З програми передатестаційного циклу за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»
Скачати 246.48 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір246.48 Kb.
З ПРОГРАМи

передатестаційного циклу за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»


Код


Назва курсу, розділу, теми

Кваліфікаційна категорія

друга

перша

вища

1

2

3

4

5

1.

Внутрішні хвороби

1.1.

Профілактична робота в загально - лікарській практиці.


1.1.1.

Навчання пацієнта здоровому способу життя, оцінка та корекція факторів ризику найбільш поширених захворювань.

+

+

+


1.3.

Хвороби органів кровообігу.

+

+

+

1.3.1.

Ішемічна хвороба серця.

+

+

+

1.3.2.

Артеріальна гіпертензія.

+

+

+

1.3.3.

Некоронарогенні захворювання міокарда.

+

+

+

1.3.4.

Порушення серцевого ритму та провідності.

+

+

+

1.3.5.

Хронічна серцева недостатність.

+

+

+

1.3.6.

Стани та синдроми при захворюваннях органів серцево-судинної системи, які потребують невідкладної допомоги.

+

+

+


КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар-спеціаліст загальної практики - сімейної медицини повинен знати і вміти:ІЗ ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ

 • основи законодавства України про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров'я

 • правові аспекти діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини

 • основні показники здоров'я населення

 • загальні питання організації надання медичної допомоги населенню на засадах загальної практики - сімейної медицини

 • організацію роботи амбулаторно-поліклінічних та лікарняних закладів

 • організацію роботи швидкої та невідкладної медичної допомоги

 • нормальну та патологічну анатомії, топографічну анатомію

 • фізіологію та патофізіологію систем кровотворення, кровообігу, дихання, травлення, залоз внутрішньої секреції та інших органів і систем організму

 • особливості функціонування організму в похилому віці

 • основи фармакотерапії

 • Міжнародну класифікацію хвороб X перегляду, класифікації захворювань, розроблені ВООЗ, класифікації захворювань, затверджені відповідними вітчизняними з'їздами

 • основи дієтотерапії, фізіотерапії, бальнеотерапії, лікувального масажу та лікувальної фізкультури

 • показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування

 • основи експертизи тимчасової і постійної втрати працездатності

 • правила асептики і антисептики, основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного режиму у лікувально-профілактичних закладах

 • форми і методи санітарно-освітньої роботи

 • принципи організації надання медичної допомоги населенню в екстремальних ситуаціях

СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ

Етіопатогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, реабілітація, профілактика симптомів і захворювань:ТЕРАПІЯ. Хвороби серцево-судинної системи. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби органів травлення. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів. Хвороби крові та органів кровотворення. Хвороби ендокринної системи. Професійні захворювання. Основи геронтології і геріатрії.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ. Дієтотерапія та лікувальний голод. Лікувальна фізкультура. Фізіотерапія та санаторно-курортне лікування. Фітотерапія. Мануальна терапія. Рефлексотерапія.

ІЗ ЗАГАЛЬНІ НАВИЧКИ

 • Проведення аналізу стану здоров'я населення сімейно-територіальної дільниці.

 • Оцінка стану здоров'я дорослих та дітей. Розподіл населення дільниці за групами здоров'я. Виділення осіб з факторами ризику. Вікові показники маси тіла, зросту, фізичного, нервово-психічного і статевого розвитку. Шкільна зрілість.

 • Збір анамнезу захворювання, життя, страхового анамнезу, епіданамнезу.

 • Застосування об'єктивних методів обстеження: загальний огляд, перкусія, аускультація і пальпація органів з метою виявлення загальних та специфічних ознак захворювань і ускладнень вагітності. Зовнішнє та внутрішнє акушерське обстеження.

 • Визначення необхідного обсягу лабораторних, інструментальних, апаратних досліджень. Показання та протипоказання до обстеження. Підготовка хворого до обстеження. Інтерпретація результатів досліджень крові, сечі, калу, мокротиння, спинномозкової рідини, кислотно-лужного балансу, даних функціонального дослідження органів дихання, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок та інших внутрішніх органів і систем, даних ультразвукового та рентгенологічного досліджень, організація їх своєчасного виконання.

 • Встановлення клінічного діагнозу, визначення тактики ведення хворого.

 • Обґрунтування плану медикаментозного і оперативного лікування хворих, показань до проведення операції з урахуванням стану хворого, передопераційної підготовки хворих та застосування методів знеболення. Спостереження за хворими в післяопераційному періоді. Застосування методів реабілітації.

 • Організація консультування хворих профільними спеціалістами. Визначення показань до госпіталізації хворих та її організація. Організація стаціонарного лікування хворого вдома.

 • Забезпечення наступності щодо обстеження та лікування хворих.

 • Проведення аналізу ефективності диспансеризації.

 • Здійснення експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності, заповнення необхідних документів на ЛКК та медико-соціальну експертну комісію.

 • Виявлення факторів ризику захворювань та проведення профілактики захворювань.

 • Проведення пропаганди здорового способу життя і профілактики захворювань.

 • Оформлення обліково-звітної медичної документації.


СПЕЦІАЛЬНІ НАВИЧКИ

 • Вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках. Вимірювання венозного тиску. Внутрішньосерцеве введення ліків. Техніка дефібриляції серця. Закритий масаж серця. Запис ЕКГ, ФКГ та оцінка результатів. Проведення функціональних, медикаментозних проб та проб з фізичним навантаженням, їх оцінка.

 • Приготування фітозборів, настоїв, відварів. Зберігання та постановка п'явок. Застосування примочок, дерматологічних компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, лаків, аерозолів.

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА

При: набряковому синдромі новонароджених; крупі; спонтанному пневмотораксі; приступі бронхіальної астми; гострій дихальній недостатності; задусі; гострій серцево-судинній недостатності; гіпертензивних та гіпотензивних кризах; гострих порушеннях серцевого ритму і провідності; клінічній смерті (зупинка серця, зупинка дихання); печінковій кольці; нирковій кольці; гострій нирковій недостатності; гострій печінковій недостатності; гострій наднирниковій недостатності; струсі мозку; забитті і стисненні головного мозку; набряку головного мозку; психомоторному збудженні; нейротоксикозі; менінгококцемії; судомах; ексикозі; синдромі раптової смерті; коматозних станах; всіх видах шоку; гострих алергозах; гіпертермічному синдромі; травмах; отруєннях; опіках; відмороженнях; утопленні; ураженнях електричним струмом; ураженні блискавкою; суїцидних спробах. Тимчасова зупинка зовнішніх та внутрішніх кровотеч. Невідкладна допомога при вагітності та пологах та транспортування вагітної до спеціалізованого закладу. Допомога постраждалим від дії іонізуючого випромінювання.Рекомендована література


 1. Веб-ресурс\\htpp:\\gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 2. Акт. вопросы акушерства/ Под ред. Коханевич Е.В. - 2001.

 3. Актуальні питання педіатрії: Навчально-методичний посібник для лікарів загальної практики – сімейної медицини. – К.: Издательство “Червона Рута-Турс”, 2006.- 430с.

 4. Алергологія дитячого віку: Начально-методичний посібник /О.Л. Ласиця, Т.С. Ласиця, С.М. Недельська. – К.:Книга плюс,2004.–367с.

 5. Амосова Е.Н. Клінічна кардіологія: в 2 т. – К.: Здоров’я. – Т.2. - 992с.

 6. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів: Навч. посібник / Л.Я.Ковальчук та ін. - Тернопіль, 2003. – 324 с.

 7. Аронов Д.М., Лупанов В.П. Функциональные пробы в кардиологии.- 2-е изд.- М.: МЕДпресс-информ – 2003. – 296 с.

 8. Артеріальні венозні тромбози та тромбоемболії. Профілактика та лікування. Український Національний Консенсус. – К.: ЗАТ «Віпол», 2006. – 72с.

 9. Багненко С. Ф. , Курыгин А. А. , Рухляда Н. В., Смирнов А. Д. Хронический панкреатит. Издательство: Питер, 416 с.

 10. Бакалюк О.Й. Нефрологія для сімейного лікаря. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2004. – 345с.

 11. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера. – К: ВД «Професіонал», 2007.

 12. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Крепинская В.М. Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний: Руководство. – М. : Медицина, 2002. – 752 с.

 13. Барановский. А. Ю. Реабилитация гастроэнтерологических больных в работе терапевта и семейного врача. Издательство: Фолиант, 2001 г., 416 с.

 14. Безкровна хірургія. Сучасна концепція гемотрансфузійної терапії. – Львів: Мета, 2000. – 150 с.

 15. Белоусов А.С., Водолагин В.Д., Жаков В.П. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения. - 2002 г. 424 с.

 16. Бліхар Є. Фтизіатрія: Підручник.- Тернопіль, 2002. – 372 с.

 17. Бобров В.А., Жарінов О.Н., Ягенський А.В. Фібриляція передсердь: сучасна класифікація, принципи ведення хворих. Методичні рекомендації. – К.: "Четверта хвиля", 2001. – 32 с.

 18. Бутылин Ю.П., Бутылин В.Ю., Бутылин Д.Ю. Интенсивная терапия неотложных состояний / К.: Новый друк, 2003. – 528 с .

 19. Вибрані питання кардіології для сімейних лікарів: Навчальний посібник / За ред. Є.Х. Заремби - К., 2004. – 342 с.

 20. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист./За ред. Ю.М. Скалецького та І.Р. Мисули. - Тернопіль "Укрмедкнига", 2003.

 21. Вітенко І.С., Чабан О.С., Бусль О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 186с.

 22. Внутрішні хвороби : Підручник/ За ред. І. Ганджі, В. Коваленка – К., Здоров’я, 2002. – 992 с.

 23. Внутрішні хвороби: у 2-х томах. /За ред. проф. Глушка Л.В. - Івано-Франківськ.-2004.

 24. Возианова Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни: В 3 т. Т. 1. Учебное пособие – К.: Здоров’я, 2000, 904 с.

 25. Возианова Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни: В 3 т. Т. 2. Учебное пособие – К.: Здоров’я, 2001, 696 с.

 26. Возианова Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни: В 3 т. Т. 3. Учебное пособие – К.: Здоров’я, 2002, 904 с.

 27. Вороненко Ю.В., Бойченко Т.С. Стратегії і методи навчання в післядипломній медичній освіті: Навч.-метод. посібник. – К., 2004. – 160 с.

 28. Воронков Л.Г. Современные рекомендации по лечению хронической сердечной недостаточности: комментарий в свете доказательной медицины / Пособие для врачей. – К.: Четверта хвиля, 2003. – 68 с.

 29. Гастроентерологія: Підручник /Під ред. Н.В.Харченко, О.В. Бабак – К., 2007 – 720 с.

 30. Гвидо Адлер. Болезнь Крона и язвенный колит. Издательство: ГЭОТАР-МЕД, 2001 г., 528 с.

 31. Гематологія і трансфузіологія. /Під ред. С.М. Гайдукової. К.: ВПЦ “Три крапки”.- 2001.- 752 с.

 32. Герд Хорольд и соавт. - Внутренние болезни - Вильнюс ПП «Сиком»-2001 т. 1, 392 с.

 33. Герд Хорольд и соавт. - Внутренние болезни - Вильнюс ПП «Сиком»-2002 т. 2, 400 с.

 34. Гігієна харчування з основами нутріціології: Підручник; у 2 кн. – Кн. 1 / Т. І. Аністратенко, Т.М Білко, О.В. Благодарова та ін./ За ред. проф. В.І. Ципріяна. – К.: Медицина, 2007. – 528с.

 35. Глушко Л.В., Волошинський О.В., Тітов І. Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах: Навч. посібник – 2-ге вид., доп. та випр. – Вінниця, 2004 – 205 с.: іл.

 36. Гормони та пухлинні маркери: клініко-методичні аспекти: Навч. посібник /Д.С.Мечев та ін. – К., 2007. – 96 с.

 37. Григорьев П.Я. Клиническая гастроэнтерология. Издательство: М.: ООО «Медицинское информационное агентство». 2004 г., 768 с.

 38. Гуляев Д.В. Управление артериальным давлением в лечении и профилактике инсульта: обзор рекомендаций Американской ассоциации инсульта (АSA) и Европейской инициативы инсульта (EUSI)//Судинні захворювання головного мозку.- 2006, №2. - С. 10-20.

 39. Гусєва С.А., Бусло О.О. Синдромальна діагностика гематологічних захворювань у практиці сімейного лікаря: Навч.-метод. посібник – К., 2004. – 210 с.

 40. Данилевський Н.Ф. Леонтьев В.К., Несин А.Ф., Рахний Ж.И. Заболевания слизистой оболочки полости рта. - М., 2001г.-271с.

 41. Дегтярева И.И. Клиническая гастроэнтерология  Издательство: М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2004, 616 с.

 42. Детская пульмонология: Учебное пособие / Под ред. чл.-корр. АМН Украины, проф. Н.Л. Аряева. – К.:Здоров’я,2005.–608 с.

 43. Джанашия П.Х., Шевченко Н.М., Богданова Е.Я. Карманный справочник кардиолога.-М.:ООО «МИА».2006.-352 с.

 44. Дзяк Г.В., Василенко А.М., Перцева Т.О. та ін. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: Підручник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. – 439 с.

 45. Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей: Навч. посібник/ О.П. Волосовець, Н.В. Нагорна, С.П. Кривопустов та ін. – Донецьк, 2007.–112с.

 46. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. – Одесса: Астро Принт, 1999. – 604 с.

 47. Ендокринологія/ Под.ред. профессора Боднара П.Н. – К.:Здоров’я,2002.-508с.

 48. Еталони практичних навиків з терапії: Навч.-метод. посібник /Н.І.Швець, А.В.Підаєв, Т.Бенца та ін. – К., 2005. – 540 с.

 49. Жабоєдов Г.Д. Практикум з очних хвороб: Навчальний посібник – К., 2002. – 64 с.

 50. Железо-дефицитная анемия: современные подходы к диагностике и лечению: Пособие для врачей /С.Н. Гайдукова и др. – К., 2003.

 51. Заболевания органов пищеварения / И.И. Дегтярева, д.м.н., професор. – К.: Демос, 1999. - 312 с.

 52. Запорожан В. ВІЛ-інфекція і СНІД: Посібник – 2-е вид., переробл. і доп. - К.,2004. – 636 с.

 53. Зозуля І.С. Боброва В.І., Зозуля А.І., Бредіхін О.В. Діагностика, комплексне лікування, реабілітація, профілактика і організаційні заходи з питань церебрального інсульту: Навчально-методичний посібник – К., 2004. – 71 с.

 54. Зозуля І.С. Боброва В.І., Іваненко О.В., Худошин В.К. Кома: діагностика та невідкладна допомога: Навч.посіб. – Київ: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2003. – 101 с.

 55. Ивашкин В. Т. Гастроэнтерология. Клинические рекомендации. - Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2006 г., 208 с.

 56. Ивашкин В. Т., Лапина Т. Л. Гастроэнтерология. Схемы лечения. - Издательство: Литтерра, 2006 г., 160 с.

 57. Ивашкин В.Т. Болезни печени и желчевыводящих путей. - Издательство: Москва, 2005 г., 536 с.

 58. Ивашкин В.Т., Маевская М.В. Алкогольно-вирусные заболевания печени. - Издательство: М.: Литерра, 2007 г., 167 с.

 59. Ильченко А. А.Заболевания желчного пузыря и желчных путей. - Издательство: Анахарсис, 2006 г., 496 с.

 60. Инсанов А. Туберкулёз: Руководство. – М., 2005. – 704 с.

 61. Интенсивная медицина: Учебник /П.Н.Чуев и др. – Симферополь, 2003. – 368с.

 62. Интенсивная терапия угрожающих состояний /Под. ред. В.А.Корячкина, В.И.Страшнова.-СПб.-2002. – 288с.

 63. Іванов Д.Д., Корж О.М. Нефрологія в практиці сімейного лікаря. – К,: „Аврора плюс”. – 2006. - 272с.

 64. Іванов Д.Д., Кушніренко С.В., Мехатішвілі Н.П., Резнік Т.К. Інфекції сечових шляхів і нирок в практиці сімейного лікаря. Методичні рекомендації. – Київ - Дніпропетровськ. – 2006. - 20с.

 65. Калинин А. В Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение. Издательство: М.,«Миклош»., 2007 г., 600 с.

 66. Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. - Вінниця: ДП ДКФ,2003.–768с.

 67. Кардіологія дитячого і підліткового віку: Наук. – практ.посіб./ П.С. Мощич, Ю.В. Марушко, С.О. Бабко та ін.; За ред. П.С. Мощича, Ю.В. Марушка. – К.: Вища школа, 2006.–422с.:іл.

 68. Клиническая аллергология: Руководство для практических врачей / Под ред. Р.М.Хаитова.- М.: Медпресс-информ.- 2002.- 623 с.

 69. Клинические лекции по гинекологической эндокринологии/ Под ред. Манухин И.Б. и др. – 2003.

 70. Клинические рекомендации: Акушерство и гинекология/ Под ред. Кулаков В.И.- 2005.

 71. Клінічна гастроентерологія / Н.В.Харченко, Г.А.Анохіна, Н.Д.Опанасюк та ін.; За ред. Н.В.Харченко. – К.: Здоров’я, 2000. – 448 с.

 72. Клінічна нефрологія / За ред. акад. Л.А.Пирога.- К.: Здоров'я.- 2004.- 528 с.

 73. Клінічна пульмонологія / За ред. І.І. Сахарчука – Київ: Книга плюс, 2003. – 368 с.

 74. Клінічна пульмонологія. Посібник / М.М.Козачок, Л.О.Висотюк, М.М.Селюк.- Київ.- 2005.- 899 с.

 75. Коваленко В.М., Борткевич О.П. Остеоартроз.К.:Морион.-2005.-592с.

 76. Крижанівський В.О. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. – Київ: Фенікс, 2000. – 451 с.

 77. Кудрявцев А.А. Менеджмент в здравоохранении: Медико-экономические стандарты и методы их анализа. – Спб.: Изд-во С-Петербург. ун-та, 2004.

 78. Кузько Н.В. Кардиология и ревматология в поликлинике: Учебное пособие. – К., Здоров’я, 2001. – 632 с.

 79. Ласица О.И., Ласица Т.С. Бронхиальная астма в практике семейного врача.- К.: ЗАТ «Атлант UMS».- 2001.- 263 с.

 80. Латфуллин И.А., Богоявленская О.В., Ахмерова Р.И. Клиническая аритмология: Учебное пособие. М.: МЕДпресс-индорм, 2002. – 80 с.

 81. Лечение болевого синдрома в онкологии: Учеб.-метод. пособие / Под ред. И.П.Шлапака, Е.Яроша – Петрозаводск, 2004. – 160 с.

 82. Лифшиц В.М., Синельникова В.И. Биохимические анализы в клинике. М.: Триада-Х.- 2002.- 208 с.

 83. Мадьяр И. Дифференциальная диагностика заболеваний внутренних органов. Издательство АН Венгрии. – Будапешт, 1987. – Т. 1-2. – 1154 с.

 84. Мазорчук Б.Ф., Жученко П.П. Акушерство і гінекологія: Підручник для сімейних лікарів – К., 2005. – Т І. – 448 с.

 85. Мазорчук Б.Ф., Жученко П.П. Акушерство і гінекологія: Підручник для сімейних лікарів – К., 2007. – Т ІІ. – 464 с.

 86. Майданник В.Г. Педиатрия. – Харьков:Фолио,2006.–1125с.

 87. Майданник В.Г., Корнейчук В.В., Хайтович Н.В., Салтыкова Г.В. Гастроэнтерология детского возраста/ Практическое руководство.- К.,2006.–274с.

 88. Манухин И.Б., Тумилович Л.Г., Геворкян М.А. Клинические лекции по гинекологической эндокринологии. 2001.

 89. Марчук Н.В. Роль сімейного лікаря в реалізації вітчизняної стратегії збереження здоров`я// Сімейна медицина. – 2006. - № 4. – С.11.

 90. Матюха Л.Ф., Надутий К.О. Актуальні проблеми на шляху впровадження сімейної медицини// Сімейна медицина. – 2007. - № 3. – С.10-11.

 91. Машковский М.Д. Лекарственные средства: в 2-х томах, 14-е изд., перераб., исп. и доп. – М.: Новая волна, 2000.

 92. Медицина дитинства/ За ред. проф. П.С. Мощича. Навч. посібник: у 4 т. - К.:Здоров’я, 1994-2001.

 93. Медицина неотложных состояний: скорая и неотложная медицинская помощь/Под ред И.С. Зозули.-К., 2005.- 464 с.

 94. Медицинское образование в мире и в Украине: Додипломное образование, последипломное образование; непрерывное профессиональное развитие. Учебное пособие/ Ю.В. Поляченко и др. – К., 2005. – 464 с.

 95. Мельничук Г.М .Стан макро- та мікроелементного гомеостазу при захворюваннях тканин пародонта; Український стоматологічний альманах 2, Полтава 2003г.с.34 -36.

 96. Мешков А.П. Аритмии сердца: диагностика и лечение. Н. Новгород: Изд-во НГМА.-2003.-136 с.

 97. Мороз Г.З. Ревматичні хвороби: Навчальний посібник. – К., 2006. – 128 с.

 98. Назаренко Г.И., А.А. Кишкун. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. – М.: Медицина, 2000, - 544 с.

 99. Назаренко Г.И., Полубенцева Е.И. Управление качеством медицинской помощи. – М.: Медицина, 2003.

 100. Наиболее распространённые симптомы и синдромы в практике семейного врача: Руководство для семейных врачей, врачей общей практики, интернов, педиатров / Под. ред. В.Н. Запорожана, Н.Л. Аряева. – Одесса: Астропринт, 2007. – 336 с.

 101. Наказ МОЗ України № 128 від 19.03.2007 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія"»

 102. Наказ МОЗ України № 311 від 30.12.1999 “Про затвердження інструкцій щодо надання фтизіопульмонологічної допомоги хворим”

 103. Наказ МОЗ України № 318 від 24.05.2006 р. Протокол по впровадженню ДОТС-стратегії в Україні.

 104. Наказ МОЗ України № 384 від 09.06.2006 р. Протокол надання медичної допомоги хворим на туберкульоз.

 105. Наказ МОЗ України № 385 від 09.06.2006 р. Інструкція про клінічну класифікацію туберкульозу та її застосування.

 106. Наказ МОЗ України № 422/40 від 27.06.2006 р. Посібник з питань боротьби з туберкульозом на основі міжнародних стандартів з контролю за туберкульозом (методичні вказівки щодо впровадження національної програми контролю за туберкульозом).

 107. Наказ МОЗ України № 432 від 03.07.2006. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Алергологія".

 108. Наказ МОЗ України № 593 від 02.12.2004. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Нефрологія".

 109. Наказ МОЗ України № 676 від 12.10.2006. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Ревматологія".

 110. Наказ МОЗ України № 693 від 08.12.2005 р Про затвердження тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення.

 111. Насонова В.А., Соловьев С.К., Иванова М.М., Васильев В.И., Шуба Н.М. Лечение ревматических заболеваний ударными дозами метилпреднизолона. / Под ред. Насоновой В.А.- К.-2006.- 28с.

 112. Настанова з діагностики й терапії гострої серцевої недостатності /Робоча група з хронічної серцевої недостатності Європейского кардіологічного товариства.- К.: Моріон.-2006.- 160 с.

 113. Невідкладна медична допомога: Навч. посібник /К.М. Амосова та ін.; За ред. Ф.С.Глумчера та ін. – К., 2006. – 632 с.

 114. Неврологія/ С.М. Віничук, Т.І. Ілляш, О.А. Мяловицька та ін.; За ред. С.М. Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 664 с.

 115. Нейко Є.М., Головач І.Ю. Методика клінічного обстеження суглобів при ревматичних захворюваннях: Навчальний посібник – Івано-Франківськ, 2001. – 72 с.

 116. Неотложное акушерство/ Под ред. Степанковской Г.К., Венцковского Б.М. - 2001.

 117. Неотложные состояния в клинике внутренней медицины: Учебное пособие /Н.И.Швец и др. – К.,2006. – 752 с.

 118. Нервові хвороби / С.М. Віничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; За ред. С.М. Віничука, Є.Г. Дубенка – К.: Здоров’я, 2001. – 696 с.

 119. Нозокоміальна пневмонія у дорослих: діагностика, лікування та профілактика / Методичні рекомендації.- Київ.- 2004.- 32 с.

 120. Номенклатура, класифікація, критерії діагностики та програми лікування ревматичних хвороб/ Під ред. В.М.Коваленка, Н.М.Шуби – Київ, 2004. – 156.

 121. Нормативно-правове та кадрове забезпечення розвитку інституту сімейної медицини/ Латишев Є.Є., Михальчук В.М., Марчук Н.В. – К., 2004. – 87 с.

 122. Онкологія: Підручник /За ред. Б.Т.Білинського та ін. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К., 2004. – 528 с.

 123. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии.- М.- 2003.- 528 с.

 124. Основы ухода за новорожденными и грудное вскармливание. Европейское региональное бюро ВОЗ, 2002. – 92 с.

 125. Охрана здоровья матери и ребенка в практике семейного врача / Запорожан В.Н., Аряев Н.А., Пасенюк Т.А. и др. – К.:Здоров’я,2002.–288с.

 126. Папаян А.В., Савенкова Н.Д. Клиническая нефрология детского возраста. - СПб:СОТИС,1997.–718с.

 127. Парфенов. А. И. Энтерология. Издательство: Триада-X, 2002 г., 744 с.

 128. Передерий В.Г., Ткач С.М., Скопиченко С.В. Язвенная болезнь: прошлое, настоящее, будущее.- К.- 2004.- 256 с.

 129. Петренко В.І., Москаленко В.Ф., Фещенко Ю.І. та ін. Фтизіатрія. Підручник / За редакцією В.І. Петренка. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 504 с.

 130. Петрушина А.Д., Кальченко Л.А., Кретинина Л.Н., Ушакова С.А., Ивонова Е.Е., Кайб И.Д., Балдашова Ф.Р. Неотложные состояния у детей. – М.: Изд-во «Медицинская книга»,2002.-176 с.

 131. Питер Р. МакНелли, пер. с англ. Секреты гастроэнтерологии. - Издательство: Бином, 2005 г., 928 с.

 132. Підручник з загальної хірургії/ За ред. Д.С. Березницького, М.П. Захарова, В.Г. Мішалова, В.О. Мідловського. – Дніпропетровськ: РВА «Дніпра – VAL», 2006. – 443с.

 133. Посібник до практичних занять з отоларингології /За ред. Ю.В.Мітіна – К.: Здоров’я, 2002. – 168 с.

 134. Посібник з внутрішніх хвороб: Навчальний посібник /О.О.Абрамович та ін. – К., Здоров’я , 2004. – 640 с.

 135. Посібник з соціальної медицини та організації охорони здоров’я /За ред. Ю.В.Вороненка – К.: Здоров’я, 2002. – 360 с.

 136. Практикум з психології / І.С. Вітенко, І.Й. Влох, О.К. Напрєєнко та ін. – Київ-Львів: Еліот, 2001. – 144 с.

 137. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учеб. пос. 2-е изд/ Под ред. Г.С.Никифорова. – Спб.: Изд. С-Петербург. ун-та, 2001. – 240 с.

 138. Принципи ведення хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь. Рекомендації Робочої групи з порушень серцевого ритму Асоціації кардіологів України. – Україна, 2005.- 45 с.

 139. Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини: Наказ МОЗ України № 72 від 23.02.2001 р.// www. zakon1. rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 140. Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина»: Наказ МОЗ України № 191 від 05.05.2003 р.//www.moz/gov/ua/ua/main docs/?docID = 2180.

 141. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обсягу медичних імунобіологічних препаратів//Наказ МОЗ України №48 від 03.02.2006.

 142. Про схвалення Концепції Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року: Розпорядження КМУ № 421-р від 24 липня 2006 р.htpp:\\ www. zakon1. rada.

 143. Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікацію відповідної облікової медичної документації: Наказ МОЗ № 1 від 08.01.2004 р.// Збірник нормат.-директивн. документів з охорони здоров`я. – 2004. - № 1 (36). – С.57-67.

 144. Протокол медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні//Наказ МОЗ України №584 від 29.08.2006.

 145. Протокол медичного нагляду за здоровою новонародженою дитиною// Наказ МОЗ України №152 від 04.04.2005.

 146. Протоколи діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей //Наказ МОЗ України №354 від 09.07.2004

 147. Протоколи з надання екстреної мед. допомоги у разі невідкладних станів: Посібник /За ред. В.Ф.Москаленка, Г.Г.Рощина – К., 2001. – 112 с.

 148. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів / В.Ф.Москаленко, Г.Г. Рощін, Л.М. Анкін та ін. – Київ, 2001. – 111 с.

 149. Протоколи лікування дітей з гострими отруєннями//Наказ МОЗ України №325 від 30.06.2004.

 150. Протоколи лікування дітей за спеціальністю “Дитяча гастроентерологія”// Наказ МОЗ України №471 від 10.08.2007.

 151. Протоколи лікування дітей за спеціальністю “Дитяча імунологія”// Наказ МОЗ України №355 від 09.07.2004.

 152. Протоколи лікування дітей за спеціальністю “Дитяча кардіоревматологія”// Наказ МОЗ України №362 від 19.07.2005.

 153. Протоколи лікування дітей за спеціальністю “Дитяча нефрологія”// Наказ МОЗ України №436 від 31.08.2004.

 154. Протоколи лікування дітей за спеціальністю “Дитяча нефрологія”// Наказ МОЗ України №365 від 20.07.2005.

 155. Протоколи лікування дітей за спеціальністю “Дитяча урологія”// Наказ МОЗ України №624 від 29.12.2003.

 156. Протоколи лікування дітей за спеціальністю “Педіатрія”// Наказ МОЗ України №9 від 10.01.2005.

 157. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю “Дитяча пульмонологія”// Наказ МОЗ України №18 від 13.01.2005.

 158. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю “Дитяча алергологія”// Наказ МОЗ України №767 від 27.12.2005.

 159. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю “Дитяча ендокринологія”// Наказ МОЗ України №254 від 27.04.2006р.

 160. Протоколи надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і дошпитальному етапах//Наказ МОЗ України №437 від 31.08.2004.

 161. Протоколи надання неонатологічної допомоги дітям з жовтяницями новонароджених//Наказ МОЗ України №255 від 27.04.2006.

 162. Психіатрія: Підручник /За ред. О.К. Напрієнка – К.: Здоров’я, 2001. – 584 с.

 163. Психология и этика делового общения: Учебн. для ВУЗов/ В.Ю.Дорошенко и др. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 2002. – 279 с.

 164. Радченко В. Г., Шабров А. В., Зиновьева Е. Н. Основы клинической гепатологии, 2005 г., 864 с.

 165. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения: Руководство для практикующих врачей / В. Т. Ивашкин, Т. Л. Лапина и др.; Под общ. ред. В. Т. Ивашкина. – М.:Литтера, 2003. – 1046 с.

 166. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов пищеварения /Под ред. О.Я.Бабака, Н.В.Харченко//Справочник «VADEMECUM Доктор Гастроэнтеролог».- К.: ООО «ОИРА «Здоров’я України».- 2005.- 320 с.

 167. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний: Руководство для практикующих врачей / В.А.Насонова, Е.Л.Насонов, Р.Т.Алекперов, Л.И.Алексеева и др.; Под общ.ред. В.А.Насоновой, Е.Л.Насонова – М.: Литтера, 2003. – 507 с.

 168. Ревматология. Клинические рекомендации./ Под ред. Е.Л.Насонова - М.:Медицина-2006.- 288с.

 169. Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії: Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. – Київ, 2004. – 86 с.

 170. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система.М.: «Издательство БИНОМ» 2003. – 856 с.

 171. Романов В. А. Эндоскопический атлас. Издательство: Миклош, 2007 г., 208 с.

 172. Рудень І., Вороненко Ю. Соціальна медицина та охорона здоров`я: Посібн. - К.: Ліра-К, 2004. - 376 с.

 173. Рудик Б.І. Вибрані лекції з кардіології: Навчальний посібник – 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль, 2002. – 369 с.

 174. Рук-во по эндокринной гинекологии/ Под ред. Вихляева Е.М. – 2002.

 175. Руководство по внутренним болезням для врачей общей практики: От симптома и синдрома – к диагнозу и лечению / Под ред. Ф.М.Комарова. – М.: ООО «Медицинское и информационное агенство», 2007. – 872 с.

 176. Руководство по интенсивной терапии / А.В.Беляев, М.В.Бондарь, А.М.Дубов и др. Под ред. А.И. Трещинского, Ф.С. Глумчера.- К.: Вища школа.- 2004.- 582 с.

 177. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления: Учеб. пос. – Ростов н/Дону.: Изд-во «Феникс», 2005. – 512 с.

 178. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. Артериальная гипертензия. Практическое руководство. – К.: МОРІОН. – 527 с.

 179. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. Гипертоническая болезнь. Вторичные гипертензии/ Под ред. В.Н.Коваленко.- К.: Лыбидь, 2002.- 504 с.

 180. Свінціцький А.С., Яременко О.Б., Пузанова О.Т., Хомченкова Н.І. Ревматичні хвороби та синдроми. - К.: “Книга плюс”.-2006.-680 с.

 181. Середюк Н.М. Госпітальна терапія / За ред. Є.М. Нейка.-К.: Здоров`я.-2006.-1176с.

 182. Серцево-судинні захворювання. Класифікації, схеми діагностики та лікування / За ред. В.М.Коваленка, М.І Лутая . – К.: Моріон, 2002, 72 с.

 183. Сімейна медицина: Підручник: У 3-х кн. – Кн.І : Організаційні основи сімейної медицини /О.Гиріна та ін.; За ред. В.Ф.Москаленка та.ін. – К.,2002. – 392 с.

 184. Сімейна медицина: у 5 т. Т І. Внутрішні хвороби: у 2 кн. Кн. І: Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи/ Є.Х.Заремба, Ю.Г. Кияк, О.О. Сергієнко та ін.; За ред. В.Г.Передерія, Є.Х.Заремби, – К.: Здоров’я, 2005. – 768 с.

 185. Сімейна медицина: у 5 т. Т І. Внутрішні хвороби: у 2 кн. Кн. ІІ: Хвороби органів травлення. Хвороби нирок і сечових шляхів. Хвороби органів кровотворення. Експертиза працездатності при патології внутрішніх органів/За ред. В.Г.Передерія, Є.Х.Заремби, – К.: Здоров’я, 2006. – 568 с.

 186. Сімейна медицина: у 5 томах. Т.2. Дитячі хвороби. Інфекційні хвороби. Основні принципи лікування хворих/ О.Ю. Береш, Л.В. Беш, Р.Г. Голик та ін.; За ред. В.Г.Передерія, Є.Х.Заремби, – К.: Здоров’я, 2008. – 736 с.

 187. Скляренко Є.Т. Травматологія і ортопедія: Підручник – К.,2005. – 384 с.

 188. Скляров Є.Я. Поліклінічна справа і сімейний лікар. 2003. - 636 с.

 189. Скорая и неотложная медицинская помощь – И.С. Зозуля, И.С. Чекман, А.В. Вершигора и др. – К.: Здоровье 2002 - 728 с.

 190. Скрипник Ю.К. Кожные и венерические болезни: Учебник – М., 2001. – 688с.

 191. Сміян І.С., Банадига Н.В., Багірян І.С. Медична генетика дитячого віку. – Тернопіль; Укрмедкнига, 2003.–187с.

 192. Справочник по акушерству, гинекологии и перинатологии / Под ред. Г.М.Савельевой. - 2006.

 193. Справочник по инфекционным болезням у детей / Учебно-метод. пособие под ред. И.В. Богадельникова, М.В. Лободы. - Симферополь-Киев, 2003.– 427с.

 194. Справочник по онкологии / Под ред. С.А.Шалимова, Ю.А.Гриневича, Д.В. Мясоедова – Київ: Здоров’я, 2000. – 256 с.

 195. Справочник-путеводитель практикующего врача: Неотложные состояния от А до Я: пер. с англ. под ред. А.Л. Верткина. - М.: ГЭОТАР-МЕД.

 196. Стандарти надання допомоги кардіологічним хворим. Наказ № 436 МОЗ України від 03.07.2006р. – 55с.

 197. Сумин С.А. Неотложные состояния / 5-е изд.- М.: ООО «МИА».- 2005.- 752 с.

 198. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів/ За редакцією д-ра мед. наук, професора Ю.М. Мостового. – Вид. сьоме, доп. і перероб. – Вінниця: ДП ДКФ, 2005. – 408 с.

 199. Татарчук Т.Ф., Сольский Я.П. Эндокринная гинекология: Клинические очерки. К.: Заповіт, 2003. – С. 200-216.

 200. Тимчасові стандарти надання медичної допомоги при невідкладних станах. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „медицина невідкладних станів”. Наказ Міністерства охорони здоров’я України №24 від 17.01.2005р. – Київ, 2005.- 59 с.

 201. Трэвис С.П.Л., Тэйлор Р.Х., Мисевич Дж.Дж. Гастроэнтерология (пер. с англ. под ред. проф. Пиманова С.И.). - 2002 г., 640 с.

 202. Уваренко А.Р. Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та галузевої інноваційної політики. – Житомир: Полісся, 2005. – 188 с.

 203. Федорова М.В., Краснопольский В.И., Петрухин В.А. Сахарный диабет, беременность и диабетическая фетопатия. – М.: Медицина, 2001. – 288 с.

 204. Фещенко Ю.І., Черенько С.О., Александріна Т.А., Антоняк С.Н. Виявлення ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу та диспансерне спостереження за хворими (методичні рекомендації). – Київ, 2005. – 24 с.

 205. Фещенко Ю.І., Дзюблик О.Я., Перцева Т.О. Негоспітальна та нозокоміальна (госпітальна) пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія. / Методичні рекомендації. – К.2007. – 102 с.

 206. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу. – К.: Здоров’я, 2002. – 904 с.

 207. Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Туманов А.М., Ігнат’єва В.І. Діагностика, клінічна класифікація та лікування хронічного обструктивного захворювання легень. / Методичні рекомендації. – К.2007. – 26 с.

 208. Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Туманов А.М., Полянська М.О. Діагностика, клінічна класифікація та лікування бронхіальної астми. / Методичні рекомендації. – К.2007. – 32 с.

 209. Филимонов Р. М. Гастродуоденальная патология и проблемы восстановительного лечения. - Издательство: Медицинское информационное агентство, 2005 г., 392 с.

 210. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. Пер. с англ. – М.: Медиа Сфера, 3-е изд., 2004. – 352 с., ил.

 211. Халиф И. Л., Лоранская И.Д. Воспалительные заболевания кишечника. - Издательство: М., «Миклош», 2004 г., 88 с.

 212. Хвороби органів травлення (діагностика і лікування): Б-ка практичного лікаря. Суттєві питаня внутрішньої медицини / П.Я.Григор’єв, Є.М.Стародуб, Є.П.Яковенко та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000, - 448 с.

 213. Хірургія: Підручник /За ред. С.Д.Хіміча – К., 2004. – 481 с.

 214. Чучалин А.Г., Бобков Е.В. Клиническая диагностика (руководство для практических врачей). - М.: Литерра.-2005.-312 с.

 215. Шабалов Н.П. Неонатология. В 2-х томах. Изд-е 3-е, испр. и доп. - М.: МЕДпресс,2004.

 216. Шалимов С.А., Гриневич Ю.А., Мясоедова Д.В. Справочник по онкологии.- Киев: «Здоров? я», 2000. – 256с.

 217. Швец Н.И., Скрыпник И.Н., Бенца Т.М. Фармакотерапия заболеваний пищеварительной системы в практике терапевта. Учебное пособие. – Киев, 2006. – 645 с.

 218. Шерлок Ш., Джули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практич. рук.: Пер. с англ./ Под ред. З.Г.Апросиной, Н.А.Мухина.- М.: ГЭОТАР-МЕД.- 2002.- 864 с.

 219. Шехтман М.А. Акушерская нефрология. – М.: Триада-Х. 2000. – 255 с.

 220. Шехтман М.М. Заболевания эндокринной системы и обмен веществ у беременных. М.: 2001. – 128 с.

 221. Шехтман М.М. Неотложная помощь при экстрагенитальной патологии у беременных. 2001.

 222. Шкірні та венеричні хвороби: Підручник/ За ред. М.О. Дудченка – Вінниця: НОВА КНИГА. – 2007. – 240с.

 223. Юнкеров В.И., Григорьев С.Г. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований. – Спб.: ВмедА, 2002. – 266 с.

 224. Юсков В.Н. Хирургия в вопросах и ответах. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. – 576 с.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка