За спеціальністю
Сторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1 Mb.
  1   2   3   4


Запорізький державний медичний університет

Кафедра загальної гігієни та екологіїГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗІ СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «Педіатрія»

МОдуль II


Запоріжжя – 2013

МетодичНИЙ ПОСІБНИК для викладачів підготовлено згідно матеріалів, розроблених викладацьким складом кафедри загальної гігієни та екології Запорізького державного медичного університету відповідно до програми навчальної дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів III курсу медичного факультету зі спеціальності 7.110101 – «Педіатрія».
Авторський колектив:

завідувач кафедри, доцент, к.мед.н. Севальнєв А.І.

доценти: к.мед.н. Сушко Ю.Д., к.мед.н. Торгун В.П., к.мед.н. Кірсанова О.В.

старший викладач, к.мед.н. Соколовська І.А.

асистенти: Федорченко Р.А., Куцак А.В., Шаравара Л.П.

Автори виходили з сучасних вимог до викладання, контролю теоретичних знань, умінь і практичних навичок. Навчальна робота є пріоритетною на кафедрі. Вона здійснюється за учбовими планами, адаптованими до Болонської системи. Це забезпечує збалансовану, фундаментальну, спеціальну підготовку студентів. В навчальний процес залучено тестування, кредитно-модульну систему, незалежну систему експертної оцінки знань студентів.

Вирішення ситуаційних завдань передбачається планом практичних занять з гігієни та екології для студентів III курсу медичного факультету зі спеціальності «Педіатрія».

Методичний посібник для викладачів

затверджено на засіданні ЦМК

з гігієнічних дисциплін ЗДМУ

від протокол №

ТЕМА 1: Гігієна дітей та підлітків як наука, предмет та завдання. Система навчання та виховання дітей. Медико-санітарне забезпечення в дитячих дошкільних закладах. Основні принципи організації масових медичних оглядів дітей та підлітків. Методика аналізу захворюваності дітей. Лікувально-оздоровча робота в дошкільних закладах і школах. (3 години).
НАВЧАЛЬНА МЕТА

Закріпити теоретичні знання та практичні уміння з гігієнічних аспектів профілактичної та лікувальної роботи у дитячих та підліткових колективах, що забезпечуюють збереження та зміцнення здоров’я, покращання фізичного розвитку, фізичного та нервово–психічного стану дітей і підлітків.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Гігієна дітей і підлітків як наука та розділ загальної гігієни. Мета, завдання та основні напрямки роботи.

 2. Методи досліджень, які використовуються в гігієні дітей та підлітків.

 3. Основні принципи системи навчання та виховання дітей дошкільного віку.

 4. Навчально-виховний процес в загальноосвітніх навчальних закладах.

 5. Особливості навчання дітей з різними вадами фізичного та розумового розвитку.

 6. Принципи медичного забезпечення дитсадків.

 7. Основні напрямки роботи медичного персоналу загальноосвітніх шкіл.

 8. Специфіка медичної допомоги підліткам в поліклініці. Основні задачі медико-санітарного контролю за станом здоровя підлітків.

 9. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дитячими та підлітковими закладами. Форми котролю та напрямки роботи.

 10. Основні складові запобіжного санітарно-епідеміологічного нагляду в гігієні дітей та підлітків.

 11. Об’єкти та форми організації і здійснення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду.

 12. Основні принципи організації масових медичних оглядів дітей та підлітків. Поняття про диспансерне спостереження за станом здоров'я дошкільнят, школярів та підлітків.

 13. Методика аналізу та основні показники захворюваності дітей. Диспансеризація дітей з хронічними захворюваннями.

 14. Основні лікувально-профілактичні заходи, які здійснюються в ДДЗ та школах.


САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Ознайомитися з основними задачами, методами дослідження та напрямками роботи розділу гігієни дітей та підлітків.

 2. Розглянути мережу дитячих навчальних і оздоровчих дошкільних закладів.

 3. Ознайомитися з видами лікувально-профілактичних закладів, які надають медичну допомогу дітям і підліткам у містах та в сільській місцевості.

 4. Засвоїти принципи медичного забезпечення дитячих дошкільних закладів, основні функціональні обов’язки лікаря-педіатра та медичної сестри.

 5. Ознайомитися з основними завданням медичного персоналу школи.

 6. Засвоїти основні завдання медико-санітарного забезпечення підлітків та обов’язки підліткового лікаря, його напрямки роботи.

 7. Ознайомитися з Положенням про державний санітарно-епідеміологічний нагляд; розглянути основні етапи запобіжного санітарно-епідеміологічного нагляду в гігієні дітей та підлітків.

 8. Розглянути схему масових профілактичних медичних оглядів дітей.

 9. Ознайомитись з обліковими формами нормативної документації: «Історія розвитку дитини» (ф.№ 112/о), «Медична картка дитини» (ф.№ 026/о), «Вкладний листок на підлітка до медичної картки амбулаторного хворого» (ф.№ 025-І/о), «Картка профілактичних щеплень» (ф.№063/о), «Журнал обліку інфекційних захворювань» (ф.№ 060/о), «Журнал обліку профілактичних щеплень» (ф.№ 064/о), «Контрольна картка диспансерного спостереження» (ф.№ 030/о), «Журнал диспансерного спостереження»; Лист здоров'я», «Акт санітарного обстеження дитячого закладу» (ф.№ 315/о)та ін.

 10. Розглянути схему «Організація медичного обслуговування в навчально-виховних закладах для дітей та підлітків».


МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття проводиться протягом (3 годин) у навчальній лабораторії кафедри. Після організаційної частини заняття (5 хв.) проводиться тестовий контроль знань студентів на протязі (20 хв.) з подальшим обговоренням основних питань теми (35 хв.).

Далі студенти знайомляться з приладами, які використовуються для визначення показників фізичного розвитку, закріплюють практичні навички щодо методик проведення соматоскопічних, соматометричних та фізиометричних досліджень та оцінки фізичного розвитку окремої дитини та колективу. Для цього кожний студент одержує по дві індивідуальні карти дитини (хлопчика та дівчинки), визначає вік дітей та виконує оцінку фізичного розвитку – за сигмальним відхиленням і по шкалам регресії (25 хв.).

Результати дослідження фіксуються в протоколі у вигляді таблиць.

При оцінці методом сигмальних відхилень в протоколі, окрім таблиці, студенти креслять графік профілю фізичного розвитку, який дає змогу оцінити пропорційність розвитку дитини.

При оцінці фізичного розвитку за допомогою шкал регресії робиться висновок про ступінь гармонійності розвитку дитини.

Далі студенти у вигляді самостійної роботи виконують оцінку фізичного розвитку дитячого колективу (20 хв.).

З цією метою кожна група студентів з 2-3-х чоловік одержує по 10 індивідуальних карт дитини однієї статі та віку. Студенти виконують варіаційно-статистичну обробку цього матеріалу, порівнюють результати з даними таблиць стандартів (тими, що використовуються у методі сигмальних відхилень) та, визначаючи достовірність різниці показників, оцінюють фізичний розвиток колективу дітей.

Статистичне співставлення з аналогічними показниками фізичного розвитку дітей контрольного (незабрудненого) району, дає можливість визначити вплив факторів навколишнього середовища на їх здоров'я.

Самостійна практична робота студентів завершується розв'язанням індивідуальної ситуаційної задачі з гігієнічної оцінки стану здоров'я і визначення групи здоров'я та фізичного виховання – 20 хв. На підведення підсумків заняття та підпис протоколів – 10 хв.


ОСНАЩЕННЯ:

Антропометр, сантиметрова стрічка, товщиномір.

Динамометри ручний і становий.

Спірометр, тонометр.

Таблиці: Показники фізичного розвитку школярів; Критерії оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків; Показники рівня біологічного розвитку хлопчиків та дівчаток шкільного віку; Стандартизовані показники фізичного розвитку дітей і підлітків 7-16 років; Оцінка фізичного розвитку школярів 11 років (шкала регресії за ростом).

Ситуаційні задачі по оцінці фізичного розвитку дітей і підлітків (для самостійної роботи студентів.)


ЛІТЕРАТУРА

 1. Гігієна дітей та підлітків. Підручник. / за ред. В. І. Берзіня. – К.: Асканія, 2008. – С. 21-39, 78-102, 103-122.

 2. Гігієна дітей та підлітків. Підручник. / за ред. І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Ю.І. Шашков. – К.: Медицина, 2006. – С. 38-68

 3. Гігієна та екологія. Підручник. / за ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 391-412, 457-467.

 4. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. – К.: Здоров’я, 2004.

 5. Бардов В. Г., Сергета І. В. Загальна гігієна та екологія людини. (Навчальний посібник). Вінниця: Нова книга, 2002 – С. 174-184.

 6. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. /І.І. Даценко, О.Б. Денисюк, С.Л. Долошицький та ін. / За ред. І.І. Даценко. –- Львів: Світ, 2001. – С. 221-236.ТЕМА 2: Гігієнічні принципи планування, проектування та благоустрою дитячих і підліткових закладів (3 години).

НАВЧАЛЬНА МЕТА

Закріпити теоретичні знання про значення забезпечення оптимальних гігієнічних умов організації навчально-виховного процесу для збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Засвоїти методики гігієнічної оцінки земельної ділянки і будівлі навчального закладу (школи) та навчального приміщення (шкільного класу), обстеження умов перебування учнів у навчальному закладі, розробки та обгрунтування гігієнічних рекомендацій щодо покращання умов організації навчально-виховного процесу
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. Фактори та умови навколишнього середовища і навчально-виховного процесу, що впливають на здоров’я дітей і підлітків.

 2. Зрушення у стані здоров’я та захворювання, які зумовлені дією чинників навколишнього середовища і навчально-виховного процесу.

 3. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки і будівлі навчальних установ та закладів. Принцип функціонального зонування та його значення.

 4. Гігієнічні вимоги до планування, улаштування, обладнання, мікроклімату, вентиляції та освітлення, а також санітарно-технічного благоустрою приміщень навчальних закладів.

 5. Методика оцінки умов перебування та навчання учнів у сучасних навчальних закладах.

 6. Основні профілактичні заходи щодо покращання умов навчально-виховного процесу та санітарно-гігієнічних умов перебування учнів у сучасних навчальних закладах.МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття проводиться протягом (3 годин) у навчальній лабораторії кафедри. Після організаційної частини заняття (10 хв.) проводиться тестовий контроль знань студентів на протязі (20 хв.) з подальшим обговоренням основних питань теми (35 хв.). Далі проводиться закріплення теоретичного матеріалу з теми шляхом вирішення типових ситуаційних завдань під керівництвом викладача (20 хв.).Самостійна робота:

1. Оволодіти методиками гігієнічної оцінки земельної ділянки і будівлі навчального закладу та навчального кабінету (шкільного класу).

2. Оволодіти методиками гігієнічної оцінки санітарно-технічного благоустрою основних приміщень навчально-виховних установ.

3. Складати план обстеження навчального приміщення та оформляти відповідну документацію (санітарний опис, акт обстеження, гігієнічний висновок).

Самостійна практична робота студентів (20 хв.) завершується розв'язанням індивідуальної ситуаційної задачі – 20 хв. На підведення підсумків заняття та підпис протоколів – 10 хв.
ОСНАЩЕННЯ:

1. Схеми: санітарно-гігієнічного обстеження дитячого дошкільного закладу, санітарно-гігієнічного обстеження загальноосвітнього навчального закладу (Додаток 1, 2).

2. Завдання для самостійної роботи студентів.
Додаток 1

Схема санітарно-гігієнічного обстеження дитячого дошкільного закладу


 1. Назва закладу, адреса, телефон.

 2. Будинок (типовий, спеціально збудований, пристосований).

 3. Площа ділянки, обладнання дитячих майданчиків, стан обладнання.

 4. Планова кількість місць, обліковий склад дітей, кількість груп та їх назви, корисна площа на одну дитину.

 5. Затверджений штат персоналу, його укомплектованість, наявність особистих медичних книжок, стан медичних обстежень і своєчасність проходження профілактичних медичних оглядів.

 6. Санітарно-технічний стан приміщень, вентиляція, опалення, природне й штучне освітлення, наявність холодної та гарячої води, дата проведення останнього ремонту.

 7. Забезпечення дитячого закладу наочними посібниками, іграшками, їх відповідність вікові дітей.

 8. Дотримання санітарко-гігієнічного та протиепідемічного режимів:

а) організація ранкового приймання дітей, якість його проведення;

б) повітряно-тепловий режим;

в) поточне прибирання приміщень, наявність маркованого прибирального інвентаря;

г) наявність дезінфікуючих розчинів, мийних засобів;

д) якість миття посуду, його знезараження;

е) маркування рушників, дитячої постільної білизни;

є) дезінфекція горщиків, ведення графіків випорожнення;

ж) забезпечення персоналу одягом, його маркування, правильність використання;

з) дотримання особистої гігієни дітьми та персоналом.

9. Організація харчування дітей:

а) площа приміщення харчоблоку, наявність заготівельного цеху, посудомийної, забезпечення гарячою проточною водою;

б) забезпечення холодильним і технологічним обладнанням, кухонним посудом та інвентарем, обробними дошками, ножами, наявність маркованого прибирального інвентаря;

в) поточне прибирання основних і допоміжних приміщень харчоблоку, санітарний стан приміщень;

г) дотримання перспективного меню, виконання затверджених норм витрати про-дуктів;

д) бракераж готової продукції, наявність журналу щоденного огляду рук персоналу на гнійничкові захворювання;

е) норми виходу страв, добова калорійність раціонів, вітамінізація;

є) дотримання термінів зберігання та реалізації продуктів, наявність маркованої тари.

10. Медичне обслуговування:

а) наявність медпункту та ізолятора, оснащення медичним обладнанням;

б) графік роботи медпрацівників;

в) наявність затвердженого робочого плану лікаря;

г) наявність і ведення затвердженої документації;

д) регулярність проведення медичних оглядів дітей, диспансеризація, антропометричні дослідження, якість ведення медичних карток дитини;

е) інфекційна та соматична захворюваність;

є) лікування та оздоровлення дітей, виділених у диспансерні групи;

ж) робота з новоприбулими дітьми. 1. Санітарно-освітня робота з персоналом.

 2. Навчання санмінімуму.

 3. Робота з батьками (форми роботи).

 4. Висновки та пропозиції.

Додаток 2

Схема санітарно-гігієнічного обстеження загальноосвітнього

навчального закладу

 1. Назва школи, адреса.

 2. Тип школи (початкова, основна, середня).

 3. Проект типовий, експериментальний, пристосований.

 4. Місткість школи: проектна, фактична.

 5. Заняття: одно-, дво-, тризмінне, п'яти- чи шестиденний навчальний тиждень.

 6. Кількість учнів у класах.

 7. Радіус обслуговування школи (максимальна відстань від школи до дому учня).

 8. Наявність транспорту для підвезення учнів.

 9. Кількість учнів, що відвідують групи продовженого дня: 1-й клас, 2-4-ті класи, 5-9-ті класи.

 1. Чи здійснюється у школі навчання дітей 6-річного віку, кількість дітей, скільки з них відвідують групу продовженого дня.

 1. Площа земельної ділянки.

 2. Наявність майданчика для учнів 1-го класу, чи є окремий вхід на нього з приміщень 1-го класу. Наявність майданчика для учнів 2-4-х класів, чи є окремий вихід на нього з приміщень 2-4-го класу.

 1. Тип будинку школи: централізований (один будинок), децентралізований (окремі корпуси), блочний. Кількість будинків, блоків. Кількість поверхів, висота поверху.

 2. Забезпечення дотримання принципу вікової ізоляції.

 3. Навчальні приміщення для дітей 1-го класу, склад приміщень.

 4. Навчальні приміщення для учнів 2-4-х класів, склад приміщень.

 5. Приміщення, які використовуються для груп продовженого дня.

 6. Гардеробні: централізовані, децентралізовані; знаходяться: в вестибюлі, в коридорах, в рекреаціях, в класах, підвальному приміщенні.

 7. Спосіб зберігання одягу: відкритий, закритий (шафи), перегородки. Природне освітлення гардеробів. Площа гардеробу.

 8. Розміщення навчальних секцій: одностороннє, двостороннє.

 9. Кількість рекреацій, тип: загальний, коридорний; площа.

 10. Комп'ютерний клас: площа, орієнтація, кількість робочих місць, площа на одне місце, його обладнання (серійні номери моніторів комп'ютерів), відстань від стіни до монітора, відстань між моніторами, світловий мікроклімат.

 11. Наявність читального залу, площа.

 12. Навчальні приміщення:

а) загальна площа класів, кабінетів, лабораторій, площа на 1 учня;

б) штучне освітлення: кількість, тип світильників, висота підвісу, стан, загальна та питома потужність, фактичний рівень освітленості (за люксметром);

в) природне освітлення: орієнтація основних приміщень, світловий коефіцієнт, коефіцієнт природного освітлення, стан вікон, наявність чинників зниження потрапляння природного освітлення в приміщенні;

г) повітряне середовище: наявність аерації, режим провітрювання;

д) мікроклімат основних і допоміжних приміщень в динаміці впродовж робочого дня;

е) оцінка запилення, загазованості та бактеріального забруднення повітря в навчальних приміщеннях.

24. Обладнання навчальних приміщень: тип меблів, матеріал виготовлення, колір фарбування, справність, розміщення, кількість рядів, відстань між ними від зовнішньої та внутрішньої стіни, наявність маркування. Стан розсаджування відповідно до зросту і стану здоров'я.


 1. Спортивний зал: площа, висота.

 2. Наявність роздягальні окремо для хлопчиків та дівчаток. Наявність виходу із спортивного залу на ділянку школи. Освітлення (люкси), КПО (%). Кількість функціонуючих фрамуг, їх площа. Температура повітря, вміст СО2, запиленість. Чи вико ристовується спортивний зал у позаурочний час учнями школи, інших шкіл, населенням.

 3. Наявність басейну, розміри.

 4. Обідній зал: місткість, площа. Наявність залу для харчування учнів 1-го, 2-4-их класів; буфету.

 5. Актовий зал, площа.

 6. Склад медичних приміщень.

 7. Санвузли, їх кількість, санітарний стан.

 8. Вид опалення: водяне, парове, пічне.

 9. Водопостачання: центральне, місцеве (тип), Достатність, безперебійність подачі, якість води.

 10. Система видалення нечистот та відходів: каналізація (тип), достатність у роботі, система знезаражування.

 11. Розпорядок навчального дня: початок першого уроку, закінчення останнього уроку. Початок факультативних занять. Тривалість перерв. Розклад дзвінків.

 12. Розклад уроків (навести в додатку).

 13. Чи працюють при школі: спортивні секції, танцювальні, хореографічні гуртки, інші секції.

 14. Організація харчування: кількість учнів, охоплених сніданками, обідами, дієтичним харчуванням. Кількість змін. Умови споживання їжі. Вказати меню-розкладку на тиждень (навести в додатку).

 15. Висновки і пропозиції.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Гігієна дітей та підлітків. Підручник. / за ред. В. І. Берзіня. – К.: Асканія, 2008. – С. 21-39, 78-102, 103-122.

 2. Гігієна дітей та підлітків. Підручник. / за ред. І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Ю.І. Шашков. – К.: Медицина, 2006. – С. 38-68

 3. Гігієна та екологія. Підручник. / за ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 391-412, 457-467.

 4. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. – К.: Здоров’я, 2004.

 5. Бардов В. Г., Сергета І. В. Загальна гігієна та екологія людини. (Навчальний посібник). Вінниця: Нова книга, 2002 – С. 174-184.

 6. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. /І.І. Даценко, О.Б. Денисюк, С.Л. Долошицький та ін. / За ред. І.І. Даценко. –- Львів: Світ, 2001. – С. 221-236.


ТЕМА 3: Гігієнічні вимоги до обладнання та предметів дитячого вжитку (шкільні підручники, письмове приладдя, дитячі іграшки, одяг та взуття) (3 години).

НАВЧАЛЬНА МЕТА

Закріпити теоретичні знання про анатомо-фізіологічні та вікові особливості розвитку організму дітей і підлітків.

Оволодіти методикою гігієнічної оцінки навчальних меблів.

Вивчити основні критерії та показники гігієнічної оцінки дитячих іграшок, навчальних посібників та шкільних підручників.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Гігієнічні вимоги до конструкції та окремих параметрів навчальних дитячих меблів та їх фізіологічне обгрунтування.

 2. Правила маркування парт, інших навчальних меблів та розсаджування учнів.

 3. Гігієнічні вимоги до розміщення парт у шкільному класі.

 4. Фізіолого-гігієнічне обгрунтування відповідності іграшок статево-віковим особливостям дитини.

 5. Основні принципи санітарно-гігієнічного дослідження дитячих іграшок.

 6. Вимоги до видавничого оформлення та поліграфічного виконання шкільних підручників; вимоги до гарнітур, кеглів шрифтів, розмірів шрифтів та їх набору.

 7. Методика гігієнічної оцінки навчальних підручників для дітей шкільного віку.


МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття проводиться протягом (3 годин) у навчальній лабораторії кафедри. Після організаційної частини заняття (10 хв.) проводиться тестовий контроль знань студентів на протязі (20 хв.) з подальшим обговоренням основних питань теми (35 хв.). Далі проводиться закріплення теоретичного матеріалу з теми шляхом вирішення типових ситуаційних завдань під керівництвом викладача (20 хв.).

Самостійна робота полягає у проведенні дослідження ступеня розвитку провідних психофізіологічних функцій організму учнів (студентів) та розв’язанні ситуаційних задач з питань складання режиму дня (15 хв.), гігієнічної оцінки розкладу уроків і шкільних підручників, визначення ступеня функціональної готовності дитини до навчання у школі (30 хв.)

Рівень розвитку психофізіологічних функцій організму оцінюється на підставі даних інструментальних досліджень. Під час складання режиму дня кожний студент отримує у викладача ситуаційну задачу, в якій ураховується вік та стан здоров’я учня, соціальні умови його життя та ступінь участі у шкільній та позашкільній діяльності. Гігієнічну оцінку розкладу уроків студенти здійснюють за даними запропонованої ситуаційної задачі з використанням рангової шкали складності шкільних предметів та методики визначення бального рівня складності окремих предметів та методики визначення бального рівня складності окремих предметів. Методика передбачає побудову кривої навчального навантаження як за день, так і за тиждень та її порівняння з фізіологічною кривою працездатності.

Для проведення гігієнічної оцінки навчальних посібників студенти отримують у викладача шкільний підручник і відповідно до схеми, що представлена, здійснюють його санітарну експертизу. Результати роботи заносяться у протокольний зошит. На підведення підсумків заняття та підпис протоколів – (10 хв.).
ОСНАЩЕННЯ: Трафарети-завдання для тесту Керна-Ірасека. Тест-завдання для оцінки точності координації рухів. Ножниці, аркуші паперу, олівці. Набори слів для оцінки вербально-логічного мислення. Набори рядів цифр для розрахунку продуктивності механічної пам’яті.

Таблиці: - Схема режиму добової діяльності учнів різного віку. Зразки тижневого розкладу занять.

Завдання для самостійної роботи студентів.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Гігієна дітей та підлітків. Підручник. / за ред. В. І. Берзіня. – К.: Асканія, 2008. – С. 21-39, 78-102, 103-122.

 2. Гігієна дітей та підлітків. Підручник. / за ред. І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Ю.І. Шашков. – К.: Медицина, 2006. – С. 38-68

 3. Гігієна та екологія. Підручник. / за ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 391-412, 457-467.

 4. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. – К.: Здоров’я, 2004.

 5. Бардов В. Г., Сергета І. В. Загальна гігієна та екологія людини. (Навчальний посібник). Вінниця: Нова книга, 2002 – С. 174-184.

 6. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. /І.І. Даценко, О.Б. Денисюк, С.Л. Долошицький та ін. / За ред. І.І. Даценко. –- Львів: Світ, 2001. – С. 221-236.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка