За 2014 – 2015 навчальний рік запоріжжя
Сторінка4/14
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
Співробітниками Запорізького державного медичного університету в 2014 році отримані найбільш вагомі наукові досягнення у сферах фундаментальних досліджень, синтезу перспективних сполук для створення нових лікарських препаратів, діагностики та лікування в хірургії, кардіології, педіатрії, фтизіатрії.

У сфері фундаментальних досліджень механізмів розвитку артеріальної гіпертензії експериментально доведена патогенетична роль хронічної гіперглікемії, обумовленої гестаційним діабетом матері, у формуванні у нащадків артеріальної гіпертензії із комплексом метаболічних та нейро-ендокринних порушень. Встановлено, що у нащадків самиць із гестаційним діабетом ще у препубертатному віці спостерігається латентна інсулінорезістентність, відмічається зниження резистентності бета-клітин до стрептозотоцину, порушення нормального морфогенезу бета-ендокриноцитів підшлункової залози із суттєвим посиленням в них інсулінсинтезуючої активності. Доведені особливості порушень фазності стимульованої секреції інсуліну в панкреатичних острівцях та дискоординації активності ізоформ ферменту NOS, підвищення вмісту кінцевих метаболітів NO в плазмі крові й гомогенатах підшлункової залози. Нейро-вегетативний та гормональний дисбаланси, які формуються у нащадків, характеризуються збільшенням концентрації лептину, кортикостерону та інсуліну в крові, активацією симпатоадреналової системи, насамперед за рахунок її катехоламінергічного компоненту, збільшення індексу LF/HF до 2,4 та спектральної потужності високочастотного компоненту на 28 %. Доведено, що у нащадків самиць із гестаційним діабетом починають формуватися порушення нормального морфо-функціонального стану кардіоміоцитів із вірогідним розвитком фіброзу та ремоделюванням міокарду.

У сфері фундаментальних досліджень нових нейропротекторних лікарських препаратів в дослідах in vitro встановлена здатність антиоксидантів (мексидола, тіотриазоліна, похідних 4-аміно-1,2,4–тріазолу), модуляторів естрогенових (тамоксифена, лівіла) та бензодиазепінових (циназепама) рецепторів, нейропептидів (церебролізина, цереброкурина) обмежувати розвиток митохондріальної дисфункції та пов`язані з нею патобіохімічні та патоморфологічні зміни в тканинах головного мозку експериментальних тварин. Встановлена здатність цих лікарських препаратів модулювати експресію ендогенних факторів цитопротекції (НІF та Н8Р-білків) в клітинах головного мозку в умовах моделювання гіпоксії in vitro та визначена їх ефективна доза.

У сфері синтезу перспективних сполук для створення нових лікарських препаратів отримано 24 патенти України на методи синтезу та біологічну дію нових активних сполук - похідних триазинохіназолінів. 1,2,4-тріазолу та ксантину, які в перспективі можуть знайти практичне застосування в якості лікарських засобів з актопротекторною, антигіпоксичною, гепатопротекторною, гіпоглікемічною, діуретичною, жарознижуючою, кардіопротекторною, нейролептичною, антиоксидантною, ендотелійпротекторною, протизапальною, аналгетичною, антибактеріальною, протигрибковою та протипухлинною активністю. Впровадження нових синтезованих субстанцій для створення вітчизняних лікарських препаратів можуть стати стимулом для розвитку вітчизняної хіміко-фармацевтичної промисловості.

У сфері досліджень інвазивно-метастатичних властивостей пухлин встановлено, що висока проліферативна активність клітин недрібноклітинного раку легень асоційована з їх адгезивними властивостями та з наявністю мікрометастазів у лімфовузлах. Визначені імуногістохімічні параметри гепатоцелюлярного раку для його диференціальної діагностики з холангіоцеллюлярним та метастатичним раком печінки в біоптатах хворих. Доказано, що несприятливий перебіг панкреатичної протокової аденокарциноми пов’язаний зі зростанням рівню експресії Ki-67, p53, p21WAF1, каспази-3, EGFR та HER2/neu пухлинними клітинами. Доказано, що інвазивний потенціал раку ендометрія визначають особливості експресії маркерів проліферації (Кі-67) та апоптозу (каспаза-3), онкопротеїну р53, а також матриксної металопротеїнази-9, васкулоендотеліального фактору росту (VEGF) та рецепторів до нього (VEGFR).

У сфері нових способів діагностики та лікування у фтизіатрії розроблені і запатентовані нові способи прогнозування перебігу хіміорезистентного туберкульозу легень та корекції цитокінового профілю крові у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, впровадження яких покращує переносимість та ефективність поліхіміотерапії, скорочує термін тривалості захворювання, відновлює працездатність хворих та підвищує якість їх життя.

У сфері нових технологій аналізу лікарських препаратів розроблені і запатентовані нові способи кількісного визначення зопіклону та амікацину, які дозволяють значно підвищити експресність та зменшити час кількісного аналізу вищеназваних речовин, збільшити чутливість аналізу, зробити його доступним для регіональних лабораторій з контролю якості лікарських засобів та для відділів технічного контролю хіміко-фармацевтичних підприємств.

У сфері діагностики, лікування та профілактики алергічних захворювань і первинної артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків розроблені і запатентовані нові способи диференційного контролю за ефективністю імунотерапії бронхіальної астми у дітей та діагностики виду сезонної алергії, прогнозування ефективності дозованих фізичних навантажень на велотренажерах при реабілітації підлітків з первинною артеріальною гіпертензією та при проведенні лікарсько-педагогічних спостережень, які дадуть змогу знизити вірогідність формування важких клінічних форм основних алергічних захворювань, зменшити кількість їх ускладнень та подовжити терміни їх ремісії, підвищити ефективність діагностики та профілактики розвитку гіпертонічної хвороби, підвищити фізичну працездатність підлітків та зменшити призначення їм лікарських засобів.

У сфері нових способів діагностики та лікування в кардіології розроблені і запатентовані нові способи лікування ішемічної хвороби серця у хворих з гіпофункцією щитоподібної залози та у хворих на негоспітальну пневмонію; діагностики важкості серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих, що перенесли інфаркт міокарда та тлі артеріальної гіпертензії; ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу та ураження міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу без ознак гіпертрофії лівого шлуночка; оцінки ефективності лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, що отримують програмний гемодіаліз.

У сфері нових способів діагностики та хірургічного лікування захворювань розроблені і запатентовані нові способи хірургічного лікування хронічного фіброзно-дегенеративного панкреатиту та визначення ранніх ознак тяжкого перебігу гострого панкреатиту, які удосконалюють діагностику, визначають оптимальні схеми лікування тяжких хворих та зменшують інтраопераційні ускладнення, а також покращують безпосередні і віддалені результати хірургічного лікування хворих.
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ
Інфраструктуру наукових підрозділів університету складають НДІ медико-екологічних проблем, Інститут клінічної патології, навчальний медико-лабораторний центр (НМЛЦ), медичний центр репродукції людини та генетики, сертифікаційно-випробувальна лабораторія парфумерно-косметичних товарів і товарів побутової хімії, міжкафедральні наукові лабораторії, редакційно-видавничий відділ наукової періодики, відділ аспірантури і докторантури, служба інноваційної діяльності та трансферу технологій, науково-дослідний сектор, метрологічна служба.

В Інституті клінічної патології з використанням імуногістохімічних, гістохімічних і патогістологічних методик виконано 17187 досліджень біопсійно-операційного матеріалу у 3052 хворих. Виконувались фрагменти однієї держбюджетної науково-дослідної роботи, фрагменти 5 докторських і 7 кандидатських дисертацій з патологічної анатомії і клінічних дисциплін. Подані заявки на 2 патенти на корисну модель. Видані методичні рекомендації «Патогістологічна і імуногістохімічна діагностика атипової гіперплазії та ендометріоїдної аденокарциноми тіла матки». Проведене тематичне удосконалення лікарів з патологічної анатомії та судової медицини.

В НДІ медико-екологічних проблем у 2014 році пріоритетним були роботи токсиколого-гігієнічних досліджень хімічних речовин та промислових відходів підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області. Для 40 підприємств були виконані дослідження з визначення класу небезпеки відходів: складено 94 протоколи та 4 токсико-гігієнічних паспорти. Виконується 3 кандидатські дисертації.

В навчальному медико-лабораторному центрі (НМЛЦ) університету протягом 2014 року виконувались фрагменти 4-х держбюджетних науково-дослідних робіт, 2 госпрозрахункових НДР, фрагменти планових НДР 22-х кафедр університету, фрагменти 19 докторської та 68 кандидатських дисертацій.

Для 87-и дисертаційної та 28-х кафедральних науково-дослідних робіт виконано 12 700 імуноферментних та біохімічних визначень гормонів у сироватці крові, 13 750 біохімічних досліджень маркерів і продуктів оксидативного стресу, 2 450 комп’ютерно-морфометричних досліджень зразків тканин, 80 аналізів з визначення внутрішньоклітинних білків методом імуноблотингу.

Для нових сполук, синтезованих у лабораторіях фармацевтичного факультету, проведено 1450 стандартних функціональних визначень гострої і хронічної токсичності, 3 550 визначень спектральних складових, 520 тестів на види специфічної біологічної активності.

Виконано доклінічне дослідження специфічної активності, показників загальної та специфічної токсичності 10 лікарських засобів: розчину для ін’єкцій «Тивор-L» (для ТОВ «Юрія-Фарм»); лікарського засобу «Антиконкремент» (для Миколаївської птахофабрики); таблеток «Ангіолин» (для НПО «Фарматрон» та корпорації «Артеріум»); таблеток «Гіпертрил» (для НПО «Фарматрон» та ТОВ «Лепхим»); екстрактів чабреця, подорожника, масла чорнобривців, буккальних плівок із ніфедіпіном, єланоприлом та каптоприлом.
ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Працівниками Університету отримано 65 патентів:
4 патенти на винаходи:

 1. Патент України № 107909 від 25.02.2015 на винахід «Амоній 2-((5-(феноксиметил)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетат, що виявляє антигіпоксичну активність», винахідники – Ю.М.Кучерявий, А.Г.Каплаушенко, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 2. Патент України № 108449 від 27.04.2015 на винахід «Спосіб прогнозування кардіоваскулярних подій протягом одного року після регресії лімфопроліферативних захворювань», винахідник – Б.Б.Самура, патентовласники – ЗДМУ і автор.

 3. Патент України № 108688 від 25.05.2015 на винахід «Застосування 2-(5-(3,4,5-триметоксифеніл)-1Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти як антиоксидантного засобу», винахідники – Ю.Г.Самелюк, А.Г.Каплаушенко, В.Д.Лук’янчук, заявники – ЗДМУ і Ю.Г.Самелюк, А.Г.Каплаушенко.

 4. Патент України № 108689 від 25.05.2015 на винахід «Застосування 2-(4-аміно-5-(4-нітрофеніл)-4-Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти як антиоксидантного засобу», винахідники – М.О.Щербак, А.Г.Каплаушенко, В.Д.Лук’янчук, заявники – ЗДМУ і М.О.Щербак, А.Г.Каплаушенко.


61 патент на корисну модель:

 1. Патент України № 91088 від 25.06.2014 на корисну модель «Спосіб видалення зуба з каріозним дефектом у дітей», винахідники – Ю.М.Колесник, М.А.Гавриленко, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 2. Патент України № 91317 від 25.06.2014 на корисну модель «Спосіб лікування ішемічної хвороби серця у хворих з гіпофункцією щитоподібної залози», винахідники – Н.С.Михайловська, Т.В.Олійник, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 3. Патент України № 92246 від 11.08.2014 на корисну модель «Спектрофотометричний спосіб кількісного визначення зопіклону», винахідники – С.Л.Загородній, С.О.Васюк, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 4. Патент України № 92340 від 11.08.2014 на корисну модель «Спосіб хірургічного лікування хронічного фіброзно-дегенеративного панкреатиту», винахідники – В.М.Клименко, А.В.Клименко, А.О.Стешенко, Д.В.Сиволап, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 5. Патент України № 92341 від 11.08.2014 на корисну модель «Спосіб визначення ранніх ознак тяжкості гострого панкреатиту», винахідники – Н.В.Чубченко, С.В.Горбачов, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 6. Патент України № 92439 від 11.08.2014 на корисну модель «Спосіб лікування ішемічної хвороби серця у хворих на негоспітальну пневмонію», винахідники – Н.С.Михайловська, Т.О.Кулинич, О.В.Кулинич, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 7. Патент України № 92604 від 26.08.2014 на корисну модель «Спосіб діагностики важкості серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих, що перенесли інфаркт міокарда та тлі артеріальної гіпертензії», винахідники – В.Д.Сиволап, Я.В.Земляний, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 8. Патент України № 93240 від 25.09.2014 на корисну модель «Спосіб диференційного контролю за ефективністю імунотерапії бронхіальної астми у дітей», винахідники – С.М.Недельська, Н.М.Таран, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 9. Патент України № 93524 від 10.10.2014 на корисну модель «5-Феноксиметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіол, що проявляє жарознижуючу активність», винахідники – Ю.М.Кучерявий, А.Г.Каплаушенко, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 10. Патент України № 94009 від 27.10.2014 на корисну модель «Спосіб діагностики ураження міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу без ознак гіпертрофії лівого шлуночка», винахідник – М.Ю.Колесник, патентовласники – ЗДМУ і автор.

 11. Патент України № 94479 від 10.11.2014 на корисну модель «Спосіб діагностики виду сезонної алергії», винахідники – С.М.Недельська, О.Д.Кузнєцова, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 12. Патент України № 94480 від 10.11.2014 на корисну модель «3-(4-нітофеніл)-5-(нонілсульфлніл)-1,2,4-тріазол-4-амін, що виявляє антигіпоксичну та кардіопротекторну активність», винахідники – М.О.Щербак, А.Г.Каплаушенко, І.Ф.Бєленічев, А.В.Абрамов, Н.В.Бухтіярова, С.А.Моргунцова, С.В.Павлов, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 13. Патент України № 94330 від 10.11.2014 на корисну модель «Спосіб оцінки ефективності лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, що отримують програмний гемодіаліз», винахідники – В.А.Візір, О.Г.Овська, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 14. Патент України № 94770 від 25.11.2014 на корисну модель «Спосіб спектрофотометричного визначення амікацину», винахідники – К.П.Портна, С.О.Васюк, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 15. Патент України № 94550 від 25.11.2014 на корисну модель «4-((3-меркапто-5-(4-нітрофеніл)-4Н-1,2,4-тріазол-4-іламіно)метил)-2-метокси-6-нітрофенол, що проявляє жарознижуючу активність», винахідники – М.О.Щербак, А.Г.Каплаушенко, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 16. Патент України № 94549 від 25.11.2014 на корисну модель «3-(гексилтіо)-5-(3,4,5-триметоксифеніл)-1Н-1,2,4-тріазол, що проявляє жарознижуючу активність», винахідники – Ю.Г.Самелюк, А.Г.Каплаушенко, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 17. Патент України № 94712 від 25.11.2014 на корисну модель «Спосіб діагностики ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу», винахідники – О.В.Крайдашенко, М.О.Долінна, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 18. Патент України № 94708 від 25.11.2014 на корисну модель «Диетил(7-н-бутил-3-метилксантиніл-8-) аміноетил-амоній оксалат, який виявляє діуретичну, протизапальну та аналгетичную дію», винахідники – Д.Г.Іванченко, М.І.Романенко, М.В.Назаренко, В.І.Корнієнко, Б.А.Самура, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 19. Патент України № 94707 від 25.11.2014 на корисну модель «7-н-бутил-8-диетиламіно-3-метилксантин, який виявляє антибактеріальну та протигрибкову дію», винахідники – Д.Г.Іванченко, М.І.Романенко, О.М.Камишний, Н.М.Поліщук, М.В.Назаренко, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 20. Патент України № 94919 від 10.12.2014 на корисну модель «Спосіб лікування вугрової хвороби, ускладненої маласезіозом шкіри», винахідник – О.Ю.Корецька, патентовласники – ЗДМУ і автор.

 21. Патент України № 95181 від 10.12.2014 на корисну модель «Спосіб лікування генералізованого гострого глибокого карієсу в постійних зубах дітей з особливими потребами (дітей-інвалідів)», винахідник – М.А.Гавриленко, патентовласники – ЗДМУ і автор.

 22. Патент України № 95180 від 10.12.2014 на корисну модель «Спосіб прогнозування наслідку закритої травми печінки», винахідники – О.О.Капшитар, О.В.Капшитар, Р.Л.Кулинич, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 23. Патент України № 95183 від 10.12.2014 на корисну модель «Спосіб оцінки рівню контролю над бронхіальною астмою у хлопчиків», винахідники – С.М.Недельська, О.Ю.Акулова, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 24. Патент України № 95184 від 10.12.2014 на корисну модель «Спосіб діагностики порушень кровопостачання головного мозку у дітей, хворих на бронхіальну астму», винахідники – О.Ю.Акулова, патентовласники – ЗДМУ і автор.

 25. Патент України № 95227 від 10.12.2014 на корисну модель «Спосіб прогнозування виникнення несприятливих кардіоваскулярних подій у хворих з асимптомним атеросклерозом», винахідники – О.Є.Березін, О.О.Кремзер, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 26. Патент України № 95520 від 25.12.2014 на корисну модель «Спосіб хірургічного лікування травматичних розривів селезінки», винахідники – В.В.Ганжий, М.С.Кравець, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 27. Патент України № 95304 від 25.12.2014 на корисну модель «Пристрій для остеосинтезу переломів дистального відділу малогомілкової кістки з пошкодженням дистального міжгомілкового синдесмозу», винахідники – М.Л.Головаха, М.О.Кожемяка, І.В.Шишка, Є.А.Криворучко, патентовласники – ЗДМУ і М.Л.Головаха, М.О.Кожемяка, Є.А.Криворучко.

 28. Патент України № 96247 від 26.01.2015 на корисну модель «Спосіб хірургічного лікування травматичних розривів брижі», винахідники – В.В.Ганжий, М.С.Кравець, заявники – ЗДМУ і автори.

 29. Патент України № 97068 від 25.02.2015 на корисну модель "5-(феноксиметил)-4-етил-1,2,4-тріазол-3-тіон, що виявляє гіпоглікемічну активність", винахідники – Ю.М.Кучерявий, А.Г.Каплаушенко, С.Д.Тржецинський, В.С.Клеванова, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 30. Патент України № 96464 від 10.02.2015 на корисну модель «Спосіб спектрофотометричного визначення метопрололу тартрату в таблетках», винахідники – Ю.М.Жук, С.О.Васюк, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 31. Патент України № 97377 від 10.03.2015 на корисну модель «3-((2-хлоретил)тіо)-5-(3,4,5-триметоксифеніл)-1Н-1,2,4-тріазол, що проявляє гіпоглікемічну активність», винахідники – Ю.Г.Самелюк, А.Г.Каплаушенко, С.Д.Тржецинський, В.С.Клеванова, І.О.Юрченко, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 32. Патент України № 97364 від 10.03.2015 на корисну модель «Спосіб визначення небезпеки деструктивності підчас надання медичної допомоги критичним хворим», винахідники – Г.А.Шифрін, К.В.Серіков, патентовласники– ЗДМУ і Г.А.Шифрін.

 33. Патент України № 97363 від 10.03.2015 на корисну модель «Спосіб визначення виразності стресового пошкодження під час надання медичної допомоги критичним хворим», винахідники – Г.А.Шифрін, К.В.Серіков, патентовласники – ЗДМУ і Г.А. Шифрін.

 34. Патент України № 97951 від 10.04.2015 на корисну модель «Спосіб діагностики прогресування міопії», винахідники – Т.Є.Цибульська, Н.Г.Завгородня, Т.С.Завгородня, патентовласники – ЗДМУ і Т.Є.Цибульська, Н.Г.Завгородня.

 35. Патент України № 98017 від 10.04.2015 на корисну модель «Спосіб оцінки тиску наповнення лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу», винахідник – М.Ю.Колесник, патентовласники – ЗДМУ і автор.

 36. Патент України № 98016 від 10.04.2015 на корисну модель «Спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу», винахідник – М.Ю.Колесник, патентовласники – ЗДМУ і автор.

 37. Патент України № 97869 від 10.04.2015 на корисну модель «Спосіб визначення виразності порушення середнього церебрального капілярного тиску», винахідники – Г.А.Шифрін, К.В.Серіков, О.А.Льовкін, патентовласники – ЗДМУ і Г.А.Шифрін.

 38. Патент України № 97631 від 25.03.2015 на корисну модель "2-(4-етил-5-(феноксиметил)-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетонітрил, що виявляє гіпоглікемічну активність", винахідники – Ю.М.Кучерявий, А.Г.Каплаушенко, С.Д.Тржецинський, В.С.Клеванова, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 39. Патент України № 97632 від 25.03.2015 на корисну модель "Ферум (ІІ) 2-(5-(3-нітрофеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат, виявляє гіпоглікемічну активність", винахідники – С.Д.Тржецинський, В.С.Клеванова, М.О.Щербак, А.Г.Каплаушенко, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 40. Патент України № 97633 від 25.03.2015 на корисну модель "3-((2-хлоретил)тіо)-5-(4-метоксифеніл)-1Н-1,2,4-тріазол, що проявляє гіпоглікемічну активність", винахідники – Ю.Г.Самелюк, А.Г.Каплаушенко, С.Д.Тржецинський, В.С.Клеванова, І.О.Юрченко, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 41. Патент України № 97634 від 25.03.2015 на корисну модель "2-((3-меркапто-5-(3-нітрофеніл)-4Н-1,2,4-тріазол-4-іл-іміно)метил)фенол, що виявляє гіпоклікемічну активність", винахідники – С.Д.Тржецинський, В.С.Клеванова, М.О.Щербак, А.Г.Каплаушенко, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 42. Патент України № 98917 від 12.05.2015 на корисну модель «2-гідроксиетиламоній 2-((4-аміно-5-(4-нітрофеніл)-1,2,4-тріазол-3іл)тіо)ацетат, що виявляє діуретичну активність», винахідники – М.О.Щербак, А.Г.Каплаушенко, Є.С.Пругло, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 43. Патент України № 98919 від 12.05.2015 на корисну модель «4-етил-3-(феноксиметил)-5-((2-((5-(феноксиметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)етил)тіо)-4Н-1,2,4-тріазол, що виявляє діуретичну активність», винахідники – Ю.М.Кучерявий, А.Г.Каплаушенко, Є.С.Пругло, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 44. Патент України № 98922 від 12.05.2015 на корисну модель «2-((4-аміно-5-(4-нітрофеніл)-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетонітрил, що виявляє діуретичну активність», винахідники – М.О.Щербак, А.Г.Каплаушенко, Є.С.Пругло, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 45. Патент України № 98923 від 12.05.2015 на корисну модель «3-((2-хлоретил)тіо-4-етил-5-(феноксиметил)-4Н-1,2,4-тріазол, що виявляє діуретичну активність», винахідники – Ю.М.Кучерявий, А.Г.Каплаушенко, Є.С.Пругло, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 46. Патент України № 98942 від 12.05.2015 на корисну модель «Спосіб лікування хворих на псоріаз із супутньою артеріальною гіпертензією», винахідники – Г.І.Макуріна, В.А.Візір, Є.С.Якименко, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 47. Патент України № 98862 від 12.05.2015 на корисну модель «Спосіб лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку», винахідники – Н.В.Авраменко, О.В.Кабаченко, В.В.Литвиненко, патентовласники – ЗДМУ і Н.В.Авраменко, О.В.Кабаченко.

 48. Патент України № 98863 від 12.05.2015 на корисну модель «Спосіб лікування гіперплазії ендометрія у пацієнток репродуктивного віку», винахідники – Н.В.Авраменко, О.В.Кабаченко, В.В.Литвиненко, патентовласники – ЗДМУ і Н.В.Авраменко, О.В.Кабаченко.

 49. Патент України № 98871 від 12.05.2015 на корисну модель «Пропіл-2-(5-(3,4,5-триметоксифеніл)-1Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетамідат, що проявляє нейропротекторну активність», винахідники – Ю.Г.Самелюк, А.Г.Каплаушенко, І.Ф.Бєленічев, А.В.Абрамов, Н.І.Бухтіярова, С.А.Моргунцова, С.В.Павлов, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 50. Патент України № 98900 від 12.05.2015 на корисну модель «Спосіб хірургічного лікування розривів верхнього полюса селезінки», винахідники – В.В.Ганжий, М.С.Кравець, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 51. Патент України № 99044 від 12.05.2015 на корисну модель «(4-аміно-3-(децилтіо)-1,2,4-тріазол-5-іл)(феніл)метанол, що виявляє діуретичну активність», винахідники – А.Г.Каплаушенко, Ю.М.Кучерявий, патентовласники – ЗДМУ і автори.

 52. Патент України № 92681 від 26.08.2014 на корисну модель «Похідні 1,2,4-тріазол-3-тіолів, які проявляють антигіпоксичну активність», винахідники – Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, Є.С.Пругло, А.А.Сафонов, В.М.Одинцова, О.А.Бігдан, В.О.Саліонов, А.С.Гоцуля, О.А.Сугак, патентовласник – ЗДМУ.

 53. Патент України № 92683 від 26.08.2014 на корисну модель «Спосіб прогнозування перебігу хіміорезистентного туберкульозу легень», винахідники – О.С.Шальмін, О.М.Разнатовська, Р.М.Ясінський, патентовласник – ЗДМУ.

 54. Патент України № 92686 від 26.08.2014 на корисну модель «Спосіб корекції цитокінового профілю крові у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень», О.С.Шальмін, О.М.Разнатовська, Р.М.Ясінський, М.В.Бендус, патентовласник – ЗДМУ.

 55. Патент України № 94614 від 25.11.2014 на корисну модель «2-[8-R3-9-R4-10-R5-3-R1-2-оксо-2Н-[1,2,4]-триазино[2,3-С]хіназолін-6-іл)]тіо]-N-(4-R2-1,3-тіазол-2-іл)ацетаміди, що виявляють протипухлинну активність», винахідники – І.С.Носуленко, О.Ю.Воскобойнік, С.І.Коваленко, Г.Г.Берест, патентовласник – ЗДМУ.

 56. Патент України № 94667 від 25.11.2014 на корисну модель «Заміщені [2-(3-R-1H-[1,2,4]тріазол-5-іл)феніл]аміни, що проявляють гіпоглікемічну активність», винахідники – С.В.Холодняк, Г.О.Жернова, К.П.Шабельник, Л.М.Антипенко, С.Д.Тржецинський, С.І.Коваленко, патентовласник – ЗДМУ.

 57. Патент України № 96415 від 10.02.2015 на корисну модель «3-(алкілтіо)-4-метил-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-тріазоли, що проявляють протимікробну активність», винахідники – Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, А.А.Сафонов, О.А.Сугак, Н.М.Поліщук, патентовласник – ЗДМУ.

 58. Патент України № 98158 від 27.04.2015 на корисну модель «Фторфенілпохідні 1,2,4-тріазол-3-тіолів, що проявляють аналгетичну активність», винахідники – Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, Є.С.Пругло, А.А.Сафонов, О.А.Бігдан, В.В.Парченко, патентовласник – ЗДМУ.

 59. Патент України № 98157 від 27.04.2015 на корисну модель «Метиламонієва сіль 2-(4-третбутилфеніл(-4-Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти, що проявляє протимікробну активність», винахідники – Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, А.А.Сафонов, І.І.Аксьонова, Н.М.Поліщук, патентовласник – ЗДМУ.

 60. Патент України № 98156 від 27.04.2015 на корисну модель «2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразид, який проявляє антигіпоксичну активність», винахідники – Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, Є.С.Пругло, А.А.Сафонов, В.М.Одинцова, заявник – ЗДМУ.

 61. Патент України № 99314 від 25.05.2015 на корисну модель «Спосіб фотоцифрової морфометрії імуногістохімічних препратів», винахідники – В.О.Туманський, А.В.Євсєєв, І.С.Коваленко, М.Д.Зубко, заявник – ЗДМУ.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка