Загальна біологія. Цитологія
Сторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4
Тестові завдання (Крок1)

з медичної біології (частина1”Загальна біологія.Цитологія”)
1.Більшість захворювань людини пов’язана з порушенням будови та функцій клітинних мембран Яка властивість мембрани є головною при визначенні метаболічного статусу клітини?

1.Вибіркова проникливість 'Вірно

2.Здатність до плазмолізу

3.Здатність до фагоцитозу

4.Утворення мікроворсинок

5.Забезпечення міжклітинних контактів

2. У процесі експресії гена в ознаку послідовність кодонів м-РНК відповідає послідовності розташування амінокислот первинного поліпептидного ланцюга.

Така властивість генетичного коду має назву:

1.Колінеарність 'Вірно

2. Триплетність

3.Універсальність

4.Специфічність

5.Виродженість
3.В клітину введено речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть участь у редуплікації ДНК.Які процеси і в який період мітотичного циклу клітини порушуються?

1.Реплікація ДНК у синтетичному періоді 'Вірно

2.Транскрипція у пресинтетичному періоді

3.Спіралізація хромосом у профазі мітозу

4.Поділ хромосом на хроматиди у анафазі мітозу

5.Трансляція у постмітотичному періоді


4.У хворого виявлена швидкоросла доброякісна пухлина десни. З біопсійного матеріалу приготували препарати для електронної мікроскопії. При вивченні клітин були виявлені у великій кількості невеликі сферичні тільця розміром 15-20 нм, які складаються з двох неоднакових за розміром частин – субодиниць.

Про які структури клітини йде мова?

1.Рибосоми 'Вірно

2.Мітохондрії

3.Комплекс Гольджі

4.Лізосоми

5.Пероксисоми
5.Вивчення хімічної організації хромосом еукаріотичних клітин показало, що вони складаються в основному з ДНК і білків, що утворюють нуклеопротеїдні комплекси. На частку білків приходиться біля 65\% маси цих структур, що визначає їх важливу роль у функціонуванні генетичного апарату клітини. Яка роль цих білків?


 1. Перешкоджають зчитуванню інформації в інтерфазній клітині 'Вірно

 2. Сприяють утворенню і–РНК на ДНК

 3. Забезпечують процес трансляції

 4. Регулюють включення оперону

 5. Визначають число груп зчеплення хромосом

6.Одним з центральних процесів метаболізму клітини є зчитування інформації з генів, яка відбувається в ядрі і називається транскрипція. У процесі переписування інформації РНК-полімераза просувається вздовж нитки ДНК від промотора до термінатора.Послідовність нуклеотидів цієї ділянки ДНК, що визначає утворення однієї молекули м-РНК, має назву: 1. Транскриптон 'Вірно

 2. Цистрон

 3. Спейсер

 4. Оператор

 5. Мутон

7.У клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції.

Матрицею для синтезу однієї молекули і-РНК при цьому служить:


 1. Ділянка одного з ланцюгів ДНК 'Вірно

 2. Уся молекула ДНК

 3. Цілком один з ланцюгів молекули ДНК

 4. Ланцюг молекули ДНК, позбавлений інтронів

 5. Ланцюг молекули ДНК, позбавлений екзонів

8. При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул т-РНК. Кількість різних типів т-РНК, що доставляють амінокислоти до місця синтезу білка, дорівнює числу: 1. Триплетів, що кодують амінокислоти білків 'Вірно

 2. Триплетів, що утворюють всі сполучення генетичного коду

 3. Всіх білків, синтезованих у клітині

 4. Амінокислот, що входять до складу окремого білка

 5. Різних типів і-РНК

9. Вивчалась довжина молекул РНК, які приймають участь у трансляції.

Було встановлено, що розмір ділянки і-РНК, зайнятий однією рибосомою під час трансляції, відповідає:


 1. Шести нуклеотидам 'Вірно

 2. Одному нуклеотиду

 3. Двом нуклеотидам

 4. Трьом нуклеотидам

 5. П’яти нуклеотидам

10. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені органели овальної та круглої форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня – гладка, а внутрішня утворює кристи і містить фермент АТФ-синтетазу.Така будова властива для: 1. Мітохондрії 'Вірно

 2. Центросоми

 3. Ендоплазматичного ретикулюма

 4. Рибосоми

 5. Лізосоми

11. У процесі трансляції синтез всіх поліпептидних ланцюгів відбувається у напрямку від N-кінця до С-кінця.З якої амінокислоти завжди починається синтез поліпептидного ланцюга? 1. Метіоніну 'Вірно

 2. Триптофану

 3. Глутаміну

 4. Аланіну

 5. Аланіну

12 Прокаріоти - доядерні організми, які не мають типового ядра і ядерної мембрани. Генетичний матеріал в них представлений однією кільцевою ниткою молекули ДНК. Як називається генетичний матеріал прокаріотів? 1. генофор 'Вірно

 2. віріон

 3. ядро

 4. хромосома

 5. мікоплазма

13. До складу рибосом входять білок і рибосомальна РНК - РНП, рибонуклеопротеїд.

Де формуються субодиниці рибосом?


 1. в ядерці 'Вірно

 2. в мітохондріях

 3. в комплексі Гольджі

 4. в лізосомах

 5. на канальцях ендоплазматичного ретикулуму

14.В клітині існує 3 види РНК: транспортна, що транспортує амінокислоти до полісом; інформаційна, що виконує роль матриці; рибосомна, що входить до складу рибосом.Якої з них в клітині найбільше? 1. рибосомальної 'Вірно

 2. інформаційної

 3. транспортної

 4. матричної

 5. про-іРНК

15. Полінуклеотидні молекули бувають гігантські та короткі.Яка з видів РНК є найкоротшою? 1. транспортна 'Вірно

 2. інформаційна

 3. рибосомальна

 4. матрична

 5. про-іРНК

16. В процесі дозрівання інформаційної РНК спеціальні ферменти вирізують інтрони і зшивають екзони (процесінг).

Як називаються інформативні ділянки гена?


 1. екзони 'Вірно

 2. інтрони

 3. транскиптони

 4. антикодони

 5. кодони

17. Деякі триплети (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації. Як називаються триплети, які припиняють транскрипцію? 1. стоп-кодон 'Вірно

 2. оператор

 3. кодон

 4. екзон

 5. інтрон

18. Синтез білка складає декілька етапів. В одному з них здійснюється синтез і-РНК. Яка назва цього процесу? 1. Транскрипція 'Truе

 2. Колінеарність
 1. Елонгація

 2. Трансляція

 3. Термінація

19. На одному з етапів біосинтезу білка відбувається зчитування генетичної інформації з молекули іРНК.

Яка хімічна сполука здійснює цей процес?


 1. тРНК ' Вірно

 2. Амінокислота

 3. рРНК

 4. РНК-полімераза

 5. Про-іРНК

20. У пацієнта з ознаками ураження шкіри під дією ультрафіолетового опромінення діагностована пігментна ксеродерма.Який механізм виникнення даної патології? 1. Порушення репарації ДНК ' Вірно

 2. Дефіцит тирозинази

 3. Плейотропна дія гена

 4. Дефіцит фенілаланінгідроксилази

 5. Домінантна мутація

21.Триплетність і виродженість генетичного коду є одним з антимутаційних бар’єрів, який обмежує прояв мутації в фенотипі особин. Заміна якого нуклеотиду в триплеті переважно не порушує змісту останнього?

Третього 'Вірно


 1. Першого

 2. Другого

 3. Другого і третього

 4. Першого і другого

22. Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот.

Яку кількість кодонів мала іРНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?


 1. 54'Вірно

 2. 27

 3. 106

 4. 37

 5. 44

23. Вчені Р.Холлі, М.Ніренберг та Х.Корана розшифрували генетичний код і встановили його функцію в синтезі білка. Що таке код, за їх визначенням? 1. Чергування інтронних та екзонних ділянок в ДНК

 2. Програма успадкування ознак

 3. Послідовність амінокислот у білковій молекулі

 4. Кодони іРНК

 5. Система розташування нуклеотидів у молекулі ДНК, що кодує послідовність аміноктслот у молекулі білка 'Вірно

24. Відомо, що при заміні одного нуклеотида в ДНК замінюється лише одна амінокислота в пептиді.Яку властивість генетичного коду це доказує? 1. Неперекривність коду 'Вірно

 2. Виродженість коду

 3. Універсальність коду

 4. Триплетність коду

 5. Специфічність коду

25. Розглядаючи під мікроскопом клітини, забарвлені фуксинсірчистою кислотою (тести для визначення вуглеводів), виявлені скупчення пухирців речовин, розміщених біля комплексу Гольджі і забарвлені фуксинсірчистою кислотою.

Який висновок можна зробити про функції комплексу Гольджі?


 1. Нагромадження і виведення речовин з клітини ' Вірно

 2. Розщеплення вуглеводів та інших органічних речовин

 3. Окислення вуглеводів

 4. Запасання вуглеводів

 5. Синтез вуглеводів з органічних речовин

26. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають.

Які органоїди клітин забезпечують їх видалення у внутрішніх органах?


 1. Лізосоми 'Вірно

 2. Рибосоми

 3. Мітохондрії

 4. Пластиди

 5. Комплекс Гольджі

27. Експериментально порушили деспіралізацію молекули ДНК.

Які процеси не будуть відбуватись в клітині в першу чергу?


 1. транскрипція 'Вірно

 2. анафаза мітозу

 3. анафаза мейозу

 4. трансляція

 5. синтез ліпідів

28. У бактеріальній клітині тривалість приєднання однієї амінокислоти до поліпептидного ланцюга при оптимальних умовах складає приблизно 1/20 сек.

Скільки часу потрібно для того щоб синтезувати поліпептид, який кодується геном, до складу якого входять 1200 пар нуклеотидів:


 1. 20 сек 'Вірно

 2. 1/20 сек

 3. 1/2 сек

 4. 2 сек

 5. 400 сек

29. Під час опитування студентів за темою: “Молекулярня біологія викладачем було задане запитання: “Чому генетичний код є універсальним?

Правильною повинна бути відповідь: “Тому що він…:


 1. єдиний для всіх організмів 'Вірно

 2. містить інформацію про будову білка

 3. є триплетним

 4. кодує амінокислоти

 5. колінеарний

30. При розгляданні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані з плазмолемою. Виявилося, що завдяки своїй будові вони відіграють важливу роль у регулюванні внутрішньо-клітинних ферментних систем, транспорті речовин і процесах обміну.Визначте ці структури: 1. ендоплазматична сітка 'Вірно

 2. мітохондрії

 3. центросоми

 4. рибосоми

 5. комплекс Гольджі

31. Інформаційна РНК існує у вигляді зрілої фракції і у вигляді попередника (про-і РНК). Зрілі молекули і-РНК прикріплються до рибосом, де починається зчитування інформації. Проте іноді у клітинах може нагромаджуватися зріла і-РНК, яка зв’язана з білком і може функціонувати тільки після звільнення від білка.

Як називаються ці нуклеопротеїдні комплекси, що знаходяться у цитоплазмі і можуть бути прикріплені до рибосом:


 1. інформосоми 'Вірно

 2. термінатори

 3. траскриптони

 4. спейсери

 5. екзони

32.У клітину потрапив вірус грипу.Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде здійснюватись: 1. На полісомах 'Вірно

 2. У ядрі

 3. У лізосомах

 4. На каналах гладкої ендоплазматичної сітки

 5. У клітинному центрі

33. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів.

Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:


 1. Лізосоми ' Вірно

 2. Центросоми

 3. Ендоплазматичну сітку

 4. Рибосоми

 5. Мітохондрії

34. При вивченні ультраструктури цитоплазми клітини виявлена органела, яка локалізується біля ядра. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками.

Було з’ясовано, що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і являє собою:


 1. Центросому 'Вірно

 2. Рибосому

 3. Ендоплазматичну сітку

 4. Мітохондрію

 5. Лізосому

35. Зазначте причину виникнення спадкових хвороб, що одержали назву хвороб накопичення. 1. відсутність у лізосомах визначених ферментів ' Вірно

 2. відсутність у мітохондріях визначених ферментів

 3. відсутність у ЭПС визначених ферментів

 4. відсутність в апараті Гольджі визначених ферментів

 5. відсутність у ядрі визначених ферментів

36. В результаті транскрипції у евкаріот преважно утворюються про мРНК, які містять незмістовні ділянки (інтрони), котрі вирізаються під час її дозрівання.

Цей процес називається:


 1. Сплайсинг ' Вірно

 2. Кеппінг

 3. Генна конверсія

 4. Атенюація

 5. Рекомбінація

37. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня.

Який рівень організації забезпечує існування клітинного рівня життя ?


 1. молекулярний 'Вірно

 2. тканевий

 3. організмовий

 4. популяційно-видовий

 5. біоценотичний

38. В рослинних і тваринних клітинах містяться лізосоми. В залежності від перетравлюваного матеріалу розрізняють вторинні лізосоми двох типів: лізосоми, які перетравлюють внутрішньоклітинні структури та гетерофагосоми, які перетравлюють речовини, що надійшли в клітину.Від злиття яких лізосом утворилися травні вакуолі найпростіших? 1. Гетерофагосом 'Вірно

 2. Постлізосом

 3. Прелізосом

 4. Вториних лізосом, аутолізосом

 5. Первиних власних лізосом

39. Зріла вірусна частка складається з білкової оболонки і нуклеокапсиду, в якому зосереджено генетичний матеріал.Яку назву має зріла частка вірусу? 1. Віріон 'Вірно

 2. Генофор

 3. Прокаріот

 4. Нуклеоїд

 5. Фаг

40. Прокаріоти - доядерні організми, які не мають типового ядра і ядерної мембрани. Генетичний матеріал в них представлений однією кільцевою ниткою молекули ДНК.Як називається генетичний матеріал прокаріотів? 1. Генофор 'Вірно

 2. Віріон

 3. Ядро

 4. Хромосома

 5. мікоплазма

41. Особливістю мейозу в оогенезі є наявність специфічної стадії, яка відсутня в сперматогенезі.Як називається ця стадія? 1. Диктіотена 'Вірно

 2. Лептотена

 3. Зиготена

 4. Пахітена

 5. Диплотена

42. У мітотичному циклі відбуваються зміни спадкового матеріалу.

На якому етапі кількість ДНК подвоюється?


 1. Інтерфаза 'Вірно

 2. Профаза

 3. Метафаза

 4. Анафаза

 5. Телофаза

43.На якому етапі життєвого циклу клітини відбувається максимальна спіралізація хромосом? 1. Метафаза 'Вірно

 2. Інтерфаза

 3. Анафаза

 4. Телофаза

 5. Профаза

44. Який поділ клітини призводить до утворення диплоїдного набору хромосом? 1. Мітоз 'Вірно

 2. Мейоз

 3. Амітоз

 4. Шизогонія

 5. Ендомітоз

45. У інтенсивно функціонуючих клітинах (наприклад печінки) часто спостерігається збільшення числа хромосом. Які зміни на рівні ядра відбуваються у клітині? 1. Ендомітоз 'Вірно

 2. Політенія

 3. Амітоз

 4. Мітоз

 5. Мейоз

46. Кількість яких структур є збільшена у політенних хромосомах? 1. Хромонеми 'Вірно

 2. Хроматиди

 3. Мікрофібрили

 4. Нейрофібрили

 5. Міофібрили

47. В яких клітинах протягом життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним? 1. Нейрони 'Вірно

 2. М'язові( попереково – смугасті)

 3. М'язові(гладкі )

 4. Епідерміс

 5. Кровотворні

48. Полінуклеотидні молекули бувають гігантські та короткі.

Яка з видів РНК є найкоротшою?


 1. Транспортна 'Вірно

 2. Про-іРНК

 3. Інформаційна

 4. Рибосомальна

 5. Матрична

49. Чотири азотисті основи в комбінації по 3 в триплетах, тобто 4 в ступені 3, дають 64 різних кодони, тому одні й ті ж амінокислоти можуть кодуватися різними триплетами. Такий код є надлишковим, або виродженим.Чим пояснюється більша кількість транспортних РНК(61), ніж амінокислот(20)? 1. Виродженістю генетичного коду 'Вірно

 2. універсальністю

 3. Специфічністю

 4. Варіабельністю ДНК

 5. Повторюваними послідовністями нуклеотидів

50. В процесі дозрівання інформаційної РНК спеціальні ферменти вирізують інтрони і зшивають екзони (процесінг).Як називаються інформативні ділянки гена? 1. Екзони 'Вірно

 2. Інтрони

 3. Транскиптони

 4. Антикодони

 5. Кодони

51. Деякі триплети (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації.Як називаються триплети, які припиняють транскрипцію? 1. Стоп-кодон 'Вірно

 2. Оператор

 3. Кодон

 4. Екзон

 5. Інтрон

52.В пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому хромосоми однохроматидні (молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом).Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в пресинтетичному періоді?

 1. 46 хромосом 46 молекул ДНК 'Вірно

 2. 46 хромосом 92 молекул ДНК

 3. 23 хромосоми 46 молекул ДНК

 4. 46 хромосом 92 молекули ДНК

 5. 23 хромосоми 46 молекули ДНК

53. В анафазі мітозу до полюсів розходяться однохроматидні хромосоми.

Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в анафазі мітозу?


 1. 92 хромосоми 92 молекули ДНК 'Вірно

 2. 46 хромосом 92 молекули ДНК

 3. 46 хромосом 92 молекули ДНК

 4. 23 хромосоми 23 молекули ДНК

 5. 46 хромосом 46 молекул ДНК

54. При вивченні фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку.На якій стадії мітозу перебуває клітина? 1. Метафази 'Вірно

 2. Анафази

 3. Телофази

 4. Інтерфази

 5. Профази

55. Вкажіть, які органоїди клітин мають двомембранну будову? 1. Мітохондрії, пластиди 'Вірно

 2. Мітохондрії, аппарат Гольджі

 3. Ендоплазматична сітка, пластиди

 4. Аппарат Гольджі, рибосоми

 5. Клітинний центр, рибосоми

56. Виділіть речовини, які входять до складу одного нуклеотида 1. Пентоза, залишок фосфорної кислоти, азотиста основа 'Вірно

 2. Гексоза, залишок фосфорної кислоти, циклічна азотиста сполука

 3. Амінокислота, фосфатна група, тимін

 4. Тріоза, азотиста кислота, урацил

 5. Тетроза, фосфатна група, аденін

57. Які функціональні показники організму при старінні не знижуються, а навпаки, збільшуються? 1. Рівень холестерину в крові 'Вірно

 2. Гормональна активність щитовидної залози

 3. Скоротливість серцевого м’яза

 4. Гострота зору

 5. Активність ферментів

58. У останні часи у атмосфері спостерігається підвищення концентрації СО2.

До яких біологічних наслідків може привести ця зміна у газовому складі атмосфери?


 1. Cтворення “парникового ефекту, потепління клімату на планеті, танення льодів у полярних зонах 'Вірно

 2. Виснаження озонового шару, що захищає все живе від радіації

 3. Шкода рослинам

 4. Викидання сірчаної та азотної кислот з дощем, росою, снігом, інеєм

 5. Знесилення рівня світового океану

59. При дослідженні скам’янілих залишків тварини вдалось виділити ланцюжок ДНК. Дослідження ЇЇ показало, що співвідношення (А+Т/Ц+Г) за правилом Чаргаффа дорівнює 1,7.Про що це свідчить? 1. Про належність виду до вищих організмів 'Вірно

 2. Про розмір ДНК

 3. Про належність вида до нижчих організмів

 4. Про ступінь мутабільності даної групи генів

 5. Про кількість протоонкогенів

60. У хлопчика 14 років відмічається відставання в рості (малий зріст), пропорції тіла та статеве розвинення в нормі.Про які гормональні зміни це може свідчити? 1. Нестача сомототропного гормону 'Вірно

 2. Нестача статевих гормонів

 3. Нестача тіреоідних гормонів

 4. Забагато сомототропного гормону

 5. Забагато тіреоідних гормонів

61.У хлопчика 14 років відмічається відставання в рості (малий зріст), порушення пропорції тіла та відставання статевого розвинення.Про враження яких структур ендокринної системи це може свідчити? 1. Передньої долі гіпофізу 'Вірно

 2. Середньої долі гіпофізу

 3. Задньої долі гіпофізу

 4. Щитовидної залози

 5. Статевих залоз

62. Після травми у людини вилучена частка печінки. Залишена частина печінки регенерує до нормальних розмірів, але форма зостається зміненою. Яка регенерація має місце? 1. Регенераційна гіпертрофія 'Вірно

 2. Компенсаторна гіпертрофія

 3. Епіморфоз

 4. Морфаллаксис

 5. Замісна гіпертрофія

63.У карлика зберігаються нормальні пропорції тіла, але спостерігається недорозвиток вторинних статевих ознак.Недостатність якого гормону призводить до вище наведеної патології? 1. Гонадотропін 'Truе

 2. Соматотропін

 3. Тироксин

 4. Паратгормон

 5. Окситоцин

64.Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид рослин і тварин має певне і стале число хромосом.Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні організмів є : 1. Мейоз ' Вірно

 2. Мітоз

 3. Реплікація (аутосинтез)

 4. Репарація

 5. Розмноження

65. В питательную среду с клетками человека внесен урацил (У) с радиоактивной меткой.Меченый урацил при радиоавтографии обнаружат в: 1. Рибосомах ' Вірно

 2. Клеточном центре

 3. Аппарате Гольджи

 4. Эндоплазматической сети

 5. Лизосомах

66. Люди, що проживають в різних районах Землі, відрізняються фенотипично - негроїди, монголоїди, европеоїди.Це можна пояснити формою відбору: 1. Дизруптивний 'Вірно

 2. Штучний

 3. Рушійний

 4. Стабілізуючий

 5. Статевий

67. Вчені встановили амінокислотну послідовність в молекулі фермента рибонуклеази.Яким чином ця послідовність закодована в клітині? 1. Послідовністю екзонних ділянок в молекулі ДНК

 2. Послідовністю нуклеотидів відповідної ділянки змістовного ланцюга ДНК 'Вірно

 3. Послідовністю інтронів в ДНК

 4. Азотистими основами ДНК

 5. Чергуванням екзонних та інтронних ділянок

68.З молекули ДНК виділено екзонні ділянки. Що це за ділянки? 1. Змістовні ділянки, що кодують первинну структуру 'Вірно

 2. Незмістовні ділянки

 3. Ланцюг іРНК, як продукт транскрипції

 4. Ланцюг тРНК, як продукт транскрипції

 5. Ланцюг рРНК, як продукт транскрипції

69. З молекули ДНК виділено інтронні ділянки.Що це за ділянки? 1. Незмістовні ділянки, що не кодують структуру білкових молекул 'Вірно

 2. Ланцюг іРНК, як продукт транскрипції

 3. Гени-термінатори

 4. Змістовні ділянки, що кодують первинну структуру білкових молекул

 5. Незамінні амінокислоти

70. Вчені Ф.Жакоб і Ж.Моно у 1961р. запропонували загальну схему будови генетичного апарату прокаріотів (модель оперона).Яка роль білка-репресора в цій моделі? 1. З’єднується з геном-оператором ' Вірно

 2. З’єднується з геном-промотором

 3. Активує структурні гени (цистрони)

 4. З’єднується з геном-термінатором

 5. Інактивує білки, синтезовані за програмою структурних генів

71. Органела клітини має власну білкосинтетуючу систему.Назвіть ії? 1. Мітохондрії 'Вірно

 2. Ендоплазматичний ретикулум

 3. Вакуолі

 4. Лізосоми

 5. Апарат Гольджі

72. З порушенням структури якої з органел клітини виникають хвороби накопичення? 1. Лізосоми 'Вірно

 2. Комплекс Гольджі

 3. Центросома

 4. Мітохондрії

 5. Пластиди

73. На певному етапі онтогенезу людини між кровоносною системою матері і плода встановлюється особливий функціональний зв’язок.Який орган виконує цю функцію? 1. Плацента 'Вірно

 2. Жовтковий мішок

 3. Амніон

 4. Серозна оболонка

 5. Алантоіс

74. У зародка людини почалася закладка осьових органів.Як називається ця стадія розвитку? 1. Нейрула 'Вірно

 2. Зигота

 3. Дроблення

 4. Бластула

 5. Гаструла75. В умовах експерименту очний міхур пересадили під шкіру вентральної ділянки зародка (Г. Шпеман, 1901р.).Якими будуть наслідки операції?

 1. Сформується кришталик ока 'Вірно

 2. Утвориться нервова трубка

 3. Утвориться хорда

 4. Сформуються соміти

 5. Утвориться ентодерма

76.На стадії бластоцисти зареєстровано початок імплантації зародка людини.

Яка приблизна кількість бластомерів і вік зародка?


 1. Більше 100 бластомерів, вік 7 діб 'Вірно

 2. Менше 50 бластомерів, вік 5 діб

 3. Більше 30 бластомерів, вік 7 діб

 4. Більше 120 бластомерів, вік 5 діб

 5. Більше 100 бластомерів, вік 4 доби

77. У новонародженого шкіра суха, вкрита товстим шаром рогових лусок – іхтіоз.

У представників якого класу хребетних шкіра має подібну будову?


 1. Рептилій 'Вірно

 2. Риб

 3. Ссавців

 4. Птахів

 5. Земноводних

78. В енуклейованій яйцеклітини жаби пересаджували ядра клітин бластули. У 80% випадків з яйцеклітини розвинулись нормальні пуголовки.Поясніть це явище. 1. Ядра клітин бластули є генетично повноцінними (тотіпотентні) ' Вірно

 2. Ядра клітин втратили генетичну інформацію

 3. Це відбувається завдяки інактивації (стабільної репресії) груп генів

 4. В процесі диференціації клітин не відбувається втрати генів

 5. Ядра клітин містять стільки ж різних генів, скільки їх міститься в заплідненому яйці

79. В експерименті у головному кінці зародка жаби на стадії нейрули блоковані процеси транскрипції в ядрах нервових клітин.До якої природженої вади це може призвести? 1. Аненцефалії 'Вірно

 2. Незарощеня твердого неба

 3. Спино-мозкової грижі

 4. Гідроцефалії

 5. Заяча губа

80. Синтетичний період мітотичного циклу характеризується синтезом ДНК, кількість якої подвоюється. Яким терміном називають процес подвоєння ДНК? 1. Редуплікація ' Вірно

 2. Дисоціація

 3. Денатурація

 4. Репарація

 5. Коагуляція

81. Як відомо, джерелом енергії у клітині є молекула АТФ. Вона акумулює енергію, вільно рухається у клітині й окремими порціями легко віддає енергію для процесів, які ії потребують.Яка кількість макроергічних зв’язків у молекулах АТФ утворюється при повному окисленні фруктозо-6-фосфату? 1. 38' Вірно

 2. 39

 3. 24

 4. 36

 5. 12

82. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ….

Яка послідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК?


 1. ТАГ-ТГГ-ЦТГ-ТГЦ-ГТГ… 'Вірно

 2. ТТГ-ЦГТ-ГТЦ-ТГГ…

 3. ТГТ-ЦГУ-ГТЦ-ГЦГ…

 4. ТГГ-ЦГЦ-ГТЦ-ГТГ…

 5. ГГТ-АГЦ-ТЦГ-ГТГ…

83. У клітину введено хімічну речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть участь у деспіралізації ДНК.Які процеси і в який період мітотичного циклу клітини порушуються? 1. Реплікація ДНК у синтетичному періоді 'Вірно

 2. Реплікація ДНК у метафазі

 3. Поділ ділянки центромери на окремі хроматиди в анафазі

 4. Дочірні хромосоми не досягають полюсів клітини в анафазі

 5. Порушується деспіралізація хромосом, формування ядерної оболонки в телофазі

84. Біосинтез речовин вивчають за допомогою мічених ізотопів. Для вивчення локалізації біосинтезу білка мишам вводили мічені амінокислоти аланін і триптофан.Біля яких клітинних структур спостерігається накопичення мічених амінокислот на автографах (гістологічні зрізи, які вкриті фотоемульсією): 1. Рибосоми 'Вірно

 2. Гладенька ЕПС

 3. Клітинний центр

 4. Лізосоми

 5. Мікротільця

85. Визначте тривалість мітозу клітин епітелію дванадцятипалої кишки при умові, що генераційний час дорівнює 10,75 години, пресинтетичний період(G1) - 4,75 години, синтетичний (S) - 4,5, постсинтетичний(G2) - 1 година: 1. 0,50'Вірно

 2. 0.25

 3. 6.00

 4. 9.25

 5. 10.25

86. При поділу клітини досліднику вдалося спостерігати, фазу при якій була відсутня мембрана, ядра та ядерця, центриолі знаходились на полюсах клітини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, які вільно розташовані у цитоплазмі.

Для якої фази це характерно?


 1. Профази 'Вірно

 2. Метафази

 3. Анафази

 4. Інтерфази

 5. Телофази

87. Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно поновлюється.Клітки цієї тканини в нормі утворюються в результаті: 1. Мітозу 'Вірно

 2. Бінарного розподілу

 3. Шизогонії

 4. Мейозу

 5. Амітозу

88. Овоцити у людини повністю формуються в пізньому ембріональному періоді. Проте на певній стадії мейозу І овогенез зупиняється на довгі роки і завершується лише після запліднення.Яка це стадія? 1. Профаза 'Вірно

 2. Інтерфаза

 3. Анафаза

 4. Телофаза

 5. Метафаза

89. Захворювання серпоподібно-клітинною анемією зумовлено присутністю рецесивного гена. Частота гена досить висока. Люди, що страждають цією хворобою, звичайно вмирають у дитячому віці.Поясніть чому ген серпоподібно-клітинної анемії не зникає в результаті природного добору? 1. Гетерозиготність організмів 'Вірно

 2. Гомозиготності за рецесивним геном

 3. Високої частоти мутацій

 4. Високої частоти мутацій

 5. Розповсюдження гена

90. У карлика зберігаються нормальні пропорції тіла, але спостерігається недорозвиток вторинних статевих ознак.

Недостатність якого гормону призводить до вищенаведеної патології?


 1. Гонадотропін 'Вірно

 2. Соматотропін

 3. Тироксин

 4. Паратгормон

 5. Окситоцин

91. Відомо, що клітинний цикл складається з деяких послідовних перетворень в клітині. На одному з етапів відбуваються процеси, які передують синтезу ДНК із білка (збільшення кількості РНК із білка).В який період клітинного циклу це відбувається? 1. Пресинтетичний 'Вірно

 2. Синтетичний

 3. Цитокинезу

 4. Транскрипції

 5. Постсинтетичний

92 В одній з фаз мейозу у людини утворюється 23 хромосоми з с диплоїдним набором ДНК. Яка назва цієї фази мейозу? 1. Анафаза I

 2. Телофаза I 'Вірно

 3. Інтерфаза

 4. Телофаза II

 5. Метафаза II

93. Піддослідним тваринам на протязі 24 діб вводили солі важких металів. Вивчення препаратів печінки під електронним мікроскопом виявило деструкцію мітохондрій у гепатоцитах.З великою впевненістю можна стверджувати, що у гепатоцитах порушені процеси: 1. Eнергетичного обміну 'Вірно

 2. Cинтезу білка

 3. Синтезу вуглеводів

 4. Всмоктування води

 5. Жирового обміну

94. На клітини під час мітозу подіяли колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу.На якій фазі мітозу буде зупинений мітоз? 1. Метафаза 'Вірно

 2. Інтерфаза

 3. Профаза

 4. Телофаза

 5. Анафаза

95. У немовля присутня мікроцефалія. Лікарі вважають, що це зв’язано з застосуванням жінкою під час вагітності актіноміцину D.

На які зародкові листки подіяв цей тератоген?


 1. Ектодерма 'Вірно

 2. Усі листки

 3. Ентодерма та мезодерма

 4. Мезодерма

 5. Ентодерма

96 Гени еукаріотичних клітин преривчасті, тому що мають у своєму складі неінформативні нуклеотидні послідовності інтрони і кодуючі, що кодують амінокислоти в білку-екзони. Загальна кількість кодонів, що екзони-64.

Скільки кодонів відповідає за кодування 20 амінокислот ?


 1. 61'Вірно

 2. 64

 3. 32

 4. 46

 5. 60

97. Юнак призовного віку проходить обстеження в лікарні. З'ясувалося,що в нього відсутні зуби на нижній щелепі. Ця патологія спостерігається з самого дитинства.

Що є причиною даної аномалії?


 1. Порушення органогенезу в ембріогенезі 'Вірно

 2. Інфекційна хвороба

 3. Прийом ліків

 4. Алиментарна недостатність

 5. Вітамінна недостатність

98. У 50-річної жінки було видалено зуб.На місці видалення сформувалась регенеруюча тканина.Виходячи з функції органоїдів клітин, вкажіть найбільш активні з них при відновлені тканин. 1. Рибосоми 'Вірно

 2. Центросоми

 3. Мітохондрії

 4. ЕПС

 5. Лізосоми

99. При обстеженні 10-річної дитини було виявлено: малий зріст, непропорційний розвиток тіла, порушення психічного розвитку.

Дефіцит якого гормону викликав такі зміни?


 1. Тироксину 'Вірно

 2. Паратгормону

 3. Тиреокальцітоніну

 4. Адренокортикотропного гормону

 5. Окситоцину


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка