Як стати справжнім керівником Спеціалізація «Управління охороною здоров’я»
Дата конвертації15.04.2016
Розмір74.7 Kb.
Як стати справжнім керівником

Спеціалізація«Управління охороною здоров’я»
Здоров'я виступає визначальним фактором, якщо йдеться про потенціал, здатність людини, суспільства і, зрозуміло, держави бути результативними, ефективними та конкурентоздатними.

Об'єктивно здоров'я надає особистості можливість повноцінно проявити свої фізичні, психічні та соціальні якості. Наявність здоров'я створює реальні передумови для задоволення індивідуальних і суспільних матеріальних та духовних потреб.

Здоров'я являє собою складну категорію, бо є результатом взаємодії індивіда і навколишнього середовища - умов його існування, провідних мотивів його життєдіяльності та світовідчуття в цілому.

Стан|достаток| громадського|громадського| здоров'я прямо впливає на демографічні процеси й економічну ситуацію через кількість і, до певної міри, якість трудових ресурсів, є|з'являється| чинником|фактором| людського розвитку та знаходиться в основі людського і соціального капіталів.Соціально-економічне значення здоров'я найбільш яскраво проявляється при оцінці змін в громадському здоров'ї, тобто рівень громадського здоров'я значною мірою визначає фізичний, духовний, моральний та економічний потенціал суспільства в цілому.

З іншого боку стан здоров'я населення є інтегративним показником розвитку держави. Він відображає внутрішній політичний, економічний, соціальний стан в країні. Очевидним є те, що такі показники розвитку держави, як рівень економічних досягнень, науково-технічного розвитку, стану середовища існування, нарешті, культури та освіти, рівноправності громадян впливають на здоров'я, тобто тривалість і якість життєдіяльності націй, її генофонд. Звідси випливає, що розвиток охорони здоров'я - невід'ємна складова частина національного розвитку, і його головні цілі повинні збігатися з цілями цього розвитку.

Разом з тим, стан громадського здоров’я в сучасній Україні не відповідає очікуванням суспільства і держави. Це прикре становище є наслідком впливу багатьох факторів, в тому числі, проблем у діяльності національної системи охорони громадського здоров’я, що функціонує неефективно й мало результативно.

Зрозуміло, що одним з найважливіших чинників|фактором| здійснення позитивних змін є|з'являється| підготовка кадрів організаторів охорони громадського здоров'я, які розуміють не тільки|не лише| закономірності внутрігалузевих|внутрішньогалузевих| явищ (процесів), але й бачать систему охорони здоров'я як елемент загальної|спільної| державної системи у взаємозв'язку і взаємодії з|із| іншими сферами діяльності держави.

Навчанням таких кадрів і займається спеціалізація «Управління охороною здоров'я», яка була створена у 1998 році в межах програми підготовки магістрів державного управління в Одеському регіональному інституті державного управління при Президентові України.

Актуальність цієї спеціалізації обумовлена тим, що трансформаційні процеси, які відбуваються в Україні, супроводжуються значними змінами у державі та суспільстві. Ці зміни істотно впливають на стан громадського здоров’я, функціонування системи надання медичної допомоги.

Нові соціально-економічні реалії характеризуються зменшенням патерналістської ролі держави, розвитком місцевого самоврядування, розшаруванням суспільства, появою недержавних закладів охорони здоров’я, багатоканальністю фінансування медичної допомоги, формуванням ринку медичних послуг тощо.

Сучасні умови потребують від керівників органів та закладів охорони здоров’я, політичних й громадських діячів, які опікуються проблемами охорони громадського здоров’я, підприємців у медичній сфері нових знань та вмінь, здатності працювати у мінливому політичному та соціально-економічному оточуючому середовище.

Основними завданнями спеціалізації є:


 • підготовка працівників органів та закладів охорони здоров’я до діяльності в нових умовах у сфері охорони громадського здоров’я;

 • проведення наукових та науково-практичних досліджень;

 • здійснення експертно-консультативної діяльності;

 • участь у підготовці фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру;

 • реалізація програм міжнародного співробітництва, спрямованих на пошук рішень проблемних питань галузі охорони громадського здоров’я .

Навчальна програма спеціалізації «Управління охороною здоров’я», окрім інших предметів, що входять у підготовку магістра державного управління, складається з наступних дисциплін:

 • Державна політика та стратегія охорони здоров’я.

 • Теорія і практика державного управління охороною здоров’я.

 • Стратегічне планування й управління охороною здоров’я.

 • Державне управління охороною громадського здоров’я.

 • Теорія та практика сучасної епідеміології. Медична статистика.

 • Управління якістю медичної допомоги.

 • Економіка охорони здоров’я.

 • Фінансування охорони здоров’я.

Викладачами спеціалізації проводиться певна наукова та експертна робота, вони є авторами більш ніж 200 наукових та методичних публікацій. В межах спеціалізації здійснено шість міжнародних проектів з питань охорони громадського здоров’я. За результатами проектів розроблені та вдосконалені навчальні курси, підготовлені навчально-методичні матеріали, проведені 4 конференції, матеріали яких опубліковані, запропоновані практичні рекомендації щодо вдосконалення системи охорони здоров'я в Одеській області, децентралізації управління, формування та реалізації державної і регіональної політики в цієї сфері, залучення громадян до політичного процесу щодо охорони громадського здоров’я.

Навчання за спеціалізацією «Управління охороною здоров’я» надає усім зацікавленим унікальні можливості набути системний погляд на місце й роль громадського здоров’я у політичній й соціально-економічний системі держави. Зрозуміти взаємозв’язок стану громадського здоров’я і тих процесів, що відбуваються в країні. З’ясувати роль державної, регіональної політики, державного управління, місцевого самоврядування у забезпеченні збереження, укріплення та відновлення громадського здоров’я, функціонування системи охорони здоров’я.У процесі засвоєння навчальних дисциплін спеціалізації передбачається сформувати у слухачів уявлення про:

 • сутність феномену „здоров'я", його соціально-економічне значення для суспільства і держави та поширити знання про фактори й детермінанти що впливають на формування здоров'я;

 • роль держави як суб’єкта управління суспільними процесами що пов’язані зі збереженням, укріпленням та відновленням громадського здоров’я;

 • систему охорону здоров'я як об'єкт державної політики;

 • зацікавлені сторони, їх роль та вплив на зміст політики у цій сфері;

 • основи теорії й методології вироблення та реалізації державної політики у сфері охорони громадського здоров’я;

 • основні умови та чинники, що обумовлюють сучасний стан системи охорони громадського здоров’я, необхідність і основні напрями її трансформації;

 • аналіз державної політики у сфері охорони громадського здоров’я, діяльність органів державної влади й місцевого самоврядування загальної та спеціальної компетенції у цій галузі, цілі та зміст її реформування у контексті основних напрямів трансформаційних процесів що відбуваються у державі;

 • розроблення аналітичних документів й конкретних заходів щодо забезпечення соціально-економічної ефективності функціонування системи охорони громадського здоров’я.

Після проходження курсу навчання слухачі набувають вміння запроваджувати у свою діяльність, діяльність структурного підрозділу, закладу, органу місцевого самоврядування чи державної влади загальної та спеціальної компетенції науково обґрунтовані підходи щодо вирішення практичних завдань держави у сфері охорони громадського здоров’я, враховуючи особливості конкретних об’єктів управління. А саме:

 • складати аналітичні документи з питань державної політики у сфері охорони здоров'я, розробляти проекти управлінських рішень, відповідних розділів програм соціально-економічного і культурного розвитку території, вносити пропозиції до них;

 • оцінювати наслідки функціонування органів державного управління й місцевого самоврядування загальної та спеціальної компетенції за результатами досягнутих змін у стані громадського здоров’я та визначати стратегії удосконалення їх діяльності;

 • розробляти у складі групи фахівців чи самостійно конкретні заходи щодо удосконалення державно-управлінської діяльності, організації надання відповідних послуг фізичним і юридичним особам;

 • взаємодіяти з суб’єктами політичного процесу, залучати на засадах партнерства органи місцевого самоврядування, неурядові організації, бізнес-структури до вирішення ключових проблем охорони громадського здоров’я;

 • надавати консультації органам державної влади і органам місцевого самоврядування щодо визначення раціональних шляхів та вибору дієвих інструментів реалізації державної політики у сфері охорони громадського здоров’я, здійснювати експертно-аналітичний супровід їх діяльності;

 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності органів державного управління і місцевого самоврядування загальної компетенції у сфері охорони громадського здоров’я.

З 1998 р. кваліфікацію магістрів державного управління із|із| спеціалізацією "Управління охороною" здоров'я отримали|одержували| 487 випускників з|із| м. Києва, м. Севастополю, Автономної Республіки Крим, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької та інших областей України, які працюють в органах і закладах охорони здоров'я.

Зараз за спеціалізацією на першому та другому курсах навчається|виучує| 47 слухачів.Серед випускників спеціалізації: Калинчук С.В. - заступник голови Одеської обласної державної адміністрації, Короленко В.М. - директор департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації, Шпак І.В. - директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, Кондратюк Т.Г. - заступник начальника управління охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації, Пастернак О.В. - начальник відділу керівних і медичних кадрів управління охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації, Левченко О.М. - заступник головного лікаря з поліклінічного розділу КУ «Одеська обласна клінічна лікарня», Титаренко І.В. - головний лікар КУ «Одеський обласний шпиталь ІВВВ», Шухтін В.В. - головний лікар КУ «Одеський обласний медичний центр» і ще багато фахівців, які сьогодні займають керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та закладах охорони здоров’я.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка