

 3. Активні та інтерактивні форми роботи, які використовує учитель на уроках, сприяють розвитку пізнавальних здібностей.

 4. Створення на уроках проблемних ситуацій, постановка проблемних питань залучає школярів до самостійної пізнавальної діяльності, направленої на формування у них умінь до самостійного осмислення та засвоєння нової інформації.

 5. Ігрові прийоми на уроках сприяють кращому засвоєнню матеріалу.

 6. Упровадження інформаційних технологій в практику роботи вчителя поліпшують наочність подачі матеріалу, ефективно використовуються для формування основних понять, необхідних для розуміння хімічних явищ.

 7. Проектні технології розвивають самостійну дослідницьку та пошукову діяльність, формують творчого учня.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Ознайомити вчителів з досвідом роботи вчителя Рибченко Л.В. на педагогічній раді школи.

 2. Просити методичний кабінет відділу освіти популяризувати досвід роботи Л.В. Рибченко.

 3. Учителю Рибченко Л.В. продовжити публікувати у фаховій періодиці та на методичних сайтах свій творчий доробок.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Герлун Н. Проблемне навчання як засіб формування пізнавальних творчих здібностей учнів / Н. Герлун // Директор школи. – 2006. – № 27–28.

 2. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки. – Луганськ: Навчальна книга „Янтар”, 2004. – 84 с.

 3. Замурій Г. В. Проблемне навчання як один із засобів розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів / Г. В. Замурій // Хімія. Основа. – 2008. – № 10.

 4. Киричук О. Б. Виховання в учнів інтересу до навчання /О. Б. Киричук. - К. : Знання, 1986.

 5. Науково-освітній проект "Все про хімію" .- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ximika.ru/

 6. Освітні технології. За ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 256 с.

 7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

 8. Сайт учителів хімії м.Києва. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://chemists.at.ua/

 9. Технології розвитку критичного мислення учнів // Кроуфорд А., Саул В., Метью С., Макінстер Д.; наук. Ред., передм. О.І.Пометун. – К.: Видавництво „Плеяди”, 2006. – 220 с.

 10. Хлєбнікова Т.М. Ділова гра як метод активного навчання педагога. – Харків: Видавнича група „Основа”, 2003. – 80 с.


Розробки уроків7 клас. Хімія. Тема: Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.

Мета : узагальнити й систематизувати знання про хімічний елемент Оксиген та просту речовину кисень; розглянути поширення та колообіг Оксигену в природі ; з'ясувати біологічну роль Оксигену та значення кисню.

Розвивати творчі здібності учнів, уміння узагальнювати та робити висновки, логічно мислити: виділяти головне, порівнювати.

Виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: проектор, мультимедійна презентація, картки з завданнями, хустинка, спирт, вода, запальничка.

Тип уроку : комбінований

Форма уроку : інтегрований урок-гра

Хід уроку

Недостатньо опанувати

премудрість, треба також уміти

користуватися нею.

Цицерон

І. Мотивація навчальної діяльності

Оголошення теми і завдань уроку. Представлення команд та журі.

4 команди : «Хіміки», «Алхіміки», «Молекули», «Атоми».

Загадка ця на погляд дивна

Може в чомусь примітивна.

Є в ній хімії завдатки,

Слухай і знайди відгадки.

Жило-було друзів понад сотню,

Абсолютно не самотньо,

Хоч коріння різне мали,

Та в одну систему стали.

Містер Окс - один із них -

Він відносивсь до "крутих",

Де хотів завжди гуляв

І кругом бешкетував,

Ті, хто близько з ним бували,

Вигляд свій завжди міняли.

Не любив він благородних,

Сильних духом й з ним не згодних.

Окс обходив їх тихенько

І чіплявся до слабеньких.

Бійку враз бува затіє:

Все горить тоді і тліє,

Іскри можуть вмить сипнути,

Навіть може щось рвонути.

А бува спокійним стане

І до себе лише манить,

Та все робить справу чорну,

Інколи без меж потворну.

Про який елемент іде мова ?ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. конкурс «Заморочки із мішечка» (1 питання – 1 бал) 1. Хто відкрив кисень ?

 2. Який елемент найпоширеніший на Землі ?

 3. Яка відносна атомна маса елементу Оксигену ?

 4. Яка молекулярна маса кисню ?

 5. Що таке оксиди ?

 6. Дайте визначення поняття «горіння».

 7. Які умови виникнення горіння?

 8. Які умови припинення горіння?

 9. Що таке окиснення?

 10. Як називається речовина, що прискорює швидкість реакції?

 11. Назвіть речовини, з яких у лабораторії можна одержати кисень.

 12. В одній колбі – кисень,а в іншій – повітря. Як дізнатися, в якій колбі – кисень ?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. конкурс. Учнівські презентації (домашнє завдання – 5 балів).

Методичний коментар: учні роблять нотатки у зошитах

 1. Поширення Оксигену у природі.

 2. Колообіг Оксигену у природі.

 3. Біологічна роль кисню.

 4. Застосування кисню

ІV. Узагальнення знань

 1. конкурс. Допоможіть хімікам ХVІІІ століття (5 балів). 1. Відомий учений Прістлі провів такий дослід:запалив свічку, вніс її у скляну посудину, куди посадив маленьку мишку, і щільно закрив її скляним ковпаком. Деякий час свічка горіла, потім згасла, а мишка дуже швидко загинула. « Повітря може псуватися, коли в ньому щось згоряє», - подумав Прістлі.

Поясніть, чому повітря зіпсувалося і мишка загинула ?

 1. Прістлі продовжував свої досліди. Він поставив під скляний ковпак горщик із квітами й запалив поряд свічку. Свічка деякий час горіла, потім згасла. Минуло декілька годин, а рослина ніяк не змінилася. Вчений залишив усе на підвіконні на сонці до наступного дня. Уранці він побачив, що квітка не змінилася. Запалив свічку , вона горіла.

Чому квітка не загинула ?

 1. Звичайно Прістлі на цьому не припинив дослідження. Він поставив під скляний ковпак горщик з квітами і посадив маленьку мишку.

Як ви думаєте, що він побачив через деякий час ?

 1. У 1772р. Лавуазьє нагрів алмаз у закритій посудині до тих пір, поки він не зник. «Може, незвичайне «зникнення» алмазів якось пов'язано з повітрям? Може вони з’єднуються з ним?» - подумав Лавуазьє.

Поясніть цей дослід Лавуазьє з точки зору сучасної хімії. Запишіть рівняння реакції, знаючи, що алмаз складається з атомів Карбону.

4конкурс. Конкурс капітанів 5 (балів).

Обчислити масову частку Оксигену у :

а) воді Н2О;

б) вуглекислому газі СО2;

в) гідроген пероксиді Н2О2;

г) фосфор (v) оксиді Р2О5.5конкурс «Цікаво знати» (5 балів).

 1. Неспалима хустка.

Змочую хустинку водою, добре викручую, а потім змочую у спирті. Беру хустинку пробіркотримачем і підпалюю її. Дослід здійснюється над металевим листом.

Чому хустинка не горить ? 1. Якось на початку ХХ століття викладач Бакинської гімназії О. Г. Лоран [винахідник вогнегасника] сидів у своєму кабінеті й мучився від спеки. Він відкрив пляшку пива. Розмірковуючи над своїми дослідами з нафтою, Лоран запалив сірника, підпалив цигарку і необачливо кинув сірника у … відро з нафтою. Там щось гупнуло, і в повітря здійнялося полум'я. Учений знав, що нафта небезпечна і необхідно швидко щось робити . Він встав, роздивися в усі боки : нічого придатного під рукою не було. Тому без жодних роздумів він схопив зі столу відкриту пляшку і , струшуючи, щоб швидше , почав лити пиво на палаючу нафту . І трапилося неможливе : полум'я згасло.

Чому вогонь згас? Яка роль пива в цій історії ?

 1. Чи знаєте ви, що велику пожежу у лісі можна загасити зустрічним вогнем.

У повісті Костянтина Паустовського «Повість про ліс» читаємо : « Не можу зрозуміти, - сказав Леонтьєв, - чому зустрічний вогонь загасив пожежу. Роздути таке вогнище, що здавалося, що горів увесь світ.»

Цікаво, як зустрічний вогонь може загасити пожежу ? 1. Як ви думаєте, чи може загорітися ліс у літню спеку від випадково залишеної скляної пляшки ?

6 конкурс хіміків – ерудитів (5 балів).

Команди виконують завдання на карточках.«Хіміки»

«Алхіміки»

«Молекули»

«Атоми»

Дайте назви наступним оксидам:

BaO


SO3

Li2OДайте назви наступним оксидам:

ZnO


Na2O

Fe2O3Дайте назви наступним оксидам:

CaO


Al2O3

N2O5Дайте назви наступним оксидам:

MgO


K2O

P2O5Закінчити рівняння реакцій, розставити коефіцієнти

Zn + O2

P + O2

Na + O2Закінчити рівняння реакцій, розставити коефіцієнти

Ba + O2

K + O2

S + O2Закінчити рівняння реакцій, розставити коефіцієнти

Mg + O2

B + O2

S + O2Закінчити рівняння реакцій, розставити коефіцієнти

Al + O2

Ca + O2

C + O27 конкурс « Екологічний» (5 балів)

Забруднення повітря. Охорона повітря від забруднення.

Пропоную заповнити карти – схеми.

Дві команди : «Забруднення повітря»Дві команди : «Охорона повітря від забруднення»

V. Підбиття підсумків

Для

Чого

Ц е

Мені

Знадобиться

VI. Домашнє завдання

 1. Опрацювати § 20

 2. Виконати завдання 5, 6, 8 ( стор. 153 )

 3. Підготувати цікаві відомості про залізо : поширення в природі, значення в житті людини.

Картка журі

Назва конкурсу

«Хіміки»

«Алхіміки»

«Молекули»

«Атоми»

Заморочки з мішечка

Конкурс презентацій

Допоможіть хімікам ХVІІІ століття

Конкурс капітанів

Цікаво знати

Конкурс хіміків-ерудитів

Конкурс екологічний

Всього балів

8 клас. Хімія. Тема: Класифікація оксидів. Відношення оксидів до води. Способи добування оксидів.

Мета: Сформувати поняття про кислотні, основні та несолетворні оксиди і способи їх добування із простих і складних речовин; визначити ознаки для класифікації оксидів; ввести поняття про дегідратацію та термічний розклад солей; вчити складати рівняння реакцій та передбачати можливість їх перебігу.

Розвивати вміння логічно мислити, висловлювати гіпотези, спостерігати та узагальнювати інформацію.

Виховувати культуру хімічних записів.

Обладнання: штативи з пробірками, нагрівальні прилади, пробірко тримачі, індикатори, СаО, Р2О5, СuО, свіжовиготовлений Сu(ОН)2, роздатковий матеріал, підручник «Хімія. 8 клас» П.П.Попель, Л.С.Крикля.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування умінь і навичок

Хід уроку

І.Актуалізація опорних знань.

1) Пригадайте основні класи неорганічних сполук. Дайте визначення.

2) З даного переліку речовин виписати окремо оксиди, основи, кислоти, солі і дати їм назви (2 варіанти )

CaO, H2SO4, Cu(OH)2, BaCl2, P2O5, HNO3, BaCO3, KOH, Li2O.

3) « Третій зайвий ».

Завдання виконується по горизонталі, вертикалі й діагоналі ( усього 8 завдань).BaO

CaO

P2O3

K2S

Na2O

SO3

CO

Fe(OH)3

N2O5

II. Мотивація навчальної діяльності: повідомлення теми і мети уроку.
План.

 1. Взаємодія оксидів металів з водою.

 2. Взаємодія оксидів неметалів з водою.

 3. Взаємодія оксидів металів з оксидами неметалів.

 4. Способи добування оксидів.

ІІІ. Засвоєння нового матеріалу

1)Взаємодія кальцій оксиду з водою.

(демонстрація досліду). Індикатори.

CaO + H2O → Ca(OH)2

oснова


 • До якого типу відноситься дана реакція? ( сполучення )

Гідратація – приєднання води.

Оксиди металів, яким відповідають основи, - основні ( незалежно від того, чи реагують вони з водою).

Не всі оксиди металів реагують з водою ( демонстрація ) :

CuO + H2O→ • Знайдіть у підручнику на стор. 50 і випишіть у зошит метали, оксиди яких реагують з водою. Зверніть увагу на таблицю розчинності.

 • Написати аналогічні рівняння реакцій (3 варіанти ):

Li2O + H2O →

K2O + H2O →

BaO + H2O →

2)Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою

(демонстрація досліду). Індикатори.

H2O + P2O5 → ( H2P2O6 ) → 2HPO3

холодна кислота

3H2O + P2O5 → 2H3PO4

гаряча


 • До якого типу належить дана реакція ? ( сполучення, гідратації )

Оксиди неметалів, яким відповідають кислоти,- кислотні ( незалежно від того, чи реагують вони з водою ).

Не всі кислотні оксиди реагують з водою :

SiO2 + H2O →

пісок


Однак силікатна кислота існує, її можна добути іншим шляхом.

 • Написати аналогічні рівняння реакцій ( 3 варіанти ) :

H2O + N2O5

H2O + SO3

H2O + CO2

Кислотні дощі – розповідь учителя.

Для допитливих – стор.57 у підручнику. • Отже, на які дві групи поділяються оксиди ?

3) Взаємодія основних оксидів з кислотними .

CaO + SO2 → CaSO3

сіль

Кислотні оксиди, взаємодіючи з основними, утворюють солі, тому їх називають солетвірні.Але не всім оксидам неметалів відповідають кислоти, тому вони не можуть утворювати солей. Такі оксиди називають несолетвірними :

NO , CO , N2O • Отже, які хімічні властивості оксидів ми вивчили ?

4) Способи добування оксидів.

1. Взаємодія металів і неметалів з киснем.

Ba + O2

S + O2

2. Взаємодія складних речовин з киснем.

СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О • Написати аналогічне рівняння :

H2S + O2

3. Термічний розклад солей оксигеновмісних кислот .

СаСО3 → СаО + СО2

основний кислотний

оксид оксид

Розклад сполук під час нагрівання – термічний розклад. • Написати аналогічне рівняння реакції :

ZnCO3

IV. Формування практичних навичок.

4.Термічний розклад нерозчинних основ.


Лабораторна робота №6

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка