«внутрішні хвороби» на базі стажування
Сторінка1/7
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство охорони здоров’я України

УОЗ Запорізької облдержадміністрації

Запорізький державний медичний університет
Кафедра сімейної медицини та терапії

факультету післядипломної освіти


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ

«ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ» НА БАЗІ СТАЖУВАННЯ

Навчально – методичний посібник


для керівників заочного періоду навчання

Запоріжжя

2013


ЗАТВЕРДЖЕНО

Центральною методичною

радою ЗДМУ

Протокол № 3

від 22.02.2013 року

Посібник підготовлений завідувачем кафедри сімейної медицини та терапії факультету післядипломної освіти професором Кривенком В.І., доцентом кафедри к. мед. н. Пахомовою С.П., к. мед. н. Федоровою О.П., к. мед. н. Непрядкіною І.В, к. мед. н. Гріненко Т.Ю., к. мед. н Колесником М.Ю., заступником декана ФПО к. мед. н Чорною І.В.

Вступ

Загально-державна програма «Здоров’я-2020, український вимір» спрямована на реалізацію стратегічних пріоритетів України у сфері охорони здоров’я щодо профілактики хронічних неінфекційних захворювань, мінімінізації впливу факторів ризику розвитку хвороб, створення сприятливого для здоров’я середовища, оптимізації медичної допомоги зі створенням дієвої системи охорони здоров’я , зорієнтованої на пріоритетний розвиток первинної медичної допомоги і спроможного забезпечення задоволення населення в медичних потребах на рівні чинних стандартів. Первинна медична допомога передбачає поперед усе підготовку кваліфікованого лікаря первинної допомоги. Тому спрямованість підготовки лікарів-інтернів за фахом «внутрішні хвороби» повинна бути скоректована у такому напрямку, що потребує іншого підходу при навчанні в інтернатурі, особливо під час заочного стажування.

Необхідно , щоб під час проходження інтернатури лікар-інтерн глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал, міг визначити етіологію, патогенез, клінічні особливості і варіанти захворювання, вільно проводити обґрунтування діагнозу, здійснювати диференційну діагностику, міг скласти детальний план обстеження, лікування та реабілітації конкретного хворого, надати невідкладну допомогу при захворюваннях внутрішніх органів згідно сучасним стандартам діагностики та лікування. Лікар-інтерн повинен мати глибокі знання з фармакодинаміки, фармакокінетики, знати протипоказання, побічні дії ліків та їх диференційоване застосування, дози ліків в обсязі, передбаченому програмою, вміти виписувати рецепти та правильно оформляти лист лікарських призначень конкретному хворому, вміти вирішити питання медико-соціальної експертизи. Під час заочного стажування необхідно особливу увагу приділити набуттю та удосконаленню практичних навичок та вмінь, правилам оформлення різної медичної документації.
Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ ІV рівнів акредитації


Наказ МОЗ України від 19.09.1996 р. № 291

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста певного фаху.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської діяльності.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації і закладів медичної післядипломної освіти (надалі – вищих закладів освіти) та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я.

Підчас навчання в інтернатурі лікарі-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури.
ІІ. Зарахування до інернатури

В інтернатуру зараховуються випускники медичних закладів освіти ІІІ ІV рівнів акредитації медичних факультетів університетів після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря та отримання диплому з певної лікарської спеціальності.

Зарахування молодих спеціалістів в інтернатуру здійснюється наказом обласного управління охорони здоров’я.

Зарахування проводиться на посади лікарів-інтернів. У наказі про зарахування в інтернатуру вказується спеціальність інтернатури, заклад освіти, в якому буде проводитись очна частина навчання, та базова установа чи заклад, де буде проводитись стажування.

Підставою до зарахування в інтернатуру є диплом лікаря з певної лікарської спеціальності, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування.

Випускники вищих медичних закладів освіти, які з поважних причин не можуть своєчасно, 1 серпня поточного року, приступити до навчання в інтернатурі зобов’язані до 15 серпня повідомити про це Головне управління державної служби та медичних кадрів МОЗ України, обласне управління охорони здоров’я.

Випускники вищих медичних закладів освіти, які прибули на навчання в інтернатуру із запізненням, подають в обласне управління охорони здоров’я документи, що пояснюють причину запізнення. За результатами їх розгляду приймається рішення про допуск навчання в інтернатурі.

Якщо випускник без поважних причин не приступив до навчання в інтернатурі до 1 вересня, то він не допускається до проходження інтернатури і може бути зарахований з початку наступного навчального року з дозволу Головного управління державної служби та медичних кадрів МОЗ України.

У разу запізнення в інтернатуру з поважних причин – йому може бути продовжено термін навчання на строк запізнення після вирішення питання Головним управлінням державної служби та медичних кадрів МОЗ України.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Підготовка лікарів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типових навчальних планів та програм післядипломної підготовки у відповідності із кваліфікаційними характеристиками з лікарських спеціальностей.

Початок навчання в інтернатурі – з 1 серпня.

Тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти та стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я регламентується наказами МОЗ України, навчальними планами та програмами інтернатури.

Бази стажування лікарів-інтернів

Бази стажування лікарів-інтернів – це базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовуються з метою первинної спеціалізації вищих медичних закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри.Бази стажування повинні відповідати таким вимогам:

 • мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторії та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, навчання інтернів в яких передбачено навчальним планом і програмою;

 • бути забезпечені медичним обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної роботи на сучасному рівні;

 • мати можливість надати лікарям-інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури;

 • мати навчальні приміщення для лікарів-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, стендами, макетами, сучасними технічними засобами тощо;

 • мати можливість забезпечення лікарів-інтернів гуртожитком.

Головний лікар базової установи (закладу) охорони здоров’я:

 • вживає заходи до підвищення рівня діагностичної лікувальної роботи в лікувальній установі для забезпечення лікарів-інтернів всім необхідним згідно з вимогами до бази стажування;

 • на підставі наказу обласного управління охорони здоров’я про направлення в інтернатуру на базу стажування видає наказ про їх зарахування на посади лікарів з певної спеціальності;

 • забезпечує знайомство лікарів-інтернів з напрямками базового закладу, районом обслуговування населення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, правами та обов’язками;

 • разом із завідувачем профільної кафедри затверджує індивідуальні навчальні плани підготовки лікарів в інтернатурі, які розроблені на основі типових навчальних планів та програм;

 • залучає лікарів-інтернів до участі в культурно-масовій, спортивній та санітарно-освітній роботі;

 • щорічно на засіданні медичної ради проводить обговорення стану стажування лікарів-інтернів;

 • на підставі наказу обласного управління охорони здоров’я відряджає лікарів-інтернів у відповідний вищий заклад на очну частину навчання.

Відповідальний за інтернатуру на базі стажування:

 • організовує стажування лікарів-інтернів у відповідності із типовими навчальними планами та програмами, працюючи в тісній взаємодії з деканатом інтернатури, профільною кафедрою закладу освіти, обласним управлінням охорони здоров’я;

 • складає графік роботи лікарів-інтернів в спеціалізованих відділеннях та інших структурних підрозділах бази стажування у відповідності з індивідуальними планами підготовки;

 • разом з викладачами профільних кафедр вищого закладу освіти знайомить керівників лікарів-інтернів на базах стажування з вимогами навчальних планів та програмам, забезпечує їх необхідними методичними матеріалами;

 • залучає лікарів-інтернів до активної участі в клінічних, патолого-анатомічних та науково-практичних конференціях, які проводяться в базовій установі охорони здоров’я;

 • систематично здійснює контроль за роботою керівників лікарів-інтернів на базах стажування, бере участь у прийманні заліків, які передбачені програмою, вживає заходи до поліпшення фахової підготовки в інтернатурі;

 • готує матеріали на раду установи (закладу) охорони здоров’я з питань стажування лікарів-інтернів.

Керівник лікарів-інтернів на базі стажування:

 • призначається наказом Управління охорони здоров’я обласної держадміністрації за погодженням з деканатом (відділом) інтернатури вищого закладу освіти з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії (переважно завідуючий профільним відділенням) з розрахунку на одного керівника не більше 7 лікарів-інтернів;

 • на початку стажування визначає рівень знань і умінь у лікарів-інтернів, результати якого враховуються при складанні індивідуальних навчальних планів їх підготовки;

 • разом з викладачем профільної кафедри вищого закладу освіти на підставі типового навчального плану і програми складає індивідуальний навчальний план підготовки лікаря-інтерна і подає на затвердження керівнику бази стажування та завідуючому профільною кафедрою;

 • забезпечує умови для виконання лікарями-інтернами індивідуальних навчальних планів проходження стажування;

 • залучає лікарів-інтернів до систематичної активної участі в діагностичній, лікувальній (санітарно-профілактичній, протиепідемічній) роботі, виконанні всіх видів діяльності, передбачених вимогами кваліфікаційної характеристики та індивідуальними навчальними планами підготовки лікарів-інтернів;

 • створює належні умови для набуття лікарями-інтернами необхідних умінь, професійних знань та практичних навичок і здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів підготовки лікарів-інтернів;

 • проводить з лікарями-інтернами планові й тематичні клінічні обходи, аналіз історій хвороб та інших облікових та звітних документів, співбесіди, семінари, практичні заняття для здобуття практичних навичок, передбачених індивідуальним навчальним планом;

 • контролює та несе відповідальність за самостійну лікарську діяльність лікарів-інтернів і якість оформлення ними службової документації, бере участь у проведенні підсумкового контролю;

 • проводить з лікарями-інтернами індивідуальну виховну роботу, прищеплює їм повагу до колег по роботі, принципи медичної етики і деонтології;

 • систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, підтримує постійний зв’язок з професорсько-викладацьким складом профільної кафедри, бере участь у роботі навчально-методичних конференцій для керівників інтернатури, які проводяться вищим закладом освіти.  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка